1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

Nhà nước Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2015 – 2017

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.65 MB, 107 trang )


đích, sai chế độ mà Nhà nước đã quy định, phát huy hiệu lực của “Chính sách tiết

kiệm, chống lãng phí các khoản chi tiêu Ngân sách Nhà nước”.

Xem xét số liệu kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên NSNN ở

Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2015 - 2017 để thấy

rõ hơn tình hình kiểm sốt chi thường xun NSNN ở Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho:

Bảng 2.2. Thanh toán các khoản chi thường xuyên NSNN ở Kho bạc Nhà nước

Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2015 - 2017Chi quản lý hành chính217.419Chi mua sắm, sửa chữa498.629307.104325.05132.89441.76253.928146.541171.92939.16547.56787.259742.513966.6451.136.796NChi nhiệm vụ chun mơn127.134

CChi khácHTổng cộngNăm 2017423.671TẾ325.901HChi thanh tốn cá nhânNăm 2016H

UNăm 2015KINội dung chiĐơn vị tính: Triệu đồngẠI(Nguồn: Báo cáo hoạt động hàng năm của Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho)ĐQua bảng số 2.2 có thể đánh giá được tốc độ tăng chi NSNN hàng năm trênGđịa bàn Mỹ Tho ngày càng phát triển, đi đôi với việc tăng chi NSNN qua các năm làNviệc kiểm soát chi NSNN cũng được tăng cường đáng kể từ việc ban hành các vănTR

Ưbản pháp quy đến vai trò của kiểm sốt chi.

Nhìn chung tốc độ tăng chi Ngân sách Nhà nước hàng năm trên địa bàn MỹTho là tương đối ổn định và bền vững, phù hợp với tình hình kinh tế của đất nước

và khu vực. Thực tế, tăng chi đã tạo nên sự chuyển biến trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn Thành phố, thúc đẩy nền kinh tế tăng

trưởng nhanh hơn, tốc độ chi tăng đều báo hiệu một sự phát triển đều và bền vững.

Mặc dù lượng chi hàng năm đều tăng nhưng Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho vẫn đáp

ứng đầy đủ và kịp thời những khoản chi đó, đặc biệt là với những khoản chi thường

xuyên Ngân sách Nhà nước.48Phân tích từng nội dung chi để thấy được rõ hơn tình hình kiểm sốt chi

thường xun NSNN ở Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho.

* Kiểm soát dự toán của đơn vị sử dụng NSNN

Theo quy định tại Luật NSNN (Năm 2002), sau khi được Thủ tướng Chính phủ,

Uỷ ban nhân dân giao dự toán ngân sách, các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa

phương, các đơn vị dự tốn có trách nhiệm phân bổ và giao dự toán ngân sách cho

các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc, bảo đảm đúng với dự toán ngân sách được

giao cả về tổng mức, chi tiết theo từng lĩnh vực chi, đồng gửi cơ quan tài chính cùngH

Ucấp. Cơ quan tài chính có trách nhiệm kiểm tra, nếu khơng đúng dự tốn ngân sách

được giao, khơng đúng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức thì yêu cầu điềuTẾchỉnh lại. Việc phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sáchHphải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm trước, trừ trường hợp quy định tại khoảnN4 và khoản 5 Điều 45 của Luật NSNN (Năm 2002). Trong trường hợp cần thiết, cácKIcơ quan, tổ chức, đơn vị được Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân giao dự tốn

Cngân sách có thể điều chỉnh dự toán ngân sách cho đơn vị trực thuộc trong phạm viHtổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực được giao, sau khi thống nhất với cơ quan tàiẠIchính cùng cấp. Ngồi cơ quan có thẩm quyền giao ngân sách, không tổ chức hoặc cáĐnhân nào được thay đổi nhiệm vụ ngân sách đã được giao.GCác đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn Mỹ Tho giao dịch tại Kho bạc NhàNnước mang bảng dự toán đã được cơ quan tài chính kiểm tra để bộ phận kế tốn tiếpTR

Ưnhận, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp theo quy định, sau đó nhập dự tốn vào chương

trình quản lý dự tốn thuộc hệ thống quản lý của Kho bạc Nhà nước để theo dõi. Khi

có yêu cầu của đơn vị sử dụng ngân sách chi trả theo hình thức rút rự tốn, Kho bạc

Nhà nước Mỹ Tho sẽ thực hiện chi trả theo Khoản 1, Điều 5 Thơng tư 161/2012/TTBTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính và phải đảm bảo số dư dự toán của đơn vị

theo dõi khớp đúng, không được rút vượt quá số dư dự toán được duyệt.

Trong trường hợp vào đầu năm, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân

sách của đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn Thành phố chưa được cơ quan nhà

nước có thẩm quyền quyết định, cơ quan Tài chính và Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho49sẽ tạm cấp kinh phí cho đơn vị sử dụng ngân sách để chi tiêu cho các nhiệm vụ sau:

Chi lương và các khoản có tính chất tiền lương; Chi nghiệp vụ phí và cơng vụ phí;

Một số khoản chi cần thiết khác để bảo đảm hoạt động của bộ máy, trừ các khoản

mua sắm trang thiết bị, sửa chữa; Chi cho dự án chuyển tiếp thuộc các chương trình

quốc gia; Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới. Mức tạm cấp hàng tháng tối

đa không quá mức chi bình quân 01 tháng của năm trước. Sau khi dự tốn được cơ

quan nhà nước có thẩm quyền giao, Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho sẽ thực hiện giảm

trừ khoản tạm cấp vào loại, khoản chi ngân sách được giao của đơn vị sử dụng ngânH

Usách. Trường hợp giao dự tốn khơng đúng với loại, khoản đã được cấp, Kho bạc

Nhà nước Mỹ Tho thông báo bằng văn bản cho cơ quan tài chính được biếtTẾ* Các khoản chi thanh toán cho cá nhânHThanh toán cho các nhân bao gồm các khoản chi tiền lương, học bổng, sinhNhoạt phí, các khoản đóng góp, chi cho cán bộ xã, thôn, bản đương chức: danh sáchKInhững người hưởng lương, học bổng, sinh hoạt phí; danh sách những người hưởng

Ctiền công lao động thường xuyên theo hợp đồng; danh sách cán bộ xã, thơn, bảnHđương chức…ẠIKiểm sốt chi lương và các khoản phụ cấpĐViệc kiểm soát các khoản chi lương và các khoản phụ cấp được Kho bạc NhàGnước Mỹ Tho thực hiện theo trình tự như sau:NĐầu năm ngân sách các đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch tại Kho bạc NhàTR

Ưnước Mỹ Tho gửi lần đầu các văn bản phê duyệt chỉ tiêu biên chế do cấp có

thẩm quyền phê duyệt; Danh sách những người hưởng lương do thủ trưởng đơn vị

ký duyệt và gửi bổ sung khi có thay đổi. Trường hợp các đơn vị chưa được duyệt

biên chế quỹ tiền lương thì Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho căn cứ biên chế, quỹ lương

được giao năm trước để tạm cấp phát.

Hàng tháng, Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho kiểm soát, đối chiếu các khoản chi so với

dự toán ngân sách nhà nước, bảo đảm các khoản chi phải có trong dự tốn ngân sách nhà

nước được cấp có thẩm quyền giao, số dư tài khoản dự tốn của đơn vị còn đủ để chi;

Kiểm tra, kiểm sốt tính hợp pháp, hợp lệ của các hồ sơ, chứng từ theo quy định.50Nếu đủ điều kiện Kho bạc Nhà nước sẽ tiến hành chi trả lương cho các đơn vị

sử dụng ngân sách. Xem xét bảng 2.3 về chi lương, phụ cấp lương ở Kho bạc Nhà

nước Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2015 - 2017

Bảng 2.3: Chi lương, phụ cấp lương ở Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho, Tỉnh Tiền

Giang giai đoạn từ năm 2015 - 2017

Đơn vị: Triệu đồng

Thực hiệnSốSốTiềnTiềnNăm 2015325.062325.901Năm 2016422.090423.671Năm 2017497.113498.629hiện/ Được giaoH

UTuyệtNHTẾđối% tăng8390,2615810,3715160,30KINămSo sánh ThựcSố giao đầu năm(Nguồn: Báo cáo hoạt động hàng năm của Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho)

CQua Bảng 2.3 có thể thấy các khoản chi lương, phụ cấp ở Kho bạc Nhà nướcHMỹ Tho tăng dần qua các năm từ 2015 – 2017 và khoản chi thực tế cho các đơn vịẠIđều lớn hơn tổng quỹ lương đầu năm được duyệt nhưng không đáng kể. NguyênĐnhân chủ yếu là do các đơn vị tăng thêm biến chế lao động làm cho qũy lương tăngGlên. Công tác kiểm soát các khoản chi lương và phụ cấp đang được thực hiện tốt.NViệc này có được là do cơng tác kiểm sốt các khoản chi lương ở Kho bạc NhàTR

Ưnước Mỹ Tho đang được thực hiện tốt. Cụ thể:

- Năm 2015: Chi lương thực tế cho các đơn vị cao hơn quỹ lương được duyệtđầu năm là 839 triệu đồng, tương đương tăng 0.26%.

- Năm 2016: Chi lương thực tế cho các đơn vị cao hơn quỹ lương được duyệt

đầu năm là 1.581 triệu, tương ứng tăng 0.37 %.

- Năm 2017: Chi lương thực tế cho các đơn vị cao hơn quỹ lương được duyệt

đầu năm là 1.516 triệu, tương ứng tăng 0.30%.

Nếu hồ sơ, chứng từ của đơn vị chưa đầy đủ, không đảm bảo đúng quy định

thì Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho tiến hành trả lại và hướng dẫn đơn vị hoàn thiện theo51đúng quy định. Nếu việc chi tiêu không đúng chế độ hoặc số dư quỹ ngân sách cấp

tỉnh, Thành phố, xã không đủ thanh tốn thì tiến hành từ chối thanh tốn. Thể hiện

ra qua bảng sau:

Bảng 2.4: Từ chối thanh toán lương, phụ cấp lương ở Kho bạc Nhà nước Mỹ

Tho, Tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2015 - 2017

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung thực hiện20162017Đơn vị thực hiện sai (đơn vị)252017Số món (món)2822Số tiền (triệu đồng)265H

U201512516

70TẾ(Nguồn: Báo cáo hoạt động hàng năm của Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho)HQua Bảng 2.4 có thể thấy rõ số tiền lương và phụ cấp bị từ chối thanh toán làNrất nhỏ và giảm dần theo các năm. Điều này cho thấy cơng tác kiểm sốt các khoản chiKIlương và phụ cấp qua Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho đang được thực hiện tốt. Có được kết

Cquả này là do các khoản chi lương đã được quy định rõ nội dung và được cơng bố mộtHcách cơng khai, từ đó các đơn vị có thể dễ dàng thực hiện và ít bị sai sót hơn. Tuy nhiênẠIbên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị đầu năm gửi biên chế quỹ lương được duyệt cònĐchậm chễ, đơi khi còn chưa chính xác. Có đơn vị có người hưởng chế độ bảo hiểm thaiGsản nhưng vẫn thực hiện thanh tốn bên NSNN, khơng báo giảm lương, do vậy khoảnNchi lương tại thời điểm hiện tại không đúng so với quy định hiện hành làm cho việc chiTR

Ưtrả lương và phụ cấp chưa chính xác.

Đối với các khoản thanh toán cho cá nhân với hình thức th ngồi

Các đơn vị gửi hồ sơ thanh toán từng lần và thanh toán lần cuối; đơn vị gửi Biênbản nghiệm thu (đối với trường hợp phải gửi Hợp đồng) Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho

kiểm soát các khoản này dựa trên dự tốn NSNN được cấp có thẩm quyền giao; nội dung

thanh toán theo hợp đồng kinh tế; hợp đồng lao động; giấy rút dự toán NSNN của đơn vị,

Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm tra hồ sơ, chứng từ nếu đủ điều kiện sẽ tiến hành

thanh toán trực tiếp cho người được hưởng.52Kiểm soát chi học bổng, sinh hoạt phí đối với học sinh, sinh viên

- Đầu năm ngân sách, các đơn vị trường học có học sinh, sinh viên được

hưởng học bổng, sinh hoạt phí thì phải gửi đến Kho bạc Nhà nước gồm : Dự tốn

chi NSNN năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong đó có khoản chi về học

bổng, sinh hoạt phí; bảng đăng ký học bổng, sinh hoạt phí do nhà trường lập vào

đầu năm hoặc đầu mỗi học kỳ sau khi có kết quả xét cấp học bổng, sinh hoạt phí

của hội đồng nhà trường. Hàng tháng, khi nhận giấy rút dự toán NSNN kèm bảng

tăng, giảm học bổng, sinh hoạt phí (nếu có), kế tốn xử lý tương tự như kiểm soátH

Uchi lương và phụ cấp lương ở phần trên.Kiểm soát chi thu nhập tăng thêm từ nguồn kinh phí tiết kiệm chi của cácTẾđơn vị tự chủ được thực hiện như sau:H- Hàng quý, đơn vị căn cứ vào mức chênh lệch thu lớn hơn chi xác định đượcNqua bảng tổng hợp xác định tăng thu tiết kiệm chi; lập giấy rút dự toán ngân sáchKInhà nước (thanh tốn) kèm theo danh sách cán bộ, cơng chức được hưởng thu nhập

Ctăng thêm gửi Kho bạc Nhà nước. Kho bạc Nhà nước sẽ kiểm soát và thanh toánHtheo mức thủ trưởng đơn vị đề nghị đảm bảo trong phạm vi dự tốn được giaoẠInhưng tối đa khơng quá 60% số chênh lệch thu lớn hơn chi đơn vị xác định đượcĐtheo quý và thực hiện hạch toán thực chi.G- Kết thúc năm ngân sách, trước ngày 31/01 năm sau, đơn vị sự nghiệp thựcNhiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính tự xác định số chênh lệch thuTR

Ưlớn hơn chi và kinh phí chi thu nhập tăng thêm của năm trước theo quy chế chi tiêu

nội bộ của đơn vị gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch đề nghị thanh toán tiếp thu

nhập tăng thêm cho người lao động. Trên cơ sở văn bản đề nghị của đơn vị, Kho

bạc Nhà tiến hành kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của hồ sơ, nếu đủ điều kiện Kho

bạc Nhà nước Mỹ Tho sẽ thực hiện thanh toán phần chi thu nhập tăng thêm cho đơn

vị, đảm bảo không vượt quá mức thu nhập tăng thêm đối với từng loại đơn vị sự

nghiệp quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và

Thơng tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực

hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ về việc quy53Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (107 trang)

×