1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Sinh học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài 29 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI.

Bài 29 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án Sinh học 12 cơ bảnNăm học 2019- 2020a. Hoạt động 1: Tìm hiểu về vai trò của cách li địa trong hình thành lồi mới.

Hoạt động của GV và HS

Nội dung kiến thức

GV giới thiệu bản chất quá trình hình I. KHÁI NIỆM HÌNH THÀNH LỒI

thành lồi mới

Hình thành lồi là q trình cải biến thành

phần kiểu gen của quần thể theo hướng thích

nghi, tạo ra hệ gen mới cách li sinh sản với

quần thể gốc.

II. HÌNH THÀNH LỒI KHÁC KHU

GV:Cách li địa lí là gì? Cách li địa lí có

VỰC ĐỊA LÍ.

vai trò gì trong q trình hình thành lồi

1. Vai trò của cách li địa lí trong q trình

mới?

hình thành lồi mới.

HS: nghiên cứu thơng tin SGK, thảo luận * Cách li địa lí là những trở ngại về mặt địa

nhóm và trả lời.

lí như sơng, núi, biển…ngăn cản các cá thể

GV: Yêu cầu học sinh giải thích câu lệnh

của các quần thể cùng lồi gặp gỡ và giao

SGK trang 126. Cho biết vì sao quần đảo

phối với nhau.

là nơi lí tường để hình thành lồi mới?

* Vai trò của cách li địa lí:

HS: Nghiên cưu hình 29 và thơng tin SGK - Do các quần thể sống trong những khu vực

trang 127, thảo luận, trả lời được:

địa lí khác nhau nên CLTN và các nhân tố

* Quần đảo là nơi lí tưởng cho q trình

tiến hóa khác có thể tạo nên sự khác biệt về

hình thành lồi mới vì:

vốn gen giữa các quần thể.

- Giữa các đảo có sự cách li địa lí tương

- Sự cách li địa lí góp phần duy trì sự khác

đối nên sinh vật giữa các đảo ít trao đổi

biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen

vốn gen cho nhau.

giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố

- Khoảng cách giữa các đảo lại không quá tiến hóa.

lớn để các cá thể khơng di cư tới.

- Khi sự khác biệt về di truyền giữa các quần

- Một khi nhóm sinh vật tiên phong di cư

thể được tích tụ dẫn đến xuất hiện cách li

tới đảo thì điều kiện sống mới và sự cách

sinh sản thì lồi mới được hình thành.

li tương đối về mặt địa lí dễ dàng biến

2. Đặc điểm của q trình hình thành lồi

quần thể nhập cư thành một loài mới.

bằng con đường cách li địa lí:

GV: Hình thành lồi bằng con đường địa - Q trình hình thành lồi bằng con đường

lí thường xảy ra với những lồi có đặc

cách li địa lí thường xảy ra với những loài

điểm như thế nào?

động vật có khả năng phát tán mạnh.

HS: Nghiên cứu thơng tin SGk trang 127 - Q trình hình thành lồi bằng con đường

trả lời.

cách li địa lí xảy ra một cách chậm chạp qua

GV: Nhận xét và bổ sung kiến thức.

nhiều dạng trung gian chuyển tiếp.

- Q trình hình thành lồi thường gắn liền

với q trình hình thành quần thể thích nghi.

GV: Lê Thị Ngọc Trâm123Tổ Sinh- CNGiáo án Sinh học 12 cơ bảnNăm học 2019- 20203. Hoạt động luyện tập

- Giải thích vai trò của cách li địa lí trong q trình hình thành lồi mới?

-Tại sao cách li địa lí lại là cơ chế chủ yếu dẫn đến hình thành loài mới ở động vật?

4. Hoạt động vận dụng, mở rộng :

GV cho HS làm một số câu hỏi trắc nghiệm :

Câu 1. Quần đảo là nơi lí tưởng cho q trình hình thành lồi mới vì

A. các đảo cách xa nhau nên các sinh vật giữa các đảo không trao đổi vốn gen cho nhau.

B. giữa các đảo có sự cách li địa lí tương đối và khoảng cách giữa các đảo lại không quá lớn.

C. chịu ảnh hưởng rất lớn của các yếu tố ngẫu nhiên.

D. rất dễ xảy ra hiện tương di nhập gen.

Câu 2: Cơ chế chính dẫn đến hình thành lồi mới bằng con đường địa lí là do

A. các cá thể trong quần thể không thể giao phối được với nhau.

B. chọn lọc tự nhiên tích luỹ các đột biến theo các hướng khác nhau.

C. mơi trường ở các khu vực địa lí khác nhau là khác.

D. chúng khơng có khả năng vượt qua các trở ngại về địa lí để đến với nhau.

V. HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC :

1. Hướng dẫn học bài cũ :

Học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài ở sgk

2. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới

- Đọc trước bài 30 Q trình hình thành lồi (tt).

+ Giải thích q trình hình thành lồi bằng con đường lai xa và đa bội hóa.

+ Giải thích sự cách li về tập tính và cách li sinh thái dẫn đến hình thành lồi mớiGV: Lê Thị Ngọc Trâm124Tổ Sinh- CNGiáo án Sinh học 12 cơ bảnNăm học 2019- 2020Tiết: 30Ngày soạn: 15/12/2019Bài 30 Q TRÌNH HÌNH THÀNH LỒI (tt).

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Nêu được thực chất của quá trình hình thành lồi và các đặc điểm hình thành loài

mới theo các con đường sinh thái, lai xa và đa bội hố..

- Giải thích được q trình hình thành lồi bằng con đường lai xa và đa bội hóa.

- Giải thích được sự cách li về tập tính và cách li sinh thái dẫn đến hình thành lồi mới

như thế nào.

2. Kỹ năng

- rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp so sánh

- Kỹ năng thể hiện sự tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp, kỹ năng quản lý

thời gian và đảm nhận trách nhiệm trong hoạt động nhóm

- Kỹ năng tìm kiếm và xử lí thơng tin

3. Thái độ

- Có ý thức bảo vệ sự đa dạng sinh học của các loài cây hoang dại cũng như các giống

cây trồng nguyên thuỷ.

- Yêu khoa học, tích cực trong học tập

4. Năng lực hướng tới

- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề, NL trình bày, NL sử dụng ngơn ngữ, sử dụng

CNTT,..

II. Phương pháp và kỹ thuật dạy học

- Dạy học nêu vấn đề

- Thảo luận nhóm

- Vấn đáp - tìm tòi

- Quan sát tranh - tìm tòi

III. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Giáo án tiết 30- Bài 30 Q trình hình thành lồi (tt)

2. Chuẩn bị của học sinh

- Nghiên cứu Bài 30 Quá trình hình thành lồi (tt)

IV. Tiến trình lên lớp

1. Hoạt động khởi động/ tạo tình huống

Kiểm tra bài cũ :

Câu hỏi

Giải thích vai trò của cách li địa lí trong q trình hình thành lồi mới

GV: Lê Thị Ngọc Trâm125Tổ Sinh- CNGiáo án Sinh học 12 cơ bảnNăm học 2019- 2020Đáp án : Cách ly địa lý là những trở ngại địa lý làm cho các cá thể của các quần

thể bị cách ly và không thể giao phối với nhau.

Các ly địa lý có vai trò duy trì sự khác biệt về vốn gen giữa các quần thể do các nhân tố

tiến hóa tạo ra.

*Đặt vấn đề:

Tiết trước chúng ta nghiên cứu q trình hình thành lồi khác khu vực địa

lí. Vậy ở cùng khu vực địa lí thì q trình hình thành lồi có diễn ra hay khơng ? Để rõ hơn

chúng ta nghiên cứu tiếp bài 30

2. Hoạt động hình thành kiến thức

a. Hoạt động 1: Tìm hiểu về hình thành lồi bằng cách li tập tính và cách li sinh thái .

Hoạt động của GV và HS

Nội dung kiến thức

- GV: Yêu cầu HS nghiên cứu ví dụ SGK và II. HÌNH THÀNH LỒI CÙNG KHU

rút ra kết luận về q trình hình thành lồi

VỰC ĐỊA LÍ.

bằng cách li tập tính

1. Hình thành lồi bằng cách li tập tính

và cách li sinh thái.

- HS: Nghiên cứu ví dụ SGK trang 129, thảo a. Hình thành lồi bằng cách li tập tính.

luận và nêu được kết luận.

- Ví dụ: SGK trang 129.

- Kết luận:

- GV: Nhận xét, bổ sung để hoàn thiện kiến

+ Các cá thể của 1 quần thể do đột biến có

thức.

được kiểu gen nhất định làm thay đổi một

số đặc điểm liên quan tới tập tính giao

phối thì những cá thể đó có xu hướng giao

- GV: yêu cầu HS nghiên cứu ví dụ SGK

phối với nhau tạo nên quần thể cách li với

trang 130 và rút ra kết luận về quá trình hình quần thể gốc.

thành lồi bằng cách li sinh thái? Hình thành + Lâu dần do giao phối khơng ngẫu nhiên

lồi bằng con đường cách li sinh thái thường và các NTTH tác động dẫn đến cách li

xảy ra đối với đối tượng nào?

sinh sản và dần sẽ hình thành lồi mới.

b. Hình thành lồi bằng cách li sinh

thái.

- HS: Nghiên cứu ví dụ SGK trang 130, thảo - Ví dụ: SGK trang 130.

luận và nêu được kết luận.

- Kết luận:

- Trong cùng 1 khu vực phân bố, các QT

- GV: Nhận xét, bổ sung để hồn thiện kiến

của lồi có thể gặp các điều kiện sinh thái

thức.

khác nhau.

- Tại điều kiện sinh thái đó, các QT của

lồi tích lũy đột biến và BDTH theo những

hướng khác nhau thích nghi với điều kiện

sinh thái tương ứng, dần dần hình thành nòi

sinh thái rồi hình thành lồi mới.

GV: Lê Thị Ngọc Trâm126Tổ Sinh- CNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 29 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×