1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >

2 Cơ sở lý luận về quản lý tài sản công trong cơ quan hành chính nhà nước

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (445.38 KB, 96 trang )


thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

Cũng tại điều 197, Luật Dân sự 2015 đã nêu: Đất đai, tài nguyên nước,

tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên

nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản cơng thuộc

sở hữu tồn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

Theo điều 04 Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017, tài sản công

được phân loại như sau:

1. Tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ cơng, bảo

đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang

nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ

chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội,

tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của

pháp luật về hội, trừ tài sản quy định tại khoản 4 Điều này (sau đây gọi là tài

sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị);

2. Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng là

các cơng trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cơng trình kết cấu hạ tầng xã hội và

vùng đất, vùng nước, vùng biển gắn với cơng trình kết cấu hạ tầng, bao gồm:

hạ tầng giao thông, hạ tầng cung cấp điện, hạ tầng thủy lợi và ứng phó với

biến đổi khí hậu, hạ tầng đô thị, hạ tầng cụm công nghiệp, khu công nghiệp,

khu kinh tế, khu công nghệ cao, hạ tầng thương mại, hạ tầng thông tin, hạ

tầng giáo dục và đào tạo, hạ tầng khoa học và công nghệ, hạ tầng y tế, hạ tầng

văn hóa, hạ tầng thể thao, hạ tầng du lịch và hạ tầng khác theo quy định của

pháp luật (sau đây gọi là tài sản kết cấu hạ tầng);

3. Tài sản công tại các tổ chức là doanh nghiệp;

4. Tài sản trong các dự án sử dụng vốn nhà nước;

5. Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp

luật bao gồm: tài sản bị tịch thu; tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ

8sở hữu, tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm

được tìm thấy, tài sản khơng có người nhận thừa kế và tài sản khác thuộc về Nhà

nước theo quy định của Bộ luật Dân sự; tài sản do chủ sở hữu tự nguyện chuyển

giao quyền sở hữu cho Nhà nước; tài sản do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngồi chuyển giao khơng bồi hoàn cho Nhà nước Việt Nam theo cam kết sau khi

kết thúc thời hạn hoạt động; tài sản được đầu tư theo hình thức đối tác cơng tư

được chuyển giao cho Nhà nước Việt Nam theo hợp đồng dự án;

6. Tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài

ngân sách và dự trữ ngoại hối nhà nước;

7. Đất đai; tài nguyên nước, tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản,

nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, kho số viễn thông và kho số khác phục vụ

quản lý nhà nước, tài nguyên Internet, phổ tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ

tinh và các tài nguyên khác do Nhà nước quản lý theo quy định của pháp luật.

1.2.1.2 Cơ quan hành chính nhà nước

Cơ quan hành chính nhà nước là một bộ phận của bộ máy nhà nước, có

cơ cấu tổ chức và phạm vi thẩm quyền do pháp luật quy định, thực hiện chức

năng quản lý hành chính nhà nước.

Hiện nay, theo như quy định pháp luật, hệ thống Tòa án nhân dân các

cấp là một bộ phận của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam, thực hiện

quyền tư pháp. Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền

con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của

Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bằng hoạt động

của mình, Tòa án góp phần giáo dục cơng dân trung thành với Tổ quốc,

nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã

hội, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác.

1.2.1.3 Quản lý tài sản công trong cơ quan hành chính nhà nước

Trong Giáo trình Khoa học quản lý của PGS. Nguyễn Hồng Sơn và

9PGS. Phan Huy Đường đã đề cập đến khái niệm “Quản lý là sự tác động của

chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý nhằm đạt đến mục tiêu của tổ chức

trong điều kiện biến động của mơi trong”

Do đó, ta có thể định nghĩa “Quản lý tài sản công trong cơ quan hành

chính nhà nước” là sự quản lý của nhà nước mang tính tổ chức, định hướng

đến tài sản cơng nhằm đảm bảo tính hiệu quả, hiệu lực quản lý, sử dụng tài

sản công.

Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản cơng trong cơ quan hành chính nhà nước:

- Mọi tài sản công đều được Nhà nước giao cho cơ quan, tổ chức, đơn

vị quản lý, sử dụng.

- Quản lý nhà nước về tài sản công được thực hiện thống nhất, có phân

cơng, phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan nhà nước và

trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan nhà nước.

- Tài sản công phải được đầu tư, trang bị và sử dụng đúng mục đích,

tiêu chuẩn, định mức, chế độ, bảo đảm công bằng, hiệu quả, tiết kiệm.

- Tài sản cơng phải được hạch tốn đầy đủ về hiện vật và giá trị theo

quy định của pháp luật. Việc xác định giá trị tài sản trong quan hệ mua, bán,

thuê, cho thuê, liên doanh, liên kết, thanh lý tài sản hoặc trong các giao dịch

khác được thực hiện theo cơ chế thị trường, trừ trường hợp pháp luật có quy

định khác.

- Tài sản cơng được bảo dưỡng, sửa chữa, bảo vệ theo chế độ quy định.

- Việc quản lý, sử dụng tài sản công được thực hiện công khai, minh

bạch; mọi hành vi vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản công phải được xử

lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

1.2.2 Đặc điểm của quản lý tài sản công trong cơ quan

hành chính nhà nước

Tài sản cơng trong các cơ quan hành chính do Nhà nước đầu tư, đại

10diện cho sở hữu toàn dân. Cách thức quản lý tài sản công mang những đặc

điểm như sau:

- Thứ nhất: Quản lý tài sản cơng mang tính chất thường xun, liên tục và

thống nhất, từ khâu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện đến kiểm tra giám sát. Tài sản

công trong cơ quan hành chính nhà nước rất đa dạng về chủng loại, số lượng và

phong phú về công năng, mục đích sử dụng. Đồng thời chúng được phân bổ trên

phạm vi rất rộng nên đòi hỏi cơng tác quản lý tài sản phải được tạo lập thành một

quy trình để đem lại hiệu quả trong quản lý. Lập kế hoạch quản lý sẽ là cơng đoạn

đầu tiên của quy trình, nó tạo ra nền tảng, định hướng cho cơng tác tổ chức thực

hiện cũng như tạo cơ sở cho kiểm tra giám sát quản lý tài sản công.

- Thứ hai: Quản lý tài sản công phải đảm bảo các tiêu chí về cơng khai,

minh bạch. Tính cơng khai minh bạch phải thể hiện rõ ràng từ quá trình đầu tư

mua sắm tài sản đến khai thác, sử dụng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà

nước, công khai những vi phạm trong quản lý tài sản cơng. Vì vậy phải xây

dựng hệ thống văn bản pháp luật đầy đủ chặt chẽ sẽ khơng chỉ giúp cho q

trình quản lý tài sản cơng được dân chủ minh bạch mà còn giúp phòng chống

tham nhũng, lãng phí một cách hiệu quả.

- Thứ ba: Quản lý tài sản công phải liên kết với khoa học, công nghệ.

Qua các thời kỳ, con người gia tăng cùng với đó là nhu cầu tài sản để đáp ứng

công việc cũng ngày càng tăng dẫn tới sự phát triển về quy mô và số lượng tài

sản, điều đó đã thay đổi về cả quy trình theo dõi thống kê tài sản, khiến cho

phương thức quản lý khoa học sẽ phải thay đổi để phù hợp với điều kiện phát

triển. Trong giai đoạn hiện nay, ứng dụng những thành tựu khoa học công

nghệ tin học vào quản lý tài sản công một cách đồng bộ là một yêu cầu cấp

thiết, tránh được tình trạng tụt hậu.

- Thứ tư: Quản lý tài sản công luôn được gắn kết công tác kế tốn. Yếu

tố hao mòn trong đặc điểm của tài sản; những hoạt động phát sinh như mua

11sắm, điều chuyển, tiêu hủy; những hoạt động khai thác nguồn lực tài chính từ

tài sản cơng như cho th, thanh lý khiến cho tài sản ln có sự biến động về

mặt giá trị và số lượng, quy mơ. Do đó, để quản lý tài sản cơng có hiệu quả,

tài sản phải được thực hiện thống kê, kế tốn theo chu kì thời gian hoặc ngay

khi sự việc phát sinh.

1.2.3 Vai trò của quản lý tài sản công trong cơ quan hành chính nhà nước

- Thứ nhất: Quản lý tài sản cơng gắn kết mối quan hệ với quản lý ngân sách

nhà nước. Tài sản cơng trong cơ quan hành chính nhà nước hình thành từ nguồn

ngân sách thơng qua q trình đầu tư mua sắm, cùng với đó hầu hết những chi phí

để duy trì vận hành tài sản cũng đều xuất phát từ nguồn ngân sách nhà nước. Việc

sử dụng nguồn ngân sách hiệu quả sẽ có tác động tốt tới công tác tổ chức đầu tư

mua sắm, khai thác sử dụng tài sản công, đồng thời quản lý tốt tài sản cơng

cũng sẽ góp phần tiết kiệm nguồn ngân sách nhà nước.

- Thứ hai: Quản lý tài sản công đảm bảo cơng bằng về lợi ích giữa Nhà

nước và nhân dân. Tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước

đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Việc quản lý sử dụng tài sản cơng

đòi hỏi phải cơng khai minh bạch, có trách nhiệm với người dân, phải phòng

chống được những tiêu cực để từ đó góp phần nâng cao uy tín của Nhà nước

và cán bộ công chức.

- Thứ ba: Quản lý tài sản cơng sẽ góp phần phòng chống tham nhũng,

lãng phí, thất thốt. Nhà nước giao quyền sử dụng tài sản cho các cá nhân, đối

tượng thuộc tiêu chuẩn được nhận. Với việc phân tán số lượng lớn tài sản

công khiến cho công tác quản lý tài sản công gặp phải nhiều khó khăn, vì vậy,

cần phân cấp quản lý, gắn kết trách nhiệm trong sử dụng, quản lý tài sản sẽ

giúp hạn chế tối đa tình trạng thất thốt, lãng phí.

1.2.4 Nội dung quản lý tài sản cơng trong cơ quan hành chính nhà nước

Tài sản cơng là một bộ phận nền tảng vật chất quan trọng đảm bảo sự

12tồn tại và phát triển của nhà nước. Hiện nay quản lý tài sản công thực hiện

theo 03 bước là: Lập kế hoạch quản lý tài sản công, tổ chức thực hiện khai

thác sử dụng tài sản công và kiểm tra giám sát quản lý tài sản công. Sau khi

đã hồn tất cơng tác lập kế hoạch quản lý tài sản công cần phải thực hiện công

tác kiểm tra, kiểm sốt q trình khai thác sử dụng tài sản công để đánh giá

một cách tổng quát việc thực hiện quản lý, tìm ra những hạn chế, bất cập từ

đó có những giải pháp khắc phục.

1.2.4.1 Lập kế hoạch quản lý tài sản cơng trong cơ quan hành

chính nhà nước

Lập kế hoạch quản lý tài sản cơng là q trình tổng hợp những nhu cầu

phát sinh về tài sản để từ đó đưa ra được dự tốn kinh phí cần thiết, hợp lý,

đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm trong quá trình tổ chức thực hiện.

Việc lập kế hoạch quản lý tài sản cơng có vai trò sau:

- Thơng qua việc lập kế hoạch quản lý tài sản cơng có thể tính tốn xây

dựng một cách chặt chẽ, đầy đủ khả năng về nhu cầu tài chính, kinh phí và

những cơng việc cần làm. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi, giảm thiểu đến mức

thấp nhất khó khăn thất thốt trong sử dụng nguồn lực kinh tế.

- Lập kế hoạch quản lý tài sản công là nội dung quan trọng đầu tiên của

công tác quản lý tài sản công, tạo ra tiền đề để tổ chức thực hiện, lập kế hoạch

chính xác đầy đủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các khâu tiếp theo.

Lập kế hoạch quản lý tài sản công bao gồm nội dung lập kế hoạch về

các vấn đề đầu tư xây dựng trụ sở, mua sắm tài sản, thuê tài sản, sửa chữa tài

sản, lập và lưu trữ hồ sơ tài sản, thu hồi tài sản, bán tài sản, điều chuyển và

thanh lý tài sản.

Do đó, lập kế hoạch quản lý tài sản công hiệu quả khi đảm bảo các

nguyên tắc sau:

- Kế hoạch quản lý tài sản công lập ra phải phù hợp với mục tiêu đề ra,

13dự trù được những công việc cần thiết triển khai,

- Kế hoạch đó phải xây dựng dựa trên những nhu cầu thực sự cần thiết,

đảm bảo về các mặt nội dung, kinh phí và thời gian, con người.

* Lập kế hoạch mua sắm tài sản: thực hiện khi trang cấp bổ sung những

tài sản còn thiếu hoặc đã bị hư hỏng không thể sử dụng

Bản kế hoạch đưa ra phải đảm bảo các nội dung về: mục tiêu chung và

cụ thể mà việc mua sắm tài sản đem lại, dự tốn kinh phí, thời gian và trách

nhiệm tổ chức thực hiện của từng bộ phận.

Dự tốn kinh phí mua sắm tài sản được xây dựng dựa trên đối tượng

thụ hưởng, tiêu chuẩn, định mức, khả năng ngân sách của mỗi cấp, nguồn kinh

phí được phép sử dụng của mỗi cơ quan, đơn vị để phục vụ hoạt động chung và

công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định.

* Lập kế hoạch đầu tư xây dựng hoặc thuê trụ sở: thực hiện đối với cơ

quan đơn vị chưa có trụ sở làm việc hoặc trụ sở làm việc hiện có khơng bảo

đảm điều kiện làm việc theo quy định của pháp luật mà Nhà nước khơng có

trụ sở làm việc để giao hoặc sắp xếp lại hệ thống trụ sở làm việc để đáp ứng

yêu cầu cải cách hành chính.

Bản kế hoạch phải đưa ra được sự cần thiết và mục tiêu của việc đầu tư

hoặc thuê trụ sở; hình thức đầu tư xây dựng hoặc thời hạn thuê; địa điểm xây

dựng hoặc địa điểm thuê, dự kiến thời gian thi công hoặc thuê, dự tốn kinh

phí, trách nhiệm của mỗi bộ phận trong quá trình tổ chức thực hiện.

* Lập kế hoạch sửa chữa tài sản công: căn cứ trên hiện trạng đối với tài

sản hoặc nhu cầu nâng cấp tài sản mang lại tính năng kỹ thuật cao hơn để phù

hợp với điều kiện thực tế làm việc, tạo sự an toàn.

Bản kế hoạch phải đưa ra mục đích của việc sửa chữa, dự trù nguồn

kinh phí, thời gian sửa chữa, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện và nghiệm

thu tài sản sau khi sửa chữa.

14* Lập kế hoạch bán, thu hồi, thuê, điều chuyển, thanh lý tài sản công:

việc lập kế hoạch xử lý tài sản công căn cứ vào yêu cầu phát sinh trong công

việc (như bán trụ sở tái đầu tư, tài sản thừa so với tiêu chuẩn định mức, điều

động luân chuyển cán bộ, tài sản hết niên hạn sử dụng....), có thể kết hợp với

q trình kiểm kê, kiểm tra tài sản.

Bản kế hoạch phải đưa ra mục tiêu đối với từng việc xử lý tài sản trên

đem lại, thời gian thực hiện, số tiền thu được, chi phí phát sinh (nếu có), trách

nhiệm của mỗi cá nhân đơn vị trong tổ chức triển khai.

* Kế hoạch lập và lưu trữ hồ sơ tài sản: căn cứ vào những biến động tài

sản về giá trị và số lượng cùng với những tài liệu liên quan.

Bản kế hoạch phải xây dựng gồm các nội dung: mục đích của việc lập

và lưu trữ hồ sơ tài sản công, danh mục phân loại hồ sơ, trách nhiệm giao

nhận lưu trữ hồ sơ.

Trình tự lập kế hoạch quản lý tài sản cơng trong cơ quan hành chính

nhà nước:

Bước 1: Đơn vị cấp dưới lập kế hoạch quản lý tài sản theo nhu cầu phát

sinh về đầu tư xây dựng trụ sở, mua sắm tài sản, lập hồ sơ tài sản, thuê, sửa

chữa, thu hồi, bán, điều chuyển và thanh lý tài sản cơng để trình đơn vị cấp

trên xem xét, quyết định.

Bước 2: Đơn vị cấp trên tổng hợp các đề xuất trong bản kế hoạch của

đơn vị cấp dưới.

Dựa trên nhiệm vụ cơng tác phải thực hiện, kinh phí hàng năm, nguồn

vốn viện trợ hoặc các nguồn thu khác mà đơn vị đó được phép sử dụng trong

phê duyệt dự tốn ngân sách hàng năm, sau đó tính tốn cân đối tổng nguồn

vốn hiện có, từ đó quyết định phê duyệt dự án, phân bổ kinh phí cho đơn vị

cấp dưới tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm mới, thanh lý, điều

chuyển.....151.2.4.2 Tổ chức thực hiện khai thác sử dụng tài sản công trong cơ quan hành

chính nhà nước

Tổ chức thực hiện khai thác sử dụng tài sản cơng là q trình sử dụng

tổng hợp các biện pháp kinh tế và thủ tục hành chính nhằm biến bản kế hoạch

quản lý tài sản công thành hiện thực.

Khai thác sử dụng tài sản công trong cơ quan hành chính nhà nước tốt

sẽ mang lại ý nghĩa quan trọng cho công tác quản lý tài sản công, thiết lập

một hành lang kín kẽ hơn trong quản lý, sử dụng tài sản cơng, từ đó tạo ra

hiệu quả kinh tế trong sử dụng ngân sách nhà nước.

Khai thác sử dụng tài sản công hiệu quả sẽ là tiền đề cho công tác giám

sát kiểm tra sử dụng tài sản cơng, giúp cho q trình quản lý tài sản cơng

được thuận lợi, hiệu quả.

Nội dung khâu này tập trung vào một số vấn đề sau:

- Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc,

- Mua sắm tài sản công

- Thuê tài sản

- Bảo dưỡng sửa chữa tài sản

- Lập và lưu trữ hồ sơ tài sản

- Thu hồi tài sản công

- Bán tài sản công

- Điều chuyển, thanh lý tài sản công.

Với mỗi vấn đề trên việc tổ chức thực hiện được chia ra làm nhiều nội

dung, cụ thể như sau:

1. Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc

Thẩm quyền giao trách nhiệm quản lý đầu tư xây dựng trụ sở làm việc:

- Dựa trên quy mơ, tính chất của dự án đầu tư và khả năng quản lý, thực

hiện dự án, cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng trụ sở làm

16việc theo một trong hai phương thức đầu tư xây dựng như sau:

+ Giao cho tổ chức có chức năng thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở làm

việc.

+ Giao kinh phí cho cơ quan trực tiếp sử dụng trụ sở thực hiện đầu tư

xây dựng.

- Đối với trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước thuộc trung ương

quản lý thì sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập mới hoặc giao

cho tổ chức hiện có làm chủ đầu tư xây dựng.

- Đối với trụ sở làm việc của các CQNN thuộc địa phương quản lý thì

sẽ do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành

lập mới hoặc giao cho tổ chức hiện có làm chủ đầu tư xây dựng.

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được giao quản lý đầu tư xây dựng trụ

sở làm việc:

- Được Nhà nước cấp kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho các

cơ quan nhà nước theo phạm vi nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở làm việc theo các quy định của Luật

Đầu tư, Luật Xây dựng.

- Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng, tổ chức đó phải bàn giao trụ

sở làm việc cho cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng.

2. Mua sắm tài sản công

Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, người đứng đầu cơ quan

khác ở trung ương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm

tài sản công tại cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý;

- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm

tài sản công tại cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Về cách thức tổ chức thực hiện mua sắm: theo 02 phương thức

17- Phương thức mua sắm tập trung: theo dự toán được phê duyệt, một cơ

quan đơn vị sẽ đại điện đứng ra tổ chức mua sắm tài sản theo quy định của

Luật Đấu thầu, sau đó sẽ giao lại tài sản về các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Phương thức mua sắm tập trung được áp dụng khi mua sắm các loại tài sản có

số lượng và tổng giá trị mua sắm lớn đồng thời có yêu cầu được trang bị đồng

bộ, hiện đại.

- Phương thức mua sắm phân tán: dựa trên dự toán phân bổ của đơn vị

cấp trên, đơn vị dự toán cấp dưới tổ chức thực hiện mua sắm tài sản theo

hướng dẫn của đơn vị cấp trên và quy định của pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của đơn vị được giao mua sắm tài sản công:

- Được cơ quan có thẩm quyền cấp kinh phí mua sắm tài sản theo tiêu

chuẩn định mức, đúng mục đích.

- Thực hiện mua sắm tài sản công theo các quy định của Luật Đấu thầu,

Luật Ngân sách nhà nước.

- Sau khi hoàn thành việc mua sắm tài sản, đơn vị đó phải bàn giao tài

sản cho cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng.

3. Thuê tài sản

Thẩm quyền quyết định thuê tài sản được quy định như sau:

- Đối với việc thuê tài sản để phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước

thuộc phạm vi quản lý sẽ do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết

định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định.

- Đối với thuê tài sản để phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc

phạm vi quản lý của địa phương sẽ do HĐND cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền

quyết định.

CQNN được thuê tài sản để phục vụ hoạt động trong các trường hợp

sau đây:

- Chưa có tài sản hoặc thiếu tài sản so với tiêu chuẩn, định mức mà làm

18Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (96 trang)

×