1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 1. 3: Tiến trình xây dựng ma trận EFE

Hình 1. 3: Tiến trình xây dựng ma trận EFE

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.2.5.3.1. Nguồn nhân lực

Nhân lực là nguồn tài nguyên quan trọng nhất của một tổ chức. Quản trị

nguồn nhân lực có thể hiểu một cách khái quát bao gồm các công tác tuyển mộ, sắp

xếp, đào tạo và điều động nhân sự. Quản lý nguồn nhân lực gắn kết việc tuyển dụng

và đào tạo, xây dựng kế hoạch sắp xếp nhân sự phù hợp với những yêu cầu công

việc nhiệm vụ của công ty trong cả ngắn hạn lẫn dài hạn. Nguồn nhân lực có trình

độ, kinh nghiệm, kỹ năng giỏi và sự am hiểu ngành nghề kinh doanh sẽ giúp cho

doanh nghiệp nắm bắt và làm chủ công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ và chiến lược

kinh doanh thành cơng.

1.2.5.3.2. Nguồn lực tài chính

Điều kiện tài chính thường được xem là phương pháp đánh giá vị trí cạnh

tranh tốt nhất của công ty và là điều kiện thu hút nhất đối với các nhà đầu tư. Để

hình thành hiệu quả các chiến lược cần xác định những điểm mạnh và yếu về tài

chính của tổ chức. Các yếu tố tài chính thường làm thay đổi các chiến lược hiện tại

và việc thực hiện các kế hoạch. Các chức năng của tài chính bao gồm: Khả năng

huy động vốn; Quản trị rủi ro tài chính; Khả năng sinh lãi.

1.2.5.3.3. Nguồn lực công nghệ, trang thiết bị.

Yếu tố công nghệ trong giai đoạn hiện nay là vô cùng quan trọng. Môi

trường cơng nghệ tồn cầu phát triển vượt bậc, đóng góp vào toàn bộ các lĩnh vực

của xã hội. Sự thay đổi của cơng nghệ trong vòng khoảng 20 năm trở lại đây đã

buộc tất cả các quốc gia, các doanh nghiệp phải hấp thụ, ứng dụng cho phù hợp với

xu thế cơng nghệ số, tự động hóa.

* Ma trận đánh giá môi trường bên trong (IFE)

Yếu tố nội bộ được xem là rất quan trọng trong mỗi chiến lược kinh doanh

và các mục tiêu mà doanh nghiệp đã đề ra. Sau khi xem xét tới các yếu tố nội bộ ,

nhà quản trị chiến lược cần lập ma trận các yếu tố này nhằm xem xét khả năng năng

phản ứng và nhìn nhận những điểm mạnh, yếu. Từ đó giúp doanh nghiệp tận dụng

tối đa điểm mạnh để khai thác và chuẩn bị nội lực đối đầu với những điểm yếu và21tìm ra những phương thức cải tiến điểm yếu này. Để hình thành một ma trận IEF

cần thực hiện qua 5 bước như sau:

- Bước 1: Lập danh mục từ 10 – 20 yếu tố , bao gồm những điểm mạnh, yếu cơ bản

có ảnh hưởng tới doanh nghiệp, tới những những mục tiêu mà doanh nghiệp đã đề ra.

- Bước 2: Phân loại tầm quan trọng từ 0,0 ( không quan trọng ) đến 1,0 ( rất

quan trọng) cho từng yếu tố. Tầm quan trọng của những yếu tố này phụ thuộc vào

mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tới sự thành công của doanh nghiệp trong ngành.

Tổng số tầm quan trọng của tất cả các yếu tố phải bằng 1,0 .

- Bước 3: Xác định trọng số cho từng yếu tố theo thành điểm từ 1 tới 4 ,

trong đó 4 là rất mạnh, 3 điểm là khá mạnh, 2 điểm là khá yếu, 1 điểm là rất yếu.

- Bước 4: Nhân tầm quan trọng của từng yếu tố với trọng số của nó để xác

định số điểm của các yếu tố.

- Bước 5: Cộng số điểm của tất cả các yếu tố, để xác định tổng số điểm ma trận.

Đánh giá: Tổng số điểm của ma trận nằm trong khoảng từ điểm 1 đến điểm

4, sẽ không phụ thuộc vào số lượng các yếu tố quan trọng trong ma trận.

- Nếu tổng số điểm dưới 2,5 điểm, công ty yếu về những yếu tố nội bộ.

- Nếu tổng số điểm trên 2,5 điểm công ty mạnh về các yếu tố nội bộ.

Lập

danh

mục các

yếu tố

bên

trong(1)Xác

định

mức độ

quan

trọng

của các

yếu tố

(2)Phân loại

các yếu

tố từ 1

đến 4(3)Tính

điểm

từng

yếu tố(4)22Cộng

điểm

các yếu

tố trên

danh

mục(5)Hình 1. 4: Tiến trình xây dựng ma trận IFE

Nguồn: Tác giả tổng hợp

1.2.5.4. Ma trận SWOT:

Phân tích SWOT là phân tích được áp dụng rộng rãi trong quản lý. SWOT

bắt nguồn từ 4 chữ cái đầu: Strength - Weakness - Opportunity - Threat (Điểm mạnh

- Điểm yếu - Cơ hội - Thách thức).

Phân tích SWOT giúp xem xét tất cả các cơ hội có thể tận dụng được. Và

bằng cách hiểu được điểm yếu của doanh nghiệp trong kinh doanh, ban lãnh đạo có

thể quản lý và xóa bỏ các rủi ro. Hơn thế nữa, bằng cách sử dụng cơ sở so sánh và

phân tích SWOT giữa doanh nghiệp và đối thủ cạnh tranh, có thể phác thảo một

chiến lược bản thân doanh nghiệp phân biệt với đối thủ cạnh tranh, cạnh tranh hiệu

quả trên thị trường.

 Để lập ma trận SWOT người quản trị phải thực hiện qua 08 bước như sau:

Bước 1: Liệt kê những cơ hội chủ yếu từ mơi trường bên ngồi ( O1, O2…)

Bước 2: Liệt kê những đe dọa chủ yếu từ môi trường bên ngoài ( T1, T2…)

Bước 3: Liệt kê các điểm mạnh chủ yếu của doanh nghiệp ( S1, S2…)

Bước 4: Liệt kê các điểm yếu chủ yếu của doanh nghiệp ( W1, W2..)

Bước 5: Kết hợp các điểm mạnh với cơ hội hình thành các chiến lược ( SO)

Bước 6: Kết hợp các điểm yếu với cơ hội hình thành các chiến lược ( WO)

Bước 7: Kết hợp các diểm mạnh với đe dọa hình thành các chiến lược ( SO)

Bước 8: Kết hợp các điểm yếu với đe doạ hình thành các chiến lược ( WT)

Những cơ hội ( O)

Ma

SWOTtrậnO1, O2, O3 …: Liệt kê T1, T2, T3 …: Liệt kê

các cơ hội theo thứ tự các nguy cơ theo thứ tự

quan trọngquan trọngNhững điểm mạnh Các chiến lược SO

( S)Những nguy cơ ( T)Các chiến lược STSử dụng các điểm mạnhSử dụng các điểm mạnhS1, S2, S3 …: Liệt kê để khai thác các cơ hội23để né tránh các nguy cơcác điểm yếu theo thứ

tự quan trọng

Những điểm yếu ( W) Các chiến lược WOCác chiến lược WTW1, W2, W3…: Liệt Hạn chế các điểm yếu để Tối thiểu hoá các nguy

kê các điểm yếu theo khai thác các cơ hộicơ và né tránh các đethứ tự quan trọngdoạHình 1.5: Bảng phân tích Ma trận SWOT

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Ma trận điểm mạnh – điểm yếu, cơ hội – nguy cơ là một công cụ kết hợp quan

trọng có thể giúp cho các nhà quản trị phát triển các loại chiến lược sau: Các chiến lược

SO sử dụng những điểm mạnh bên trong tổ chức để tận dụng những cơ hội bên ngoài.

Các chiến lược WO nhằm cải thiện những điểm yếu bên trong bằng cách tận dụng những

cơ hội bên ngoài. Các chiến lược ST sử dụng các điểm mạnh của tổ chức để tránh hay

làm giảm đi ảnh hưởng của những đe dọa từ bên ngoài. Các chiến lược WT là những

chiến lược phòng thủ nhằm làm giảm đi những điểm yếu bên trong và tránh những mối

đe dọa từ mơi trường bên ngồi. Sự kết hợp các yếu tố quan trọng bên trong và bên ngồi

là nhiệm vụ khó khăn nhất của việc phát triển một ma trận SWOT, nó đòi hỏi phải có sự

phán đốn tốt, và sẽ khơng có một kết hợp tốt nhất.

Quá trình xây dựng chiến lược là một quá trình bao gồm việc phân tích các

yếu tố mơi trường bên trong và bên ngoài doanh nghiệp trên cơ sở sứ mệnh, mục

tiêu kinh doanh được đề ra của doanh nghiệp để từ đó đề xuất chọn lựa chiến lược

thích hợp. Để xây dựng các chiến lược cần đánh giá xem doanh nghiệp có thực hiện

những biện pháp đúng đắn hay khơng, và những hoạt động hiện tại của doanh

nghiệp có thể được thực hiện một cách hiệu quả hơn hay không. Sự đánh giá lại

thường xuyên các chiến lược sẽ giúp cho các nhà quản trị chiến lược tránh được sự

tự mãn, chủ quan. Các mục tiêu và chiến lược cần được thường xuyên quan tâm,

phát triển và kết hợp sao cho hoàn thành được sứ mệnh của doanh nghiệp với hiệu

quả cao nhất.24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 1. 3: Tiến trình xây dựng ma trận EFE

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×