1. Trang chủ >
  2. Công nghệ thông tin >
  3. Thương mại điện tử >

3 Chuẩn bị dữ liệu FAQ Techcombank

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.34 MB, 33 trang )


NLU - Chọn Pipeline (config.yml)Rasa cung cấp cho ta 2 phương pháp chính xây dựng dữ liệu trainning cho bot:supervised_embeddings:Khơng sử dụng dữ liệu pre-trained, chỉ sử

dụng data tự chuẩn bị.pretrained_embeddings_spacy:Sử dụng tập dữ liệu pre-trained có sẵn (spacy)

-ít có dữ liệu tiếng Việt.10NLU - Chọn Pipeline (config.yml)11NLU - Training data format (data/nlu.md)Markdown FormatJSON Format## intent:tên_nhóm_ý _định

- Mẫu tin nhắn 1

- Mẫu tin nhắn 2

Ý định của người dùng được nhận dạng bởi các

mẫu tin nhắn.https://rasa.com/docs/rasa/nlu/training-data-format/12NLU - Training data format (data/nlu.md)13Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pptx) (33 trang)

×