1. Trang chủ >
  2. Công nghệ thông tin >
  3. Thương mại điện tử >

NLU - Training data format (data/nlu.md)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.34 MB, 33 trang )


NLU - Training data format (data/nlu.md)13Core - Stories (data/stories.md)## tên_kịch_bản_n* tên_nhóm_ý_định_1Lên kịch bản (stories) hành động cho chatbot:Mỗi stories gồm 1 hoặc nhiều cặp ý định người dùng - hành động

của bot (intent - action).-tên_hành_động_1

tên_hành_động_2

….Mỗi ý đinh người dùng (intent) có thể có 1 hoặc nhiều hành động

của bot (action)

14Core - Stories (data/stories.md)15Core - Domain (domain.yml)

intents:

intents:----tên_ý_định_1

tên_ý_định_1

tên_ý_định_2

tên_ý_định_2

...

...Liệt kê các ý định người dùng (intents)

Liệt kê các hành động của bot (actions)

Định dạng các hành động bằng các mẫu tin

trả lời (templates)actions:

actions:----tên_hành_động_1

tên_hành_động_1

tên_hành_động_2

tên_hành_động_2

...

...templates:

templates:tên_hành_động_1:

tên_hành_động_1:----text:

text:

text:

text:

...

...“Mẫu

“Mẫu

“Mẫu

“Mẫutin

tin

tin

tinbot

bot

bot

bottrả

trả

trả

trảlời

lời

lời

lời1”

1”

2”

2”16Core - Domain (domain.yml)172.4 Train data và chạy thử trên local

Train data:

Train data:rasa train

rasa trainChạy thử:

Chạy thử:rasa shell

rasa shell183. Kết nối Rasa AI Chatbot vớiFacebook MessengerCác bước tạo kết nối:Tạo, thiết lập Facebook App và Rasa Credentials

Tạo local webhook ngrok và run chatbot

Kiểm thử chatbot trên facebook messenger19Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pptx) (33 trang)

×