1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

Công tác chi thường xuyên NSNN trong thời gian qua đã thu được những kết quả nhất định, đáp ứng được yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, tài chính trong tình hình mới. Tuy nhiên, công tác kiểm soát chi thường xuyên tại Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho vẫn ...

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.65 MB, 107 trang )


Thứ nhất, Việc xây dựng dự toán chi ở các đơn vị chưa được coi trọng, do vậy

còn phải điều chỉnh khá nhiều trong năm, chưa tạo điều kiện cho Kho bạc Nhà nước

Mỹ Tho trong kiểm soát chi, cũng như sự chủ động điều hành ngân sách của cơ

quan quản lý. Do mục lục ngân sách xã còn phức tạp, hình thức theo dõi cấp phát,

thanh tốn còn nhiều điểm chưa phù hợp với trình độ cán bộ xã hiện nay.

Thứ hai, Mơ hình kiểm sốt theo cơ chế “một cửa” đang áp dụng chưa đem lại

hiệu quả với một số đơn vị quản lý quỹ NSNN như ngành Kho bạc Nhà nước, nó

mang nặng tính hình thức, khơng đem lại hiệu quả, bởi vì mặc dù xây dựng cơ chếH

U“một cửa” nhưng khách hàng giao dịch vẫn phải đến gặp cán bộ trực tiếp quản lý tài

khoản của mình thì mới nắm bắt kịp thời các thơng tin, mới được giải đáp, hướngTẾdẫn các sai sót (nếu có) để chỉnh sửa, cán bộ tại bộ phận một cửa chỉ biết tiếp nhận

hồ sơ chứng từ, xác định đủ hay thiếu chứ khơng thể giải thích được những tiêu chíNHđúng - sai cho đơn vị. Từ đó, mục đích của cơ chế một cửa là tránh tiêu cực, rútKIngắn thời gian giao dịch cho đơn vị đã không đảm bảo. Quy trình luân chuyển chứng

đến hiệu quả sử dụng vốn NSNN.

Ctừ còn qua nhiều khâu, nhiều bộ phận gây mất thời gian cho khách hàng, ảnh hưởngHThứ ba, Trong q trình kiểm sốt chi, vẫn còn hiện tượng cán bộ kiểm soátẠIchi nể nang, ngại va chạm đối với khách hàng nên nhiều khoản chi không đúng tiêuĐchuẩn định mức vẫn thực hiện thanh tốn.NGThứ tư, Còn nhiều đầu mối cùng thực hiện quản lý, cấp phát và kiểm soát chithường xuyên NSNN; việc phân định trách nhiệm giữa người chuẩn chi và ngườiTR

Ưkiểm soát chi chưa rõ ràng. Các quy định về trách nhiệm của các bên tham gia quản

lý chi thường xuyên NSNN chỉ mới đề cập ở mức độ chung chung, chưa cụ thể.

Trong các văn bản hướng dẫn nêu không rõ những sai phạm nào thuộc trách nhiệm

của người chuẩn chi, những sai phạm nào thuộc trách nhiệm của bộ phận kiểm soát

chi hay của cơ quan cấp trên, nên ảnh hưởng không tốt đến chất lượng kiểm soát chi

thường xuyên NSNN qua Kho bạc Nhà nước hiện nay.

Thứ năm, Đơn vị sử dụng NSNN khi ký hợp đồng đối với đơn vị cung cấp

hàng hóa dịch vụ nhiều khi vượt dự tốn được giao khoán hoặc vượt nguồn ngân

sách được cấp.66Thứ sáu, thanh toán tiền mặt qua Kho bạc Nhà nước vẫn còn cao. Tỷ trọng

thanh toán bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước vẫn còn cao đặc biệt là

khối An ninh - Quốc phòng sử dụng tiền mặt với lý do “ mật chi ”, gây khó khăn

trong cơng tác điều hành vốn, phải trả chi phí cho vận chuyển, bảo quản, kiểm đếm,

lưu kho và quan trọng hơn làm suy giảm hiệu quả công tác quản lý và kiểm soát chi

NSNN, tránh sự kiểm soát của Kho bạc Nhà nước

Thứ bảy, Hệ thống tiêu chuẩn, định mức chi còn thiếu và chưa hợp lý, chưa

phù hợp với thực tế, chưa bao quát được tất cả các nội dung chi, những nội dung cóH

Uđịnh mức chi thường thay đổi do lạm phát và trượt giá làm cho các đơn vị thiếu căn

cứ để lập dự toán, các cơ quan quản lý thiếu căn cứ để phê duyệt dự toán, Kho bạcTẾthiếu căn cứ để kiểm soát chi, cơ quan thanh tra kiểm toán thiếu cơ sở để kết luậnHsai phạm. Do chế độ, tiêu chuẩn, định mức chưa phù hợp dẫn đến việc chấp hànhNtiêu chuẩn, định mức chi của một số đơn vị sử dụng NSNN còn chưa đúng. NhiềuKIkhoản chi đã được quy định cụ thể về tiêu chuẩn, định mức nhưng các đơn vị sử

Cdụng NSNN còn khó áp dụng vào thực tế.HThứ tám,Với một số khoản chi như Chi sửa chữa và mua sắm tài sản, vốnẠIthường cấp cho các đơn vị vào cuối năm dẫn đến việc phải thực hiện một khốiĐlượng công việc lớn trong một khoản thời gian ngắn sẽ gây nên việc sửa chữa quaGloa. Cùng với đó thì việc thực hiện chi chạy vốn, tạo chứng từ hợp pháp để đượcNthanh tốn gây lãng phí nguồn vốn ngân sách Nhà nước là những việc làm tiêu cựcTR

Ưmà trên thực tế vẫn còn tồn tại.

2.4.3. Ngun nhân của hạn chế trong cơng tác kiểm soát chi thường xuyên

NSNN của Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho.

Nguyên nhân do trùng lắp thẩm quyền phê duyệt dự tốn và khơng tn thủ

quy định về phân bổ dự toán

- Tổ chức hệ thống NSNN ở nước ta hiện nay được thiết kế theo mơ hình hệ

thống các cấp chính quyền; được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc “song trùng

trực thuộc”, bởi vậy trong quan hệ ngân sách, đơn vị ngân sách cấp dưới chịu hai sự

phụ thuộc là Hội đồng Nhân dân cùng cấp và Ủy ban Nhân dân cấp trên trực tiếp.67Điều này dẫn đến sự chồng chéo, trùng lắp về thẩm quyền thực hiện trong hoạt

động lập dự toán giữa các cơ quan chức năng, làm cho thời gian phê duyệt dự toán

kéo dài, chậm phân bổ cho đơn vị sử dụng ngân sách. Bên cạnh đó, các cơ quan có

thẩm quyền phân bổ dự toán chưa tuân thủ triệt để quy trình giao, phân bổ dự tốn,

khơng phân bổ hết dự tốn ngay từ đầu năm, còn để lại bổ sung vào cuối năm, gây

áp lực công việc cho Kho bạc Nhà nước. Ngồi ra, thời gian xây dựng dự tốn ngân

sách cho năm sau là còn sớm, kéo dài, làm cho các định mức để xây dựng dự toán

trở nên lạc hậu là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng dự toán ngân sách chênhH

Ulệch khá lớn với kết quả thực hiện trong thực tế, phải bổ sung, điều chỉnh nhiều lần

trong q trình chấp hành dự tốn ngân sách.TẾ- Do nguồn thu NSNN trong những năm gần đây gặp nhiều khó khăn, tiến độ thuHngân sách khơng kịp với tiến độ chi ngân sách. Nên các cơ quan có thẩm quyền thực hiệnNgiải pháp tình thế là phân bổ dự toán chi NSNN từng lần theo tiến độ thu NSNN. Gây raKItình trạng đơn vị sử dụng ngân sách thiếu dự toán để thực hiện cam kết chi.

CNguyên nhân thuộc về tình hình biên chế và ý thức tuân thủ pháp luậtH- Với khối lượng công việc ngày càng lớn, tính chất cơng việc ngày càng phứcẠItạp, trong khi biên chế giao cho Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho còn thiếu (14/16), cánĐbộ kiểm sốt chi vẫn phải kiêm thêm nhiều việc nên khơng có thời gian để tựGnghiên cứu sâu các văn bản, chế độ nên trong q trình kiểm sốt chi còn để xảy raNnhiều sai phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi.TR

Ư- Ý thức tự giác tuân thủ pháp luật trong quản lý tài chính của các đơn vị sửdụng ngân sách chưa cao. Trong khi chưa có một cơ chế quy định một cách cụ thể

việc xử lý vi phạm trong chi NSNN, mà chỉ dừng lại ở mức Kho bạc từ chối thanh

tốn. Vì vậy chưa có tính chất phòng ngừa vi phạm chi NSNN đối với các đơn vị sử

dụng ngân sách.

- Đơn vị sử dụng ngân sách chưa có thói quen thanh tốn khơng dùng tiền mặt

trong chi tiêu NSNN nên để xảy ra vi phạm nhiều về chế độ này.

Nguyên nhân thuộc về tổ chức, quản lý và hướng dẫn thực hiện

- Sự phối hợp giữa các bên Kho bạc Nhà nước Mỹ tho, cơ quan Tài chính và68các cơ quan quản lý có liên quan chưa thực sự đồng bộ và chưa có sự kết hợp chặt

chẽ kịp thời để hỗ trợ được cho nhau trong công tác quản lý chi NSNN trên địa bàn

thành phố Mỹ Tho

- Lộ trình cải cách tài chính cơng còn diễn ra chậm chạp, nguồn lực tài chính

của ngành Kho bạc Nhà nước còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu như: đào tạo

nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng viễn thơng, cơng nghệ thanh tốn chưa được đa

dạng, hiện đại…

- Hệ thống các văn bản hiện hành về NSNN nói chung và hệ thống các chế độ,H

Uđịnh mức, tiêu chuẩn chi NSNN nói riêng chưa thực sự chặt chẽ, đồng bộ, vừa thừa,

vừa thiếu, vừa lạc hậu, còn chồng chéo, chưa thống nhất và sửa đổi liên tục. ChínhTẾvì vậy, bản thân các đơn vị thiếu những căn cứ để lập dự toán chi và thực hiện chi,

các cơ quan quản lý thiếu căn cứ để duyệt dự toán, Kho bạc Nhà nước thiếu căn cứNHđể kiểm soát chi. Hệ thống Mục lục NSNN bao gồm 59 mục chi, trong mỗi mục chiKIchứa nhiều tiểu mục, mỗi tiểu mục chi có một hoặc nhiều văn bản qui định chế độ,

Ctiêu chuẩn, định mức chi. Do đó, cán bộ kiểm sốt chi Kho bạc Nhà nước phải am

tường rất nhiều loại chế độ chi tiêu của Nhà nước, từng ngành, địa phương, từngHlĩnh vực một. Bên cạnh đó, cán bộ kiểm sốt chi còn phải am hiểu các chế độ chiẠItiêu của các đơn vị có cơ chế tài chính riêng; các chế độ, định mức chi tiêu trongĐQuy chế chi tiêu nội bộ của từng đơn vị thực hiện khoán chi; các văn bản điều hànhNGchi NSNN từng thời điểm phục vụ cho mục đích điều hành vĩ mơ của Nhà nước. Vìvậy, dẫn đến áp lực quá tải cho cán bộ kiểm soát chi khi nghiên cứu các chế độ, tiêuTR

Ưchuẩn, định mức chi tiêu, lúng túng trong giải quyết và hướng dẫn cho đơn vị sử

dụng ngân sách. Về phía đơn vị sử dụng ngân sách cũng khó nắm bắt hết các chế

độ, tiêu chuẩn, định mức để tuân thủ thực hiện.

Về kiểm soát chi chi thường xuyên ngân sách Xã, Phường:

- Do nhiệm vụ chi ngân sách Phường, xã rất phức tạp, nhiều nguồn, nhiều mã

ngành kinh tế … nên rất khó được phân định rõ ràng giữa nội dung chi của đơn vị

dự toán và nội dung chi của cấp ngân sách. Trong khi chưa có văn bản nào hướng

dẫn để phân loại hai loại nội dung này. Vì vậy, khơng có căn cứ để lập dự tốn tách

bạch cho hai hình thức chi này.69- Trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm cơng tác kế tốn xã

trên địa bàn thành phố Mỹ tho còn nhiều hạn chế, có nhiều cán bộ kế tốn xã lớn

tuổi, cơng tác lâu năm nhưng khơng tự nghiên cứu sâu các văn bản, chế độ, định

mức mà chỉ đơn thuần làm theo sự hướng dẫn của cán bộ kiểm soát chi Kho bạc

Nhà nước Mỹ Tho dẫn đến tình trạng vẫn còn những khoản chi sai về chế độ, định

mức, tiêu chuẩn chi mà không phát hiện được.H

UKẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Với những nội dung trình bày tại Chương 2, luận văn đã đánh giá được thựcTẾtrạng và những kết quả đạt được trong công tác KSC thường xuyên NSNN quaHKBNN Mỹ Tho, tìm ra hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế nhằm đề ra cácTR

ƯNGĐẠIH

CKINgiải pháp hồn thiện cơng tác KSC thường xun NSNN qua KBNN Mỹ Tho.70Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (107 trang)

×