1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

Sơ đồ 3.2: Ảnh hưởng của bổ sung đa vi chất dinh dưỡng đến phát triển nhận thức của trẻ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (23.6 MB, 213 trang )


83

(Bảng diễn giải kết quả trình bày trong bảng phụ lục 15)Nhận xét: Bổ sung đa vi chất cho bà mẹ trước khi mang thai vừa có tác động trực tiếp

đến nhận thức của trẻ lúc 12 tháng (tăng 5.06 điểm) và 24 tháng (tăng 1.87 điểm), vừa

có tác động gián tiếp qua cải thiện được tình trạng thiếu máu trẻ sơ sinh (giảm 9%), tăng

cân nặng trẻ lúc đẻ (100 gram), giảm suy dinh dưỡng trẻ lúc 12 tháng (giảm 19%). Các

yếu tố này đều ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức của trẻ lúc 12 tháng và 24 tháng.84

3.4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngơn ngữ của trẻ

Bảng 3.28. Các yếu tố về phíamẹ ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ

Các yếu tốĐiểm ngôn ngữp12 thángĐiểm ngôn ngữ

24 thángTiểu học98,54 ± 9,19Trình độTHCS99,66 ± 9,42học vấnTHPT99,91 ± 9,41103,85 ± 9,22Đại học102,63 ± 9,84106,22 ± 9,83Nông dân99,39 ± 9,37Nghề khác102,35 ± 9,66Kinh99,97 ± 9,58Dân tộc khác99,89 ± 9,40102,61 ± 9,29Thấp98,38 ± 9,87101,79 ± 10,05Chỉ số thôngTB Thấp99,61 ± 9,11minh IQTB cao100,44 ± 9,46103,43 ± 9,56Cao101,96± 9,89106,25 ± 9,20Thiếu máu99,23 ± 10,07trước có thaiKhơng100,11 ± 9,33Thiếu máu lúc99,89 ± 9,54con 12 thángKhơng100,10 ± 9,55Thiếu máu lúc102,53 ± 9,55con 24 thángKhơng102,98 ± 9,57Trầm cảm lúc101,95 ± 9,49con 12 thángKhơng99,85 ± 9,48Bổ sung viFA98,37 ± 8,89102,02 ± 9,96chất trướcFA+IFA99,83 ± 9,68 0,001101,54 ± 9,19mang thaiMM101,41 ± 9,64104,63 ± 9,69Nghề nghiệp

Dân tộcp99,25 ± 7,90

0,010,001

0,890,010,23

0,750,14102,27 ± 9,92102,01 ± 9,62

106,31 ± 9,28

102,97 ± 10,10101,72 ± 9,56101,80 ± 10,37

103,05 ± 9,51

103,19 ± 9,72

102,65 ± 9,63102,53 ± 9,55

102,98 ± 9,570,0010,001

0,550,0010,09

0,42

0,530

0,530,001Nhận xét: Kết quả nghiên cứu ở bảng 3.28 cho thấy, trình độ học vấn, nghề

nghiệp, thương số thơng minh IQ của mẹ và bổ sung đa vi chất trước khi mang thai

của bà mẹ có ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ ở cả thời điểm 12 và 24

tháng với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,01.85

Bảng 3.29. Các yếu tố về phía trẻ ảnh hưởng đến sự phát triển ngơn ngữ

Điểm ngôn ngữ

12 thángCác yếu tố

Giới

Nhẹ cân so với tuổi

thai

Phương pháp sinhThiếu máu khi sinh

Thiếu máu lúc 12

tháng

Thấp còi lúc 12 tháng

Nhẹ cân lúc 12 tháng

Thấp còi lúc 24 tháng

Nhẹ cân lúc 24 tháng

Thiếu máu lúc 24

tháng

NKHHC

Tiêu chảyTrai

GáiKhơng

Đẻ

thường

MổKhơngKhơngKhơngKhơngKhơngKhơngKhơngKhơngKhơng99,28 ± 9,59

100,62 ± 9,34

98,25 ± 9,29

100,12 ± 9,47

99,82 ± 9,29

100,18 ± 9,98

99,66 ± 8,96

99,72 ± 10,12

99,55 ± 9,08

100,34 ± 9,91

98,69 ± 10,10

100,13 ± 9,38

98,16 ± 9,84

100,06 ± 9,4599,86 ± 9,76

100,02 ± 9,12

100,,49 ± 9,70

99,84 ± 9,46p

0,02

0,03

0,580,92

0,18

0,09

0,100,79

0,44Điểm ngôn ngữ

24 tháng

101,63 ± 10,13

104,03 ± 9,07

101,00 ± 9,97

102,99 ± 9,72

102,75 ± 9,53

102,91 ± 10,13

102,39 ± 9,21

102,88 ±10,42

102,92 ± 9,68

102,66 ± 9,37

99,45 ± 9,86

103,34 ± 9,57

100,40 ± 9,54

102,97 ± 9,70

101,16 ± 10,27

103,26 ± 9,49

101,34 ± 10,43

102,93 ± 9,63

102,06 ± 9,99

103,29 ± 9,47

103,09 ± 9,67

102,40 ± 9,74

101,84 ± 9,92

102,95 ± 9,66p

0,001

0,03

0,800,45

0,67

0,001

0,03

0,01

0,15

0,04

0,26

0,20Nhận xét: Trẻ gái ln có điểm phát triển ngôn ngữ tốt hơn so với trẻ trai. Trẻ

bị nhẹ cân so với tuổi thai có điểm phát triển ngơn ngữ thấp hơn so với trẻ bình thường

ở cả hai thời điểm 12 và 24 tháng. Trẻ bị thấp còi và nhẹ cân lúc 12 tháng ảnh hưởng

đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ ở thời điểm 24 tháng. Trẻ bị thấp còi và thiếu máu

lúc 24 tháng ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ tại thời điểm 24 tháng, sự khác biệt

có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.86

Bảng 3.30. Tình trạng ni dưỡng ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ

Điểm ngôn ngữ

Điểm ngôn ngữ

Đặc điểm về nuôi dưỡng

p

p

lúc 12 tháng

lúc24 tháng

Bú sớm sau sinh

Khơng

99,71 ± 9,23

102,75 ± 9,74

0,60

0,71100,12 ± 9,74

102,98 ± 9,67

Bú hồn tồn trong Khơng

99,71 ± 10,07

102,17 ± 9,82

0,28

0,98

6 tháng đầu99,73 ± 8,97

102,88 ± 9,69

Cho bú đến 12

Khơng

99,36 ± 11,55

102,16 ± 8,89

0,71

0,62

tháng99,90 ± 9,38

102,90 ± 9,77

Đa dạng hóa bữa Khơng

99,33 ± 9,75

101,95 ± 9,90

0,38

0,22

ăn khi 12 tháng100,04 ± 9,44

102,96 ± 9,66

Khẩu phần ăn giàu Không

99,75 ± 8,33

102,79 ± 9,70

0,89

0,96

sắt khi 12 tháng99,94 ± 9,55

102,86 ± 9,85

Khẩu phần ăn giàu Khơng

101,57 ± 10,01

0,65

sắt khi 24 tháng102,12 ± 9,59

Đa dạng hóa bữa Khơng

102,34 ± 10,27

0,68

ăn khi 24 tháng102,83 ± 9,66

Nhận xét: Kết quả nghiên cứu ở bảng 3.30 chưa thấy tình trạng ni dưỡng ảnh

hưởng có ý nghĩa đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ ở cả thời điểm 12 và 24 tháng.

Bảng 3.31. Mơi trường hộ gia đình ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ

Đặc điểm hộ gia đình

Tình trạng kinh

tế hộ gia đình

Mơi trường

hộ gia đình

An ninh lương

thực hộ gia đìnhNghèoĐiểm ngơn ngữ

12 tháng

98,71 ± 9,09Trung bình100,08 ± 9,80Giàu100,99 ± 9,45Thấp93,86 ± 10,74Trung bình97,62 ± 8,76Cao100,31 ± 9,39100,10 ± 9,47Khơng98,90 ± 9,57p

0,01Điểm ngơn ngữ

24 tháng

101,78 ± 9,52

102,02 ± 9,39p

0,001104,59 ± 9,96

0,001102,07 ± 9,64

102,27 ± 9,720,01104,29 ± 9,57

0,15102,87 ± 9,690,53101,34± 9,78Nhận xét: Những trẻ sống gia đình nghèo, những gia đình có mơi trường phát

triển thấp có điểm phát triển ngôn ngữ kém hơn ở cả thời điểm 12 và 24 tháng, sự khác

biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,01.87Bảng 3.32. Mơ hình các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ

12 thángĐặc điểm của mẹYếu tố liên quan24 thángβpKTC 95%βpKTC 95%0,430,71-1,85; 2,732,54*0,050,18; 4,91**Tiểu học

Học vấnNghề

nghiệpTHCS

THPT0,630,63-1,90;3,163,510,010,90;6,13Đại học0,770,66-2,65;4,204,35**0,010,81;7,901,480,19-0,72;3,692,100,07-0,17;4,38TB thấp1,000,27-0,77; 2,78-0,420,65-2,26; 1,41TB cao1,270,170,54; 3,090,640,50-1,23; 2,52Cao2,010,110,44; 4,482,050,11-0,49;4,59IFA2,03**0,010,50;3,56-0,56MM***Nông dân

Nghề khác

ThấpĐặc điểm của trẻChỉ số IQBổ sung vi

chất trước

mang thai

Giới tính

SGA

Thiếu máu

khi đẻFA

0,48-2,14;1,01***3,760,0012,26;5,252,550,0011,00; 4,101,19*0,050,02;2,402,80***0,0011,55;4,06-1,330,16- 3,21; 0,53-0,730,46- 2,67; 1,200,150,80-1,07;1,38-0,150,82-1,42;1,111,440,09-0,25;3,132,54**0,010,80;4,294,08***0,0012,23;5,94-0,070,94-1,99;1,83***0,0013,69;7,950,610,59-1,58;2,81Trai

GáiKhơngKhơngKhơngMơi trường gia đìnhSDDMơi trườnghộ

gia đìnhThấp

Trung bình

Cao5,82NghèoTình trạng

kinh tếTrung bình0,280,71-0,98; 2,36-0,040,96-1,60; 1,51Giàu0,450,60-1,24; 2,150,510,57-1,24; 2,27An ninh88

lương thựcKhơng-0,850,38-2,77; 1,060,450,64-1,43; 2,35* p < 0,05, ** p< 0,01, *** p < 0,001Nhận xét: Bổ sung đa vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ trước khi mang thai có ảnh

hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ ở cả thời điểm 12 và 24 tháng, tăng tương

ứng là 3,76 và 2,55 điểm; với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê p < 0,001; 95% CI

(2,26 - 5,25) và 95% CI (1,00 - 4,10). Trẻ gái có điểm phát triển ngơn ngữ cao hơn

2,80 điểm so với trẻ trai lúc 24 tháng, với p < 0,001, 95% CI (1,55 – 4,06). Trẻ khơng

bị suy dinh dưỡng có điểm phát triển ngơn ngữ cao hơn 2,54 điểm, với p < 0,01, 95%

CI (0,80 – 4,29). Mơi trường hộ gia đình có ảnh hưởng rõ ràng đến chỉ số phát triển

ngôn ngữ của trẻ ở thời điểm 12 tháng. Nếu trẻ được nuôi dưỡng trong mơi trường tốt

có điểm phát triển ngơn ngữ cao hơn 5,82 điểm so với trẻ ở điều kiện mơi trường phát

triển thấp, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,001, 95% CI (3,69 – 7,95).

Sơ đồ 3.3: Ảnh hưởng của bổ sung đa vi chất dinh dưỡng đến phát triển

ngôn ngữ của trẻ* p<0,05, ** p< 0,01, *** p<0,001

Mơ hình có hiệu chỉnh cho các yếu tố: dân tộc, trình độ học vấn, nghề nghiệp, mơi trường hộ

gia đình, an ninh lương thực, dinh dưỡng cho trẻ.

(Bảng diễn giải kết quả trình bày trong bảng phụ lục 16)Nhận xét: Bổ sung đa vi chất cho bà mẹ trước khi mang thai vừa có tác động

trực tiếp đến ngôn ngữ của trẻ lúc 12 tháng (tăng 3.65 điểm) và 24 tháng (tăng 1.6889

điểm), vừa có tác động gián tiếp qua cải thiện được tình trạng thiếu máu trẻ sơ sinh

(giảm 9%), tăng cân nặng trẻ lúc đẻ (100 gram), giảm suy dinh dưỡng trẻ lúc 12 tháng

(giảm 19%). Các yếu tố này đều ảnh hưởng trực tiếp đến ngôn ngữ của trẻ lúc 12

tháng và 24 tháng. Mơi trường ni dưỡng trẻ cũng có ảnh hưởng lớn đến phát triển

ngôn ngữ của trẻ lúc 12 tháng (tăng 5.67 điểm).Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (213 trang)

×