1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (914.29 KB, 138 trang )


quyết định đúng đắn.

Thống kê mô tả là bước đầu tiên của thống kê, có mục đích thu thập

và hệ thống hoá số liệu dưới dạng sơ đồ, bảng biểu.

Trong luận văn, phương pháp này được sử dụng để thu thập số liệu về:

tình hình hoạt đợng của ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu

Long- Chi nhánh Hà Nội gồm các chỉ tiêu: số lượng cán bộ, nhân viên; vốn

huy động; dư nợ cho vay; nợ xấu; lợi nhuận.

2.1.2. Phương pháp phân tích

Phân tích trước hết là phân chia cái toàn thể của đối tượng nghiên cứu

thành những bộ phận, những mặt, những yếu tố cấu thành giản đơn hơn để

nghiên cứu, phát hiện ra từng thuộc tính và bản chất của từng yếu tố đó, từ đó

giúp chúng ta hiểu được đối tượng nghiên cứu mợt cách mạch lạc hơn, hiểu

được cái chung phức tạp từ những yếu tố bợ phận ấy.

Nhiệm vụ của phân tích là thơng qua cái riêng để tìm ra được cái

chung, thơng qua hiện tượng để tìm ra được bản chất, thơng qua cái đặc thù

để tìm ra cái phổ biến.

Trong phân tích, việc xây dựng mợt cách đúng đắn tiêu thức phân loại

làm cơ sở khoa học hình thành đối tượng nghiên cứu bợ phận ấy, có ý nghĩa

rất quan trọng

Dựa trên cơ sở các số liệu hiện có tại Ngân hàng thương mại cổ phần

Phát triển nhà đồng bằng sơng Cửu Long- Chi nhánh Hà Nợi như bảng kế

tốn chi tiết, báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh quý, năm, thực hiện phân

chia dư nợ cho vay tiêu dùng, đối tượng khách hàng….; tiến hành phân tích

và đánh giá các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động kinh doanh và các nhân tố ảnh

hưởng đến hoạt động này, khái quát bức tranh toàn cảnh của ngân hàng trong

những năm qua, thấy được những thuận lợi, khó khăn, kết quả đã đạt được,

tồn tại và nguyên nhân.352.1.3. Phương pháp tổng hợp

Tổng hợp là quá trình ngược với quá trình phân tích, nhưng lại hỗ trợ

cho q trình phân tích để tìm ra cái chung, cái khái quát.

Từ những kết quả nghiên cứu từng mặt, phải tổng hợp lại để có nhận

thức đầy đủ, đúng đắn cái chung, tìm ra được bản chất, quy luật vận động của

đối tượng nghiên cứu.

Trong nghiên cứu tổng hợp vai trò quan trọng tḥc về khả năng liên kết

các kết quả cụ thể (có lúc ngược nhau) từ sự phân tích, khả năng trìu tượng, khái

quát nắm bắt được mặt định tính từ rất nhiều khía cạnh định lượng khác nhau.

Với phương pháp trên tổng hợp và phân tích các thơng tin liên quan như

tình hình kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam, ảnh hưởng đến ngân hàng

thương mại, thực trạng tăng trưởng tín dụng, áp lực cạnh tranh ngày mợt khốc

liệt, các ngân hàng Việt Nam đang trải qua giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, hầu

hết các ngân hàng đều đã hoặc đang chuyển hướng chiến lược sang chú trọng

phát triển dịch vụ ngân hàng, đầu tư mạnh mẽ vào mảng dịch vụ này và phải đối

mặt với các khó khăn lớn từ các dịch vụ truyền thống trước đây.

Từ những thông tin được tổng hợp và từ định hướng của Ngân hàng

thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long- Chi nhánh Hà

Nội, tác giả đưa ra các giải pháp để Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng

trong thừi gian tới.

2.1.4. Phương pháp so sánh

So sánh là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét

tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

Phương pháp so sánh là phương pháp xem xét các chỉ tiêu phân tích bằng

cách dựa trên việc so sánh số liệu với một chỉ tiêu cơ sở (chỉ tiêu gốc). Tiêu chuẩn

so sánh thường là: chỉ tiêu kế hoạch của một kỳ kinh doanh, tình hình thực hiện

các kỳ kinh doanh đã qua, chỉ tiêu các doanh nghiệp tiêu biểu cùng ngành.

Phương pháp so sánh được sử dụng để xác định xu hướng, mức đợ

36biến đợng của các chỉ tiêu phân tích. Để tiến hành được cần xác định số gốc

để so sánh, xác định điều kiện để so sánh, mục tiêu để so sánh.

- Xác định số gốc để so sánh

Trong khuôn khổ luận văn sẽ lấy gốc so sánh là chỉ tiêu ở kỳ trước để

nghiên cứu sự biến động, tốc độ tăng trưởng của các chỉ tiêu và lấy gốc là kế

hoạch do ngân hàng đề ra để đánh giá mức đợ hồn thành kế hoạch của mình.

- Điều kiện để so sánh được các chỉ tiêu kinh tế

+ Phải thống nhất về nội dung kinh tế của chỉ tiêu

+ Đảm bảo tính thống nhất về phương pháp tính các chỉ tiêu

+ Đảm bảo tính thống nhất về đơn vị tính, các chỉ tiêu về cả số lượng,

thời gian và giá trị.

- Mục tiêu so sánh: nhằm xác định mức độ biến động tuyệt đối và mức

độ biến động tương đối cùng xu hướng biến động của chỉ tiêu phân tích.

+ Mức biến đợng tuyệt đối: được xác định trên cơ sở so sánh trị số của

chỉ tiêu giữa hai kỳ: kỳ phân tích và kỳ gốc.

+ Mức đợ biến động tương đối: là kết quả so sánh giữa số thực tế với

số gốc đã được điều chỉnh theo mợt hệ số của chỉ tiêu có liên quan theo hướng

quy mơ của chỉ tiêu phân tích.

Tác giả lấy cơ sở lý luận từ chương 1 so sánh, đối chiếu với việc phân

tích thực trạng hoạt đợng tại chương 3 để thấy những tồn tại trong cơng tác

cho vay nói chung và cho vay tiêu dùng nói riêng từ đó đưa ra các giải pháp

Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà

đồng bằng sông Cửu Long- Chi nhánh Hà Nội.

Tác giả đã so sánh các chỉ tiêu hoạt động: nguồn vốn huy động, sử

dụng vốn, lợi nhuận, nợ xấu…. Số liệu so sánh của năm 2014 so với 2013,

năm 2013 so với năm 2012 và năm 2012 với năm 2011. Kết quả so sánh được

biểu hiện dưới dạng số tương đối để thấy được sự thay đổi, sự biến động của

37các chỉ tiêu này qua các thời điểm.

2.2. Trình tự thực hiện nghiên cứu đề tài2.2.1. Xác định vấn đề nghiên cứu

- Xác định tên đề tài nghiên cứu

- Lý do chọn đề tài nghiên cứu

- Mục đích nghiên cứu

- Câu hỏi nghiên cứu

- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu

- Kết cấu luận văn (số chương của luận văn).

2.2.2. Nghiên cứu về lý thuyết và tổng quan tình hình nghiên cứu

- Nghiên cứu các khái niệm và lý thuyết liên quan đến hoạt động cho

vay, cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại.

- Nghiên cứu các công trình của các tác giả trong nước có liên quan

đến hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại.

Trình tự thực hiện:

Tìm kiếm các tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu: các giáo

trình, các bài báo, bài tạp chí, các luận văn thạc sỹ, luận án tiến sĩ, …từ thư

viện quốc gia, thư viện các trường đại học, mạng internet;

Đọc các tài liệu đã thu thập được. Trước hết, đọc lướt phần tóm tắt,

mục lục của các tài liệu để nắm được nợi dung chính của các tài liệu này

nhằm xác định được những tài liệu phù hợp với đề tài nghiên cứu;

Sau khi lựa chọn những tài liệu phù hợp, tiến hành đọc chi tiết những

tài liệu đó, ghi chép, lưu trữ lại những thơng tin có liên quan đến đối tượng

cần nghiên cứu;

Sắp xếp các dữ liệu đã thu thập được theo các tiêu chí xác định.

Phần khái niệm và lý thuyết về hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân

38hàng thương mại: trình bày các khái niệm, hoạt đợng, quy trình, các nhân tố

ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại. Các

dữ liệu được bố trí, sắp xếp vào các chương, mục phù hợp.

Phần tổng quan tình hình nghiên cứu: sắp xếp các tài liệu, cơng trình

nghiên cứu của các tác giả theo từng nợi dung cụ thể có liên quan trực tiếp

đến đề tài nghiên cứu, chỉ ra những “khoảng trống” chưa được đề cập tới cần

tập trung nghiên cứu, giải quyết.

2.2.3. Xây dựng đề cương nghiên cứu (đề cương sơ bộ)

Đề cương nghiên cứu gồm những nợi dung:

- Đặt vấn đề

- Trình bày khái niệm, lý thuyết và nghiên cứu liên quan

- Phương pháp nghiên cứu

- Kỹ thuật thu thập và phân tích số liệu

- Trình bày cấu trúc dự kiến của luận văn, bao gồm các chương, mục

- Lịch trình dự kiến: các bước tiếp theo cần thực hiện và xác định thời

gian thực hiện

- Tài liệu tham khảo: là những tài liệu đã sử dụng để nghiên cứu, xây

dựng đề cương nghiên cứu và những tài liệu đề nghị tham khảo tiếp theo cho

quá trình nghiên cứu

- Phụ lục

Sau khi đề cương được chấp thuận, bước tiếp theo là tiến hành nghiên

cứu theo kế hoạch đã vạch ra trong đề cương nghiên cứu.

2.2.4. Thu thập dữ liệu

Thu thập dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp.

Dữ liệu thứ cấp: là dữ liệu do người khác thu thập, sử dụng cho các

mục đích có thể là khác với mục đích nghiên cứu của tác giả. Dữ liệu thứ cấp

có thể là dữ liệu chưa xử lý hoặc đã xử lý.

39Dữ liệu sơ cấp: khi dữ liệu thứ cấp khơng có sẵn hoặc không thể giúp

trả lời các câu hỏi nghiên cứu, phải tự mình thu thập dữ liệu cho phù hợp với

vấn đề nghiên cứu.

Tiến trình thu thập thơng tin thứ cấp được thực hiện như sau:

Bước 1: xác định dữ liệu cần có cho c̣c nghiên cứu: thu thập là các tài

liệu liên quan đến hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Phát triển

nhà đồng bằng sông Cửu Long-Chi nhánh Hà Nội.

Bước 2: xác định dữ liệu thứ cấp có thể thu thập từ nguồn bên trong

(xác định rõ loại, nơi cung cấp):

Đó là các loại tài liệu được ban hành bởi Ngân hàng TMCP phát triển

nhà đồng bằng sông Cửu Long-Chi nhánh Hà Nội: bảng cân đối kế tốn, báo

cáo kết quả hoạt đợng kinh doanh các năm 2011-2014.

Nơi cung cấp các tài liệu này: phòng Hành chính-Nhân sự, phòng kế

tốn-ngân quỹ Chi nhánh.

Bước 3: xác định dữ liệu thứ cấp cần thu thập từ nguồn bên ngồi

Đó là các loại tài liệu: cho vay, cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại.

Nguồn tài liệu: các giáo trình, các tạp chí chun ngành tài chính ngân

hàng; các luận văn thạc sỹ, luận án tiến sĩ đã được công bố; từ mạng

internet…

Bước 4: tiến hành thu thập dữ liệu thứ cấp

Sau khi xác định các nguồn tài liệu có thể thu thập được dữ liệu, tác

giả tiến hành thu thập dữ liệu như sau:

- Đối với các dữ liệu thu thập từ Ngân hàng TMCP Phát triển nhà

đồng bằng sông Cửu Long-Chi nhánh Hà Nội

+ Lập danh sách tài liệu cần thu thập

+ Gặp trưởng phòng Hành chính-Nhân sự, phòng kế tốn-ngân quỹ

Chi nhánh đề xuất mượn tài liệu theo danh sách

+ Sau khi được chấp thuận, mang tài liệu đi photo hoặc ghi chép lại

40những nội dung có liên quan đến việc nghiên cứu.

- Đối với các dữ liệu thu thập từ nguồn bên ngoài

+ Đến thư viện quốc gia để tra cứu những tài liệu cần tìm như: các

giáo trình về chun ngành tài chính, ngân hàng; các tạp chí chuyên ngành tài

chính, ngân hàng; các văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động cho vay, cho

vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại.

+ Lên mạng internet, sử dụng các cơng cụ tìm kiếm (google) để tìm

các bài viết, các luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ có nợi dung liên quan đến

hoạt động cho vay, cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại.

+ Đọc phần tóm tắt của các tài liệu thu thập được, đọc lướt qua để

nắm được ý chính.

+ Lựa chọn những tài liệu phù hợp với tiêu chuẩn đề ra.

Bước 5: tiến hành nghiên cứu chi tiết giá trị dữ liệu

Đọc chi tiết những tài liệu đã thu thập được. Ưu tiên lựa chọn những

tài liệu có những thông tin, số liệu cập nhật; ghi chép lại những nợi dung liên

quan đến đề tài.

2.2.5. Hình thành các dữ liệu thứ cấp cần thu thập từ các nguồn tư liệu

gốc

Các thông tin, tài liệu thứ cấp được sắp xếp theo từng nợi dung nghiên

cứu và phân thành 3 nhóm: tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và

số liệu, tài liệu của Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu

Long- Chi nhánh Hà Nội.

2.2.6. Phân tích dữ liệu

Sử dụng các phương pháp nghiên cứu: thống kê mơ tả, phân tích, tổng

hợp, so sánh, thực hiện phân tích dữ liệu để thấy được thực trạng hoạt động

cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu

Long- Chi nhánh Hà Nội.

412.2.7. Giải thích kết quả và viết luận văn cuối cùng

Luận văn cuối cùng phải nêu bật được:

- Vấn đề nghiên cứu

- Cơ sở lý luận và lý thuyết của vấn đề

- Phương pháp nghiên cứu

- Kết quả phân tích và giải thích kết quả phân tích số liệu

- Kết luận, đề xuất, ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu.Chương 3

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG

TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG- CHI NHÁNH HÀ NỘI.

3.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu

Long- Chi nhánh Hà Nợi3.1.1. Sơ lược về q trình hình thành và phát triển của Ngân hàng thương

mại cổ phần Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long- Chi nhánh

Hà Nội

Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu

Long- Chi nhánh Hà Nội ( viết tắt là MHB-Chi nhánh Hà Nội) được thành lập

ngày 04/07/2003 tại số 41A Lý Thái Tổ, Hồn Kiếm, Hà Nợi, theo Quyết định

số 46/2003/QĐ-NHN-HĐQT của Hội đồng quản trị Ngân hàng MHB ngày

04/07/2003 và bắt đầu đi vào hoạt động ngày 16/10/2003. Đến tháng 8/2008,

chi nhánh chuyển sang trụ sở mới tại số 56 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà

42Nội với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại hơn, tạo môi trường thuận lợi cho

hoạt động kinh doanh của chi nhánh.

Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Phát triển nhà đồng bằng

sông Cửu Long- Chi nhánh Hà Nội là ngân hàng hoạt động đa năng, chuyên

sâu về lĩnh vực cho vay và phát triển nhà ở, cơ sở hạ tầng. Đối tượng cho vay

đa dạng bao gồm cả các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ, cá nhân, hộ gia đình.

Từ mợt Chi nhánh nhỏ đến nay, Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng

bằng sông Cửu Long – Chi nhánh Hà Nợi có 18 phòng giao dịch (PGD) trực

tḥc đặt tại các quận, huyện thuộc địa bàn thành phố Hà Nội. Các PGD cung cấp

đa dạng các dịch vụ như một ngân hàng thu nhỏ với nghiệp vụ: huy động vốn, cho

vay, bảo lãnh, thanh toán, chuyển tiền trong và ngoài nước, phát hành thẻ, …

Thực hiện Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01 tháng 03 năm 2012 của

Thủ Tướng Chính phủ về việc Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai

đoạn 2011- 2015 và Quyết định số 589/QĐ-NHNN Thống đốc Ngân hàng

Nhà nước Việt Nam về việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng

bằng sông Cửu Long vào Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, từ

ngày 05/5/2015 Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sơng Cửu Long

chính thức sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Sau khi sáp nhập Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng

bằng sông Cửu Long- Chi nhánh Hà Nội vẫn giữ nguyên trụ sở, con người, cơ

cấu tổ chức, các phòng giao dịch, chỉ thay đổi nhận dạng thương hiệu và đang

trong quá trình thay đổi quy trình nghiệp vụ theo quy chuẩn của Ngân hàng

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, đồng thời đổi tên thành Ngân hàng

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Đại La với chức năng,

nhiệm vụ không thay đổi.43Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (138 trang)

×