1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >

Bảng 3.5: Đánh giá của cán bộ về công tác phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (914.29 KB, 138 trang )


Các chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề

được giới thiệu và hướng dẫn chi tiết, cụ61923412.541621572.951823522.6thể cho người lao động trong các làng nghề

Các chính sách hỗ trợ khi được thực hiện

đều cho thấy hiệu quả hỗ trợ rõ ràng đối

chính

sách hỗvới sự phát triển của các làng nghề

Những chính sách khơng còn phù hợp vớitrợ phát thực tế việc hỗ trợ phát triển làng nghề đều

được thay thế, bổ sung một cách nhanh

triển

chóng, kịp thời(Nguồn: Kết quả điều tra, khảo sát của tác giả)

Nhìn chung nội dung phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương

đang được các cán bộ đánh giá ở mức khá, điểm trung bình đạt được là từ 2.5

điểm đến 3.0 điểm.

Cơng tác lập kế hoạch, quy hoạch phát triển được đánh giá ở mức điểm số

cao nhất là 2.8 về triển khai có sự bài bản, chun nghiệp trong cơng tác lập kế

hoạch phát triển làng nghề, và điểm trung bình thấp nhất ở nội dung các kế

hoạch phát triển được xây dựng với căn cứ khoa học và thực tiễn đầy đủ.

Về tổ chức bộ máy điều hành quản lý phát triển: điểm số trung bình dao

động từ mức 2.6 điểm đến 2.9 điểm. Trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị,

phòng ban trong quản lý phát triển làng nghề được đánh giá là không chồng

chéo với mức điểm trung bình là 2.9 điểm. Cơ cấu tổ chức nhân sự của các

phòng ban quản lý phát triển làng nghề được đánh giá là chưa hợp lý ở mức

điểm 2.7 và chất lượng cán bộ các phòng ban quản lý phát triển làng nghề được

cũng đánh giá ở mức điểm này. Riêng về các quy trình quản lý được đánh giá ở

mức điểm là 2.5 đang thể hiện sự hạn chế trong quy trình này.

Cơng tác xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề

được đánh giá khá cao với điểm số trung bình là 3.0 điểm về sự đồng bộ, nhất

quán cao của các chính sách mới ban hành với các chính sách đã thực hiện.

57Các chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề chưa được giới thiệu và hướng dẫn

chi tiết, cụ thể cho người lao động trong các làng nghề và đang được đánh giá

là chưa tốt với điểm số trung bình chỉ đạt 2.5 điểm. Cũng đạt mức điểm số

trung bình 2.5 điểm là về chính sách nhà nước về hỗ trợ phát triển làng nghề,

những chính sách này là chưa thiết thực, chưa phù hợp với yêu cầu của các

làng nghề.

Qua khảo sát trên, ta đã nhận thấy được những yếu kém và bất cập trong

nội dung phát triển kinh tế làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương, thiết nghĩ

tỉnh Hải Dương cần có những giải pháp thiết thực hơn để cải thiện những yếu

kém còn tồn tại này.

3.2.2. Kết quả phát triển làng nghề

3.2.2.1. Phát triển về số lượng làng nghề

Tính đến cuối năm 2014, tồn tỉnh có 65 làng nghề được UBND tỉnh

quyết định công nhận danh hiệu làng nghề (danh sách 65 làng nghề tại biểu

phụ lục). Trong đó năm 2011, UBND tỉnh cấp bằng cơng nhận làng nghề cho

05 làng; năm 2013 công nhận 04 làng nghề và năm 2014 hồn thiện thủ tục

xét cơng nhận 02 làng nghề mới. Các làng nghề mới được công nhận chủ yếu

là làng nghề mới du nhập và phát triển.

3.2.2.2. Phát triển về kinh tế làng nghề

a) Giá trị sản xuất của làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bảng 3.6: Giá trị sản xuất của các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Giá trị sản xuất (tỷ đồng)

STTNhóm làng nghềNăm

2011Năm

2012Năm

2013Năm

2014Tăng/ giảm

2012/2011 2013/2012 2014/2013

Tỷ lệ

Tỷ lệ

Tỷ lệ

ST

ST

ST

(%)

(%)

(%)1Làng nghề mộc (5 làng)59,071,886,597,5 12,82214,72011,0132Làng nghề kim hoàn (8 làng) 62,176,794,6 113,4 14,62417,82318,8203Làng nghề thêu ren (05 làng) 31,334,341,9107,5229,2225851,13,07Làng nghề SX hương

(04 làng)

Làng nghề giầy da (5 làng)

Làng nghề mây tre đan

(5 làng)

Làng nghề lược bí (5 làng)10,311,111,412,30,880,330,988Làng nghề chiếu cói (5 làng) 22,123,224,925,21,151,770,32292,5 333,7 383,0 430,8 41,21449,31547,8124

5

6Tổng số24,125,126,728,11,041,771,4555,261,968,372,56,7126,4104,2628,528,628,729,70,10,40,10,31,04(Nguồn: Khảo sát TT khuyến công và tư vấn PTCN Hải Dương năm 2014)

Qua bảng 3.6 ta thấy, giá trị sản xuất tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải

Dương đều tăng qua các năm. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất của làng nghề năm 2011

là 292,5 tỷ đồng, năm 2012 giá trị sản xuất này là 333,7 tỷ đồng tăng 41,2 tỷ đồng

so với năm 2011 tương ứng với tỷ lệ tăng là 14%, năm 2013 giá trị sản xuất tăng

thêm 49,3 tỷ đồng đạt mức 383,0 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ tăng là 15%, sang tới năm

2014 giá trị sản xuất của làng nghề là 430,8 tỷ đồng tiếp tục tăng 47,8 tỷ đồng so

với năm 2013 tương đương 12%. Giá trị sản xuất tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh

có xu hướng tăng là một tín hiệu đáng mừng, tuy nhiên thì tỷ lệ tăng rất khơng đồng

đều, điều này đặt ra câu hỏi cho cơ quan quản lý làng nghề của tỉnh u cầu có

những chính sách đổi mới thiết thực và sâu sát hơn trong công tác phát triển kinh tế

làng nghề để giá trị sản xuất sẽ tăng cao hơn nữa trong những năm tới đây. Ta xét

về giá trị sản xuất của từng nhóm làng nghề, hầu hết giá trị sản xuất các nhóm làng

nghề đều có xu hướng tăng chỉ có nhóm nghề mây tre đan có xu hướng giảm.

Nhóm nghề kim hồn có giá trị sản xuất tăng cao nhất. Năm 2011, giá trị sản xuất

của nhóm nghề này là 62,1 tỷ đồng, sang năm 2012 giá trị này là 76,7 tỷ đồng tăng

14,6 tỷ đồng so với năm 2011 tương đương 24%, năm 2013 giá trị sản xuất tăng

thêm 17,8 tỷ đồng so với năm 2012 đạt mức 94,6 tỷ đồng, năm 2014 giá trị sản xuất

của nhóm nghề kim hoàn là 113,4 tỷ đồng tăng 18,8 tỷ đồng so với năm 2013 tương

ứng 20%. Điều trên cho thấy trong thời gian qua mặc dù các làng nghề sản xuất gặp

phải những khó khăn chung trong hoạt động sản xuất và tiêu thụ do sự ảnh hưởng

59của kinh tế toàn cầu, song các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương vẫn cố gắng

duy trì và phát huy hết sức, vượt qua những khó khăn để nâng cao giá trị sản xuất ở

một số làng nghề có tiềm năng góp phần giữ gìn nét đẹp truyền thống và nâng cao

chất lượng cuộc sống cho người dân làm nghề.

b) Về thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh

Theo kết quả khảo sát tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh mức thu nhập từ

các làng nghề đạt mức trung bình khá. Tuy vậy mức thu nhập này cao hơn

nhiều so với thu nhập từ làm ruộng , đặc biệt là vùng đất hẹp người đông như

Hải Dương. Thu nhập từ các làng nghề được thể hiện qua bảng 3.7 dưới đây:

Bảng 3.7: Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh làng nghề tỉnh Hải Dương

ĐVT: triệuđồngThu nhập từ nghề

Năm

Năm

Năm

NămThu nhập bình quân một hộ

Năm

Năm

Năm

Năm2011

Làng nghề mộc39.010 71.845 86.545 97.5562011

41,22012

75,92013

91,52014

103,1Làng nghề kim hoàn52.100 76.759 94.654 113.425 100,0147,3181,7217,7Làng nghề thêu ren21.315 34.352 41.923 55.16539,864,278,4103,1Làng nghề SX hương16.178 25.129 31.789 40.12739,260,877,097,2Làng nghề giầy da45.268 61.956 68.324 72.45960,582,891,396,9Làng nghề mây tre đan18.592 27.595 35.768 44.79530,244,858,172,7Làng nghề lược bí6.323 11.168 16.453 25.31534,661,089,9138,3Làng nghề chiếu cói18.156 24.278 28.896 33.27965,587,6104,3120,1Nhóm làng nghề201220132014(Nguồn: Số liệu tổng hợp của Sở Công thương năm 2014)Qua bảng 3.7 ta thấy thu nhập từ các làng nghề và thu nhập bình quân

một hộ có xu hướng tăng dần qua các năm. Nhóm làng nghề đang mang lại

thu nhập cao nhất hiện nay là nghề kim hoàn. Cụ thể năm 2011 thu nhập từ

làng nghề kim hoàn là 39.010 triệu đồng, năm 2012 thu nhập từ nghề này là

71.845 triệu đồng, sang tới năm 2013 thu nhập từ nghề này đạt mức 94.654

triệu đồng và năm 2014 thu nhập từ nghề này đạt mức 113.425 triệu đồng.

Bên cạnh nhóm nghề kim hồn thì nhóm nghề mộc và sản xuất giầy da

60cũng đang có thu nhập tương đối cao. Năm 2011, thu nhập từ nhóm nghề

mộc là 39.010 triệu đồng, năm 2012 thu nhập này tăng lên đạt mức 71.845

triệu đồng, năm 2013 thu nhập từ làng nghề này là 86.545 triệu đồng và

năm 2014 thu nhập này là 86.545 triệu đồng. Tuy nhiên, bên cạnh đó có

một số ngành nghề còn có thu nhập chưa cao; chủ yếu là tận dụng thời gian

nông nhàn để tranh thủ sản xuất, tăng thêm thu nhập như: thêu ren; làm

hương, dệt chiếu,... Mức thu nhập từ các làng nghề này chỉ khoảng từ

25.315 triệu đồng đến 55.165 triệu đồng. Ta thấy hiện nay còn nhiều ngành

nghề nơng thơn, nhất là trong các làng nghề còn có mức thu nhập khơng

đồng đều giữa các ngành nghề. Chính vì vậy mà nhà nước và tỉnh cần sát

sao hơn trong việc quy hoạch và phát triển làng nghề để có thể cải thiện

những bất cập trên. Dưới đây ta cùng xét thêm về tình hình thu nhập bình

quân lao động và năng suất lao động bình quân tại các làng nghề để có cái

nhìn cụ thể hơn.Bảng 3.8: Thu nhập bình quân lao động và năng suất lao động bình quân

tại các làng nghề

ĐVT: triệu đồng

Thu nhập bình quân một lao động

Nhóm làng nghề

Làng nghề mộc

Làng nghề kim hoàn

Làng nghề thêu ren

Làng nghề SX hươngNăng suất lao động bình quânNămNămNămNămNămNămNămNăm20112012201320141,3

1,8

0,87

0,561,5

2,1

1,05

0,781,8

2,5

1,18

0,892

2,8

1,27

0,992011

1,6

2,1

1,15

0,712012

1,8

2,5

1,3

0,952013

2,15

2,85

1,50

1,122014

2,3

3,0

1,65

1,2561Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (138 trang)

×