1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

Bảng 2.4: Từ chối thanh toán lương, phụ cấp lương ở Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2015 - 2017

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.65 MB, 107 trang )


Kiểm sốt chi học bổng, sinh hoạt phí đối với học sinh, sinh viên

- Đầu năm ngân sách, các đơn vị trường học có học sinh, sinh viên được

hưởng học bổng, sinh hoạt phí thì phải gửi đến Kho bạc Nhà nước gồm : Dự toán

chi NSNN năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong đó có khoản chi về học

bổng, sinh hoạt phí; bảng đăng ký học bổng, sinh hoạt phí do nhà trường lập vào

đầu năm hoặc đầu mỗi học kỳ sau khi có kết quả xét cấp học bổng, sinh hoạt phí

của hội đồng nhà trường. Hàng tháng, khi nhận giấy rút dự toán NSNN kèm bảng

tăng, giảm học bổng, sinh hoạt phí (nếu có), kế toán xử lý tương tự như kiểm soátH

Uchi lương và phụ cấp lương ở phần trên.Kiểm soát chi thu nhập tăng thêm từ nguồn kinh phí tiết kiệm chi của cácTẾđơn vị tự chủ được thực hiện như sau:H- Hàng quý, đơn vị căn cứ vào mức chênh lệch thu lớn hơn chi xác định đượcNqua bảng tổng hợp xác định tăng thu tiết kiệm chi; lập giấy rút dự toán ngân sáchKInhà nước (thanh toán) kèm theo danh sách cán bộ, công chức được hưởng thu nhập

Ctăng thêm gửi Kho bạc Nhà nước. Kho bạc Nhà nước sẽ kiểm soát và thanh toánHtheo mức thủ trưởng đơn vị đề nghị đảm bảo trong phạm vi dự toán được giaoẠInhưng tối đa không quá 60% số chênh lệch thu lớn hơn chi đơn vị xác định đượcĐtheo quý và thực hiện hạch toán thực chi.G- Kết thúc năm ngân sách, trước ngày 31/01 năm sau, đơn vị sự nghiệp thựcNhiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính tự xác định số chênh lệch thuTR

Ưlớn hơn chi và kinh phí chi thu nhập tăng thêm của năm trước theo quy chế chi tiêu

nội bộ của đơn vị gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch đề nghị thanh toán tiếp thu

nhập tăng thêm cho người lao động. Trên cơ sở văn bản đề nghị của đơn vị, Kho

bạc Nhà tiến hành kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của hồ sơ, nếu đủ điều kiện Kho

bạc Nhà nước Mỹ Tho sẽ thực hiện thanh toán phần chi thu nhập tăng thêm cho đơn

vị, đảm bảo không vượt quá mức thu nhập tăng thêm đối với từng loại đơn vị sự

nghiệp quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và

Thơng tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực

hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ về việc quy53định tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và

tài chính đối với đơn vị sự nghiệp cơng lập.

Sau khi quyết tốn của đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

- Trường hợp số chênh lệch thu lớn hơn chi dành để chi trả thu nhập tăng thêm

cho người lao động cao hơn số đơn vị tự xác định, căn cứ vào quy chế chi tiêu nội

bộ và đề nghị của đơn vị, Kho bạc Nhà nước thanh toán tiếp phần chi trả thu nhập

tăng thêm cho người lao động của đơn vị và thực hiện hạch toán vào niên độ ngân

sách năm sau.H

U- Trường hợp số chênh lệch thu lớn hơn chi dành để chi trả thu nhập tăng thêm

cho người lao động thấp hơn số đơn vị tự xác định thì số đã chi trả thu nhập tăngTẾthêm vượt so với số quyết tốn được cơ quan có thẩm quyền duyệt, đơn vị phải sửHdụng Quỹ dự phòng ổn định thu nhập (nếu có) để bù đắp, trường hợp sau khi dùngNquỹ dự phòng ổn định thu nhập để bù đắp vẫn còn thiếu hụt thì trừ vào chênh lệchKIthu lớn hơn chi phần dành để chi trả thu nhập tăng thêm của năm sau, trường hợp

Cnăm sau không có chênh lệch thu lớn hơn chi thì trừ vào quỹ tiền lương của đơn vị.HNhìn chung việc kiểm sốt chi các khoản cá nhân ở Kho bạc Nhà nước MỹĐtượng và đúng quy định.ẠITho đang được thực hiện tốt, các khoản thanh tốn đều đúng mục đích, đúng đốiG* Các khoản chi quản lý hành chính, nhiệm vụ chuyên mơn:NCác khoản chi quản lý hành chính và nghiệp vụ chun mơn bao gồm: chiTR

Ưthanh tốn dịch vụ cơng cộng, chi mua vật tư văn phòng, chi thơng tin, tun

truyền, liên lạc, chi hội nghị, cơng tác phí; chi đồn ra, chi đoàn vào; chi thường

xuyên tài sản cố định phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các cơng

trình cơ sở hạ tầng; chi nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành. Đây là khoản chi

được ưu tiên hàng đầu để duy trì bộ máy hoạt động của các đơn vị. Việc kiểm soát

khoản chi này được thực hiện như sau:

Đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ tự

chủ, Kho bạc Nhà nước căn cứ tiêu chuẩn, định mức chi tiêu được quy định tại quy

chế chi tiêu nội bộ của đơn vị để kiểm soát. Trường hợp đơn vị thực hiện chế độ tự54chủ quyết định chi vượt quá mức chi quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ, nhưng

không vượt quá mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, thì Kho bạc

Nhà nước chấp nhận thanh tốn khi có văn bản đề nghị của thủ trưởng đơn vị.

Đối với đơn vị khốn chi thì mức chi tối đa khơng được vượt quá tiêu chuẩn,

định mức chi tiêu hiện hành do cơ quan Nhà nước có thầm quyền quy định; đối với

các đơn vị sự nghiệp có thu, thủ trưởng đơn vị có thể quyết định mức chi cao hơn

hoặc thấp hơn định mức của Nhà nước; đối với đơn vị không thực hiện khốn kinh

phí thì định mức chi tiêu áp dụng theo quy định hiện hành của cơ quan Nhà nước cóH

Uthẩm quyền.* Chi mua sắm đồ dùng, trang thiết bị, phương tiện làm việc, sửa chữa tài sảnTẾcố địnhHĐối với các khoản chi thuộc nhóm mục chi mua sắm sửa chữa trong dự toánNchi thường xuyên được giao của đơn vị sử dụng ngân sách bao gồm: Mua sắm tàiKIsản vơ hình, tải sản dùng cho chun mơn; sửa chữa tài sản cố định, Kho bạc Nhà

Cnước Mỹ Tho tiến hành kiểm tra, kiểm soát hồ sơ, chứng từ theo quy định về cácHhình thức mua sắm (chỉ định thầu, đấu thầu…), nếu đủ điều kiện thì tiến hành thanhẠItoán đơn vị. Căn cứ đề nghị của đơn vị sử dụng NSNN, Kho bạc Nhà nước Mỹ ThoĐsẽ thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc tiến hành chuyển khoản để đơn vị sửNsửa chữa lớn.Gdụng NSNN tiến hành chi trả cho đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc đơn vịTR

ƯViệc kiểm soát chi các khoản chi mua sắm đồ dùng, trang thiết bị, phương tiệnlàm việc, sửa chữa lớn tài sản cố định được thực hiện như sau:

Đối với các khoản chi chưa đủ điều kiện thanh toán trực tiếp, Kho bạc Nhànước thực hiện cấp tạm ứng cho đơn vị sử dụng NSNN. Sau khi thanh tốn được

khoản chi, đơn vị sử dụng NSNN có trách nhiệm thanh toán số đã tạm ứng theo quy

định: căn cứ hóa đơn, chứng từ và các hồ sơ khác có liên quan kèm theo giấy đề

nghị thanh tốn của đơn vị sử dụng NSNN, Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho tiến hành

kiểm tra, nếu đủ điều kiện thì tiến hành thanh toán theo quy định, tiến hành làm thủ

tục chuyển từ cấp tạm ứng sang thanh toán tạm ứng.55Bảng 2.5: Chi sửa chữa và mua sắm tài sản ở Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho, Tỉnh

Tiền Giang giai đoạn từ năm 2015 - 2017

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tỷ lệ % năm121,332,932,782,87--11.14014.91521.354191,69143,171,501,541,88--41.76253.928163,94129,134,324,74--Tỷ trọng (%)

So với tổng CTXH

USo với tổng CTX149,73KITổng cộng32.574Số tiền32.894

Csắm tài sản2016ẠITỷ trọng (%)HChi mua2015

26.847Tỷ trọng (%)

Số tiền2017/các năm201721.754Hchữa tài sảnSố tiền2016NChi sửa2015TẾNội dung4,43(Nguồn: Báo cáo hoạt động Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho)NGĐSo với tổng CTXQua Bảng 2.5 có thể nhận thấy khoản chi sửa chữa và mua sắm tài sản cố địnhTR

Ưqua Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho luôn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng chi thường

xuyên NSNN. Các hướng tăng qua các năm trong dự toán được duyệt hàng năm, tốc

độ tăng các khoản chi đang có xu hướng giảm; Nguyên nhân là do Bộ Tài chính quy

định các đơn vị thực hiện cắt giảm mua sắm, sửa chữa tài sản để tiết kiệm nguồn

NSNN.

Tuy tốc độ tăng tài khoản chi mua sắm tài sản và sửa chữa lớn tài sản cố định

có xu hướng giảm nhưng việc kiểm soát và cấp phát khoản chi này ở Kho bạc Nhà

nước Mỹ Tho đang gặp một số khó khăn cụ thể như sau:56Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (107 trang)

×