1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

Sơ đồ 3.1: Ảnh hưởng của bổ sung đa vi chất dinh dưỡng đến phát triển vận động của trẻ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (23.6 MB, 213 trang )


783.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nhận thức của trẻ

Bảng 3.23. Các yếu tố của mẹ ảnh hưởng đến sự phát triển nhận thức của trẻ

Điểm nhận

Điểm nhận

Các yếu tố

p

p

thức 12 tháng

thức 24 tháng

Tiểu học

112,58 ± 10,27

96,54 ± 8,31

Trình độTHCS113,78 ± 10,20học vấnTHPT114,99 ± 9,79Đại học118,82 ± 10,29Nông dân113,75 ± 10,16Nghề khác117,81 ± 9,89Kinh114,71 ± 10,33Dân tộc114,27 ± 10,1355- 69113,34 ± 11,51Chỉ số thông70- 89114,14 ± 9,49minh IQ90- 109114,68 ± 10,44110- 130117,05 ± 9,48Thiếu máu113,88 ± 10,95trước mang thaiKhơng114,65 ± 10,03Thiếu máu lúc113,88 ± 10,95con 12 thángKhơng114,65 ± 10,03Thiếu máu lúc100,33 ± 10,75con 24 thángKhơng100,48 ± 9,89Trầm cảm lúc116,21 ± 10,40con 12 thángKhơng114,43 ± 10,22FA111,97 ± 9,78IFA114,80 ± 10,46MM116,45 ± 9,97Nghề nghiệp

Dân tộcBổ sung vi chất

trước mang thai0,00199,76 ± 10,06

100,75 ± 10,160,001104,85 ± 11,26

0,001

0,4999,30 ± 10,00

104,48 ± 10,24

100,57 ± 9,97

99,91 ± 10,510,001

0,2399,19 ± 9,68

0,0299,45 ± 10,08

100,21 ± 9,850,001104,85 ± 11,70

0,32

0,890,8999,38 ± 10,95

100,47 ± 10,04

100,82 ± 10,04

100,13± 10,34100,64 ± 9,57

100,23 ± 10,270,17

0,34

0,84

0,8198,91 ± 10,77

0,00199,71 ± 9,730,00199,91 ± 10,02Nhận xét: Ở cả hai thời điểm 12 và 24 tháng, trình độ học vấn của mẹ, nghề

nghiệp, thương số thông minh IQ và bổ sung vi chất dinh dưỡng trước khi mang thai của

mẹ có ảnh hưởng đến sự phát triển nhận thức của trẻ, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê

với p < 0,01.79Bảng 3.24. Các yếu tố về phía trẻ ảnh hưởng đến sự phát triển nhận thức

Các yếu tố

GiớiĐiểm nhận

thức12 thángpĐiểm nhận thức

24 thángNam114,76 ± 10,09Nữ114,21 ± 10,38112,46 ± 10,65Khơng114,79 ± 10,23Phương phápMổ114,17 ± 9,98sinhĐẻ114,63 ± 10,35Thiếu máu115,08 ± 9,95khi sinhKhơng113,80 ± 10,82Thấp còi lúc113,45 ± 10,9812 thángKhơng114,67 ± 10,98Nhẹ cân lúc111,58 ± 11,4112 thángKhơng114,71 ± 10,11Thiếu máu114,66 ± 10,0412 thángKhơng114,32 ± 10,44Thấp còi lúc98,58 ± 10,3124 thángKhơng100,71 ± 10,18Nhẹ cân lúc98,84 ± 10,9124 thángKhơng99,37 ± 10,17Thiếu máu24 thángKhơngNKHHC114,54 ± 10,33Khơng114,44 ± 10,10114,37 ± 11,00Không114,51± 10,11SGATiêu chảy0,38

0,01

0,51

0,73

0,19

0,01

0,5999,63 ± 10,22

100,89 ± 10,23

98,24 ± 10,36

100,53 ± 10,26

100,44 ± 10,42

100,14 ± 10,17

100,53 ± 10,46

99,57 ± 9,69

97,99 ± 10,13

100,61 ± 10,22

98,36 ± 9,78

100,38 ± 10,26

100,28 ± 9,94

100,20 ± 10,57100,18 ± 10,84

100,28 ± 9,82

0,88

0,8899,90 ± 10,66

100,58 ± 9,81

100,13 ± 10,75

100,25 ± 10,21p

0,05

0,02

0,61

0,160

0,05

0,11

0,91

0,01

0,19

0,88

0,29

0,93Nhận xét: Trẻ nhẹ cân so với tuổi thai có ảnh hưởng đến sự phát triển nhận thức

của trẻ ở cả thời điểm 12 và 24 tháng. Trẻ bị nhẹ cân lúc 12 tháng có điểm phát triển

nhận thức thấp hơn lúc 12 tháng. Trẻ bị thấp còi lúc 12 tháng và 24 tháng, trẻ trai có80

điểm phát triển nhận thức thấp hơn ở thời điểm 24 tháng, sự khác biệt có ý nghĩa thống

kê với p< 0,05.

Bảng 3.25. Ảnh hưởng của nuôi dưỡng đến sự phát triển nhận thức của trẻ

Đặc điểm ni dưỡng

KhơngBú sớm sau sinhBú hồn tồn trong 6Khơngtháng đầuĐiểm vận động

lúc 12 tháng

114,21 ± 10,13

114,83 ± 10,38

114,75 ± 10,43p

0,34

0,56Điểm vận động

lúc 24 tháng

99,66 ± 9,87

100,29 ± 10,06

99,83 ± 10,38Khơng114,35 ± 10,29

113,86 ± 11,29114,40 ± 10,20Đa dạng hóa bữa ănKhơng113,70 ± 9,98khi 12 thángKhẩu phần ăn giàuKhơng114,65 ± 10,27

112,74 ± 10,62sắt khi 12 tháng114,59 ± 10,21Đa dạng hóa bữa ănKhơng100,25 ± 10,20

98,20 ± 9,27khi 24 tháng100,39 ± 10,27Khẩu phần ăn giàuKhơngsắt khi 24 tháng97,00 ± 4,47

100,26 ± 10,26Cho bú đến 12 tháng0,73

0,28

0,21100,81 ± 10,53

100,11 ± 11,15

100,33 ± 10,27

99,42 ± 10,34

100,40 ± 10,22

100,01 ± 11,10p

0,08

0,49

0,88

0,26

0,87

0,080,44Nhận xét: Kết quả nghiên cứu ở bảng 3.25 cho thấy chưa có sự ảnh hưởng của tình

trạng ni dưỡng đến sự phát triển nhận thức của trẻ ở cả thời điểm 12 và 24 tháng.

Bảng 3.26. Mơi trường hộ gia đình ảnh hưởng đến sự phát triển nhận thức của trẻ

Đặc điểm hộ gia đìnhĐiểm nhận

thức 12 thángAn ninh lươngNghèo

Trung bình

Giàu

thực hộ gia đìnhKhơng113,08 ± 10,71

114,63 ± 9,51

115,78 ± 10,28

114,76 ± 10,11

112,96 ± 10,82Thấp

Trung bình

Cao111,68 ± 10,37

114,23 ± 10,12

116,45 ± 10,05Tình trạngkinh

tế hộ gia đìnhMơi trường

hộ gia đìnhp

0,01

0,05

0,001Điểm nhận

thức 24 tháng

99,18 ± 10,20

99,39 ± 9,41

102,15 ± 10,82

100,39 ± 10,05

99,37 ± 11,28

98,76 ± 10,88

99,85 ± 10,04

101,82 ± 10,18p

0,001

0,26

0,0181

Nhận xét: Những trẻ sinh ra trong những gia đình nghèo, mơi trường hộ gia đình

thấp có chỉ số phát triển nhận thức kém hơn, ở cả thời điểm 12 và 24 tháng. Tình trạng

an ninh lương thực ảnh hưởng đến sự phát triển nhận thức lúc 12 tháng tuổi, sự khác

biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05.

Bảng 3.27. Mơ hình hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nhận thức của trẻ

12 thángĐặc điểm của mẹYếu tố liên quan24 thángβpKTC 95%βpKTC 95%THCS0,560,66-1,96; 3,092,030,11-0,46; 4,53THPT1,420,32-1,37; 4,212,590,07-0,16; 5,35Đại học1,860,33-1,91; 5,654,09*0,030,36; 7,822,310,06-0,11; 4,752,59*0,050,19; 5,00TB thấp1,310,19-0,64; 3,270,440,65-1,49; 2,37TB cao0,650,52-1,35; 2,660,450,66-1,53; 2,43Cao1,590,25-1,12; 4,303,55**0,010,87; 6,22IFA3,22***0,0011,54; 4,900,400,64-1,25; 2,06MM***0,0011,32; 4,57Tiểu học

Học vấnNghề

nghiệpNông dân

Nghề khác

ThấpĐặc điểm của trẻChỉ số IQBổ sung vi

chất trước

mang thai

Giới tính

SGA

Thiếu máu

khi đẻFA

***5,050,0013,40; 6,702,94- 0,170,801,54; 4,901,56*0,050,24; 2,88-1,320,21- 3,38; 0,74-0,970,35- 3,01; 1,051,48*0,050,13; 2,841,180,08-0,15; 2,520,830,38-1,03; 2,690,32-0,91; 2,762,63**0,010,59; 4,681,080,29-0,92; 3,100,0011,83; 6,531,530,19-0,78; 3,860,42-0,98; 2,36-0,100,90-1,75; 1,55Nam

NữKhơngKhơngKhơngMơi

triển

trường phátSDDMơi trường

gia đình

Tình trạng

kinh tế0,92Thấp

Trung bình

Cao***4,18Nghèo

Trung bình0,6882

Giàu

An ninh

lương thực0,620,51-1,25; 2,510,540,56-1,31; 2,40-0,850,38-2,77; 1,060,450,64-1,43; 2,35

Khơng* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

Nhận xét: Con của những bà mẹ trình độ học vấn đại học và có chỉ số thơng

minh (IQ) cao có điểm phát triển nhận thức cao hơn tương ứng là 4,09 và 3,55 điểm,

sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05, 95% CI (0,36- 7,82) và 95% CI (0,876,22). Con của bà mẹ làm nơng nghiệp có điểm phát triển nhận thức thấp hơn 2,59

điểm so với những bà mẹ làm nghề khác, p<0,05, 95% CI (0,19 – 5,00) tại thời điểm

24 tháng. Con của những bà mẹ được bổ sung MM trước khi mang thai có điểm phát

triển nhận thức tốt hơn so với con của những bà mẹ bổ sung FA đơn thuần ở cả thời

điểm 12 và 24 tháng tương ứng là 5,05 và 2,94 điểm, với p<0,001, 95% CI (3,40-6,70)

và 95% CI (1,32 – 4,57). Trẻ bị thiếu máu khi sinh có điểm phát triển nhận thức thấp

hơn trẻ không bị thiếu máu là 1,48 điểm, với p<0,05, 95% CI (0,13 – 2,84). Trẻ được

ni dưỡng trong mơi trường hộ gia đình cao có điểm phát triển nhận thức cao hơn

4,18 điểm, với p<0,001, 95% CI (1,83 – 6,53).

Sơ đồ 3.2: Ảnh hưởng của bổ sung đa vi chất dinh dưỡng đến phát triển

nhận thức của trẻ* p<0,05, ** p< 0,01, *** p<0,001

Mơ hình có hiệu chỉnh cho các yếu tố: dân tộc, trình độ học vấn, nghề nghiệp, kinh tế hộ gia

đình, an ninh lương thực, dinh dưỡng cho trẻ.83

(Bảng diễn giải kết quả trình bày trong bảng phụ lục 15)Nhận xét: Bổ sung đa vi chất cho bà mẹ trước khi mang thai vừa có tác động trực tiếp

đến nhận thức của trẻ lúc 12 tháng (tăng 5.06 điểm) và 24 tháng (tăng 1.87 điểm), vừa

có tác động gián tiếp qua cải thiện được tình trạng thiếu máu trẻ sơ sinh (giảm 9%), tăng

cân nặng trẻ lúc đẻ (100 gram), giảm suy dinh dưỡng trẻ lúc 12 tháng (giảm 19%). Các

yếu tố này đều ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức của trẻ lúc 12 tháng và 24 tháng.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (213 trang)

×