1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >

*. Công khai hóa các hoạt động của ngân hàng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (565.11 KB, 113 trang )


Việc công khai để mọi người dân, đặc biệt là hộ nghèo nắm rõ chính

sách cho vay của NHCSXH là một điều cần thiết, để nhân dân thực hiện và

kiểm tra, giám sát hoạt động của NHCSXH. Các nội dung NHCSXH cần phải

cơng khai đó là: Cơ chế cho vay đối với hộ nghèo tại từng thời điểm (hồ sơ,

thủ tục vay vốn, trả nợ, dư nợ của từng hộ vay), lãi suất cho vay, cơ chế xử lý

rủi ro đối với hộ nghèo gặp rủi ro bất khả kháng..., hoa hồng, phí ủy thác,

danh sách hộ nghèo vay vốn, danh sách hộ nghèo không đủ điều kiện vay

vốn. Những nội dung này được công khai ở điểm giao dịch, trụ sở NHCSXH

và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Để được vay vốn chương trình tín dụng hộ nghèo của NHCSXH, thì

hộ gia đình phải thuộc diện hộ nghèo (có tên trong danh sách hợ nghèo do

UBND cấp xã lập hàng năm) và phải là thành viên của tổ tiết kiệm và vay

vốn, có điều kiện SXKD. Tổ TK&VV thực hiện bình xét đối tượng được vay

vốn, nhu cầu vay vốn, mục đích sử dụng vốn vay, mức vay vốn và thời gian

đề nghị vay vốn; hướng dẫn hộ vay viết giấy đề nghị vay vốn. Tổ vay vốn

lập hồ sơ đề nghị vay vốn, sau đó trình lên tổ chức chính trị- xã hội cấp xã

xét duyệt và trình lên UBND cấp xã xem xét quyết định xác nhận về đối

tượng đề nghị vay vốn về địa chỉ cư trú hợp pháp của hộ vay vốn. Việc bình

xét các hộ vay vốn được thực hiện một cách công khai, dân chủ.

Để đảm bảo tính cơng khai, dân chủ trong quá trình cho vay hộ nghèo,

Tổ TK&VV cần tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân đều

nắm được đối tượng vay vốn, điều kiện được vay vốn, hồ sơ thủ tục vay vốn

hộ nghèo tại NHCSXH, thì tất cả các thông tin liên quan đến vay vốn phải

được công khai cho mọi người biết để cùng thực hiện; đồng thời cùng kiểm

tra, giám sát việc thực hiện.

Tiếp tục thực hiện tốt cơng tác cơng khai hóa văn bản chế độ, quy trình

thủ tục cho vay hộ nghèo tại NHCSXH tỉnh, NHCSXH huyện và tại các điểm

85giao dịch xã. Niêm yết công khai tại các điểm giao dịch của NHCSXH về quy

trình cho vay, thủ tục hồ sơ cho vay, mức cho vay tối đa, thời hạn cho vay, lãi

suất cho vay…để hộ nghèo dễ dàng tiếp cận với chế độ, chính sách về cho

vay hộ nghèo của NHCSXH và thực hiện đúng, tránh việc hộ nghèo phải đi

lại nhiều lần và nộp các khoản phí, lệ phí sai quy định; giải ngân kịp thời đến

tận hộ vay nhưng vẫn đảm bảo đúng quy trình thủ tục, đảm bảo an toàn vốn.

4.2.3. Hoàn thiện tổ chức mạng lưới hoạt động

Mạng lưới tổ chức hoạt động của NHCSXH tỉnh Hà Nam gồm đơn vị 5

NHCSXH cấp huyện và Hội sở tỉnh, có 116 điểm giao dịch tại xã, 1.851 tổ tiết

kiệm và vay vốn. NHCSXH cấp huyện là nơi trực tiếp thực hiện việc cho vay

vốn đến hộ nghèo, ngân hàng cấp huyện có các tổ giao dịch lưu động, làm việc

tại điểm giao dịch xã vào một ngày cố định trong tháng. Vì vậy hồn thiện tổ

chức mạng lưới hoạt động của NHCSXH có vai trò quan trọng trong việc nâng

caoo hiệu quả quản lý tín dụng hộ ngèo tại NHCSXH tỉnh Hà Nam. Cụ thể,

trong thời gian tới NHCSXH tỉnh Hà Nam cần thực hiện các giải pháp sau:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch tại xã

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo khi giao dịch với NHCSXH,

hiện nay các hoạt động của NHCSXH trong quy trình cho vay hộ nghèo hầu

như được thực hiện tại các điểm giao dịch xã như tiếp nhận hồ sơ vay vốn,

giải ngân, thu nợ, thu lãi. Các điểm giao dịch đều được bố trí tại hội trường

UBND xã, thị trấn. Tại đây, khách hàng được cung cấp đầy đủ các thơng tin,

chính sách tín dụng, mức lãi suất, danh sách các hộ vay còn dư nợ các chương

trình tín dụng và nội quy giao dịch.

Mặc dù hiện nay hoạt động của các điểm giao dịch tương đối tốt,

tiết kiệm chi phí đi lại cho các hộ vay. Tuy nhiên, do số lượng khách hàng

đến giao dịch tại xã ngày càng lớn, số lượng tổ giao dịch của Ngân hàng ít

dẫn đến thời gian giao dịch phải kéo dài, chất lượng phục vụ chưa cao.

86Bởi vậy để có điều kiện phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, trong thời

gian tới NHCSXH tỉnh Hà Nam cần tiếp tục hoàn thiện điểm giao dịch tại

xã, theo hướng:

- Đối với các xã có quy mơ vốn vay lớn, số hộ nhiều nên bố trí 2 điểm

giao dịch. Mọi chính sách mới về cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính

sách khác, đều phải được công khai kịp thời tại điểm giao dịch.

- Đối với NHCSXH cấp huyện cần phải tăng số cán bộ được biên chế

để đáp ứng kịp thời yêu cầu của công việc. Hiện nay, biên chế cho NHCSXH

cấp huyện tại Hà Nam có từ 11 người đến 13 người, trong khi số khách hàng

vay vốn tại NHCSXH các huyện là tương đối lớn từ 11.000 đến 16.000 hộ

nên có lúc khơng phục vụ khách hàng một cách kịp thời. Để đảm bảo chất

lượng và hiệu quả trong công tác quản lý tín dụng hộ nghèo cần tăng số cán

bộ được biên chế cho NHCSXH huyện lên 14- 15 người/huyện; tăng số cán

bộ tham gia các phiên trực giao dịch tại xã, nhằm nâng cao chất lượng phục

vụ khách hàng, giảm thời gian chờ của khách hàng khi đến giao dịch.

Thứ hai, thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết

kiệm và vay vốn. Tổ tiết kiệm và vay vốn (gọi tắt là tổ) được thành lập nhằm

tập hợp các hộ nghèo có nhu cầu vay vốn NHCSXH để SXKD, cải thiện đời

sống, cùng tương trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống, cùng liên đới

chịu trách nhiệm trong việc vay vốn và trả nợ ngân hàng.

Hộ nghèo muốn vay vốn NHCSXH thì phải là thành viên của tổ (phải

vào tổ), việc bình xét hộ nào được vay, số tiền vay bao nhiêu, thời gian vay,

thời gian trả nợ đều được thực hiện ở tổ. Nếu trong quá trình sử dụng vốn hộ

vay bị rủi ro thì tổ là nơi lập biên bản đề nghị cấp trên xử lý. Do đó, việc

thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tại thơn, xóm là

một trong những khâu trọng yếu, quyết định chất lượng hoạt động của tín

dụng hộ nghèo.

87Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của NHCSXH Việt Nam,

NHCSXH tỉnh Hà Nam đã thực hiện việc sắp xếp lại tổ tiết kiệm và vay vốn.

Để tổ vay vốn thực sự là “cầu nối” giữa NHCSXH với khách hàng thì trong

thời gian tới NHCSXH cần phải tiếp tục sắp xếp lại tổ vay vốn như sau:

- Theo quy định của NHCSXH, mỗi Tổ TK&VV có số thành viên tối

đa lên đến 60 thành viên, nếu số hộ vay trong một thôn lớn hơn 60 hộ thì

được thành lập 2 Tổ TK&VV, hoặc thành lập 3 Tổ TK&VV nếu số hộ vay

vốn trên 120 hộ… Nên thành lập tổ phải theo địa bàn thơn, xóm và duy trì số

lượng thành viên một tổ từ 35 đến 60 người. Các Tổ TK&VV được thành lập

theo cụm dân cư liền kề để tránh trình trạng cho vay chồng chéo giữa các tổ vì

theo quy định mỡi hộ vay vốn chỉ được tham gia vay vốn tại một tổ TK&VV.

Mặt khác, các Tổ TK&VV cần duy trì việc sinh hoạt tổ đều đặn theo định kỳ

(01 tháng/01 lần) với nội dung sinh hoạt tổ phải thiết thực và bổ ích. Trong

sinh hoạt tổ có thể kết hợp với buổi tọa đàm, trao đổi thông tin và học tập

kinh nghiệm giữa các thành viên, tăng cường năng lực SXKD cho người vay;

tăng cường sự tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống giữa các

thành viên trong tổ.

- NHCSXH kết hợp với các tổ chức Hội, đoàn thể chính trị- xã hội nhận

ủy thác thường xuyên chú trọng công tác đào tạo tập huấn đối với Ban quản lý

Tổ TK&VV. Thành viên ban quản lý tổ phải là những người có sức khoẻ tốt,

có kinh nghiệm làm kinh tế giỏi để hỗ trợ cho hộ nghèo, nhiệt tình trong cơng

việc, có uy tín với nhân dân, có khả năng làm việc lâu dài cho tổ.

- NHCSXH các tổ chức Hội, đồn thể chính trị- xã hội nhận ủy thác cần

có biện pháp củng cố, nâng cao chất lượng đối với các Tổ TK&VV xếp loại

trung bình và yếu kém, kiện toàn ban quản lý tổ TK&VV một cách kịp thời

nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV.88- Việc theo dõi, quản lý nợ, hạch toán ghi chép và lưu giữ hồ sơ sổ sách

của ban quản lý tổ phải khoa học, đầy đủ, đúng theo quy định.

- Việc bình xét hộ vay vốn phải thực hiện dân chủ, cơng khai, đúng đối

tượng; có sự tham gia, giám sát của cấp ủy, chính quyền.

4.2.4. Đẩy mạnh hình thức tín dụng ủy thác qua các tổ

chức chính trị- xã hội

Trong thời gian qua, cơng tác uỷ thác cho vay thông qua các tổ chức

hội tại NHCSXH tỉnh Hà Nam vẫn còn một số tồn tại như:

- Công tác tuyên truyền chưa được quan tâm đúng mức, nên một số tổ

TK&VV và hộ nghèo chưa nhận thức đúng về mục đích cho vay XĐGN, dẫn

đến tình trạng bình xét cho vay một số nơi vẫn còn hiện tượng bình quân, chia

đều nguồn vốn cho vay, cho vay đồng đều về số tiền, thời gian trả nợ và đối

tượng vay vốn chưa phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ, tỷ lệ hộ nghèo

không được vay còn cao.

- Công tác tập huấn cho cán bộ Hội, đồn thể chính trị- xã hội và tổ

TK&VV đang nặng về số lượng, chất lượng chưa cao, một số ban quản lý tổ

chưa nắm vững nghiệp vụ ngân hàng nên trong q trình hoạt động gặp khơng

ít khó khăn.

- Cơng tác kiểm tra của các tổ chức chính trị- xã hội đối với hoạt động

của tổ TK&VV và đối chiếu hộ vay thực hiện chưa thường xuyên, chất lượng

kiểm tra chưa cao.

Do đó, để tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phương thức cho vay ủy thác

qua các tổ chức chính trị- xã hội trong thời gian tới, NHCSXH tỉnh Hà Nam

cần thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:

- Duy trì thường xuyên lịch giao ban giữa NHCSXH với lãnh đạo tổ

chức chính trị- xã hội nhận ủy thác theo định kỳ (tại cấp tỉnh 01 quý/lần, cấp

huyện 02 tháng/lần).

89Về nội dung giao ban: Các tổ chức chính trị- xã hội có báo cáo đánh giá kết

quả hoạt động uỷ thác của tổ chức mình trong quý; rút ra những việc đã làm được

và những mặt còn hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế, từ đó đề ra các giải

pháp khắc phục; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

NHCSXH có báo cáo tổng hợp tình hình giải ngân, thu lãi, thu gốc, trả tiền hoa

hồng và phí uỷ thác... Đồng thời, cung cấp cho các tổ chức nhận uỷ thác các văn

bản nghiệp vụ mới liên quan đến hoạt động cho vay của NHCSXH. Thống nhất

nội dung các việc cần làm trong kỳ kế hoạch, tổ chức tốt để thực hiện tốt các cơng

việc cần có sự phối hợp của 2 bên, nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

- Thường xuyên phối kết hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nghiệp

vụ ủy thác cho cán bộ tổ chức chính trị- xã hội các cấp, đặc biệt tập huấn về

kỹ năng quản lý tín dụng hộ nghèo cho cán bộ tổ chức chính trị- xã hội được

phân cơng chun trách.

- Ngồi ra, hàng tháng giữa NHCSXH và tổ chức chính trị- xã hội các

cấp cần thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau về tình hình cho vay, thu

nợ, nợ quá hạn... nhằm phát hiện kịp thời các yếu kém phát sinh trong q

trình quản lý tín dụng hộ nghèo và có biện pháp xử lý phù hợp, từ đó khơng

ngừng nâng cao hiệu quả quản lý tín dụng hộ nghèo

-Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị- xã

hội nhận ủy thác các cấp.

4.2.5. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tín dụng

hộ nghèo

Yếu tố con người ln là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành

bại của bất cứ một hoạt động nào, trên mọi lĩnh vực. Trong hoạt động quản

lý tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo thì yếu tố con người lại càng đóng vai

trò quan trọng, nó quyết định đến chất lượng, hiệu quả tín dụng, uy tín và

vị thế của NHCSXH. Vì vậy, để hoạt động quản lý tín dụng hộ nghèo có

hiệu quả cao, thì việc đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác

90cho vay hộ nghèo của NHCSXH phải luôn được quan tâm đúng mức và

được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Trong điều kiện đang chuyển đổi sang nền kinh tế tri thức, nguồn nhân

lực luôn được đề cao và coi đó là nhân tố có tính quyết định để chiến thắng

trong cạnh tranh. Có thể nói nguồn nhân lực là nguồn tài nguyên số một của

bất cứ quốc gia nào. Nhưng nguồn nhân lực chỉ đóng được vai trò có tính

quyết định trong một q trình hoạt động khi nó đáp ứng được cả về số lượng

lẫn chất lượng. Thực hiện nhiệm vụ chính trị là đầu tư vốn ưu đãi giúp hộ

nghèo từng bước thoát nghèo nên yếu tố con người lại càng phải được đề cao.

Nếu đội ngũ cán bộ, nhân viên không đủ về số lượng, năng lực chun mơn

và trình độ kinh tế tổng hợp thì sẽ rất khó khăn để Ngân hàng thực hiện được

nhiệm vụ đặt ra.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình đòi hỏi trình độ năng lực

chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên phải cao, khơng những trình độ

chun mơn mà còn u cầu nâng cao trình độ kinh tế tổng hợp thì mới có thể

đáp ứng được u cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra. Tuy nhiên, hiện nay trình độ

của cán bộ, nhân viên tồn hệ thống NHCSXH nói chung và NHCSXH tỉnh

Hà Nam nói riêng vẫn còn nhiều bất cập, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, đặc biệt

trong kinh tế tổng hợp. Do đó, chi nhánh cần chú trọng nâng cao trình độ kinh

tế tổng hợp cho cán bộ nhân viên toàn chi nhánh. Cách thức chủ yếu vẫn là

tuyển dụng các cán bộ được đào tạo chính quy trong các trường đại học Tài

chính Ngân hàng và thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ

cho cán bộ nhân viên.

Đối với cán bộ NHCSXH ngoài kiến thức chuyên mơn nghiệp vụ giỏi

còn phải có kiến thức về SXKD để có thể tư vấn cho hộ nghèo sử dụng vốn

đúng mục đích và có hiệu quả, tư vấn cho khách hàng của mình nên vay vốn

để làm gì? Số tiền vay bao nhiêu?...

91Coi trọng công tác đào tạo cán bộ ngân hàng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ

để năng cao trình độ, năng lực cũng như nhận thức đúng đắn về các chủ trương

của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách nhằm chuyển tải vốn ưu đãi của

Nhà nước đến đúng địa chỉ, đúng định đướng và đạt được các mục tiêu chung.

Thường xuyên tổ chức cho toàn thể cán bộ trong Chi nhánh học tập, trao đổi

nghiệp vụ vào mỗi tháng, hàng quý theo từng chuyên đề nghiệp vụ để trau dồi

thêm kiến thức thực tế và cách thức xử lý các tình huống phát sinh ngoài văn bản

quy định… giúp cán bộ giải quyết nhanh chóng, chính xác các nghiệp vụ phát

sinh, tạo niềm tin cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Bên cạnh đó phải coi trọng cơng tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất, đạo

đức cho đội ngũ cán bộ của toàn chi nhánh để phù hợp với đặc thù của

NHCSXH. Đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng để đạt được mục tiêu của

NHCSXH, bởi lẽ trước sự tác động mặt trái của kinh tế thị trường cùng với

những chính sách pháp luật hình thành chưa đầy đủ và đồng bộ, cuộc đấu

tranh chống tham nhũng chưa đạt kết quả cao mà còn phát triển dưới nhiều

hình thức. Trước những cám dỗ của đời thường và trong môi trường thường

xuyên tiếp xúc với đồng tiền, người cán bộ NHCSXH càng cần phải có tư

tưởng chính trị vững vàng, có đạo đưcc nghề nghiệp trong sáng, tâm huyết

với nghề và có tấm lòng với hộ nghèo.

Bên cạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ NHCSXH còn phải

quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tổ chức chính trị- xã

hội nhận ủy thác và ban quản lý Tổ TK&VV. Trong cơ chế hoạt động của

NHCSXH, ngoài cán bộ Ngân hàng là lực lượng nòng cốt, còn uỷ nhiệm cho

Ban quản Tổ TK&VV về việc thu lãi, thu tiết kiệm và quản lý vốn vay. Đây là

lực lượng trợ giúp đắc lực cho Ngân hàng trong quá trình triển khai cho vay

và quản lý nợ.

Để ban quản lý Tổ TK&VV hoạt động tốt thì NHCSXH cùng các tổ

92chức chính trị - xã hội thường xuyên phải tập huấn cho ban quản lý Tổ

TK&VV về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, ghi chép sổ sách của tổ, thành thạo

việc tính lãi của các thành viên, trích hoa hồng… làm sao để thành viên ban

quản lý tổ nắm vững nghiệp vụ tín dụng của NHCSXH như cán bộ ngân hàng.

Đào tạo ban quản lý Tổ TK&VV thành cán bộ NHCSXH "không chuyên" và

thực sự là cánh tay vươn dài của NHCSXH.

4.2.6. Chú trọng hình thức cho vay theo dự án và nâng mức đầu tư cho vay

đối với hộ nghèo

Tại Hà Nam trong những năm qua đối tượng sử dụng vốn của

NHCSXH còn đơn điệu; trong đó, chăn ni trâu, bò, lợn và gia cầm là chính,

kinh doanh nhỏ lẻ, các ngành nghề và dịch vụ chưa nhiều do đó, hiệu quả

kinh tế đối với vốn vay NHCSXH còn hạn chế.

Đối với hộ nghèo việc đầu tư vào ngành nghề mới là rất khó khăn, vì

điều kiện tiếp cận thị trường hạn chế; tâm lý sợ rủi ro. Để đồng vốn sử dụng

có hiệu quả cao thì phải đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau, nhất là các

ngành nghề mới như: Dự án chăn nuôi lợn siêu nạc, dự án trồng rau sạch, dự

án nuôi trồng thủy, hải sản... Muốn đa dạng hố các ngành nghề đầu tư, thì

một mặt hộ nghèo phải chủ động tìm đối tượng đầu tư phù hợp; mặt khác, đòi

hỏi phải có sự giúp đỡ của các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương về

định hướng đầu tư (ni con gì, trồng cây gì...) ; thị trường tiêu thụ sản phẩm

ổn định; các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người dân…

Mặt khác, cần nâng mức cho vay đối với hộ nghèo, đáp ứng đủ nhu cầu

vay vốn cần thiết để mở rộng, phát triển theo ngành nghề lựa chọn, phù hợp

với điều kiện về tư liệu sản xuất, lao động của hộ vay. Tại NHCSXH tỉnh Hà

Nam trong những năm qua việc cho vay hộ nghèo tăng trưởng nhanh. Về quy

mô dư nợ, số tổ vay vốn, mức dư nợ bình quân/hộ (dư nợ năm 2014 tăng 1,693lần, dư nợ bình quân/hộ tăng 1,9 lần so với năm 2010). Tuy nhiên, vẫn chưa

đáp ứng được nhu cầu của hộ vay.

Để góp phần cho hộ nghèo sử dụng vốn vay có hiệu quả thì NHCSXH

cần phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội, chỉ đạo ban quản lý tổ TK&VV

thực hiện dân chủ, công khai trong quá trình bình xét cho vay. Trên cơ sở nhu

cầu vay vốn của các hộ, ngân hàng đáp ứng tối đa, nâng dần mức cho vay

bình quân lên tối đa theo quy định là 50 triệu đồng/hộ.

Thực hiện Quyết định số 34/QĐ- HĐQT ngày 26/04/2014 của Hội

đồng quản trị NHCSXH về việc nâng mức đầu tư cho vay tối đa với hộ nghèo

và hộ cận nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, theo đó,

hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn tại NHCSXH tối đa lên đến 50 triệu

đồng/hộ (áp dụng từ 01/05/2014).

Hiện nay nhiều hộ nghèo của tỉnh Hà Nam đã và đang được vay với mức

tối đa theo quy định trên, tuy nhiên có một số địa phương (huyện Thanh Liêm,

huyện Bình Lục) mức cho vay bình quân trong năm 2014 với hộ nghèo chỉ

khoảng 28 triệu đồng/hộ (tính theo doanh số cho vay trong năm/ số hộ được

vay vốn). Điều này cho thấy các cấp, các ngành ở những địa phương này vẫn

còn dè dặt trong việc nâng mức cho vay đối với hộ nghèo. Nguyên nhân chủ

yếu là do hộ nghèo tự mình chưa xây dựng được các dự án đầu tư có tính khả

thi, có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh đơn

lẻ, manh mún nên cũng không dám vay nhiều sợ không trả được nợ.

4.2.7. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay

Cơng tác kiểm tra, giám sát có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hoạt

động tín dụng, nó là một trong những điều kiện để đảm bảo hiệu quả tín dụng,

hiệu quả sử dụng vốn của hộ nghèo. Nó giúp ngân hàng ngăn chặn, phát hiện

và xử lý kịp thời các sai sót trong hoạt động tín dụng, nâng cao chất lượng và

hiệu quả tín dụng, hạn chế nợ quá hạn.

*. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT NHCSXH

94Trong những năm qua, mặc dù công tác kiểm tra của Ban đại diện

HĐQT NHCSXH tỉnh được duy trì thường xuyên, chất lượng kiểm tra ngày

càng được nâng lên, thông qua kiểm tra đã kịp thời nắm được những khó

khăn, vướng mắc, tồn tại ở cơ sở trong việc thực hiện tín dụng đối với hộ

nghèo, từ đó đưa ra các giải pháp chỉ đạo kịp thời. Tuy nhiên, hoạt động kiểm

tra trong thời gian qua của Ban đại diện tỉnh vẫn còn một số tồn tại như: Số

cuộc kiểm tra còn ít, thời gian và chất lượng kiểm tra còn hạn chế.

Để công tác kiểm tra của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh có hiệu

quả cao, trong thời gian tới nên thực hiện theo hướng :

- Các thành viên Ban đại diện thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra do

Trưởng ban phân công, đi kiểm tra phải xuống tận cơ sở (tổ, hộ vay). Một

thành viên mỗi quý kiểm tra 01 huyện, trong năm kiểm tra tối thiểu 03 huyện.

- Thường xuyên quan tâm chỉ đạo các địa bàn mình phụ trách để xử lý

kịp thời những khó khăn, vướng mắc, sai phạm trong quá trình thực hiện bình

xét cho vay, thu nợ, sử dụng vốn tại cơ sở.

Song song với công tác kiểm tra của Ban đại diện HĐQT NHCSXH

cấp tỉnh, Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện căn cứ nội dung, chương

trình kiểm tra của Ban đại diện HĐQT tỉnh đề ra hàng năm để xây dựng kế

hoạch kiểm tra cho phù hợp với địa phương mình. Nội dung kiểm tra chính

bao gồm:

- Kiểm tra việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị

định 78/2002/NĐ-CP, ngày 04/10/2002 của Chính phủ và chính sách, pháp luật của

Nhà nước, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với hộ nghèo và các đối tượng

chính sách khác. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị

NHCSXH, việc chấp hành chế độ theo các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của

Ngành, Nghị quyết Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Hà Nam.

- Sự quan tâm của cấp ủy chính quyền xã trong công tác XĐGN.

95Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (113 trang)

×