1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

48T Chương 2. 48TTHỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỸ THO , TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2015-2017.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.65 MB, 107 trang )


Chương 2. THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN

SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỸ THO , TỈNH TIỀN

GIANG GIAI ĐOẠN 2015-2017.

2.1. KHÁI QUÁT VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển:

2.1.1.1. Giới thiệu vài nét về Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho:

Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho là một Kho bạc trực thuộc Kho bạc Nhà nước TiềnH

UGiang. Trụ sở Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho đặt tại số 07 đường Thủ Khoa Huân

Phường I Thành phố Mỹ Tho Tỉnh Tiền Giang. Nằm ngay trung tâm thành phố MỹTẾTho, Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho có một vị trí rất thuận lợi cho các đơn vị đến giaoHdịch, quan hệ công tác, công thương gia đến nộp thuế… . Hoạt động của Kho bạcNNhà nước Mỹ Tho trực thuộc sự chỉ đạo của Kho bạc Nhà nước Tiền Giang.KITrong những năm qua Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho đã không ngừng đổi mới về

Ccơ sở vật chất, phương tiện thơng tin, máy vi tính, máy đếm tiền, máy rọi tiền phụcHvụ cho công tác quản lý, kiện tồn, củng cố đội ngủ cán bộ có trình độ nghiệp vụẠIchun mơn, có năng lực và u ngành, u nghề.ĐKho bạc Nhà nước Mỹ Tho luôn phối hợp chặt chẽ cùng với Chi cục ThuếGThành phố Mỹ Tho, Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Mỹ Tho và các cơ quanNhữu quan trên địa bàn Thành phố Mỹ Tho quản lý tốt quỹ ngân sách Nhà nước tạiTR

Ưđịa phương góp phần ổn định tiền tệ, chấm dứt tình trạng thiếu hụt ngân sách trên

địa bàn thành phố Mỹ Tho.

2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Kho bạc Nhà nước là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng quản lý

nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác

của Nhà nước được giao theo quy định của pháp luật; thực hiện việc huy động vốn

cho Ngân sách Nhà nước, cho đầu tư phát triển qua hình thức phát hành công trái,

trái phiếu theo quy định của pháp luật.36Ngày 01/4/1990 cùng với sự ra đời hệ thống Kho bạc Nhà nước trong cả nước,

Chi nhánh Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho cũng ra đời từ đó. Trong những năm đầu của

thời kỳ đổi mới, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo

Bộ tài chính, Kho bạc Nhà nước, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Tiền Giang, Chi nhánh

Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh.

Sau nghị định số 25/NĐ-CP ngày 05/04/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ,

quyền hạn và tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính thay thế

quyết định số 07/HĐBT, Chi nhánh Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho đổi tên thành KhoH

Ubạc Nhà nước Mỹ Tho cho đến nay.Trong những năm qua Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho đã không ngừng đổi mới vềTẾcơ sở vật chất, phương tiện thông tin, vi tính, máy đếm tiền, rọi tiền phục vụ cho cơng

tác quản lý, kiện toàn, củng cố đội ngủ cán bộ có trình độ có năng lực và u nghề.NHKho bạc Nhà nước Mỹ Tho luôn phối hợp chặt chẽ cùng với cơ quan Thuế,KITài chính và các cơ quan hữu quan trên địa bàn Thành phố Mỹ Tho quản lý tốt quỹ

Cngân sách tại địa phương góp phần ổn định tiền tệ, chấm dứt tình trạng thiếu hụt

ngân sách trên địa bàn thành phố Mỹ Tho.HTrải qua 28 năm thành lập và phát triển, cùng với sự ổn định, phát triển củaẠIngành và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, Với sự nổ lực phấn đấu của toàn thểĐcán bộ, công chức, Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho đã vượt qua được rất nhiều khó khănNGvà khơng ngừng lớn mạnh về mọi mặt, và đã có những bước phát triển nhanh, tồndiện và bền vững, ln hồn thành tốt nhiệm vụ được giao, đã góp phần phục vụTR

Ưđắc lực cho công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền trong việc xây

dựng và phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố Mỹ Tho.

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho

2.1.2.1. Chức năng của Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho

- Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho có chức năng thực hiện nhiệm vụ Kho bạc Nhà

nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và

được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại trên địa bàn để thực hiện giao dịch,

thanh toán theo quy định của pháp luật.372.1.2.2 Nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho

+ Tổ chức thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược,

quy hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước

cấp Thành phố sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

+ Quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các khoản tạm thu, tạm giữ, tịch thu, ký

cược, ký quỹ, thế chấp theo quy định của pháp luật:

- Tập trung và phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước;

tổ chức thực hiện việc thu nộp vào quỹ ngân sách nhà nước các khoản tiền do các tổH

Uchức và cá nhân nộp tại Kho bạc Nhà nước cấp Thành phố; thực hiện điều tiết các

khoản thu cho các cấp ngân sách theo quy định;TẾ- Thực hiện kiểm soát, thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nướcHvà các nguồn vốn khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật;N- Quản lý tiền, tài sản, ấn chỉ đặc biệt, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nướcKIvà của các đơn vị, cá nhân gửi tại Kho bạc Nhà nước cấp Thành phố.

C+ Thực hiện giao dịch thu, chi tiền mặt và các biện pháp bảo đảm an toàn kho,Hquỹ tại Kho bạc Nhà nước cấp Thành phố.ẠI+ Thực hiện cơng tác kế tốn ngân sách nhà nước:Đ- Hạch toán kế toán về thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản vay nợ, trả nợGcủa Chính phủ, chính quyền địa phương và các hoạt động nghiệp vụ kho bạc tạiNKho bạc Nhà nước cấp Thành phố theo quy định của pháp luật;TR

Ư- Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước cho cơ quan tàichính cùng cấp và cơ quan nhà nước liên quan theo quy định pháp luật.

+ Thực hiện công tác điện báo, thống kê về thu, chi ngân sách nhà nước, cáckhoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương theo quy định; xác

nhận số liệu thu, chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước cấp Thành phố.

Tổng hợp, đối chiếu tình hình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ phát sinh tại Kho

bạc Nhà nước cấp Thành phố.

+ Quản lý ngân quỹ nhà nước tại Kho bạc Nhà nước cấp Thành phố theo chế

độ quy định:38- Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt,

bằng chuyển khoản đối với các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với Kho bạc

Nhà nước cấp Thành phố;

- Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản của Kho bạc Nhà nước cấp Thành phố tại

ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn để thực hiện các nghiệp vụ thu, chi, thanh

toán của Kho bạc Nhà nước theo chế độ quy định;

- Tổ chức thanh toán, đối chiếu, quyết toán thanh tốn liên kho bạc theo quy định.

+ Thực hiện cơng tác phát hành, thanh tốn trái phiếu Chính phủ theo quy định.H

U+ Thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại

Kho bạc Nhà nước cấp Thành phố theo quy định.TẾ+ Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc Nhà nước cấp Thành phố.H+ Tổ chức thực hiện chương trình hiện đại hoá hoạt động Kho bạc Nhà nước;Nthực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt

Ctạo thuận lợi phục vụ khách hàng.KIđộng, cơng khai hóa thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ và cung cấp thông tin đểH+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh giao.ẠI2.1.2.3 Quyền hạn của Kho bạc Nhà nước Mỹ ThoĐ- Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho có quyền từ chối thanh tốn, chi trả các khoảnGchi khơng đúng, không đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và chịu tráchNnhiệm về quyết định của mình.TR

Ư- Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho có quyền trích tài khoản tiền gửi của tổ chức, cánhân để nộp NSNN hoặc áp dụng các biện pháp hành chính khác để thu cho NSNN

theo quy định của pháp luật.

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của KBNN Mỹ Tho

Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho là một trong 11 Kho bạc Nhà nước trong toàn tỉnh

Tiền Giang, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Kho bạc Nhà nước tỉnh Tiền Giang và

Thành Ủy, HĐND và UBND Mỹ Tho với chức năng cơ bản là quản lý quỹ NSNN

trên địa bàn, huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển.39Hiện nay Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho có 14 cán bộ cơng chức. Trong đó trình

độ đại học là: 10 cán bộ cơng chức chiếm 71,4%, trung cấp: 01 cán bộ công chức

chiếm 7,14 %, sơ cấp: 03 cán bộ công chức chiếm 21,42%.

GIÁM ĐỐCH

UPHĨ GIÁM ĐỐCBỘ PHẬN TỔNG HỢP

HÀNH CHÁNHKTKTThủTổKTBảoBảoChiThuquỹtrưởngkiểmvệvệHKINHTẾBỘ PHẬN KẾ TỐNNSkiêmPhụsốt chi12dụng(thuthủtráchĐTXDthuế;khobộkiêmtiềnthuphậnvăngửiphạt ..)TH-thư, lưuHCtrữKTKTKTKTtốnPhóChichiChitrưởng(tổngNSTWNSNSXhợptỉnhTPTR

ƯNcáo)tínẠIĐ

Gbáo

CKếSơ đồ 2.2: Mơ hình Cơ cấu tổ chức KBNN Mỹ Tho

(Nguồn: Bộ phận Tổng hợp - Hành chính KBNN Mỹ Tho)Giám đốc: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hoàn thành

nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho trên địa bàn được giao phụ trách; đảm

bảo tuyệt đối an toàn tiền, ấn chỉ có giá, tài sản nhà nước trong phạm vị trực tiếp

quản lý. Chấp hành chỉ đạo của Kho bạc Nhà nước Tiền Giang.40Phó Giám đốc : Phụ trách cơng tác kế toán, giúp việc cho Giám đốc, thay

thế nhiệm vụ khi Giám đốc vắng mặt . Bộ phận Kế toán gồm:

-Kế toán trưởng: chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo thực

hiện và kiểm tra toàn diện cơng tác kế tốn tại đơn vị; đảm bảo thực hiện hạch toán

và báo cáo kế toán đúng chế độ qui định. Kiểm tra, đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp

của mọi chứng từ kế toán phát sinh tại đơn vị trước khi trình lãnh đạo ký duyệt.

Quản lý chặt chẽ diễn biến trên các tài khoản; đảm bảo việc mở, sử dụng tài khoảnH

Utheo đúng qui định. Quản lý đảm bảo an tồn, bí mật tài liệu, chứng từ kế tốn.

-Kế tốn phó ( Tổng hợp báo cáo): Tổng hợp tất cả các báo cáo hoạt động củaTẾKho bạc Nhà nước Mỹ Tho, giúp việc cho Kế toán trưởng, thay thế nhiệm vụ khi kếHtoán trưởng vắng.N-Kế toán chi NSNN Trung ương, Tỉnh: Thực hiện việc cấp phát thanh toán vàKIkiểm soát các khoản chi NSNN thuộc NS Trung ương ,Tỉnh.

C-Kế toán chi NSNN thành phố: Thực hiện việc cấp phát thanh toán và kiểmHsoát các khoản chi NSNN thuộc ngân sách thành phố.ẠI-Kế toán ngân sách xã: Thực hiện việc cấp phát thanh toán và kiểm soát cácĐkhoản chi NSNN thuộc ngân sách xã.G-Kế tốn tín dụng và tiền gởi: Thực hiện phát hành, thanh tốn tín phiếu, tráiNphiếu Chính phủ, cấp phát, thanh tốn và kiểm sốt các khoản chi NSNN thuộc tàiTR

Ưkhoản tiền gửi.-Kế toán thu NSNN: Tập trung quản lý các khoản thu NSNN (thu thuế, thuphạt, các khoản thu NSNN cho các cấp ngân sách theo qui định của pháp luật )

-Thủ quỹ kiêm thủ kho: Tập trung quản lý công tác kho quỹ, thực hiện thu, chi

tiền mặt tại đơn vị

Bộ phận tổng hợp hành chánh:

-Tổ trưởng: chịu trách nhiệm điều hành, phụ trách toàn bộ hoạt động của bộ

phận tổng hợp- hành chánh tại đơn vị.41-Kế toán kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản: tổ chức kiểm soát hồ sơ, thanh

tốn vốn đầu tư thuộc NSĐP, kiêm cơng tác văn thư, lưu trữ của đơn vị.

-Bảo vệ ( 02 đồng chí): thực hiện nhiệm vụ bảo vệ của đơn vị.

* Các đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với KBNN Mỹ Tho:

Trên địa bàn Thành phố Mỹ Tho có 118 đơn vị sử dụng NSNN giao dịch với

KBNN Mỹ Tho bao gồm 56 đơn vị thuộc cơ quan Nhà nước thực hiện cơ chế kiểm

soát chi theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP và 37 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện

cơ chế kiểm soát chi theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP và 25 đơn vị tiền gửi mở tạiH

UKBNN Mỹ Tho, được phân chia theo các cấp ngân sách như sau:Ngân sách Huyện:93 đơn vịNgân sách Xã:17 đơn vịH02 đơn vịNNgân sách Tỉnh:TẾNgân sách Trung ương: 06 đơn vịKI2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN

CNSNN Ở KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỸ THOẠIKho bạc nhà nước Mỹ ThoH2.2.1. Tình hình cấp phát thanh toán các khoản chi thường xuyên NSNN quaĐTương ứng với mỗi hình thức thanh tốn các khoản chi thường xun NSNNGthì có quy trình chi thường xun NSNN cụ thể như sau:N* Chi trả theo hình thức rút dự toán từ Kho bạc Nhà nước Mỹ ThoCăn cứ vào nhu cầu chi và theo yêu cầu nhiệm vụ chi, thủ trưởng đơn vị sửTR

Ưdụng ngân sách (Cụ thể: Cơ quan hành chính nhà nước; Đơn vị sự nghiệp cơng lập;

Tổ chức chính trị xã hội, chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề

nghiệp được NSNN hỗ trợ kinh phí thường xuyên; Đối tượng khác theo hướng dẫn

riêng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) lập và gửi hồ sơ thanh tốn theo quy

định tại Khoản 1, Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 của Bộ tài

chính gửi cho Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho căn cứ kiểm soát và thanh toán.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho kiểm sốt tính hợp lệ và

hợp pháp của chứng từ theo Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016

của Bộ tài chính.42- Nếu hồ sơ chứng từ chi của đơn vị đảm bảo đầy đủ các điều kiện chi theo qui

định thì Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho tiến hành thanh tốn trực tiếp các đơn vị cung

cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc qua đơn vị sử dụng ngân sách. Mức thanh toán căn cứ

vào hồ sơ, chứng từ hợp pháp, hợp lệ, trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước

được giao và còn đủ số dư dự tốn để thực hiện thanh toán.

- Nếu hồ sơ, chứng từ chi của đơn vị chưa đủ điều kiện thanh toán, nhưng

thuộc đối tượng được tạm ứng, Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho thực hiện tạm ứng theo

Khoản 1, Điều 6 Thơng tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ tài chính.H

UMức tạm ứng cụ thể như sau:+ Đối với những Khoản chi có giá trị hợp đồng từ 20 triệu đồng trở lên, mứcTẾtạm ứng theo quy định tại hợp đồng đã ký kết của đơn vị sử dụng ngân sách nhàHnước và nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ nhưng tối đa không vượt quá 50% giá trịNhợp đồng tại thời Điểm ký kết, và khơng vượt q dự tốn năm được cấp có thẩmKIquyền phê duyệt cho Khoản chi đó, trừ trường hợp sau: Thanh tốn hàng hóa nhập

Ckhẩu, thiết bị chuyên dùng do đơn vị sử dụng Ngân sách nhà nước phải nhập khẩuHtrực tiếp từ nước ngoài (hoặc thông qua một đơn vị nhập khẩu ủy thác) phải mở L/CẠItại ngân hàng và trong hợp đồng nhà cung cấp yêu cầu phải tạm ứng lớn hơn; CácĐtrường hợp đặc thù khác có hướng dẫn riêng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền,Gviệc thanh tốn được thực hiện trong phạm vi dự toán được giao, theo hợp đồng kýNkết giữa đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và nhà cung cấp và theo quyết định củaTR

Ưcấp có thẩm quyền.

+ Đối với những Khoản chi khơng có hợp đồng và những Khoản chi có giá trịhợp đồng dưới 20 triệu đồng: Mức tạm ứng theo tiến độ thực hiện và theo đề nghị

của đơn vị sử dụng ngân sách.

- Nếu hồ sơ, chứng từ chi của đơn vị không đủ điều kiện chi, Kho bạc Nhà

nước Mỹ Tho tiến hành từ chối thanh toán theo quy định.

Khi thực hiện chi trả theo hình thức rút dự tốn từ Kho bạc Nhà nước, Kho bạc

Nhà nước thực hiện chi cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước đảm bảo các khoản43chi đáp ứng các điều kiện chi ngân sách nhà nước theo quy định và hạch toán theo

đúng quy định của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.Giám đốc

(Phó Giám đốc)Đơn vị sử dụng

NSNN(3)H

U(4)Bộ phận Kế tốnTẾ(1)(2)HSơ đồ 2.3. Quy trình cấp phát các khoản chi thường xun NSNN theo hìnhNthức rút dự tốnKI(Nguồn: Thơng tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của BTC )Hgiữ tài khoản dự toán liên quan.

C(1) Đơn vị sử dụng NSNN gửi hồ sơ, chứng từ chi NSNN cho kế toán viênẠI(2) Tổ Kế toán kiểm tra điều kiện chi trả. Cụ thể như sau:Đ- Khi kế toán viên tiếp nhận hồ sơ, sẽ tiến hành kiểm tra điều kiện chi trả, nếu đủGđiều kiện, kế toán viên hạch toán kế toán và ký lên chứng từ sau đó chuyển hồ sơ, chứngNtừ cho kế tốn trưởng.TR

Ư- Kế tốn trưởng kiểm sốt tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ, chứng từ sau đó ký vàohồ sơ, chứng từ gửi cho Giám đốc hoặc Phó Giám đốc.

(3) Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kiểm tra lại tính hợp lệ, hợp pháp của các hồ sơ,chứng từ một lần nữa sau đó ký lên chứng từ và chuyển cho tổ kế toán.

(4) Tổ kế toán tiến hành thanh toán tiền cho đơn vị thụ hưởng và trả hồ sơ kế toán

cho đơn vị sử dụng NSNN (Nếu có). Quy trình như sau:

- Sau khi Giám đốc (phó Giám đốc) ký hồ sơ, chứng từ chuyển lại, Kế toán

viên trả hồ sơ, chứng từ liên quan cho đơn vị sử dụng NSNN và chuyển hồ sơ

chứng từ cho thủ quỹ.44- Thủ quỹ yêu cầu đơn vị sử dụng NSNN ký nhận tiền lên chứng từ, tiến hành chi

tiền và trả cho đơn vị sử dụng NSNN 1 liên.

- Kế toán thanh toán chuyển tiền cho người cung cấp hàng hóa và trả hồ sơ kế tốn

cho đơn vị sử dụng NSNN.

Khi thực hiện chi trả theo hình thức rút dự tốn từ Kho bạc Nhà nước, Kho bạc

Nhà nước thực hiện chi cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước đảm bảo các khoản

chi đáp ứng các điều kiện chi ngân sách nhà nước theo quy định và hạch tốn theoCơ quan

Tài chính(1)H

UChi trả theo hình thức lệnh chi tiền:

1 bạc

2 Nhà nước

KhoĐơn vị sử dụng

NSNNHMỹ Tho(2)TẾđúng quy định của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.KINSơ đồ 2.4. Quy trình cấp phát các khoản chi thường xun theo hình thức lệnh

chi tiền

C(Nguồn: Thơng tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của BTC )H(1) Cơ quan tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm sốt nội dung, tính chấtẠIvà kiểm sốt hồ sơ chứng từ của từng khoản chi, bảo đảm các điều kiện thanh toánĐchi trả ngân sách theo quy định; ra lệnh chi tiền gửi Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho.G(2) Kho bạc Nhà nước thực hiện xuất quỹ ngân sách và chi trả cho đơn vị sửNdụng ngân sách theo nội dung ghi trong lệnh chi tiền của cơ quan tài chính.TR

Ư2.2.2. Thực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước ở Kho bạc

nhà nước Mỹ Tho.

Luật Ngân sách năm 2002 quy định rõ, hệ thống NSNN gồm 4 cấp ngân sáchvới những nguồn thu và nhiệm vụ chi tương đối cụ thể giữa ngân sách Trung ương

và ngân sách các cấp chính quyền địa phương, đã tạo điều kiện cho chính quyền địa

phương chủ động hơn trong điều hành NSNN.

Trong các năm từ 2015 - 2017 chi thường xuyên NSNN các cấp ở Kho bạc

Nhà nước Mỹ Tho như sau:45Bảng 2.1. Kết quả chi thường xuyên NSNN các cấp ở Kho bạc Nhà nước Mỹ

Tho, Tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2015 - 2017

Đơn vị tính: Triệu đồng

Cấp ngânSo sánh nămNăm Ngân sách2017 / 2015 (%)Năm 2015Năm 2016Năm 2017Trung ương189.735246.308258.548Tỉnh86.92891.445112.477Thành phố321.975464.513584.172181143.875164.381181.600126TổngTẾsách742.513966.6451.136.796153HH

U136

129KIN(Nguồn: Báo cáo hoạt động hàng năm của Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho)

CQua Bảng 2.1 cho thấy kết quả hoạt động của Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho

trong việc thực hiện kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước trong giaiHđoạn từ 2015 - 2017. Với doanh số hoạt động chi NSNN của 4 cấp ngân sách tươngẠIđối lớn so với hệ thống các Kho bạc Nhà nước huyện khác trong Tỉnh Tiền GiangĐđó là một sự cố gắng rất lớn đối với Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho trong việc quản lýNGkiểm sốt chi NSNN, có thể thấy chi thường xuyên NSNN các cấp qua Mỹ Tho đãkhông ngừng tăng lên qua các năm, cụ thể từ năm 2015 đến năm 2017 chi NSNNTR

Ưqua Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho đã tăng lên 153%. Lý do thực chi Ngân sách các

cấp có biểu hiện tăng dần từ năm 2015 đến năm 2017 là do Nhà nước có sự thay đổi

về cơ chế tiền lương tối thiểu. Số chi ngân sách thường xuyên các năm đều rất sát so

với dự toán được duyệt hàng năm.46Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (107 trang)

×