1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >

Bảng 3.8: Tổng hợp kết quả thanh lý tài sản của TAND tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 2013-2017

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (445.38 KB, 96 trang )


Hội đồng thanh lý có trách nhiệm xác định số lượng, phân loại tài sản,

thu thập hồ sơ pháp lý, hồ sơ kỹ thuật có liên quan đến tài sản cần thanh lý

phù hợp.

- Sau đó Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình sẽ phối hợp với

đơn vị tổ chức đấu giá tại tỉnh để thanh lý ô tô hoặc bán thanh lý đối với các

tài sản là thiết vị văn phòng.

- Số tiền thu được từ thanh lý sau khi trừ đi các chi phí phát sinh đều

được nộp vào kho bạc nhà nước.

- Kế toán tại các đơn vị sẽ ghi giảm những tài sản thanh lý trên sổ sách

theo dõi tài sản.

Công tác tổ chức thanh lý tài sản cơng tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái

Bình cơ bản thực hiện thống nhất quy trình theo đúng quy định trình tự pháp

luật góp phần giải quyết cơng việc nhanh chóng, kịp thời theo u cầu của

đơn vị nhằm thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí.

3.2.2.6 Điều chuyển tài sản

Về phân cấp điều chuyển tài sản: đối với điều chuyển tài sản là trụ sở, ô

tô sẽ do TAND tối cao quyết định, đối với điều chuyển các tài sản còn lại sẽ

do TAND tỉnh quyết định

Tổ chức thực hiện khi điều chuyển trụ sở, ô tô: căn cứ vào văn bản của

đơn vị tiếp nhận tài sản và đơn vị có tài sản, TAND tỉnh sẽ lập tờ trình cùng

02 văn bản trên, hồ sơ về tài sản cần điều chuyển gửi về TAND tối cao để

quyết định phê duyệt.

Tổ chức thực hiện điều chuyển các tài sản khác: theo quy định, khi luân

chuyển hoặc điều chuyển cán bộ hàng năm giữa các TAND trong tỉnh Thái

Bình, TAND tỉnh sẽ ra quyết định điều chuyển những tài sản đã được giao

cho cán bộ sử dụng trước đó sang đơn vị mới. Nhưng trên thực tế, các cán bộ

thuộc diện luân chuyển hay điều chuyển công tác không mang tài sản cũ mà56sẽ được trang bị tài sản của đơn vị mới, nên trong giai đoạn 2013-2017,

TAND tỉnh Thái Bình khơng thực hiện ra quyết định điều chuyển nói trên.

Kết quả cơng tác điều chuyển tài sản của Tòa án nhân dân tỉnh Thái

Bình giai đoạn 2013-2017 như sau:

Năm 2013, TAND tối cao điều chuyển 01 ô tô thuộc phạm vi quản lý

của TAND tỉnh Thái Bình cho TAND thành phố Thái Bình.

Năm 2015, TAND tỉnh đã được TAND tối cao phê duyệt điều chuyển

trụ sở cũ của TAND tỉnh cho TAND thành phố và trụ sở TAND thành phố cũ

được điều chuyển về cho TAND tỉnh quản lý, sử dụng làm nhà công vụ.

3.2.2.7 Lập và lưu trữ hồ sơ tài sản

Về phân cấp quản lý trong lập hồ sơ: Phòng kế tốn của Tòa án nhân

dân tỉnh và huyện chịu trách nhiệm lập hồ sơ theo dõi về tài sản khi có các

hoạt động phát sinh tăng giảm tài sản tại đơn vị mình. Định kỳ cuối năm tất cả

tài sản trên sổ sách kế toán sẽ được kế toán các đơn vị trích lập khấu hao.

Đối với những tài sản mua mới, phòng kế tốn của TAND tỉnh và

huyện sẽ căn cứ trên: Hóa đơn, chứng từ mua sắm, Quyết định đưa vào sử

dụng, Biên bản giao nhận tài sản cho bộ phận sử dụng, quản lý để ghi tăng tài

sản vào sổ theo dõi tài sản và trích lập khấu hao định kỳ.

Đối với những tài sản thanh lý, phòng kế tốn của TAND tỉnh và huyện

sẽ căn cứ trên: Biên bản họp hội đồng thanh lý tài sản, Quyết định của Chánh

án về việc thanh lý tài sản cố định, Hợp đồng thanh lý tài sản, Biên bản bàn

giao tài sản cho người mua để ghi giảm tài sản vào sổ sách theo dõi tài sản.

Quản lý, lưu trữ hồ sơ tài sản cơng: Kế tốn TAND huyện lưu trữ hồ sơ

về tài sản do đơn vị mình quản lý; phòng kế tốn TAND tỉnh lưu trữ hồ sơ tài

sản của TAND tỉnh và báo cáo kê khai tài sản cơng, báo cáo tình hình quản lý,

sử dụng tài sản công của các đơn vị TAND huyện và tỉnh hàng năm.57Về cơ bản công tác lập hồ sơ đã thực hiện đúng quy định pháp luật,

phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm kê tài sản hàng năm một cách nhanh

chóng hiệu quả.

Kết quả điều tra, khảo sát cán bộ quản lý và kế toán tại các đơn vị về

tình hình tổ chức thực hiện cơng tác quản lý tài sản công được tổng hợp tại

bảng 3.9 dưới đây:

Bảng 3.9: Tổng hợp kết quả điều tra công tác tổ chức thực hiện quản lý

tài sản công tại TAND tỉnh Thái Bình

Trả lời

STT1234Nội dung điều traCơng tác tổ chức thực hiện có

tn thủ theo kế hoạch khơng?

TAND tỉnh có tổ chức thực

hiện các vấn đề về đầu tư xây

dựng trụ sở, mua sắm, sửa

chữa, điều chuyển và thanh lý

tài sản công theo đúng quy

định pháp luật không?

Việc theo dõi tài sản bằng sổ

sách như hiện nay có đáp ứng

yêu cầu công việc không?

Cơ sở vật chất như hiện nay đã

đáp ứng cơng việc, chức năng

nhiệm vụ của Tòa án nhân dân?Tổng

số

phiếuĐúng

quy

địnhKhơng

đúng

quy

định308Đáp

ứngKhơng

đáp

ứng38201838271138Khơng251338(Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra về cơng tác quản lý tài sản cơng)

Từ bảng điều tra:

- Có 25/38 bằng 65,8 % ý kiến được hỏi cho rằng cơng tác tổ chức thực

hiện có tn thủ theo kế hoạch.58- Có 30/38 bằng 78,9 % ý kiến được hỏi cho rằng TAND tỉnh đã tổ chức

thực hiện các vấn đề về đầu tư xây dựng trụ sở, mua sắm, sửa chữa, điều

chuyển và thanh lý tài sản công theo đúng quy định pháp luật.

- Có 20/38 bằng 52,6 % ý kiến được hỏi cho rằng việc theo dõi tài sản

bằng sổ sách như hiện nay có đáp ứng yêu cầu cơng việc.

- Có 27/38 bằng 71% ý kiến được hỏi cho rằng cơ sở vật chất như hiện

nay đã đáp ứng cơng việc, chức năng nhiệm vụ của Tòa án nhân dân.

3.2.3 Thực trạng kiểm tra giám sát quản lý tài sản cơng tại Tòa án nhân

dân tỉnh Thái Bình

Nhận thức rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát

đối với quản lý tài sản công hàng năm, đồng thời thực hiện nghiêm túc các chỉ

đạo của Tòa án nhân dân tối cao, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh đã chủ động xây

dựng chương trình kiểm tra, giám sát bám sát vào các quy định của Chính phủ

trong quản lý tài sản cơng.

Định kỳ 01 lần/01 năm Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh giao nhiêm vụ

cho Văn phòng TAND tỉnh tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản

công đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý, đây cũng là bộ phận tham

mưu giúp việc chính cho Lãnh đạo trong điều hành quản lý tài sản công.

Trước khi xuống các đơn vị TAND huyện để kiểm tra, phòng Kế tốn sẽ

xây dựng kế hoạch, tổ chức thành lập đoàn, soạn thảo quyết định gồm các nội

dung về trưởng đoàn, thành viên, thời gian, địa điểm, những yêu cầu trong công

tác kiểm tra để lãnh đạo phê duyệt, rồi gửi xuống các đơn vị phối hợp thực hiện.

Nội dung công việc kiểm tra bao gồm: hiện trạng tài sản công về nhà

đất, phương tiện đi lại, tài sản trang thiết bị của các đơn vị, sổ sách tài sản,

cơng tác sửa chữa bảo trì tài sản.

Cách thức kiểm tra gồm quan sát hiện trạng và thống kê về mặt số

lượng đối chiếu với số sách ghi chép tại đơn vị. Sau khi kiểm tra, đoàn kiểm59Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (96 trang)

×