1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >

Trước hết, tác giả xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Phòng đào tạo và Viện Quản trị Kinh doanh của nhà trường cùng các thầy cô giáo, những người đã trang bị kiến thức cho tác giả trong suốt quá trình học tập.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (803.43 KB, 116 trang )


MỤC LỤCDANH MỤC CÁC BẢNG.................................................................................i

DANH MỤC HÌNH VẼ...................................................................................iii

DANH MỤC BIỂU ĐỒ...................................................................................iv

MỞ ĐẦU...........................................................................................................1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG

VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI

LAO ĐỘNG......................................................................................................5

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu.................................................................................5

1.2 Một số khái niệm cơ bản về động lực làm việc và hiệu quả làm việc của

người lao động................................................................................................................................ 7

1.2.1 Khái niệm về động lực làm việc.......................................................7

1.2.2 Khái niệm hiệu quả làm việc của người lao động..........................9

1.3 Vai trò của động lực làm việc và mối quan hệ giữa động lực làm việc và

hiệu quả làm việc của người lao động................................................................................9

1.3.1 Vai trò của động lực làm việc..........................................................9

1.3.2 Mối quan hệ giữa động lực và hiệu quả làm việc của người lao

động.........................................................................................................11

1.4 Một số học thuyết liên quan đến tạo động lực làm việc..................................13

1.4.1 Học thuyết nhu cầu của Abraham Maslow (1943)........................13

1.4.2 Học thuyết kỳ vọng của Victor H. Vroom (1964)..........................16

1.4.3 Học thuyết tăng cường tích cực của Burrhus Frederic Skinner

(1968)......................................................................................................17

1.4.4 Học thuyết công bằng của John Stacy Adams..............................181.4.5 Lý thuyết mở rộng của Porter và Lawler (1968)...........................19

1.5 Các biện pháp nâng cao động lực cho người lao động trong doanh

nghiệp và chỉ tiêu đánh gía hiệu quả làm việc của người lao động...................21

1.5.1 Các biện pháp nâng cao động lực cho người lao động trong doanh

nghiệp......................................................................................................21

1 5.2 Hiệu quả làm việc và mối quan hệ giữa động lực với hiệu quả làm

việc của người lao động..........................................................................29

1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực cho đội ngũ cán bộ và nhân viên

tại các doanh nghiệp................................................................................................................... 30

1.6.1 Các nhân tố bên trong....................................................................30

1.6.2 Các nhân tố bên ngoài....................................................................................31

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.............................................33

2.1 Quy trình nghiên cứu......................................................................................................... 33

2.2 Phương pháp thu thập dữ liệu....................................................................................... 34

2.2.1 Thu thập dữ liệu thứ cấp:...............................................................34

2.2.2 Thu thập dữ liệu sơ cấp.................................................................34

2.2 Phương pháp xử lý thơng tin......................................................................................... 36

2.3 Phương pháp phân tích dữ liệu..................................................................................... 37

2.3.1 Phương pháp thống kê mô tả.........................................................37

2.3.2 Phương pháp thống kê so sánh......................................................37

2.3.3 Phương pháp phân tích và tổng hợp vấn đề.................................38

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ HIỆU QUẢ

LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY

DỰNG VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM................................................................39

3.1 Giới thiệu về Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy Việt Nam..............393.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty CP Xây dựng và Lắp

máy Việt Nam..........................................................................................39

3.1.2 Ngành nghề kinh doanh chính của Cơng ty...................................40

3.1.3 Cơ cấu tổ chức của Cơng ty..........................................................42

3.1.4 Thành tích và kết quả kinh doanh những năm gần đây.................43

3.2 Thực trạng động lực và hiệu quả người lao động tại Công ty CP xây

dựng và lắp máy Việt Nam..................................................................................................... 44

3.2.1 Thực trạng động lực cho người lao động tại Công ty CP xây dựng

và lắp máy Việt Nam...............................................................................44

3.2.2 Thực trạng về hiệu quả làm việc của người lao động tại Công ty cổ

phần xây dựng và lắp máy Việt Nam.......................................................68

3.2.2.3 Tỷ lệ hoàn thành cơng việc.........................................................70

3.2.3 Phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố đến động lực làm việc của

Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Việt Nam....................................71

3.3 Đánh giá chung về động lực làm việc của Công ty cổ phần đầu tư xây

dựng và lắp máy Việt Nam..................................................................................................... 75

3.3.1 Những kết quả đạt được.................................................................75

3.3.2 Hạn chế..........................................................................................76

3.3.3 Nguyên nhân hạn chế.....................................................................78

3.3.2 Nguyên nhân khách quan...............................................................79

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO

ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ

PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM NHẰM NÂNG CAO HIỆU

QUẢ LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY..................................................................80

4.1 Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới...................................80

4.1.1 Định hướng chung.........................................................................80

4.1.2 Định hướng cụ thể.........................................................................804.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác động lực làm việc cho người lao động

nhằm nâng cao hiệu quả làm việc cho người lao động tại Cơng ty...................81

4.2.1 Hồn thiện chính sách lương thưởng của công ty.........................81

4.2.2 Nâng cao đời sống tinh thần cho đội ngũ cán bộ và nhân viên của

Công ty....................................................................................................83

4.2.3 Hồn thiện cơng tác tổ chức về tuyển dụng và bố trí cán bộ.........84

4.2.4 Cải thiện điều kiện làm việc...........................................................87

4.2.5. Cơng tác đào tạo chuẩn hóa chất lượng đội ngũ..........................88

4.2.6 Công tác đánh giá nhân viên.........................................................90

4.3 Kiến nghị................................................................................................................................. 92

4.3.1 Về phía Cơng ty..............................................................................92

4.3.2 Về phía Nhà nước..........................................................................92

KẾT LUẬN.....................................................................................................93

TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................94

PHỤ LỤCDANH MỤC CÁC BẢNGSTTBảng1Bảng 2.12Bảng 3.13Bảng 3.2Nội dung

Bảng quy định và cho điểm các mức độ đánh

giá của nhân viên

Kết quả động viên khuyến khích người lao

động tại Công ty

Đánh giá của đội ngũ cán bộ và nhân viên về

chính sách lương thưởng của Cơng tyTrang

30

42

43Mức bình qn tiền thưởng đối với đội ngũ cán

4Bảng 3.3bộ nhân viên tại Công ty cổ phần xây dưng và44lắp máy Việt Nam

5Bảng 3.46Bảng 3.57Bảng 3.68Bảng 3.79Bảng 3.810Bảng 3.911Bảng 3.1012Bảng 3.11Một số hoạt động du lịch nghỉ dưỡng và tham

quan văn nghệ tại Cơng ty

Kết quả đánh giá về chính sách đãi ngộ về tinh

thần cho đội ngũ cán bộ nhân viên của Công ty

Đánh giá của đội ngũ cán bộ và nhân viên về

công tác tổ chức cán bộ

Các trang thiết bị đầu tư hàng năm và nguồn

kinh phí đầu tư

Đánh giá của đội ngũ cán bộ và nhân viên về

điều kiện làm việc

Đánh giá của đội ngũ cán bộ và nhân viên về

công tác đào tao và phát triển

Biểu đánh giá thực hiện công việc tại Công ty

cổ phần lắp máy và xây dựng Việt Nam

Đánh giá của đội ngũ cán bộ và nhân viên về hồn

146

47

50

52

53

56

58

59STTBảngNội dungTrangthành cơng việc của Công ty

13Bảng 3.1214Bảng 3.1315Bảng 3.14Kết quả các biện pháp tạo động lực làm việc

của Công ty

Năng suất lao động của Công ty cổ phần xây

dựng và lắp máy Việt Nam

Lợi nhuận bình qn của một lao động tại Cơng ty60

61

62DANH MỤC HÌNH VẼST

THìnhNội dung1Hình 1.1 Thuyết nhu cầu của Maslow (1943)2Hình 1.23Hình 3.1 Hệ thống tổ chức cán bộ của cơng ty4Hình 3.25Hình 3.3Mơ hình động cơ thúc đẩy của Porter và Lawler

(1968)

Quy trình tuyển dụng của Cơng ty cổ phần xây

dựng và lắp máy Việt Nam

Một buổi đào tạo văn hóa doanh nghiệp cho cán

bộ và nhân viên của Công ty2Trang

9

15

35

48

55DANH MỤC BIỂU ĐỒST

TBiểu đồNội dung1Biểu đồ 3.1 Tổng quỹ lương của Công ty giai đoạn 2015-20172Biểu đồ 3.23Biểu đồ 3.3Mức lương bình quân của đội ngũ cán bộ nhân

viên tại Cơng ty

Tỷ lệ hồn thành cơng việc của đội ngũ cán bộ và

nhân viên3Trang

38

40

64MỞ ĐẦU

1. Về tính cấp thiết của đề tài

Quản trị nguồn nhân lực hiệu quả luôn là mong muốn và giành được sự

quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị doanh nghiệp. Có thể nói rằng. trong

tất cả các yếu tố mang lại sự thành cơng cho một tổ chức, một doanh nghiệp,

ngồi các yếu tố lợi thế về sản phẩm, tài chính, vị thế… thì yếu tố đóng vai

trò quan trọng, là yếu tố căn bản tạo nên sự tồn tại và phát triển lâu bền cho

doanh nghiệp đó chính là yếu tố con người. Cũng vì thế quản trị con người

ln được xem là khó nhất và thường được các nhà quản trị đặt lên vị trí ưu

tiên hàng đầu. Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp nhiều khi nằm chính ở

vấn đề quản trị nhân sự. Do đó, vai trò của quản trị nguồn nhân lực là giúp

cho doanh nghiệp, tổ chức đạt được mục tiêu trong công việc. Trong sự biến

động mạnh mẽ của thị trường, tính chất khốc liệt của cạnh tranh và yêu cầu

phải đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên trong nền kinh tế thị

trường đã và đang tạo ra sức ép lớn, đòi hỏi các nhà quản lý phải có các quan

điểm mới, biết áp dụng những phương pháp mới và nắm vững được những kỹ

năng mới về quản trị con người.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Việt Nam là một doanh nghiệp

cổ phần được thành lập vào năm 2009. Qua 8 năm thành lập và phát triển

công ty đã đạt được những thành quả đáng kể trong lĩnh vực xây lắp và bắt

đầu có chỗ đứng trên thị trường xây dựng hiện nay. Tuy nhiên trong bối cảnh

hiện nay khi nền kinh tế đang trong giai đoạn bùng nổ về xây dựng cùng việc

tăng trưởng nhu cầu về máy móc thiết bị cho hoạt động nghiên cứu và sản

xuất kinh doanh. Cùng với đó sự cạnh tranh gay gắt từ các cơng ty – tập đồn

xây dựng lớp như : Coteccon, FLC, Vingroup, Hòa Bình, UDIC, Lilama…làm

1cho thị trường xây dựng và lắp máy trở lên vô cùng khắc nghiệt, đấy là chưa

để đến các tập đoàn xây dựng của nước ngoài đã đầu tư vào Việt nam từ

Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức…. Do vậy ngoài tất cả các sự chuẩn

bị tốt nhất về sản phẩm, về tài chính, nâng cao chất lượng phục vụ….. thì vấn

đề quản trị nhân sự cũng được đặt lên hàng đầu, nhằm có đủ và ổn định nguồn

lực nhân sự đủ về năng lực và phẩm chất để điều hành quản lý thực hiện các

kế hoạch và công ty đưa ra, nhằm đảm bảo cho công ty đạt được các mục tiêu

đề ra và từ đó có thể tồn tại và phát triển trong một thị trường đầy cạnh tranh

như hiện nay.

Với vai trò là Phó Giám đốc Cơng ty CP Xây dựng và Lắp máy Việt Nam,

cùng tâm huyết xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh và chuyên nghiệp, tôi đã

chọn chọn đề tài nghiên cứu ‘‘Động lực của người lao động tại Công ty Cổ phần

xây dựng và lắp máy Việt Nam” làm luận văn tốt nghiệp. Với các câu hỏi nghiên

cứu như sau:

Một là, Thực trạng động lực làm việc của người lao động hiện nay tại Công ty

CP Xây dựng và Lắp máy Việt Nam như thế nào?

Hai là, Động lực của người người lao động hiện nay tại Công ty ảnh hưởng

đến hiệu quả làm việc như thế nào?

Ba là, Công ty cần tăng cường các hoạt động tạo được động lực như thế nào

để nâng cao hiệu quả làm việc cho người lao động?

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục tiêu

Đề tài nghiên cứu về động lực làm việc và tìm hiểu ảnh hưởng của động

lực làm việc đến hiệu quả hoạt động cá nhân người lao động trong công ty, từ

2đó đưa ra giải pháp nhằm thúc đẩy động lực làm việc cho người lao động tại

công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Việt Nam.

2.3. Nhiệm vụ

- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản tạo động lực làm việc cho

người lao động

- Nghiên cứu, thu thập và phân tích các số liệu khảo sát về động lực làm

việc của cán bộ nhân viên tại công ty CP Xây dựng và Lắp máy Việt Nam.

- Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của động lực làm việc đến hiệu quả

hoạt động của người lao động và công ty CP Xây dựng và Lắp máy Việt

Nam.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc tại công ty

CP Xây dựng và Lắp máy Việt Nam.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Động lực làm việc và hiệu quả làm việc của người lao động tại Công ty

CP Xây dựng và Lắp máy Việt Nam.

3.2. Phạm vi nghiên cứu:

- Về không gian: Tại Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Việt Nam

- Về thời gian: Số liệu tìm hiểu về động lực của người lao động tại thời

điểm từ năm 2015,2016, 2017.

4. Những đóng góp của Luận văn3Về mặt lý luận: Luận văn cho thấy ảnh hưởng trực tiếp của các biện pháp

tạo động lực đến hiệu quả làm việc của người lao động trong bối cảnh tại một

doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng tại Việt Nam. Qua đó có thể giúp các

nhà quản trị doanh nghiệp các biện pháp tăng cường hiệu quả làm việc bằng

các biện pháp thúc đẩy động lực cho người lao động như phân công lao động

phù hợp, đào tạo kỹ năng đầy đủ và kịp thời

Về mặt thực tiễn: Kết quả nghiên cứu đã giúp cán bộ quản lý có thể nhìn

nhận được hiệu quả của công tác tạo động lực cho người lao động tại Cơng ty

và có các biện pháp tác động phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả tạo động lực

cho người lao động tại Công ty.

5. Kết cấu của luận văn

Ngồi phần mở đầu và kết luận, luận văn có câu trúc 4 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận chung về tạo động lực làm việc và hiệu quả làm

việc của người lao động

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Thực trạng tạo động lực làm việc và hiệu quả làm việc của

người lao động tại Công ty Cổ phần xây dựng và lắp máy Việt Nam

Chương 4: Giải pháp hoàn thiện các biện pháp tạo động lực làm việc cho

người lao động tại Công ty Cổ phần xây dựng và lắp máy Việt Nam nhằm

nâng cao hiệu quả làm việc tại Công ty.4Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (116 trang)

×