1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

Về phân bổ dự toán NSNN: Để đơn vị sử dụng ngân sách có đủ dự toán để thực hiện cam kết chi, UBND các cấp cần thay đổi cơ chế thực hiện giải pháp tình thế trong điều kiện thu NSNN không kịp tiến độ chi NSNN như hiện nay. Thay vì phân bổ dự toán nhiều ...

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.65 MB, 107 trang )


thường xuyên NSNN qua Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho, tác giả đã đưa ra các giải

pháp nhằm hoàn thiện công tác này. Trong các giải pháp được đề xuất, có những

giải pháp được thực hiện tại Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho, nhưng cũng có những giải

pháp phải kiến nghị các cơ quan quản lý các cấp thực hiện. Ngoài ra, để thực hiện

một số các giải pháp cần phải có những điều kiện nhất định về mặt pháp lý cho chủ

trương thực hiện, các yếu tố hỗ trợ cũng được xét đến nhằm đảm bảo tính khả thi

cho các giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên NSNN qua KhoTR

ƯNGĐẠIH

CKINHTẾH

Ubạc Nhà nước Mỹ Tho.90DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Tài chính (2006), Thơng tư 81/2006/TT-BTC ngày 06/09/2006 về việc

Hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế

và tài chính.

2. Bộ Tài chính (2008), Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm

2020, Nhà xuất bản Tài chính.H

U3. Bộ Tài chính (2010), Cuốn sách “Nghiệp vụ quản lý Kho bạc Nhà nước”,

Nhà xuất bản Tài chính.TẾ4. Bộ Tài chính (2012), Thơng tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 Quy định

chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN; Văn bản hợp nhấtKIcác khoản chi NSNN qua KBNN.NH08/VBHN-BTC ngày 30/05/2016 hợp nhất quy định chế độ kiểm soát, thanh tốn

C5. Bộ Tài chính (2016), Thơng tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 SửaHđổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 củaẠIBộ Tài chính.Đ6. Bộ Tài chính (2016), Thông tư 58/2016/TT - BTC ngày 29/03/2016 Quy địnhGchi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thườngNxuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sựTR

Ưnghiệp cơng lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức chính trị xã hội

- nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

7. Bộ Tài chính (2017), Thơng tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của BộTài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

8. Chính phủ (2005), Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của

Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh

phí quản lý chi hành chính đối với các cơ quan Nhà nước.

9. Chính phủ (2015), Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính

phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp cơng lập.9110. Chính phủ (2016), Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.

11. Kho bạc Nhà nước (2009), Quyết định số 1116/QĐ-KBNN ngày 24/11/2009,

ban hành “Quy trình giao dịch một cửa trong kiểm sốt chi thường xuyên ngân

sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước”.

12. Kho bạc Nhà nước (2013), Quyết định số 161/QĐ-KBNN ngày 19/02/2013

của Tổng Giám đốc KBNN về “Một số quy trình nghiệp vụ kế tốn Nhà nước trong

điều kiện áp dụng Tabmis”.H

U13. Kho bạc Nhà nước (2015-2017), Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, các số

năm 2015-2017.TẾ14. Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho (2015-2017), Báo cáo chi NSNN các năm 2015-H2017.N15. Kho bạc nhà nước -Trường nghiệp vụ Kho bạc (2016), Giáo trình bồi dưỡngKInghiệp vụ KBNN, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội.

C16. Quốc hội (2002), Luật ngân sách Nhà nước, ngày 16/12/2002H17. Quốc hội (2015), Luật ngân sách Nhà nước, ngày 25/06/2015.ẠI18. PGS.TS.Lâm Chí Dũng -TS. Phan Quảng Thống (2017), Xây dựng hệ tiêu chíĐđánh giá hiệu quả quản lý Quỹ ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước, Tạp chíTR

ƯNGtài chính.92Phụ lục 1

PHIẾU KHẢO SÁT CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỸ THO

Nhằm mục đích cải tiến cơng việc của cơ quan KBNN Mỹ Tho ngày càng

được hoàn thiện và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đề nghị anh/chị cho

biết ý kiến của mình về cơng tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Mỹ

Tho bằng cách đánh dấu x vào ô □ hoặc tô đậm cho các đáp án của mỗi câu hỏitrong bảng câu hỏi bên dưới và gởi phản hồi qua hộp thư điện tử email theo địa chỉH

Uthynnm@vst.gov.vn:

I. Về công chức□ Lịch sự, dễ hiểu.chức KSC KBNN Mỹ Tho□ Chưa tận tình, khó hiểu.HTẾ1. Thái độ làm việc và phục vụ của cơngKIN□ Chưa tốt, gây khó khăn, phiền hà.

C2. Tinh thần trách nhiệm của công chức khiHtiếp xúc, giải quyết cơng việc cho anh/ chị□ Có trách nhiệm.

□ Thiếu trách nhiệm.

□ Đầy đủ, một lần, dễ hiểu.cầu liên quan để giải quyết cơng việc của□ Còn khó hiểu.Gcơng chức Kho BạcĐẠI3. Việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và các yêuN□ Không hiểu, hoặc yêu cầu bổ sung

nhiều lần.

□ Tốt, rất hài lòng.chức KSC Kho bạc□ Chưa tốt/ chưa hài lòng.TR

Ư4. Kết quả giải quyết cơng việc của cơng

II. Về công khai công vụ:□ Rõ ràng, đầy đủ, dễ hiểu.1. Các nội dung niêm yết công khai□ Chưa rõ ràng, chưa đầy đủ.2. Hình thức niêm yết cơng khai□ Thuận tiện cho quan sát.

□ Trang trọng, thẩm mỹ, dễ thấy.

□ Không thuận tiện cho quan sát;

hoặc không trang trọng, thiếu thẩm

mỹ.93III. Về quy trình và thủ tục giải quyết cơng việc

1. Quy trình và thủ tục giải quyết cơng việc□ Hợp lý.theo quy định hiện hành đang được Kho bạc

áp dụng□ Chưa hợp lý, cần cải tiến thêm.2. Cách thức giải quyết cơng việc của Kho□ Đúng trình tự, cách thức.bạc theo quy trình đã quy định□ Chưa đúng trình tự.

□ Có u cầu thêm hồ sơ ngồi quyH

UIV. Về thời gian trả hồ sơ giải quyết công việcđịnh.□ Nhanh, trước hạn.với phiếu hẹn / thời hạn quy định□ Đúng , kịp thời.TẾ1. Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ soNH□ Không đúng, chậm trễ.KIV. Những nội dung tổ chức, công dân cảm □ Thái độ phục vụ, tinh thần, tráchH

Cthấy hài lòng nhấtnhiệm của cơng chức Kho bạc.

□ Thành phần hồ sơ, biểu mẫu.ẠI□ Thời gian giải quyết hồ sơ.Đ□ Phương thức nhận, giải quyết vàGtrả kết quả thông qua 1 công chứcNnghiệp vụ duy nhất.TR

ƯVI. Những nội dung tổ chức, công dân cảm □ Cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ

thấy khơng hài lòng nhất□ Thái độ phục vụ, tinh thần, trách

nhiệm của công chức Kho bạc.

□Thành phần hồ sơ, biểu mẫu.

□Thời gian giải quyết hồ sơ.Xin chân thành cảm ơn Quý Anh/ Chị!94Phụ lục 2

PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN

TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỸ THO

Hiện nay tôi đang thực hiện nghiên cứu đề tài “ Hồn thiện cơng tác kiểm soát

chi thường xuyên NSNN qua KBNN Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang”. Được sự đồng ý

của lãnh đạo KBNN Mỹ Tho cho phép thôi thực hiện khảo sát tại đơn vị để phục vụ

cho đề tài nghiên cứu của mình. Xin các anh/chị cho biết ý kiến của mình về cơng

tác kiểm sốt chi thường xun NSNN qua KBNN Mỹ Tho bằng cách đánh dấu x

1. Khối lượng công việc mà anh/ chị đang đảm nhiệmH

Uvào ô □ cho các đáp án của mỗi câu hỏi trong bảng câu hỏi bên dưới:

□ ítNHTẾ□ Vừa phảiH

CKI2. Số giờ tăng ca bình quân trong năm của anh chị□ Nhiều

□ Quá nhiều

□ Dưới 200 giờ/ năm

□ Vừa đủ 200 giờ/ năm

□ Trên 200 giờ/ nămẠI3. Nhận xét của anh/ chị về quy định thời gian xử lý hồ □ Vừa phải

sơ cho khách hàng tại KBNN Mỹ ThoĐ□ NhanhNG□ Quá nhanh

□ Rườm rà, phức tạp,theo quy định hiện naymất nhiều thời gianTR

Ư4. Nhận xét của anh/ chị về quy trình Kiểm sốt chi□ Quy trình dài nhưng

chặt chẽ

□ Đơn giản, chặt chẽ5. Anh/chị có thường bị áp lực và căng thẳng với cơng□ ítviệc hiện tại của mình□ Khá thường xuyên

□ Rất thường xuyênXin chân thành cảm ơn Quý anh/ chị!95Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (107 trang)

×