1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý nhà nước >

C. KiẾn nghỊ vỀ nhỮng nghiÊn cỨu tiẾp theo

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (13.04 MB, 275 trang )


CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ

1. Châu Thành Hiền, Đặng Minh Nhật, Trần Thị Xô, Cao Thị Ngọc Xinh

(2014), “Nghiên cứu các phương pháp thu nhận gelatin từ da cá Hồi”, Tạp chí khoa

học cơng nghệ Việt Nam Tập 52 (5C), Tr. 393-399.

2. Châu Thành Hiền, Đặng Minh Nhật (2015), “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh

hưởng đến hiệu suất và chất lượng gelatin thu hồi từ da cá Ngừ đại dương”, Tạp chí

khoa học cơng nghệ Việt Nam Tập 53 (4B), Tr. 38-43.

3. Châu Thành Hiền, Đặng Minh Nhật, Phan Thị Thanh Vân (2015), “Nghiên

cứu các phương pháp thu nhận Gelatin từ da cá Tra”, Tạp chí Hóa học, số 6e1,2-53,

Tr. 68-72.

4. Đang Minh Nhat, Chau Thanh Hien (2016), “Effect of ultrasound on

pretreatment of Tuna skin for Gelatin production”, Tạp chí khoa học cơng nghệ Việt

Nam Tập 54 (4A), Tr. 55-62.

5. Châu Thành Hiền, Đặng Minh Nhật (2016), “Nghiên cứu khử màu, khử mùi

Gelatin thu nhận từ da cá Ngừ đại dương”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số

11(108)/2016, Quyển 2, Đại học Đà Nẵng, Tr. 61-64.

6. Châu Thành Hiền, Đặng Minh Nhật (2017), “Nghiên cứu ứng dụng gelatin

biến tính bằng polyphenol chè xanh làm màng bao thực phẩm”, Kỷ yếu hội thảo

khoa học toàn quốc, Tr. 63-69.TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]Huỳnh Thị Kim Cúc (2007), Nghiên cứu thu nhận và ứng dụng chất màu

anthocyanin trong công nghệ thực phẩm, Luận án tiến sĩ kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng.[2]Huỳnh Thị Kim Cúc (1999), Giáo trình sản xuất bánh kẹo, Trường cao đẳng

Lương thực- Thực phẩm.[3]Phạm Việt Cường, Hồng Đình Hòa (2017), Tối ưu hóa trong cơng nghiệp thực

phẩm và công nghệ sinh học, NXB Khoa học tự nhiên và cơng nghệ.[4]Nguyễn Hồng Dũng, Trương Cao Suyền, Nguyễn Thị Minh Tú, Phan Thụy

Xuân Uyên (biên dịch) (2007), Đánh giá cảm quan- Nguyên lý và thực hành,

NXB Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh.[5]Phan Cao Thị Ngọc Dung (2012), Nghiên cứu thu nhận gelatin từ da cá rô phi

bằng phương pháp axid và đề xuất ứng dụng, Luận văn thạc sĩ k ỹ thuật, Đại học

Đà Nẵng.[6]Hồ Thị Duyên Duyên (2001), Nghiên cứu sản xuất gelatin từ da cá bò, Luận văn

thạc sĩ kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng.[7]Trịnh Xuân Đại (2007), Nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ

amoni và kim loại nặng trong nước Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học tự nhiên,

Đại học Quốc gia TP. HCM.[8]Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh (2009), Báo cáo khảo sát nhu cầu năm 2009.[9]Trương Thị Minh Hạnh (2003), Nghiên cứu các dạng biến hình tinh bột hoa màu

và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm, Luận án tiến sĩ kỹ thuật, Đại học Đà

Nẵng.[10] Lê Thị Thu Hương (2018), Nghiên cứu phương pháp thu nhận Collagen từ da cá

Tra (Pangasius hypophthalmus), Luận án tiến sĩ kỹ thuật, Đại học Quuocs gia TP

Hồ Chí Minh.

[11] Trần Thị Luyến (1997), Sản xuất các chế phẩm kỹ thuật và y dược từ phế liệu thủy

sản, Nhà xuất bản Nông nghiệp.

[12]Đặng Minh Nhật; Châu Thành Hiền (2016), “Effect of ultrasound on

pretreatment of Tuna skin Gelatin production”, Tạp chí khoa học và cơng nghệ,

54(4A), pp. 55-62.[13]Tạ Thị Tố Quyên, Huỳnh Thị Kim Cúc, Nguyễn Thị Hồi Tâm (2016), Nghiên

cứu hồn thiện quy trình tách chiết các hợp chất tự nhiên từ đài hoa bụp giấm,

Báo cáo đề tài cấp cơ sở, Trường cao đẳng Lương Thực- Thực phẩm.[14]Nguyễn Đỗ Quỳnh, Nguyễn Lê Anh Đào (2015), “Nghiên cứu sản xuất gelatin từ

da cá tra bằng phương pháp mới”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ,

40, pp. 47–52.[15]Nguyễn Thị Thảo (2012), Nghiên cứu thu nhận gelatin từ da cá thác lác bằng

phương pháp kiềm và đề xuất ứng dụng trong công nghệ thực phẩm, Luận văn

thạc sĩ kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng.[16]Tổng cục Thống kê (2016), Tình hình sản xuất, tiêu thụ thủy sản tháng 3 và quý I

năm 2016.[17]Trần Thị Thu Trà (2015), Ứng dụng sóng siêu âm để nâng cao hiệu quả quá

trình thủy phân tinh bột khoai mì, Luận án tiến sĩ kỹ thuật, Đại học Bách Khoa

ĐHQG TP. Hồ Chí Minh.[18]Hà Duyên Tư (2006), Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm, NXB Khoa học

và Kỹ thuật Hà Nội.[19]Nguyễn Thị Xn (2009), Tối ưu hóa quy trình sản xuất gelatin từ da cá Basa

bằng phương pháp dùng enzyme, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Y Dược TP.

Hồ Chí Minh.[20]Aadil, K. R., Barapatre, A., Jha, H. (2016), “Synthesis and characterization of

Acacia lignin-gelatin film for its possible application in food packaging”,

Bioresour. Bioprocess., 3 (1), pp. 27-35.[21]Aewsiri,T., Benjakul,S., Visessanguan, W., Wierenga, P. A., Gruppen, H. (2010),

“Antioxidative activity and emulsifying properties of cuttlefish skin gelatintannic acid complex as influenced by types of interaction”, Innov. Food Sci.

Emerg. Technol, 11 (4), pp. 712–720.[22]Aewsiri, T., Benjakul S., Visessanguan, W., Eun, J. B., Wierenga, P. A.,

Gruppen, H. (2009) “Antioxidative activity and emulsifying properties of

cuttlefish skin gelatin modified by oxidised phenolic compounds”, Food Chem.,

117 (1), pp. 160–168.[23]Alfaro, A. T., Balbinot, E., Weber, C. I., Tonial, I. B., Machado-Lunkes, A.

(2014), “Fish Gelatin: Characteristics, Functional Properties, Applications and

Future Potentials”, Food Eng. Rev., 7 (1), pp. 33–44.[24]Akagündüz, Y., Mosquera, M., Giménez, B., Alemán, A., Montero, P., GómezGuillén, M. C. (2014), “Sea bream bones and scales as a source of gelatin and

ACE inhibitory peptides”, LWT - Food Sci. Technol., 55 (2), pp. 579–585.[25]Akhavan Mahdavi, S., Jafari, S. M., Assadpoor, E., Dehnad, D. (2016)

“Microencapsulation optimization of natural anthocyanins with maltodextrin,

gum Arabic and gelatin”, Int. J. Biol. Macromol., 85, pp. 379–385.[26] Anvari, M., Chung, D. (2016), “Dynamic rheological and structural

characterization of fish gelatin - Gum arabic coacervate gels cross-linked by

tannic acid”, Food Hydrocoll., 60, pp. 516–524.

[27]Arfat, Y. A., Benjakul, S., Prodpran, T., Osako, K. (2014), “Development and

characterisation of blend films based on fish protein isolate and fish skin gelatin”,

Food Hydrocoll., 39, pp. 58–67.[28]Asghar,R. L., Henrickson (1982), “Chemical, biochemical, functional, andnutritional characteristics of collagen in food systems”, Adv. food resesearch, 28,

p. 1982.

[29]Balange, A. K., Benjakul, S. (2010), “Cross-linking activity of oxidised tannic

acid towards mackerel muscle proteins as affected by protein types and setting

temperatures”, Food Chem., 120 (1), pp. 268–277.[30]Balange, A., Benjakul, S. (2009), “Enhancement of gel strength of bigeye

snapper (Priacanthus tayenus) surimi using oxidised phenolic compounds”, Food

Chem., 113(1), pp. 61–70.[31]Battisti R., Fronza N, lvaro Vargas Jnior, Silveira S. M and Damas. M. G. N.

(2017) “Gelatin-coated paper with antimicrobial and antioxidant effect for beef

packaging”, Food Packag. Shelf Life, 11, pp. 115–124.[32]Benjakul. S, Oungbho. K, Visessanguan. W, Thiansilakul. Y and Roytrakul. S

(2009) “Characteristics of gelatin from the skins of bigeye snapper, Priacanthus

tayenus and Priacanthus macracanthus”, Food Chem., 116(2), pp. 445–451.[33]Bhaskaracharya. R. K, Kentish. S and Ashokkumar. M (2009) “Selected

applications of ultrasonics in food processing”, Food Eng. Rev., 1(1), pp. 31–49.[34]Cao, N., Fu, Y., He, J. (2007), “Mechanical properties of gelatin films crosslinked, respectively, by ferulic acid and tannin acid”, Food Hydrocoll., 21 (4),

pp. 575–584.[35]Cai, L., Feng, J., Regenstein, J., Lv, Y., Li, J. (2017) “Confectionery gels: Effects

of low calorie sweeteners on the rheological properties and microstructure of fish

gelatin”, Food Hydrocoll., 67, pp. 157–165.[36]Calvarro, J., Perez-Palacios, T., Ruiz, J. (2016), “Modification of gelatin

functionality for culinary applications by using transglutaminase”, Int. J.

Gastron. Food Sci., 5 (6), pp. 27–32.[37]Cho, S. H., Jahncke, M. L., Chin, K. B., Eun, J. B. (2006), “The effect of

processing conditions on the properties of gelatin from skate (Raja Kenojei)

skins”, Food Hydrocoll., 20 (6), pp. 810–816.[38]Chun, H. N., Cho, J. H., Shin, H. S. (2014), “Influence of different storage

conditionsonproductionoftrimethylamineandmicrobialspoilagecharacteristics of mackerel products”, Food Sci. Biotechnol., 23 (5), pp. 1411–

1416.

[39]Cincik, H., Kapucu, B., Ipcioglu, O. M., Gungor, A., Dursun, E. (2011),

“Hydroxyproline levels in nasal polyps”, Eur. Arch. Oto-Rhino-Laryngology,

268 (8), pp. 1147–1150.[40]Chrishan S Samuel (2009), “Determination of Collagen Content, Concentration

and Sb- tuypes in Kidney Tissue”, Methods in Molecular Biology, 466, pp. 223235.[41]Dijkstra, J. F. P. J. (1998), “Cross-linking of collagen- based”, Thesis

Univ.Twente, Enschede, Netherlands.[42]Díaz-Calderón, P., Flores, E., González-Moz, A., Pepczynska, M., Quero, F.,

Enrione, J. “Influence of extraction variables on the structure and physical

properties of salmon gelatin”, Food Hydrocoll., 71, pp. 118–128.[43]Eysturskard, J., Haug, I. J., Elharfaoui, N., Djabourov, M., Drage, K. I. (2009),

“Structural and mechanical properties of fish gelatin as a function of extraction

conditions”, Food Hydrocoll., 23 (7), pp. 1702–1711.[44]Fratz, P. (2008) Collagen Structure and Mechanics, Max Planck Institute of

Colloids and Interfaces Department of Biomaterials 14424 Potsdam Germany.[45]Galus, S., Uchański, P., Lenart, A. (2013), “Colour, mechanical properties and

water vapour permeability of pectin films”, Acta Agrophysica, 20 (3), pp. 375–

384.[46]Giménez, B., Turnay, J., Lizarbe, M. A., Montero, P., Gómez-Guillén, M. C.

(2005), “Use of lactic acid for extraction of fish skin gelatin”, Food Hydrocoll.,

19 (6), pp. 941–950.[47]Giménez, B., Gómez-Guillén, M. C., Montero, P. (2005), “Storage of dried fish

skins on quality characteristics of extracted gelatin”, Food Hydrocoll., 19 (6), pp.

958–963.[48]Gomez-Guillen, M. C., Gimenez, B., Lopez-Caballero, M. E., Montero, M. P.

(2011), “Functional and bioactive properties of collagen and gelatin from

alternative sources: A review”, Food Hydrocoll., 25(8), pp. 1813–1827.[49]Gómez-Guillén, M. C., Giménez, B., Montero, P. (2005), “Extraction of gelatin

from fish skins by high pressure treatment”, Food Hydrocoll., 19 (5), pp. 923–

928.[50]Han, C., Wang, J., Li, Y., Lu, F., Cui, Y. (2014), “Antimicrobial-coated

polypropylene films with polyvinyl alcohol in packaging of fresh beef”, Meat

Sci., 96 (1), pp. 901–907.[51]Hao, S. (2009), “The characteristics of gelatin extracted from sturgeon

(Acipenser baeri) skin using various pretreatments”, Food Chem., 115 (1), pp.

124–128.[52] Hulmes, D. J. S. (2008), “Collagen diversity, synthesis and assembly”, Springer

Sci. Media, pp. 15–47.

[53]Jakhar, J. K., Reddy, A. D., Maharia, S., Devi, M., Reddy, G. V. S.,

Venkateshwarlu, G. (2012), “Characterization of fish gelatin from Blackspotted

Croaker (Protonibea diacanthus )”, Arch. Appl. Sci. Res., 4 (3), pp. 1353–1358.[54]Jamilah, B., Tan, K. W., Umi Hartina, M. R., Azizah, A. (2011), “Gelatins from

three cultured freshwater fish skins obtained by liming process”, Food

Hydrocoll., 25 (5), pp. 1256–1260.[55]Jongjareonrak, A., Benjakul, S., Visessanguan, W., Tanaka, M. (2006), “Skin

gelatin from bigeye snapper and brownstripe red snapper: Chemical

compositions and effect of microbial transglutaminase on gel properties”, Food

Hydrocoll., 20 (8), pp. 1216–1222.[56]Jridi, M. (2015 ), “Screening of factors influencing the extraction of gelatin from

the skin of cuttlefish using supersaturated design”, Food Bioprod. Process., 94,

pp. 525–535.[57]Jridi, M. (2013), “Chemical and biophysical properties of gelatins extracted from

alkali-pretreated skin of cuttlefish (Sepia officinalis) using pepsin”, Food Res.

Int., 54(2), pp. 1680–1687.[58]Kaewdang, O., Benjakul, S. (2015), “Effect of ethanolic extract of coconut husk

on gel properties of gelatin from swim bladder of yellowfin tuna”, LWT - Food

Sci. Technol., 62 (2), pp. 955–961.[59]Kamatchi, P., Leela, K. (2016), “Extraction , Characterization and Application of

Gelatin from Carcharhinus amblyrhyncho and Sphyraena barracuda”, J.

Biotechnol. Biochem., 2 (6), pp. 40–49.[60]Karim, A. A., Bhat, R. (2009), “Fish gelatin: properties, challenges, and

prospects as an alternative to mammalian gelatins”, Food Hydrocoll., 23 (3), pp.

563–576.[61]Kavoosi, G., Rahmatollahi, A., Mohammad Mahdi Dadfar, S., Mohammadi

Purfard, A. (2014), “Effects of essential oil on the water binding capacity,

physico-mechanical properties, antioxidant and antibacterial activity of gelatin

films”, LWT - Food Sci. Technol., 57(2) , pp. 556–561.[62]Kharyeki, M. E., Rezaei, M., Motamedzadegan, A. (2011), “The effect of

processing conditions on physico-chemical properties of whitecheek shark

(Carcharhinus dussumieri ) skin gelatin”, Int. Aquat. Res., pp. 63–69.[63]Khiari, Z., Rico, D., Martin-Diana, A. B., Barry-Ryan, C. (2013), “Comparison

between gelatines extracted from mackerel and blue whiting bones after different

pre-treatments”, Food Chem., 139 (1–4), pp. 347–354.[64]Kim, H. K., Kim, Y. H., Park, H. J., Lee, N. H. (2013), “Application of ultrasonic

treatment to extraction of collagen from the skins of sea bass Lateolabrax

japonicus”, Fish. Sci., 79 (5), pp. 849–856.[65]Kim, S. (2005), Seafood Processing By-Products, Department of Marine-bio

Convergence Science Marine Bioprocess Research Center Pukyong National

University Nam-gu, Busan Republic of Korea.[66]Kittiphattanabawon, P., Benjakul, S., Sinthusamran, S., Kishimura, H. (2016),

“Gelatin from clown featherback skin: Extraction conditions”, LWT - Food Sci.

Technol., 66, pp. 186–192.[67]Kołodziejska, I., Kaczorowski, K., Piotrowska, B., Sadowska, M. (2004),

“Modification of the properties of gelatin from skins of Baltic cod (Gadus

morhua) with transglutaminase”, Food Chem., 86 (2), pp. 203–209.[68]Kosaraju, S. L., Puvanenthiran, A., Lillford, P .(2010), “Naturally crosslinked

gelatin gels with modified material properties”, Food Res. Int., 43 (10), pp.

2385–2389.[69]Lee, K. Y., Lee, J. H., Yang, H. J., Bin, Song. K. (2016), “Characterization of a

starfish gelatin film containing vanillin and its application in the packaging of

crab stick”, Food Sci. Biotechnol., 25 (4), pp. 1023–1028.[70]Li, J. H., Miao, J., Wu, J. L., Chen, S. F., Zhang, Q. Q. (2014), “Preparation and

characterization of active gelatin-based films incorporated with natural

antioxidants”, Food Hydrocoll., 37, pp. 166–173.[71]Liu,F. (2017), “Study of combined effects of glycerol and transglutaminase on

properties of gelatin films”, Food Hydrocoll., 65, pp. 1–9.[72]Lorenzo, J. M., Batlle, R., Gómez, M. (2014), “Extension of the shelf-life of foal

meat with two antioxidant active packaging systems”, LWT - Food Sci. Technol.,

59 (1), pp. 181–188.[73]Liu,, H., I, D., Guo, S. (2008), “Rheological properties of channel catfish

(Ictalurus punctaus) gelatine from fish skins preserved by different methods”,

LWT - Food Sci. Technol., 41 (8), pp. 1425–1430.[74]Liu, H. Y., D, Li., Guo, S. D. (2008), “Extraction and properties of gelatin from

channel catfish (Ietalurus punetaus) skin”, LWT - Food Sci. Technol., 41 (3), pp.

414–419.[75]Lyu, F., Shen, K., Ding, Y., Ma, X. (2016), “Effect of pretreatment with carbon

monoxide and ozone on the quality of vacuum packaged beef meats”, Meat Sci.,

117, pp. 137–146.[76]Mariod, A. A., Adam, H. F.(2013), “Review: Gelatin, Source, Extraction and

Industrial Applications”, Acta Sci. Polanonorum Technol. Aliment., 12(2), pp.

135–147.[77]Mohebi, E., Shahbazi, Y. (2017), “Application of chitosan and gelatin based

active packaging films for peeled shrimp preservation: A novel functional

wrapping design”, LWT - Food Sci. Technol., 76, pp. 108–116.[78]Mehdi Nikooa, N. Y., Benjakulb Soottawat, Basharib Mohanad, Alekhorshiedc

Masood, Abdoulaye Idrissa Cissoumaa and Xu, X. (2014) “Physicochemical

properties of skin gelatin from farmed Amur sturgeon (Acipenser schrenckii) as

influenced by acid pretreatment”, Food Biosci., 5, pp. 19–26.[79]Mohtar, N. F., Perera, C. O., Quek, S. Y., Hemar, Y., “Optimization of gelatine

gel preparation from New Zealand hoki (Macruronus novaezelandiae) skins and

the effect of transglutaminase enzyme on the gel properties”, Food Hydrocoll.,

31 (2), pp. 204–209.[80]Morsy, R., Hosny, M., Reicha, F.,

physicochemicalevaluationofElnimr T. (2017), “Developing andcross-linkedelectrospungelatin–glycerolnanofibrous membranes for medical applications”, J. Mol. Struct., 11 (35), pp.

222–227.

[81]Nagarajan, M., Benjakul, S., Prodpran, T., Songtipya, P., Kishimura, H.,

“Characteristics and functional properties of gelatin from splendid squid (Loligo

formosana) skin as affected by extraction temperatures”, Food Hydrocoll., 29

(2), pp. 389–397.[82]Nagarajan, M., Benjakul, S., Prodpran, T., Songtipya, P. (2013), “Effects of

bleaching on characteristics and gelling property of gelatin from splendid squid

(Loligo formosana) skin”, Food Hydrocoll., 32 (2), pp. 447–452.[83]Nikoo, M. (2011), “Characterization of gelatin from the skin of farmed Amur

sturgeon Acipenser schrenckii”, Int. Aquat. Res., 3 (2), pp. 135–145.[84]Niu, L. (2013), “Characterization of tilapia (Oreochromis niloticus) skin gelatin

extracted with alkaline and different acid pretreatments”, Food Hydrocoll., 33

(2), pp. 336–341.[85]Norziah, M. H., Al-Hassan, A., Khairulnizam, A. B., Mordi, M. N., Norita, M.

(2009), “Characterization of fish gelatin from surimi processing wastes: Thermal

analysis and effect of transglutaminase on gel properties”, Food Hydrocoll., 23

(6), pp. 1610–1616.[86]Mohtar, N. F., Perera, C. O., Hemar, Y. (2014), “Chemical modification of New

Zealand hoki (Macruronus novaezelandiae) skin gelatin and its properties”, Food

Chem., 155, pp. 64–73.[87]Núđez-Flores R., Castro, A. X., López-Caballero, M. E., Montero, P., GómezGuillén, M. C. (2013), “Functional stability of gelatin-lignosulphonate films and

their feasibility to preserve sardine fillets during chilled storage in combination

with high pressure treatment”, Innov. Food Sci. Emerg. Technol., 19, pp. 95–103.[88]Official Procedure of the Gelatin Manufacturers Institute of America, (2013),

“Standard testing methods for edible gelatin”.[89]Oh, J. H. (2012), “Characterization of edible film fabricated with channel catfish

Ictalurus punctatus gelatin by Cross-linking with transglutaminase”, Fish. Aquat.

Sci.,15 (1), pp. 9–14.[90]Özyurt, G., Kuley, E., Özkütük, S., Özogul, F. (2009), “Sensory, microbiological

and chemical assessment of the freshness of red mullet (Mullus barbatus) and

goldband goatfish (Upeneus moluccensis) during storage in ice”, Food Chem.,

114 (2), pp. 505–510.[91]Pal, G. K., Suresh, P. V. (2016), “Sustainable valorisation of seafood byproducts: Recovery of collagen and development of collagen-based novel

functional food ingredients”, Innov. Food Sci. Emerg. Technol., 37, pp. 201–215[92] Paulo, F., Santos, L.(2017), “Design of experiments for microencapsulation

applications: A review”, Mater. Sci. Eng. C., 77, pp. 1327–1340.

[93]Pauly, D., Zeller, D. (2017), “Comments on FAOs State of World Fisheries and

Aquaculture (SOFIA 2016)”, Mar. Policy, 77, pp. 176–181.[94] Pranoto, Y., Marseno, D. W., Rahmawati, H. (2011), “Characteristics of gelatins

extracted from fresh and sun-dried seawater fish skins in Indonesia”, Int. Food

Res. J., 18 (4), pp. 1335–1341.

[95] Prodpran, T., Benjakul, S., Phatcharat, S. (2012), “Effect of phenolic compounds

on protein cross-linking and properties of film from fish myofibrillar protein”,

Int. J. Biol. Macromol., 51(5), pp. 774–782.

[96]Q. Zhang (2016), “Comparison of collagen and gelatin extracted from the skins

of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and channel catfish (Ictalurus punctatus)”,

Food Biosci., 13, pp. 41–48.[97]Reddy, G. K. and Enwemeka, C. S. (1996), “A Simplified Method for the

Analysis of Hydroxyproline in Biological Tissues”, 29(3), pp. 225–229.[98]Reinhard Schrieber and Herbert Gareis (2007), Gelatine Handbook.[99]Ruiz-Capillas, C., Gillyon, C. M., Horner, W. F. a. (2000), “Determination of

volatile basic nitrogen and trimethylamine nitrogen in fish sauce by flow

injection analysis”, Eur. Food Res. Technol., 210 (6), pp. 434–436.[100] Sae-leaw, T., Benjakul, S., O’Brien, N. M. (2016), “Effects of defatting and

tannic acid incorporation during extraction on properties and fishy odour of

gelatin from seabass skin”, LWT - Food Sci. Technol., 65, pp. 661–667.

[101] Sanka,r S., Sekar, S., Mohan, R., Ran,i S., Sundaraseelan, J., Sastry, T. P.

(2008), “Preparation and partial characterization of collagen sheet from fish

(Lates calcarifer) scales”, Int. J. Biol. Macromol., 42 (1), pp. 6–9.

[102] S. G. and V. Kokol (2011), “Biomaterials and Their Biocompatibility : Review

and Perspectives”, Biomater. Appl. Nanomedicine, pp. 1–36.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (275 trang)

×