1. Trang chủ >
  2. Khoa Học Tự Nhiên >
  3. Sinh học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Hoạt động 1: Tìm hiểu về các đặc trưng di truyền của quần thể.

a. Hoạt động 1: Tìm hiểu về các đặc trưng di truyền của quần thể.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án Sinh học 12 cơ bảnNăm học 2019- 2020với sác xuất ngang nhau; - Cách li mức độ

nhất định với QT khác hay mối QT có KG

đặc trưng và tần số ổn định.

? Từ đó, cho biết thế nào là quần thể về mặt

giao phối?

? Tính tần số tương đối của các alen IA , IB , I0

trong một số quần thể người sau đây và kết

luận về đặc trưng của mỗi quần thể.

Dân Tần số các nhóm máu (%) T số

0

A

B

AB

tộc

tương

đối

Nga 39.2 35.8 23.2 8.1

Ấn

32.9 29.5 37.2 8.1

Thổ 54.3 40.9 3.8

1.0

dân

Úc

Việt 48.3 19.4 27.9 4.2

Nam1. Dưới đây là bảng về sự biến đổi thành

phần KG của QT tự thụ phấn qua các thế hệ

Thế Tỷ lệ KG

Tỷ lệ

Tần số

hệ đồng hợp KG dị

hợp

0

0

100(1) P(A) q(a)

1

50% (1- 50%(1/2)

2

1/2)

25%

3

75%

12,5%

n

Hoàn thành bảng trên và rút ra nhận xét về

cấu trúc di truyền của QT tự phối hoặc tự thụ

phấn.

Nhận xét tần số của các alen và tần số các

KG cây tự thụ phấn qua các thế hệ ?

- GV: Ở thế hệ thứ n thì cấu trúc DT của

quần thể là như thế nào?

AA= aa = 1- (1/2)n:2

Aa = (1/2)n. Khi n → ∞ thì lim (1/2n) →0

Lim [1- (1/2)n ] →1

- GV: Quần thể giao phối gần là gì? Tại sao

luật hơn nhân và gia đình lại cấm khơng cho

GV: Lê Thị Ngọc Trâm69định và có khả năng sinh ra các thế hệ con

cái để duy trì nòi giống.2. Đặc trưng di truyền của QT

* Vốn gen : tập hợp tất cả các alen có

trong quần thể ở một thời điểm xác định,

các đặc điểm của vốn gen thể hiện thông

qua các thông số là tần số alen và tần số

kiểu gen.

* Tần số alen:

- Tỉ lệ giữa số lượng alen đó trên tổng số

alen của các loại alen khác nhau của gen

đó trong quần thể tại một thời điểm xác

định.

* Tần số kiểu gen của quần thể: Tần số

của một loại kiểu gen nào đó trong quần

thể được tính bằng tỉ lệ giữa số cá thể có

kiểu gen đó trên tổng số cá thể có trong

quần thể

II. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA

QUẦN THỂ TỰ THỤ PHẤN VÀ GIAO

PHỐI GẦN.

1. Quần thể tự thụ phấn.

* Công thức tổng quát cho tần số kiểu gen

ở thế hệ thứ n của quần thể tự thụ phấn là:

n�1 �

Tần số KG AA=( 1  � �)/2

�2 �

n�1 �

Tần số KG Aa = � �

�2 �

n�1 �

Tần số KG aa = ( 1  � �)/2

�2 �* Kết luận:

- Tần số kiểu gen dị hợp giảm dần, đồng

hợp tử tăng dần , gây thoái hóa giống

- Tần số kiểu gen thay đổi, tần số alen

Tổ Sinh- CNGiáo án Sinh học 12 cơ bảnNăm học 2019- 2020người có họ hàng gần trong vòng 3 đời kết

hôn với nhau?

- HS: Nghiên cứu thông tin SGK để trả lờikhơng đổi qua các thế hệ

*Vai trò: Tự thụ phấn là phương pháp tạo

dòng thuần ở thực vật

2. Quần thể giao phối gần:

- Ở các loài động vật, hiện tượng cá thể có

cùng quan hệ huyết thống giao phối với

nhau thì gọi là giao phối gần (giao phối

cận huyết)

- Qua các thế hệ giao phối gần thì tần số

kiểu gen dị hợp giảm dần và tần số kiểu

gen đồng hợp tăng dần.3. Hoạt động luyện tập :

Câu 1: Nêu công thức tổng quát xác định tần số alen cho thế hệ n của quần thể tự phối

Công thức tổng quát cho tần số kiểu gen ở thế hệ thứ n của quần thể tự thụ phối là:

* Nếu quần thể ban đầu có tỉ lệ các loại KG là: xAA: yAa: zaa. thì ở thế hệ thứ n ta

có:AA = { x + [ y-(1/2)n.y ] : 2 } ; aa = { z + [ y-(1/2)n.y ] :2 } ; Aa = y. (1/2)n

Câu 2: Quần thể đậu Hà làn gen quy định màu hoa đỏ có 2 loại alen: A - là hoa đỏ, a – là hoa

trắng.

Giả sử quần thể đậu có 1000 cây với 500 cây có KG AA, 200 cây có KG Aa, và 300 cây có

KG aa.

(?) Tính tần số alen A trong quần thể cây này là bao nhiêu?

Đáp án: f (A) = 0.5 + 0.1 = 0.6

4. Hoạt động vận dụng, mở rộng

Tại sao luật hơn nhân gia đình lại cấm khơng cho người có họ hàng gần trong vòng 3 đời kết

hơn với nhau?

Đáp án : Vì hơn phối gần  sinh con bị chết non, khuyết tật di truyền 20- 30% --> cấm kết

hôn trong vòng 3 đời.

V. HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC

1. Hướng dẫn học bài cũ

HS làm BT 4 SGK; nhắc lại cách tính tần số alen, tần số KG

2. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới

Chuẩn bị bài 22. Trạng thái cân bằng của quần thể

HS hoàn thành nội dung sau:

+Khái niệm quần thể ngẫu phối

+Đặc trưng di truyền của quần thể ngẫu phối

+Cơ sở xác định sự đa hình về KG và KH trong QTNP

+Trạng thái cân bằng của QT

GV: Lê Thị Ngọc Trâm70Tổ Sinh- CNGiáo án Sinh học 12 cơ bảnNăm học 2019- 2020+Điều kiện nghiệm đúng và ý nghĩa của định luật Hacđi- VanbecGV: Lê Thị Ngọc Trâm71Tổ Sinh- CNGiáo án Sinh học 12 cơ bảnNăm học 2019- 2020Tiết: 19Ngày soạn: 02/11/2019Bài 17. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ (tt)

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- -Phát biểu được nội dung ; nêu được ý nghĩa và những điều kiện nghiệm đúng của

định luật Hacđi-Vanbec. Xác định được cấu trúc của quần thể khi ở trạng thái cân bằng di

truyền.

2. Kỹ năng

- rèn luyện kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình

- Kĩ năng giải bài tập về di truyền quần thể.

- Kỹ năng thể hiện sự tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp, kỹ năng quản lý

thời gian và đảm nhận trách nhiệm trong hoạt động nhóm

- Kỹ năng tìm kiếm và xử lí thơng tin

3. Thái độ

- u khoa học, tích cực trong học tập

4. Năng lực hướng tới :

- Năng lực tính tốn, NL tự học, NL giải quyết vấn đề, NL trình bày, NL sử dụng ngôn

ngữ, sử dụng CNTT,..

II. Phương pháp và kỹ thuật dạy học

- Dạy học nêu vấn đề

- Thảo luận nhóm

- Vấn đáp - tìm tòi

- Quan sát tranh - tìm tòi

III. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Giáo án tiết 19- Bài 17 Cấu trúc di truyền của quần thể (tt)

- Tranh vẽ bảng 16 sgk

2. Chuẩn bị của học sinh

- Nghiên cứu Bài 17 Cấu trúc di truyền của quần thể (tt)

IV. Tiến trình lên lớp

1. Hoạt động khởi động/ tạo tình huống :

Kiểm tra bài cũ :

Câu 1 : Nêu những đặc điểm cơ bản của quần thể tự phối và quần thể giao phối gần?

Câu 2; Quần thể ngơ có 2000 cây trong đó A- Thân cao, a - Thân thấpGV: Lê Thị Ngọc Trâm72Tổ Sinh- CNGiáo án Sinh học 12 cơ bảnNăm học 2019- 2020trong QT có 1000AA, 600 Aa, 400 aa. Tính tần số các kiểu gen AA, Aa, aa và tần số alen

A và a

2. Hoạt động hình thành kiến thức :

Hoạt động của GV và HS

Nội dung kiến thức

a. Hoạt động 1: Tìm hiểu về quần thể giao

III. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA

phối ngẫu nhiên.

QUẦN THỂ NGẪU PHỐI.

- GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin sgk

1. Quần thể ngẫu phối

cho biết ; Quần thể sinh vật như thế nào được - Quần thể sinh vật được gọi là ngẫu phối

coi là quần thể giao phối ngẫu nhiên?

(giao phối ngẫu nhiên) khi các cá thể trong

- HS: Nghiên cứu thông tin SGK để trả lời.

quần thể lựa chọn bạn tình để giao phối một

- GV: giải thích thêm: 1 QT được coi là ngẫu cách hoàn toàn ngẫu nhiên.

phối hay khơng còn tùy thuộc vào TT mà ta

- Đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối:

xem xét.

+ Trong quần thể ngẫu phối, các cá thể có

- GV: Quần thể ngẫu phối có những đặc điểm kiểu gen khác nhau kết đơi với nhau một

gì?

cách ngẫu nhiên tạo nên một lượng biến dị tổ

- HS: Nghiên cứu thông tin SGK để trả lời.

hợp rất lớn  Làm ngun liệu cho tiến hóa

- GV thuyết trình về những đặc trưng của

và chọn giống.

quần thể giao phối, đặc biệt nhấn mạnh quan VD: số a len của gen là r thì số KG tạo ra là r

hệ về mặt sinh sản là nguyên nhân tạo cho

(r+1)/2

QT tồn tại trong một không gian nhất định và + Quần thể ngẫu phối có thể di trì tần số các

theo thời gian.

kiểu gen khác nhau trong những điều kiện

nhất định  Duy trì được sự đa dạng di

b. Hoạt động 2: Tìm hiểu về trạng thái cân truyền của quần thể.

bằng của quần thể.

2. Trạng thái cân bằng di truyền của quần

- GV nêu VD trong SGK và yêu cầu HS:

thể (đinh luật Hacdi-Vanbec).

+ Xác định tần số tương đối của các alen A

a. Khái niệm:

và a ở thế hệ xuất phát và cấu trúc di truyền ở - Một quần thể được coi là ở trạng thái cân

thế hệ tiếp theo qua ngẫu phối?

bằng di truyền khi tỉ lệ các kiểu gen(thành

+ Em có nhận xét gì về tần số tương đối của

phần kiểu gen) của quần thể tuân theo công

các alen và KG ở thế hệ F1 so với thế hệ xuất thức: p2 +2pq + q2 = 1

phát?

Trong đó: p là tần số alen trội, q là tần số

+ Nếu thế hệ xuất phát của một QT không ở

alen lặn, p2 là tần số kiểu gen đồng hợp trội,

TTCB di truyền thì phải qua bao nhiêu thế hệ 2pq là tần số kiểu gen dị hợp và q2 là tần số

ngẫu phối QT đó mới đạt TTCB di truyền?

kiểu gen đồng hợp lặn.

- HS: Thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi.

Ví dụ:Cho QT ngẫu phối

- GV: Yêu cầu HS khái quát phát biểu nội

P : 0,64AA+ 0,32Aa+ 0,04aa=1

dung định luật Hacđi-Vanbec?

+ Tỉ lệ giao tử của quần thể ban đầu.

GV: Định luật Hacđi-Vanbec đúng trong

GV: Lê Thị Ngọc Trâm73Tổ Sinh- CNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Hoạt động 1: Tìm hiểu về các đặc trưng di truyền của quần thể.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×