1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

48T Cơ chế quản lý NSNN: NSNN được sử dụng trong chi thường xuyên nhằm đạt được những mục tiêu trong từng thời kỳ, phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của đất nước trong từng thời kỳ nhất định, tùy theo mục tiêu cụ thể mà Nhà nước có những cơ chế áp...

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.65 MB, 107 trang )


Kho bạc nhà nước huyện Cái Bè đã điều hành công tác thu chi ngân sách nhà nước

luôn kịp thời, đúng thời gian quy định. Năm 2015- 2017 Kho Bạc nhà nước huyện

Cái Bè đều được Kho Bạc Nhà nước Trung Ương tặng giấy khen Tập thể Lao động

xuất sắc, năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen có thành tích xuất

sắc trong cơng tác, đạt được thành tích nêu trên là nhờ Kho bạc nhà nước huyện Cái

Bè có nhiều tiến bộ vượt bậc trong cơng tác kiểm soát chi, đặc biệt là trong lĩnh vực

kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước. Ban Lãnh đạo KBNN huyện Cái

Bè đã thực hiện tham mưu tốt với UBND huyện, phối hợp tốt với cơ quan Tài chínhH

Uhuyện, cụ thể các nội dung sau:- Các tiêu chuẩn định mức chi ngân sách nhà nước được chính quyền địaTẾphương quy định chi tiết và cụ thể cho từng nội dung chi nên nhờ đó về cơ bản ngânHsách nhà nước và tài sản nhà nước được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, Kho bạc nhàNnước kiểm soát thanh toán thuận lợi.KI- Cơng tác cải cách thủ tục hành chính được tăng cường tạo điều kiện thuận lợi

Ccho các đơn vị dự tốn, tồn bộ dự tốn chi thường xun NSNN đã được chínhHquyền địa phương, cơ quan tài chính giao và phân bổ ngay từ đầu năm nên các đơnẠIvị sử dung ngân sách chủ động và linh hoạt cân đối rút dự tốn tại KBNN kịp thời,Đhợp lí trong năm ngân sách thực hiện các nhiệm vụ chi đúng kế hoạch năm.G- Nội dung dự toán ngân sách hàng năm của Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè đãNphản ánh đầy đủ các nội dung phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm vàTR

Ưđược giao ngay từ đầu năm, đặc biệt cân đối dự toán cho sự nghiệp giáo dục đào tạo

và sự nghiệp y tế. Dự phòng ngân sách của huyện cũng được quản lý và sử dụng rất

tốt để phục vụ cho các nhu cầu cấp thiết khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra trong địa

bàn huyện.

1.5.2 Kinh nghiệm kiểm soát chi ở KBNN huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

Huyện Tân Phước là huyện nằm ở phía bắc tỉnh Tiền Giang, cách thành phố

Mỹ Tho 25 km về hướng Tây Bắc. Huyện được thành lập vào năm 1994, kinh tế

chưa phát triển mạnh nên doanh số thu chi NSNN của huyện còn thấp so với các

huyện khác trong tỉnh Tiền Giang.33KBNN Huyện Tân Phước được thành lập vào năm 1995 nhưng KBNN huyện

Tân Phước áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO

9001:2008 trong công tác KSC đặc biệt đã ban hành chính sách chất lượng để nhằm

đạt được chất lượng cao trong chuyên môn như (tổ chức tốt cơng tác kiểm sốt chi,

tn thủ các quy định của pháp luật, chấp hành nghiêm túc các quy trình nghiệp vụ

luôn cải tiến theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch; Kiện toàn bộ máy, phát

triển nguồn nhân lực; tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh và từng

bước hiện đại). Những nội dung trong quy trình nghiệp vụ đã được sửa đổi, bổ sungH

Ukịp thời để loại bỏ thủ tục không cần thiết; cải tiến theo hướng đơn giản, rút ngắn

thời gian, phân định rõ trách nhiệm; kiểm soát được số lượng hồ sơ, chứng từ đãTẾnhận và tiến độ xử lý hồ sơ (trước hạn, đúng hạn và quá hạn) của từng cán bộ KSC,Hđã tạo ra những thuận lợi để giải quyết công việc và khắc phục tình trạng giao dịchNqua nhiều cửa, nhiều khâu trung gian thể hiện tính minh bạch, cơng khai trong cơngKItác KSC. Chất lượng phục vụ đơn vị khách hàng cũng như ý thức trách nhiệm của

Ccán bộ KSC của KBNN được nâng lên rõ rệt chủ động và có trách nhiệm hơn trongHquá trình tiếp nhận luân chuyển và kiểm soát thanh toán hồ sơ chứng từ, đảm bảoẠItrả kết quả cho đơn vị giao dịch theo đúng thời gian ghi trên giấy hẹn.ĐLãnh đạo KBNN huyện Tân Phước trong q trình kiểm sốt chi ln bám sátGdự tốn được giao, chế độ tiêu chuẩn định mức theo quy định của Bộ tài chính, cácNvăn bản hướng dẫn tiêu chuẩn định mức chi các nghiệp vụ đặc thù của từng ngành.TR

ƯNhững khoản chi phát sinh ngoài quy định lãnh đạo Kho bạc kịp thời báo cáovà tham mưu cho cơ quan tài chính và ủy ban nhân huyện để tháo gỡ kịp thời đáp

ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

1.5.3. Kinh nghiệm rút ra cho Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Một là, kiểm soát chi theo đúng quy trình, kiểm sốt chặt chẽ các khoản chi

thường xuyên NSNN theo đúng quy trình, kinh nghiệm đã được tổng kết rút kinh

nghiệm và chỉ đạo của Kho bạc Nhà nước trong toàn ngành để tránh gây thất thoát

ngân sách nhà nước.

Hai là, phải nhận thức được rằng cơng tác kiểm sốt chi khơng chỉ đơn thuần34là cơng việc của Kho bạc Nhà nước mà nó bao gồm nhiều khâu liên quan đến nhiều

cấp, nhiều đơn vị. Vì vậy để thực hiện tốt cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên

NSNN qua KBNN phải phối hợp tốt với nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn, tranh

thủ sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương, chủ động tham mưu cho chính

quyền địa phương ban hành nhanh chóng và đầy đủ các văn bản thuộc lĩnh vực

ngân sách để Kho bạc có cơ sở pháp lý để thực hiện kiểm soát các khoản chi ngân

sách do địa phương quản lý.

Ba là, phải tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tụcH

Utạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị sử dụng ngân sách trong khả năng cho

phép nhưng vẫn phải đảm bảo đúng quy định về thủ tục, trình tự chi NSNN do nhàTẾnước quy định.HKẾT LUẬN CHƯƠNG 1NChi thường xuyên NSNN là một bộ phận của chi NSNN. Cũng như các khoảnKIchi NSNN khác, chi thường xuyên NSNN cũng tuân theo một chu trình từ giai đoạn

Clập dự tốn, chấp hành dự toán và quyết toán NSNN. Kiểm soát chi thường xuyênHNSNN được thực hiện trong cả ba giai đoạn của chu trình này, trong đó gồm nhiềuẠIcơ quan, đơn vị tham gia vào q trình kiểm sốt chi. Từ việc xác định vai trò củaĐKho bạc Nhà nước trong kiểm soát chi thường xuyên NSNN, đề tài đã phân tích nộiGdung, phương pháp kiểm sốt chi thường xun thực hiện tại Kho bạc Nhà nước.NĐồng thời phân tích những tiêu chí để đánh giá cơng tác kiểm sốt chi cũng nhưTR

Ưnhững nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua Kho

bạc Nhà nước, làm cơ sở lý luận cho việc phân tích thực trạng và đưa ra các giải

pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua Kho bạc

Nhà nước Mỹ Tho.35Chương 2. THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN

SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỸ THO , TỈNH TIỀN

GIANG GIAI ĐOẠN 2015-2017.

2.1. KHÁI QUÁT VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển:

2.1.1.1. Giới thiệu vài nét về Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho:

Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho là một Kho bạc trực thuộc Kho bạc Nhà nước TiềnH

UGiang. Trụ sở Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho đặt tại số 07 đường Thủ Khoa Huân

Phường I Thành phố Mỹ Tho Tỉnh Tiền Giang. Nằm ngay trung tâm thành phố MỹTẾTho, Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho có một vị trí rất thuận lợi cho các đơn vị đến giaoHdịch, quan hệ công tác, công thương gia đến nộp thuế… . Hoạt động của Kho bạcNNhà nước Mỹ Tho trực thuộc sự chỉ đạo của Kho bạc Nhà nước Tiền Giang.KITrong những năm qua Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho đã không ngừng đổi mới về

Ccơ sở vật chất, phương tiện thơng tin, máy vi tính, máy đếm tiền, máy rọi tiền phụcHvụ cho công tác quản lý, kiện tồn, củng cố đội ngủ cán bộ có trình độ nghiệp vụẠIchun mơn, có năng lực và u ngành, yêu nghề.ĐKho bạc Nhà nước Mỹ Tho luôn phối hợp chặt chẽ cùng với Chi cục ThuếGThành phố Mỹ Tho, Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Mỹ Tho và các cơ quanNhữu quan trên địa bàn Thành phố Mỹ Tho quản lý tốt quỹ ngân sách Nhà nước tạiTR

Ưđịa phương góp phần ổn định tiền tệ, chấm dứt tình trạng thiếu hụt ngân sách trên

địa bàn thành phố Mỹ Tho.

2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Kho bạc Nhà nước là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng quản lý

nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác

của Nhà nước được giao theo quy định của pháp luật; thực hiện việc huy động vốn

cho Ngân sách Nhà nước, cho đầu tư phát triển qua hình thức phát hành công trái,

trái phiếu theo quy định của pháp luật.36Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (107 trang)

×