1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Lý luận chính trị >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Để khắc phục bệnh kinh nghiệm cần phải quán triệt sâu sắc nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, tức là bám sát thực tiễn, tăng cường học tập nâng cao trình độ lý luận, bổ sung và vận dụng lý luận phù hợp với thực tiễn. Trong điều kiện của nước

Để khắc phục bệnh kinh nghiệm cần phải quán triệt sâu sắc nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, tức là bám sát thực tiễn, tăng cường học tập nâng cao trình độ lý luận, bổ sung và vận dụng lý luận phù hợp với thực tiễn. Trong điều kiện của nước

Tải bản đầy đủ - 0trang

cơng tác Đồn - Hội. Do đó, để hồn thành tốt nhiệm vụ công tác lãnh đạo quản

lý nêu trên cần phải quán triệt biện chứng giữa lý luận và thực tiễn.

Trước hết, phải nắm vững lý luận chính trị nói chung, chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng cơ bản để tổ chức, thực hiện tốt

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Bên cạnh

đó, cần phải trang bị hệ thống tri thức lý luận về công tác quản lý nhằm xây

dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh; nắm vững tri thức lý luận về Đoàn Thanh

niên - Hội Sinh viên để điều hành công tác, hoạch định chương trình, kế hoạch

cơng tác Đồn - Hội.

Nhiệm vụ người cán bộ Đồn - Hội nói chung là vận động, tổ chức thực

hiện Nghị quyết, Điều lệ của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. Nhiệm vụ người

cán bộ trong trường học gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà

trường (học tập, giảng dạy, phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, rèn luyện

nghiệp vụ sư phạm,...), nhiệm vụ chính trị địa phương (tham gia phát triển kinh

tế xã hội, an ninh quốc phòng) mà Nhà trường đóng trên địa bàn. Do đó, người

cán bộ Đồn - Hội phải vững lý luận và bám sát thực tiễn, thông qua thực tiễn

cơng tác để hồn thiện lý luận.

- Đối với cơng tác giảng dạy lý luận chính trị

Bản thân tôi hiện đang tham gia công tác giảng dạy các học phần lý luận

chính trị của nhà trường. Do đó, tôi nhận thức được rằng, việc giảng dạy cần

quán triệt sâu sắc nguyên lý giáo dục: học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với

lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội.

Trong giảng dạy lý luận chính trị, các vấn đề lý luận và thực tiễn phải được

giảng viên trình bày một cách thống nhất, làm sao để lý luận triết học thường

xuyên liên hệ chặt chẽ với thực tiễn xã hội, thực tiễn giáo dục, phản ánh kịp thời

sự biến đổi của đời sống xã hội. Đất nước ta đang thời kỳ đổi mới với những

thay đổi rất nhanh chóng trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong lĩnh

vực giáo dục cũng đang có những chuyển biến tích cực và mạnh mẽ. Những

thay đổi trong đời sống thực tiễn phải được cập nhật kịp thời và đưa vào trong

nội dung bài giảng của mình. Tri thức chính trị khơng phải là những vấn đề xong

xi, cứng nhắc, mà nó đầy tính sáng tạo và luôn được bổ sung bằng những kết

luận mới được rút ra từ thực tiễn sinh động.

Tuy nhiên, các kết luận nghiên cứu lý luận chính trị khơng phải là những

lời giải đáp trực tiếp cho từng vấn đề cụ thể vô cùng phong phú, đang dạng mà

là cơ sở có giá trị định hướng về mặt phương pháp luận. Do đó, trong q trình

9giảng dạy, cần phân tích làm cho người học nắm được cơ sở lý luận, khía cạnh

phương pháp luận của các vấn đề cần truyền đạt, từ đó họ có thể lý giải được

những vấn đề thực tiễn.

Khi trình bày các nội dung tri thức lý luận chính trị, cần lấy những ví dụ

minh họa mang tính thực tiễn, liên hệ lý luận với thực tiễn. Tuy nhiên, khơng

nên trình bày theo kiểu minh họa, thuyết minh chủ trương, đường lối, chính sách

của Đảng và Nhà nước, mà phân tích một cách có căn cứ lý luận; vận dụng

phương pháp luận biện chứng duy vật để luận giải các vấn đề thực tiễn. Giảng

dạy lý luận chính trị là làm cho sinh viên hiểu được, nắm được cơ sở lý luận,

khía cạnh phương pháp luận của đường lối, chủ trương, chính sách đang thực thi

trong đời sống, từ đó có thể tự phân tích, nhận định, đánh giá những vấn đề thực

tiễn mới nảy sinh.

Đối với sinh viên sư phạm, cần chú trọng liên hệ, đối chiếu lý luận chính trị

với thực tiễn giáo dục, với quá trình đổi mới giáo dục - đào tạo ở nước ta. Trong

giảng dạy lý luận chính trị, cần định hướng cho sinh viên vận dụng phương pháp

luận biện chứng duy vật để luận giải mục tiêu, tính chất, nguyên lý giáo dục.

Chẳng hạn, trên cơ sở trình bày nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, giảng viên

cần chỉ ra quan điểm giáo dục toàn diện (nội dung giáo dục phải bảo đảm tính

tồn diện); trên cơ nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn cần làm sảng

tỏ nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, giáo

dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội; hoặc khi trình

bày tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hố, đạo đức và con người cần làm rõ những

tính chất, chức năng của văn hố, những giá trị của các chuẩn mực đạo đức cách

mạng và yêu cầu của con người mới xã hội chủ nghĩa để sinh viên phấn đấu tu

dưỡng, rèn luyện... Nội dung tự học, tự nghiên cứu, thảo luận nhằm vào mục

đích rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức lý luận chính trị vào nghiên cứu các

khoa học chuyên ngành và phân tích các vấn đề thực tiễn. Có như vậy, giảng dạy

lý luận chính trị mới trở nên thiết thực, bổ ích đối với sinh viên; trang bị cho họ

lý luận và phương pháp luận biện chứng duy vật để phân tích các vấn đề nảy

sinh trong thực tiễn xã hội, thực tiễn giáo dục của đất nước.

III. KẾT LUẬN

Biện chứng giữa lý luận và thực tiễn là một trọng những nội dung cơ bản

của chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung và triết học Mác - Lênin nói riêng. Đây

không chỉ là nguyên tắc được đề xuất trong nhận thức luận, mà còn là lý luận

của chủ nghĩa Mác - Lênin cho quá trình hình thành tri thức khoa học, tri thức lý

10luận và phương pháp luận cho hoạt động cải tạo hiện thực khách quan vì mục

đích tiến bộ xã hội.

Quán triệt quan điểm Mácxit về mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và

thực tiễn không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong nhận thức khoa học và hoạt

động thực tiễn nói chung mà còn là yêu cầu khách quan đối với việc cải tạo xã

hội, đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Thành quả của hơn 30 năm

đổi mới đất nước từ Đại hội VI (1986) đã chứng minh sự quán triệt về mặt nhận

thức và hành động của Đảng ta về biện chứng giữa lý luận và thực tiễn.

Đối với cán bộ, đảng viên nói chung và đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý,

cán bộ làm cơng tác chính trị, tư tưởng, tuyên giáo, việc nắm vững biện chứng lý

luận và thực tiễn càng có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao năng lực tổ

chức, lãnh đạo, quản lý và hoàn thành tốt nhiệm vụ trước Đảng và nhân dân giao

phó.TÀI LIỆU THAM KHẢO[1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Giáo trình Triết học Mác - Lênin,

Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.

[2]. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2018), Giáo trình Cao cấp

lý luận chính trị, Triết học Mác - Lênin, Nxb. Lý luận chính trị, Hà

Nội

[3]. Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ mơn

khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (2014), Giáo trình Triết

học Mác - Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Để khắc phục bệnh kinh nghiệm cần phải quán triệt sâu sắc nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, tức là bám sát thực tiễn, tăng cường học tập nâng cao trình độ lý luận, bổ sung và vận dụng lý luận phù hợp với thực tiễn. Trong điều kiện của nước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×