1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >

3 Đánh giá thực trạng quản lý tài sản công tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (445.38 KB, 96 trang )


- Hoàn thành đầu tư xây dựng mới trụ sở cho 02 đơn vị là TAND tỉnh

và TAND huyện Thái Thụy tạo cơ sở vật chất cho cán bộ công chức làm việc,

sinh hoạt chung. Trong triển khai thực hiện xây dựng trụ sở, các công tác lựa

chọn nhà thầu, công tác quản lý vốn đầu tư, về tạm ứng, thanh tốn và quyết

tốn cơng trình đều được thực hiện đúng quy định về pháp luật Đấu thầu, luật

Ngân sách nhà nước, luật Xây dựng.

- Công tác mua sắm tài sản hàng năm được thực hiện công khai minh

bạch từ lựa chọn nhà thầu đến công tác triển khai bàn giao lắp đặt tài sản tại

các đơn vị. Tài sản mua sắm đúng tiêu chuẩn định mức, đáp ứng cơ bản trong

cơng việc của các phòng ban, đơn vị.

- Cơng tác thanh lý điều chuyển tài sản đã thực hiện hợp lý, đúng trình tự,

đúng quy định pháp luật. Trong giai đoạn 2013-2017 tổng số tiền thu từ thanh lý

tài sản được 272 triệu đồng đóng góp được nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

- Sửa chữa bảo trì trụ sở hàng năm được thực hiện khẩn trương ngay

khi lựa chọn được nhà thầu, công tác sửa chữa được thực hiện đúng quy trình

kỹ thuật, an tồn, an ninh trong xây dựng.

- Công tác lập hồ sơ về tài sản tại tất cả các đơn vị đã được triển khai,

kế tốn ghi chép thơng tin vào sổ kế tốn ngay khi có phát sinh tăng giảm.

- Phần lớn cán bộ công chức và người lao động tại các đơn vị đã nhận

thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ quản

lý, sử dụng tài sản.

Thứ tư, việc triển khai các quy định của pháp luật và văn bản hướng

dẫn quản lý đều được Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình thực hiện khẩn trương

nghiêm túc xuống các phòng ban, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Thứ năm, công tác kiểm tra giám sát kịp thời phát hiện những sai phạm,

từ đó có những chỉ đạo kịp thời nhằm khắc phục, chấn chỉnh lại công tác quản

lý, sử dụng tài sản công của đội ngũ cán bộ cơng chức.63- Cơng tác kiểm tra tình hình quản lý sử dụng tài sản công do TAND

tỉnh tổ chức tại các đơn vị đã được thực hiện đúng theo nội dung kế hoạch đề

ra. Trong giai đoạn 2013-2017, TAND tỉnh Thái Bình đã triển khai thành cơng

05 cuộc kiểm tra tại tất cả các đơn vị.

- Xây dựng bao quát nhất những nội dung kiểm tra có liên quan đến

quản lý, sử dụng tài sản.

- Tổ chức phối hợp với đồn kiểm tra của Tòa án nhân dân tối cao về

thực hiện quản lý sử dụng tài sản công tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý

của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình.

- Tòa án nhân dân cấp huyện đã chủ động kiểm tra, kiểm kê tài sản

hàng năm tại đơn vị mình.

3.3.2 Hạn chế

Cơng tác lập kế hoạch: Việc lập kế hoạch quản lý tài sản cơng tại Tòa

án nhân dân tỉnh Thái Bình mới chỉ tập trung ở 2 vấn đề chính là mua sắm tài

sản và sửa chữa trụ sở, chưa dự toán bao quát hết các vấn đề phát sinh trong

công tác quản lý tài sản cơng, chưa đánh giá được tình hình quản lý tài sản

công ở những năm trước để thấy được những hạn chế bất cập.

Việc xây dựng dự toán sửa chữa trụ sở của TAND tỉnh Thái Bình và các

đơn vị TAND thuộc phạm vi quản lý vẫn mang tính ước lượng chưa bài bản

chưa có báo cáo kinh tế kỹ thuật, bản vẽ thi công, thẩm tra số liệu của đơn vị

có chun mơn.

Tại các đơn vị TAND cấp huyện, cơng tác lập dự tốn về tài sản ở vẫn

còn chậm chễ, tính tốn số liệu dự tốn vẫn còn sai sót do nhầm lẫn về tiêu

chuẩn định mức tài sản của mỗi đối tượng.

Công tác tổ chức thực hiện: Thời gian xây dựng trụ sở còn kéo dài, như

TAND tỉnh Thái Bình khởi cơng xây dựng từ năm 2009 đến năm 2014 mới64đưa vào sử dụng, công tác quyết tốn cơng trình còn rất chậm, tới năm 2017

mới được TAND tối cao quyết tốn.

Cơng tác mua sắm do Văn phòng TAND tỉnh Thái Bình triển khai vẫn

còn chậm, theo đánh giá chung tài sản mua sắm chưa đáp ứng kịp nhu cầu sử

dụng của tất cả cán bộ cơng chức và người lao động. Ngồi ra, các công tác

liên quan đến đấu thầu hay thanh lý tài sản vẫn còn kéo dài, chậm chễ.

Cơng tác bảo trì sửa chữa mới chỉ tập trung ở tài sản là các trụ sở, chưa

quan tâm tới những tài sản có giá trị nhỏ hơn. Việc triển khai sửa chữa trụ sở

vẫn còn một số sai sót, thực hiện khơng đúng hạng mục sửa chữa được phê

duyệt bởi cơ quan quản lý cấp trên.

Trong lập hồ sơ tài sản, ở một số đơn vị như TAND huyện Tiền Hải,

Quỳnh Phụ kế tốn ghi chép còn sai, thiếu thơng tin về tài sản dẫn tới khó

khăn trong cơng tác điều tra theo dõi, thống kê tài sản.

Vẫn còn một bộ phận khơng nhỏ cán bộ công chức và người lao động

sử dụng tài sản sai mục đích, khơng tiết kiệm hoặc khơng biết sử dụng gây

lãng phí, hỏng hóc, thất thốt.

Cơng tác kiểm tra giám sát: Công tác kiểm tra giám sát vẫn còn mang

tính định kỳ, chưa thường xun, liên tục, chưa đột xuất. Việc xây dựng quy

chế quản lý sử dụng tài sản cơng hiện nay Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình và

các đơn vị TAND huyện chưa thực hiện.

Các báo cáo liên quan về quản lý sử dụng tài sản công của một số đơn vị

như TAND huyện Đơng Hưng, Vũ Thư, Thái Thụy còn nộp chậm, chưa đúng

theo quy định. Chế độ khen thưởng với các cá nhân, đơn vị có thành tích trong

quản lý, sử dụng tài sản công chưa được xây dựng.

Việc xử lý những hành vi vi phạm trong quản lý sử dụng tài sản tại

TAND tỉnh Thái Bình và các đơn vị TAND cấp huyện đối với các cá nhân vẫn

còn nể nang, chỉ mang tính nhắc nhở.653.3.3 Nguyên nhân

Một là bộ máy quản lý và năng lực cán bộ của Tòa án nhân dân tỉnh

Thái Bình chưa thực sự đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ của công tác quản lý.

Bộ máy quản lý tài sản cơng của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình mặc

dù được phân cấp rõ ràng thống nhất, quy định phạm vi quản lý tài sản đối với

từng cấp lãnh đạo, từng phòng ban, đơn vị nhưng với đặc thù của một cơ quan

tư pháp với hoạt động xét xử là nhiệm vụ công tác trọng tâm nên phần lớn các

cấp quản lý không nắm chắc quy trình quản lý hay nghiệp vụ chun mơn về

tài sản cơng. Dẫn tới bị phụ thuộc vào kế tốn tại đơn vị, việc triển khai thực

hiện quản lý theo đó bị ảnh hưởng khơng nhỏ.

Tại các Tòa án nhân dân cấp huyện của tỉnh Thái Bình, cán bộ kế tốn

chưa được đào tạo bài bản, chưa được tập huấn nghiệp vụ chun mơn. Phần

lớn kiêm nhiệm cơng tác kế tốn, nhiệm vụ chính là Thư ký Tòa án, do đó dẫn

tới chuyên môn nghiệp vụ không thực sự cao, năng lực kinh nghiệm còn yếu.

Từ đó cơng tác tham mưu cho các cấp lãnh đạo về ban hành quy chế hay xây

dựng chế độ khen thưởng trong quản lý tài sản công bị hạn chế rất nhiều.

Hai là tư tưởng nhận thức của một phận không nhỏ các cá nhân được

giao quản lý, sử dụng tài sản công chưa thực sự tốt

Công tác lập kế hoạch tại TAND tỉnh Thái Bình và các TAND cấp

huyện thuộc phạm vi quản lý vẫn mang nặng tính hình thức do Kế tốn chưa

nhận thức được sự quan trọng trong việc xây dựng dự toán tài sản và lãnh đạo

tại các đơn vị vẫn phụ thuộc các vào kế toán nên chưa thực sự quan tâm cơng

tác xây dựng dự tốn.

Tính tới nay, số lượng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Tòa án

nhân dân tỉnh Thái Bình tương đối lớn và đa dạng, được hình thành tích lũy

dần theo thời gian nên có nhiều tài sản đã khá cũ nhưng chưa được tổ chức66thanh lý dẫn tới kế toán tại một số đơn vị khi theo dõi kiểm kê tài sản còn bỏ

sót hoặc khơng muốn báo cáo, cho rằng khơng cần thiết phải báo cáo.

Một bộ phận cán bộ công chức do TAND tỉnh Thái Bình quản lý trong

tư tưởng vẫn coi tài sản công là của chung, không phải quan tâm, việc sửa

chữa, thay thế đã có kinh phí do nhà nước lo nên dẫn tới tình trạng lãng phí

trong sử dụng tài sản khá phổ biến. Bên cạnh đó, cơng tác xét xử mới là

nhiệm vụ chính trong tổ chức đơn vị Tòa án nhân dân, nên trong tư tưởng

nhiều cán bộ quản lý coi công tác kiểm tra giám sát tài sản chỉ là thứ yếu,

không quan trọng.

Ba là nguồn lực kinh tế vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý

tài sản công

Hầu hết tài sản cơng tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đều được hình

thành thơng qua nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong bối cảnh kinh tế khó

khăn và thắt chặt chi tiêu cơng, nguồn kinh phí dành cho mua sắm, sửa chữa

tài sản bị cắt giảm, nguồn vốn đầu tư xây dựng trụ sở mới cấp cho TAND tỉnh

chưa theo kịp tiến độ thi cơng cơng trình. Từ đó dẫn tới công tác quản lý, sử

dụng tài sản công gặp nhiều bất lợi, không đạt được những mục tiêu như kế

hoạch đề ra.

Tóm lại, cơng tác quản lý tài sản cơng tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái

Bình cơ bản đã đạt được những thành công nhất định, để duy trì và phát triển

đòi hỏi cần phải nâng cao hơn nữa nhận thức, trình độ chun mơn của đội

ngũ cán bộ quản lý, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong khai thác sử dụng

tài sản xây dựng kỷ cương, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ, công chức, góp

phần thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.67CHƯƠNG 4

GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CƠNG

TẠI TỊA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

4.1. Quan điểm và phương hướng quản lý tài sản cơng tại Tòa án nhân

dân tỉnh Thái Bình

4.1.1 Quan điểm

Quản lý tài sản cơng tốt sẽ góp phần phát huy hiệu quả sử dụng mang

lại từ tài sản, phòng chống lãng phí, tiêu cực, thất thoát, tham nhũng, ổn định

ngân sách.

Sau nhiều năm triển khai thực hiện Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà

nước năm 2008 và các văn bản pháp luật liên quan, để đáp ứng yêu cầu đổi

mới của công tác quản lý, ngày 21/6/2017 Quốc hội đã ban hành, thay thế và

đổi tên Luật Quản lý tài sản Nhà nước thành Luật Quản lý, sử dụng tài sản

cơng có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018.

Tiếp đó ngày 26/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số

151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài

sản cơng.

Ngày 31/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 167/2017/NĐCP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công thay thế cho Quyết định số

09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007.

Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày

31/12/2017 về tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị thay thế Quyết

định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 sau 2 năm triển khai thực hiện.

Về cơ bản, các văn bản pháp luật mới đều được ban hành vào cuối năm

2017, thay thế cho các văn bản cũ hết hiệu lực, để triển khai thực hiện đúng

các văn bản pháp luật trên cũng như ổn định, nâng cao hiệu quả công tác quản

lý, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình cần phải quán triệt các quan điểm sau:

68- Xây dựng bộ máy quản lý đáp ứng được những đòi hỏi từ thực tiễn,

đảm bảo tính thống nhất trong triển khai thực hiện cơng việc.

- Đồng bộ hóa cơng tác quản lý tài sản công từ khâu lập kế hoạch, tổ

chức thực hiện cho đến kiểm tra giám sát.

- Bảo đảm việc sử dụng, khai thác đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả,

công khai, minh bạch.

- Quy định rõ trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát đối với người đứng

đầu các đơn vị, tăng cường sự giám sát trong sử dụng khai thác tài sản cơng từ

nhiều phía, trong tồn bộ quy trình đầu tư xây dựng, mua sắm, sử dụng, khai

thác, xử lý tài sản công.

- Tập trung khắc phục bằng được những yếu kém hạn chế trong công

tác quản lý, những sai phạm của cán bộ, công chức trong sử dụng khai thác tài

sản cơng.

- Tiếp cận một số hình thức mới trong đầu tư xây dựng, mua sắm, sử

dụng, xử lý tài sản công bao gồm: Mua sắm tập trung; đầu tư xây dựng trụ sở

làm việc theo hình thức PPP, khốn kinh phí sử dụng tài sản cơng, thuê quản

lý vận hành tài sản công.

4.1.2 Phương hướng

- Đổi mới vai trò lãnh đạo của Tòa án nhân dân tỉnh đối với công tác

quản lý tài sản công tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý dựa trên những quy

định về phân cấp quản lý tài sản công.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản về công tác quản lý tài sản công,

chú trọng đến những nội dung mới ban hành, sửa đổi.

- Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh chủ động xây dựng ban hành quy

chế về quản lý sử dụng tài sản nhằm đảm bảo thực hiện đúng những quy định

pháp luật về quản lý tài sản công đồng thời tạo cơ sở hướng dẫn các đơn vị

Tòa án nhân dân cấp huyện.69- Chấp hành nghiêm quy định pháp luật công khai minh bạch các vấn

đề về đầu tư xây dựng, mua sắm, điều chuyển thanh lý tài sản, bảo trì sửa

chữa trụ sở....

- Tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

hoạt động quản lý sử dụng tài sản công tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý

đồng thời xử lý nghiêm các sai phạm.

- Đổi mới, triển khai áp dụng khoa học công nghệ vào quản lý tài sản

cơng.

4.2. Các giải pháp cơ bản nhằm hồn thiện quản lý tài sản cơng tại Tòa

án nhân dân tỉnh Thái Bình

4.2.1 Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch quản lý tài sản công

Để công tác lập kế hoạch quản lý tài sản cơng sát với tình hình thực tế,

đúng Luật quản lý tài sản cơng và đảm bảo tính công khai, dân chủ, minh

bạch cần một số giải pháp sau:

- Trong công tác lập kế hoạch, phải bám sát vào những tiêu chí như tiêu

chuẩn định mức của tài sản với từng đối tượng. Nhu cầu trang bị tài sản cần

phải được tính tốn sát thực tế, tránh xây dựng số liệu tự do tự phát, hạn chế

tối đa việc phát sinh nhu cầu bổ sung trong năm làm ảnh hưởng đến việc bố

trí dự tốn ngân sách.

- Phải bổ sung xây dựng những nhiệm vụ còn thiếu trong khi lập kế

hoạch như nhiệm vụ đầu tư xây dựng trụ sở, thanh lý, điều chuyển tài sản

Việc chỉ tập trung lập kế hoạch mua sắm tài sản, sửa chữa bảo trì trụ sở dẫn

đến triển khai thực hiện các cơng tác khác trong năm mất tính chủ động, giảm

đi hiệu quả của cơng tác quản lý, vì vậy khi xây dựng kế hoạch quản lý tài sản

công cần thực hiện bao qt các cơng việc có liên quan.

- Tổ chức cơng khai thảo luận dự tốn giữa Tòa án nhân dân tỉnh và

huyện, từ thảo luận để công tác xây dựng kế hoạch quản lý tài sản được tiến70hành đồng bộ thống nhất, Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm

chính trong việc tổng hợp, tính tốn, đối chiếu lại số liệu, kiểm tra tính xác

thực nhu cầu của các đơn vị dựa trên văn bản hướng dẫn của đơn vị cấp trên,

từ đó tạo cơ sở để xây dựng dự toán về tài sản sát với thực tế tại mỗi đơn vị.

- Qua các năm triển khai lập kế hoạch cho thấy việc lập dự toán về tài

sản ở các đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện vẫn còn chậm chễ nên Văn

phòng Tòa án nhân dân tỉnh cần phải đôn đốc nhắc nhở thủ trưởng và kế toán

toán tại các đơn vị. Bắt đầu từ tháng 4 cần triển khai văn bản hướng dẫn các

đơn vị kiểm tra đối chiếu lại tài sản đang quản lý, dự kiến nhu cầu phát sinh

trong năm, từ đó tạo điều kiện về mặt thời gian cũng như tăng tính chủ động

cho cơng tác lập dự tốn.

- Đối với nhu cầu phát sinh sửa chữa trụ sở, việc lập dự tốn đòi hỏi

phải bài bản, chính xác, các đơn vị có phát sinh nhiệm vụ trên phải thuê đơn

vị có chun mơn về lĩnh vực xây dựng để đưa ra số liệu hợp lý với từng hạng

mục cần sửa chữa, bảo trì.

4.2.2 Hồn thiện cơng tác tổ chức thực hiện khai thác sử dụng tài sản công

Từ thực tiễn những tồn tại hạn chế trong tổ chức thực hiện khai thác sử

dụng tài sản cơng, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã rút ra được những bài

học kinh nghiệm quý giá và cần tập trung vào các biện pháp sau:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong sử dụng tài sản

công đối với cán bộ, công chức và người lao động. Sử dụng tài sản để tạo ra

hiệu quả cao nhất cho công việc đồng thời cũng cần sử dụng đúng mục đích,

tránh lãng phí, có trách nhiệm trong giữ gìn bảo vệ tài sản.

- Hướng dẫn đối tượng phụ trách cơng tác kế tốn tại mỗi đơn vị thực

hiện tốt cơng tác kế tốn, ghi chép tài sản trên sổ sách theo đúng quy định, lưu

giữ chứng từ liên quan đến vấn đề phát sinh của tài sản. Hàng kỳ hàng quý71trích lập, theo dõi khấu hao tài sản, tăng giảm đối với tài sản mua mới hoặc

thanh lý.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở cũng như cơng tác quyết tốn cơng

trình. Việc chia lẻ nguồn kinh phí đầu tư trụ sở vào từng năm khiến nhà thầu

chậm chễ trong thi công, Tòa án nhân dân tỉnh cần chủ động làm việc với Tòa

án nhân dân tối cao để có được nguồn kinh phí theo hướng có lợi nhất cho

đơn vị cũng như bên nhà thầu.

- Triển khai thực hiện công tác mua sắm tài sản hàng năm ngay khi có

nguồn kinh phí, tổ chức đấu thầu theo đúng quy định pháp luật công khai

minh bạch trong các khâu thực hiện, dần hoàn thiện đáp ứng đủ nhu cầu về tài

sản cho cán bộ công chức và người lao động, tạo tâm lý tinh thần ổn định

trong công việc.

- Hướng dẫn, nâng cao chun mơn cho cán bộ về trình tự thủ tục đấu

thầu, thanh lý và những nghiệp phát sinh khác liên quan tới tài sản để khi tổ

chức thực hiện được bài bản, linh hoạt, đúng quy định pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện thanh lý tài sản theo hướng tập trung nhằm tăng

tính minh bạch cơng khai, đồng thời ấn định tháng 9 hàng năm Tòa án nhân

dân tỉnh sẽ cùng TAND các huyện tổ chức thanh lý những tài sản hư hỏng, hết

niên hạn không sử dụng được nữa, phối hợp với trung tâm đấu giá của tỉnh để

tiến hành định giá với tài sản là ô tô.

- Tổ chức kiểm tra công tác triển khai sửa chữa trụ sở tránh hiện tượng

làm sai hạng mục như trong dự tốn. Muốn triển khai tốt cơng tác trên đòi hỏi

ngay từ khâu lập dự toán phải chi tiết cụ thể từng hạng mục, phải dựa trên báo

cáo kinh tế kỹ thuật do đơn vị có chun mơn thực hiện. Từ đó có cơ sở để

kiểm tra đối chiếu các hạng mục sửa chữa đồng thời đơn vị phải cử người

giám sát kiểm tra bên nhà thầu thi công công trình trong quá trình tổ chức

thực hiện.72- Mỗi đơn vị phải chủ động hơn với nguồn kinh phí, thực hiện tiết kiệm

kinh phí chi thường xuyên để đầu tư mua sắm sửa chữa trang thiết bị tài sản,

không nhất định phải phụ thuộc vào ngân sách hàng năm của ngành Tòa án

hay hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương.

4.2.3 Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát quản lý tài sản công

Trong thời gian tới để công tác kiểm tra giám sát quản lý tài sản công

đáp ứng yêu cầu đổi mới, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, quy

định của pháp luật về công tác kiểm tra, giám sát trong quản lý tài sản công

tới tồn thể cán bộ, cơng chức và người lao động.

- Cơng khai các sai phạm trong q trình sử dụng, quản lý tài sản công,

không nể nang, bao che đối với mọi cá nhân vi phạm. Đưa ra các hình thức kỷ

luật nhằm răn đe, phòng ngừa, giáo dục ý thức tư tưởng với cán bộ công chức

và người lao động trong cơ quan đồng thời cần có xây dựng chế độ khen

thưởng đối với cá nhân, tập thể hoàn thành tốt công tác quản lý sử dụng tài

sản công, cá nhân có thành tích tố giác trong sai phạm.

- Yêu cầu tất cả đơn vị phải xây dựng, ban hành quy chế quản lý sử

dụng tài sản công, thực hiện nghiêm túc các quy định khi đã ban hành. Quy

chế phải xây dựng được các nội dung bắt buộc sau: phạm vi và đối tượng áp

dụng, mục đích, yêu cầu, nguyên tắc trang bị tài sản, những quy định cụ thể

trong quản lý sử dụng tài sản, trách nhiệm tổ chức thực hiện.

- Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động kiểm tra,

giám sát. Việc kiểm tra, giám sát cần phải đưa vào nghị quyết của Đảng, mục

tiêu phải đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng tiêu cực lãng phí

trong quản lý và sử dụng tài sản công.73Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (96 trang)

×