1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

Bảng 2.7: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá của đơn vị sử dụng ngân sách về công tác kiểm soát chi tại KBNN Mỹ Tho

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.65 MB, 107 trang )


Số

Các tiêu chí đánh giáPhương án đánh giáphiếuTỷ lệđược%chọn

việc-Chưa tốt/ chưa hài lòngII. Về cơng khai cơng vụ:

1. Các nội dung niêm yết- Rõ ràng, đầy đủ, dễ hiểucông khai- Chưa rõ ràng, chưa đầy đủ100%1836%3468%4284%- Chưa hợp lý, cần cải tiến thêm816%- Đúng trình tự, cách thức50100%1020%H

U- Thuận tiện cho quan sát50- Trang trọng, thẩm mỹ, dễ thấykhai- Không thuận tiện cho quan sát; hoặcTẾ2. Hình thức niêm yết cơngHkhơng trang trọng, thiếu thẩm mỹKINIII. Về quy trình và thủ

tục giải quyết công việcẠIđịnh hiện hành đang được

Cquyết công việc theo quy- Hợp lýH1. Quy trình và thủ tục giảiGĐKho bạc áp dụngN2. Cách thức giải quyết côngTR

Ưviệc của Kho bạc theo quy

trình đã quy định- Chưa đúng trình tự

- Có u cầu thêm hồ sơ ngồi quy

địnhIV. Về thời gian trả hồ sơ

giải quyết

1. Thời gian trả kết quả giải - Nhanh, trước hạn

quyết hồ sơ so với phiếu- Đúng , kịp thời3876%hẹn/ thời hạn quy định?- Không đúng, chậm trễ24%V. Những nội dung tổ- Thái độ phục vụ, tinh thần, trách3162%61Số

Các tiêu chí đánh giáPhương án đánh giáphiếuTỷ lệđược%chọn

hài lòng nhấtnhiệm của cơng chức Kho bạc

-Thành phần hồ sơ, biểu mẫu816%-Thời gian giải quyết hồ sơ1020%012%1020%36%-Thành phần hồ sơ, biểu mẫu3264%Hchức, công dân cảm thấy510%- Phương thức nhận, giải quyết và trảH

Ukết quả thông qua 1 công chức nghiệpTẾvụ duy nhấtH-Cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ

-Thái độ phục vụ, tinh thần, tráchchức, công dân cảm thấynhiệm của cơng chức Kho bạc

Ckhơng hài lòng nhấtKINVI. Những nội dung tổẠI-Thời gian giải quyết hồ sơĐ(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát đơn vị sử dụng ngân sách tại KBNN Mỹ Tho)GNhìn chung KBNN Mỹ Tho đã nhận được sự đồng thuận cao từ các đơn vị sửNdụng ngân sách, mức độ hài lòng đối với hoạt động kiểm soát chi của KBNN Mỹ Tholà 100% (50/50 phiếu); thái độ làm việc và phục vụ của công chức KBNN Mỹ ThoTR

Ưđược đánh giá lịch sự dễ hiểu là 100% (50/50 phiếu), chưa tận tình khó hiểu là 0% ;

Mức độ hài lòng chung của khách hàng là 100%.

Đạt được kết quả nêu trên là nhờ lãnh đạo KBNN Mỹ Tho luôn quan tâm quántriệt công chức thực hiện tốt quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp theo

Quyết định số 33/BTC của Bộ tài chính; Chỉ thị 05/2008/CT-TTg ngày 31/08/2008

của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của

công chức Nhà nước. Quán triệt công chức ra sức phấn đấu học tập nghiệp vụ, lý luận

chính trị để đáp ứng yêu cầu chuyên môn, không ngừng nâng cao năng suất lao động,62hiệu quả sử dụng làm việc qua sự cải tiến sáng kiến trong công việc. Trong giao tiếp

với khách hàng ln thân thiện, hòa nhã, hướng dẫn tận tình đến nơi đến chốn.

2.3.1.4. Đánh giá của cán bộ kiểm soát chi tại KBNN Mỹ Tho

Kết quả đánh giá của cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát chi KBNN Mỹ Tho về

tình hình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị được tổng hợp tại bảng 2.8:

Bảng 2.8. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá cán bộ kiểm soát chi thường xuyên

tại Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho.

Số phiếu- Ítnhiệm/ 1 người- Vừa PhảiN- Quá nhiềuH- Nhiều- Dưới 200 giờ/ nămtrong năm- Vừa đủ 200 giờ/ năm7

350%350%

CKI2. Số giờ tăng ca bình quânH- Trên 200 giờ/ năm

- Vừa phảiẠI3. Nhận xét về quy định thờiTỷ lệH

U1. Khối lượng cơng việc đảmđược chọnPhương ánTẾCác tiêu chí đánh giáGĐgian xử lí hồ sơ cho khách hàng - Nhanhsốt chi theo quy địnhthời gianN- Rườm rà, phức tạp, mất nhiều6100%350%350%- Quá nhanh4. Nhận xét về quy trình KiểmTR

Ư1- Quy trình dài nhưng chặt chẽ%

6100%- Đơn giản, chặt chẽ5. Tình trạng căng thẳng phát- ítsinh trong cơng việc- Khá thường xun350%- Rất thường xuyên350%5(Nguồn: Phiếu khảo sát cán bộ kiểm soát chi tại Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho)Qua bảng 2.8 cho thấy: Hoạt động kiểm soát chi thường xuyên tại KBNN Mỹ

Tho theo một quy trình dài nhưng chặt chẽ và kiểm soát chi là hoạt động phức tạp do

phải chịu áp lực từ nhiều phía.63Cơng chức đảm nhiệm cơng tác kiểm sốt chi thường xun chỉ có 06 người

(trong đó chỉ có 04 người đảm nhiệm trực tiếp, 01 đồng chí kế tốn trưởng, 01 đồng chí

kế tốn phó ) thực hiện quản lý hoạt động kiểm soát chi cho 118 đơn vị sử dụng ngân

sách nên khối lượng công việc do một cơng chức kiểm sốt chi đảm nhiệm được tổng

hợp là nhiều chiếm 50%, quá nhiều chiếm 50% là một thực tế khách quan.

Số giờ phải làm thêm ngồi giờ trong năm trung bình của 1 cơng chức vượt quá

200 giờ/ năm vượt quá số giờ tăng ca theo quy định của Luật lao động. Điều này gây

thiệt hại rất lớn đối với sức khỏe của công chức nhưng lại khơng được bù đắp thỏaH

Uđáng vì số giờ vượt mức quy định khơng được thanh tốn bằng tiền (Luật lao động

chỉ cho phép tăng ca tối đa 200 giờ/ năm) sẽ được quy đổi sang thời gian nghỉ bùTẾnhưng do khối lượng công việc do một công chức đảm nhiệm là quá nhiều nên khiHmột công chức nghỉ bù thì những cơng chức còn lại chỉ đảm nhiệm phần công việcNcủa người nghỉ bù đối với những khoản chi mang tính cấp bách, phải giải quyết ngayKIlàm cho khối lượng công việc của người nghỉ bị dồn lại nhiều hơn nữa.

C2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUYÊNHNSNN Ở KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỸ THO.ẠI2.4.1. Những kết quả đạt được.ĐĐể triển khai thực hiện có hiệu quả luật NSNN trong cơng tác kiểm sốt chi,GKho bạc Nhà nước Mỹ Tho đã chuẩn bị chu đáo trên nhiều mặt từ việc sắp xếp, bốNtrí lại bộ máy; trang bị cơ sở vật chất; tổ chức nghiên cứu, tập huấn cho nhân viênTR

Ưkho bạc về Luật NSNN sửa đổi; tổ chức hội nghị khách hàng để triển khai về quy

trình, thủ tục, và những điều kiện cần thiết trong cấp phát NSNN đối với đơn vị sử

dụng NSNN. Cùng với đó là sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên

địa bàn Thành phố, nên cơng tác kiểm sốt chi thường xun của Kho bạc Nhà

nước Mỹ Tho đã có được những kết quả cụ thể sau:

- Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho không chỉ đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán

cho các đơn vị thụ hưởng NSNN trên địa bàn Thành phố, đảm bảo các khoản chi

NSNN được cấp phát đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức mà còn đảm nhận tốt cơng

tác tham mưu cho chính quyền địa phương trong điều hành thu chi NSNN.64- Việc phân định trách nhiệm một cách rõ ràng của đơn vị kiểm soát chi, của

từng bộ phận trong quy trình kiểm sốt chi đã giảm bớt sự chồng chéo và tăng

cường khả năng kết hợp để nâng cao chất lượng kiểm soát chi thường xuyên NSNN,

nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên

môn. Cụ thể, đã tăng cường được tính chủ động của cơ quan tài chính trong việc

điều hành NSNN; Kho bạc Nhà nước từ chỗ chỉ đơn thuần chấp hành xuất quỹ

NSNN theo lệnh chuẩn chi của cơ quan tài chính hoặc đơn vị sử dụng NSNN, đến

nay đã chuyển sang thực hiện kiểm tra, kiểm soát theo thực tế chi tiêu của đơn vị,H

Uđảm bảo các khoản chi phải đúng chế độ quy định; Về phía đơn vị sử dụng NSNN

cũng đã tăng cường được tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của kế tốn trưởng vàTẾthủ trưởng đơn vị trong q trình sử dụng quỹ NSNN.H- Thơng qua kiểm sốt chi thường xuyên NSNN qua Kho bạc Nhà nước MỹNTho, một mặt tạo điều kiện cho các đơn vị sử dụng NSNN chấp hành việc sử dụngKIkinh phí NSNN theo đúng dự toán được duyệt, đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Cnhà nước quy định, đặc biệt là việc xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị đãHdần đi vào nề nếp, theo đúng qui chế đấu thầu và chế độ hố đơn chứng từ. TìnhẠItrạng chạy kinh phí vào cuối năm, rút tiền về nhập quỹ của một số đơn vị cũng dầnĐđược hạn chế. Do đó, hiệu quả sử dụng vốn NSNN ngày càng được nâng cao.G- Việc chuyển đổi hình thức cấp phát thanh tốn các khoản chi NSNN từ hạnNmức kinh phí chuyển sang cấp phát thanh toán theo dự toán ngân sách năm đượcTR

Ưgiao cả đối với chi đầu tư và chi thường xuyên đã giúp cho cơng tác kiểm sốt chi

NSNN giảm bớt được một số thủ tục không cần thiết cho cả cơ quan Tài chính cũng

như tăng cường tính chủ động và trách nhiệm của các đơn vị sử dụng ngân sách.

2.4.2. Hạn chế trong cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN của Kho bạc

Nhà nước Mỹ Tho.

Công tác chi thường xuyên NSNN trong thời gian qua đã thu được những kết

quả nhất định, đáp ứng được yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, tài chính trong

tình hình mới. Tuy nhiên, cơng tác kiểm sốt chi thường xun tại Kho bạc Nhà

nước Mỹ Tho vẫn còn một số tồn tại vướng mắc như sau:65Thứ nhất, Việc xây dựng dự toán chi ở các đơn vị chưa được coi trọng, do vậy

còn phải điều chỉnh khá nhiều trong năm, chưa tạo điều kiện cho Kho bạc Nhà nước

Mỹ Tho trong kiểm soát chi, cũng như sự chủ động điều hành ngân sách của cơ

quan quản lý. Do mục lục ngân sách xã còn phức tạp, hình thức theo dõi cấp phát,

thanh tốn còn nhiều điểm chưa phù hợp với trình độ cán bộ xã hiện nay.

Thứ hai, Mơ hình kiểm soát theo cơ chế “một cửa” đang áp dụng chưa đem lại

hiệu quả với một số đơn vị quản lý quỹ NSNN như ngành Kho bạc Nhà nước, nó

mang nặng tính hình thức, khơng đem lại hiệu quả, bởi vì mặc dù xây dựng cơ chếH

U“một cửa” nhưng khách hàng giao dịch vẫn phải đến gặp cán bộ trực tiếp quản lý tài

khoản của mình thì mới nắm bắt kịp thời các thông tin, mới được giải đáp, hướngTẾdẫn các sai sót (nếu có) để chỉnh sửa, cán bộ tại bộ phận một cửa chỉ biết tiếp nhận

hồ sơ chứng từ, xác định đủ hay thiếu chứ không thể giải thích được những tiêu chíNHđúng - sai cho đơn vị. Từ đó, mục đích của cơ chế một cửa là tránh tiêu cực, rútKIngắn thời gian giao dịch cho đơn vị đã khơng đảm bảo. Quy trình ln chuyển chứng

đến hiệu quả sử dụng vốn NSNN.

Ctừ còn qua nhiều khâu, nhiều bộ phận gây mất thời gian cho khách hàng, ảnh hưởngHThứ ba, Trong q trình kiểm sốt chi, vẫn còn hiện tượng cán bộ kiểm sốtẠIchi nể nang, ngại va chạm đối với khách hàng nên nhiều khoản chi khơng đúng tiêuĐchuẩn định mức vẫn thực hiện thanh tốn.NGThứ tư, Còn nhiều đầu mối cùng thực hiện quản lý, cấp phát và kiểm soát chithường xuyên NSNN; việc phân định trách nhiệm giữa người chuẩn chi và ngườiTR

Ưkiểm soát chi chưa rõ ràng. Các quy định về trách nhiệm của các bên tham gia quản

lý chi thường xuyên NSNN chỉ mới đề cập ở mức độ chung chung, chưa cụ thể.

Trong các văn bản hướng dẫn nêu không rõ những sai phạm nào thuộc trách nhiệm

của người chuẩn chi, những sai phạm nào thuộc trách nhiệm của bộ phận kiểm soát

chi hay của cơ quan cấp trên, nên ảnh hưởng khơng tốt đến chất lượng kiểm sốt chi

thường xun NSNN qua Kho bạc Nhà nước hiện nay.

Thứ năm, Đơn vị sử dụng NSNN khi ký hợp đồng đối với đơn vị cung cấp

hàng hóa dịch vụ nhiều khi vượt dự toán được giao khoán hoặc vượt nguồn ngân

sách được cấp.66Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (107 trang)

×