1. Trang chủ >
  2. Kỹ Năng Mềm >
  3. Kỹ năng lãnh đạo >

PHẦN II: MỘT SỐ NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ ĐOÀN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (526.42 KB, 46 trang )


2. Báo cáo

- Việc báo cáo công tác là nhiệm vụ và yêu cầu của

hầu hết các tổ chức. Báo cáo là dạng thông tin về

kết quả công việc, công tác mà cá nhân, tổ chức đã

tiến hành. Qua nội dung báo cáo, các cấp bộ Đoàn

sẽ đánh giá lại tình hình hoạt động, có cơ sở thực

hiện việc xét thi đua, khen thưởng v.v... hay xem

xét các đề xuất, kiến nghị mới.

- Báo cáo được thực hiện hàng tháng, quí, năm hay

theo từng chuyên đề.3. Tổ chức sinh hoạt chi đoàn

- Sinh hoạt chi đoàn là một yêu cầu bắt buộc theo qui

định của Điều lệ Đoàn. Trách nhiệm tổ chức sinh

hoạt chi đoàn thuộc về Ban chấp hành chi đoàn.

Mỗi lần sinh hoạt chi đoàn, Ban chấp hành chi

đoàn phải ghi biên bản cẩn thận theo hướng dẫn

được ghi trong Sổ chi đoàn. Nội dung biên bản

sinh hoạt chi đoàn được tập thể chi đoàn thống

nhất theo đa số được xem như Nghị quyết của chi

đoàn (triển khai các hoạt động, khi kết nạp đoàn

viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú phát triển đảng4. Ghi chép, quản lý sổ sách của đoàn

- Việc ghi chép, quản lý Sổ chi đoàn là nhiệm vụ của

Ban chấp hành các chi đoàn, thực hiện theo hướng

dẫn chung.

- Ban chấp hành chi đồn có trách nhiệm giữ Sổ chi

đồn, ghi chép; chuyển bàn giao cho Ban chấp hành

chi đoàn nhiệm kỳ mới sau Đại hội; bàn giao lại cho

Đoàn cấp trên khi chi đoàn giải tán.* Một số tài liệu các cấp bộ Đồn cần có:

1. Điều lệ Đồn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn

2. Điều lệ Hội, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội

3. Điều lệ Đội, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội

4. Sáu bài học lý luận chính trị của Đồn

5. Hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ cơng tác tổ chức của Đồn

6. Cơng tác phát triển đoàn viên mới

7. Đoàn viên cần biết

8. Các tài liệu tham khảo (tùy theo điều kiện và khả năng cụ thể của mỗi

cấp bộ Đồn): Báo, tạp chí và Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; quy

định thi hành điều lệ Đảng; Điều lệ các đoàn thể và một số ấn phẩm

khác. Các nghị quyết quan trọng của Đoàn, Đảng.* Ngoài các loại sổ sách tài liệu chung trên mỗi cấp bộ Đồn cần phải có thêm các

loại sổ sách, tài liệu sau:

- Đối với chi đoàn

1. Các loại sổ: Sổ chi đoàn và sổ đoàn viên (theo mẫu của BTC TW Đồn)

2. Tài liệu: Sổ tay bí thư chi đoàn

- Đối với Đoàn cơ sở

1.

Các loại sổ: Sổ ghi biên bản các cuộc họp; sổ theo dõi đoàn viên (danh sách đoàn

viên, danh sách đoàn viên chuyển đi và tiếp nhận đoàn viên chuyển đến; theo dõi

các chi đoàn về việc hướng dẫn đồn viên đăng ký “Chương trình RLĐV”; danh

sách phân loại đoàn viên; danh sách đoàn viên được trao thẻ; Sổ quản lý cán bộ

đoàn (danh sách trích ngang các UV BCH Đồn cơ sở và UV BCH các chi đoàn;

danh sách rút tên, bổ sung BCH đoàn cơ sở và BCH các chi đoàn); sổ quản lý văn

bản và theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

2.

Các tài liệu gồm: hướng dẫn đại hội đoàn các cấp; tài liệu nâng cao chất lượng tổ

chức Đồn cơ sở; tư tưởng Hồ Chí Minh.5. Quản lý đồn phí

- Mức đóng đồn phí theo Điều lệ Đồn và Nghị quyết

số 07 NQ/TWTĐTN, ngày 25 tháng 11 năm 2010 của

Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc thay đổi

mức đóng đồn phí: đối với đồn viên có lương là

5.000đồng/người/tháng, đồn viên khơng hưởng lương

là 2.000đồng/người/tháng.

- Mức trích nộp đồn phí: Từ cấp chi đồn trở lên

được giữ lại 2/3 và trích nộp lên cấp trên trực tiếp là

1/3 tổng số tiền Đồn phí do đồn viên hoặc tổ chức

đoàn cấp dưới nộp lên.6. Phân loại đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú

và nhận xét đoàn viên hằng năm

- Việc phân loại đoàn viên thực hiện theo hướng dẫn

số 19-HD/TWDTN, ngày 17/3/1999 của Ban bí thư

TW Đồn (được chia làm 4 loại: xuất sắc, khá, trung

bình, yếu kém).

- Ban chấp hành chi đồn bình chọn những đồn viên

xuất sắc tham gia bồi dưỡng lớp Đoàn viên ưu tú và

giới thiệu Đồn viên ưu tú có thành tích xuất sắc nhất

với Đoàn cấp trên và Chi bộ xem xét kết nạp Đảng.7. Tham gia đánh giá rèn luyện, tổ chức thực

hiện  cơng tác xã hội

- Ban chấp hành Đồn các cấp cần chủ động, giúp đỡ

đoàn viên thực hiện việc đánh giá rèn luyện và thực

hiện công tác xã hội

- Cán bộ Đoàn các cấp cần biết phối hợp các tổ chức

trong và địa phương để thực hiện có hiệu quả cơng tác

này.8. Cơng tác quản lý đồn viên

8.1. Quản lý đoàn viên về tổ chức

- Mỗi đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh đều phải có sổ

đồn viên, huy hiệu Đoàn và được trao thẻ đoàn viên.

- Hồ sơ đoàn viên được đóng thành cuốn Sổ đồn viên

(theo mẫu do Ban Thường vụ Trung ương Đồn ban

hành), ngồi ra có Thẻ đoàn viên và những văn bản

liên quan đến quá trình học tập, cơng tác, sinh hoạt của

đồn viên.8.2. Quản lý đoàn viên về tư tưởng

- Thường xuyên và kịp thời nắm bắt những diễn

biến tư tưởng của đoàn viên.

-Quản lý đoàn viên là bồi dưỡng nâng cao nhận

thức, xây dựng bản lĩnh chính trị, tư tưởng cho

đồn viên nhất là đoàn viên mới

-Tạo điều kiện để đoàn viên được rèn luyện,

phấn đấu8.3. Quản lý đồn viên về cơng tác và sinh hoạt

- Ban chấp hành chi đoàn cần phân cơng nhiệm vụ cho từng

đồn viên, có trách nhiệm kiểm tra đánh giá kết quả công tác

hàng tháng của từng đoàn viên. Kịp thời biểu dương những

đoàn viên hoàn thành tốt và góp ý kiến phê bình những đồn

viên khơng hồn thành nhiệm vụ của Đồn giao. Thơng qua

việc triển khai thực hiện chương trình: "Rèn luyện đồn viên"

để phân cơng cơng tác cho đồn viên đảm bảo thực hiện tốt

quy định "Mỗi đoàn viên một việc làm thiết thực cho Đoàn".Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (46 trang)

×