1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission,2004)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.08 MB, 101 trang )


Hình 1.6: Mơ hình QTRR liên tục cua Hồng Đình Phi

Nguồn: Hồng Đình Phi (2015).

Với mơ hình QTRR như trên, tác giả Hồng Đình Phi nhận định rõ Quy trình

liên tục QTRR gồm 6 bước: Đặt mục tiêu; nhận diện rủi ro; đánh giá rủi ro; phân

loại rủi ro; xử lý rủi ro; theo dõi báo cáo. Hoạt động quản trị rủi ro là hoạt động liên

tục, không ngừng nghỉ của doanh nghiệp. Trong kinh doanh luôn tồn tại rất nhiều

loại rủi ro, đánh giá, phân loại rủi ro đúng, doanh nghiệp sẽ có phương pháp xử lý

rủi ro hiệu quả.1.4.5. Đề xuất mơ hình nghiên cứu Quản trị rủi ro nguồn nhân lực tại

công ty Dịch vụ Agribank

Từ mô hình quản trị rủi ro liên tục của tác giả Hồng Đình Phi (2015) kết

hợp với mơ hình quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000, tác giả đề xuất mơ hình

nghiên cứu quản trị rủi ro nguồn nhân lực tại Công ty Dịch vụ Agribank trong

khuôn khổ của luận văn này như sau:38Nhận diện rủi ro nguồn nhân lựcPhân tích rủi ro nguồn nhân lựcXác định mức độ rủi ro nguồn nhân lựcXử lý rủi ro nguồn nhân lựcTheo dõi và xem xét rủi ro nguồn nhân lực

Hình 1.7: mơ hình nghiên cứu quản trị rui ro nguồn nhân lực tại Cơng ty Dịch

vụ Agribank1.5. Vai trò cua quản trị rui ro nguồn nhân lực đến an ninh doanh nghiệp

Khi nghiên cứu về an ninh phi truyền thống, Tác giả Hồng Đình Phi có nêu

ra một số lĩnh vựa an ninh doanh nghiệp trong đó tác giả có đề cập đến an ninh con

người của doanh nghiệp (an ninh nguồn nhân lực)

Bảng 1.1: Một số lĩnh vực an ninh doanh nghiệp trong ANPTT

AN tài chính

cua DNTTKhái niệm mới

Khái

1niệm

cơ bản2Mục

tiêutrong bối cảnh

hội nhập và

cạnh tranh tồn

cầu, biến đổi

tồn cầu

Phòng tránh

được các rủi roAN công nghệ cua

DNAN con người

cua DNAN thương hiệu

cua DNKhái niệm mớiKhái niệm mớiKhái niệm mớitrong bối cảnh hộitrong bối cảnhtrong bối cảnhnhập và cạnh tranhhội nhập và cạnh hội nhập và cạnhtoàn cầu, biến đổitranh toàn cầu,toàn cầubiến đổi toàn cầu biến đổi toàn cầuPhát triển, bảo vệ

và sử dụng hiệuPhát triển, sử

dụng an toàn và39tranh tồn cầu,Xây dựng, sử

dụng, bảo vệ,AN tài chính

cua DNTT345AN cơng nghệ cua

DNAN con người

cua DNAN thương hiệu

cua DNchínhtài chính, đảm

bảo nguồn lực

tài chính để

cạnh tranh bền

vữngquả các năng lực

cơng nghệ để cạnh

tranh bền vữngphát triển,

hiệu quả nguồn

thương hiệu để

nhân lực để cạnh

cạnh tranh bền

tranh bền vững

vữngChủ

thể

chínhCác chủ doanh

nghiệpCác chủ doanh

nghiệpCác chủ doanh

nghiệpĐiều lệ cơng ty;

Chiến lược tài

chính của DN;

Quy chế kiểm

sốt thu chi và

Quy trình quản

trị rủi ro.Chiến lược kinh

doanh và chiến

lược cơng nghệ;

Quy trình quản trị

cơng nghệ và Quy

chế bảo mật cơng

nghệ.Chiến lược phát

triển nguồn nhân

lực; Quy trình

quản trị nguồn

nhân lực và Quy

trình giám sát

nhân lực.Các chủ doanh

nghiệpChiến lược kinh

doanh và chiến

Cơng

lược thương

cụ

hiệu; Đăng ký

chính

bảo hộ và Quy

chế quản trị

thương hiệu.

Hàng giả, hàng

Mất cân đối thu

Năng lực công

Mất an tồn lao nhái; Cạnh tranh

chi; Khủng

nghệ yếu kém;

động; Mâu

khơng lành

hoảng KT-TC

Mối đe

Trộm cắp bí mật

thuẫn, xung đột, mạnh; Thương

lớn nhỏ; Tham

dọa

cơng nghệ; Thiếu

đình cơng, phá

hiệu khơng có

nhũng nội bộ;

chính

tiền và nhân lực

hoại; Đối thủ

sức mạnh như

Lừa đảo tài

cho R&D; Công

câu nhân tài; Nội một tài sản trí

chính, kinh

nghệ mới thay thế. gián

tuệ; Uy tín lãnh

doanh.

đạo DN giảm.

Nguồn: Nguyễn Văn Hưởng, Bùi Văn Nam, Hồng Đình Phi (2015)

Nếu như con người được xem là một trong những nguồn lực quan trọng đóng

góp vào sự thành cơng của mọi doanh nghiệp thì việc đảm bảo an ninh con người trong

doanh nghiệp trở thành một vấn đề bức thiết đặt ra. Theo PGS- TS Hồng Đinh Phi

(2015) thì an ninh con người trong doanh nghiệp được hiểu là sự an toàn, ổn định và phát

triển bền vững của con người hay nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Trong đó, mục

tiêu chính của việc đảm bảo an ninh con người trong doanh nghiệp là việc phát triển, sử

dụng an toàn và hiệu quả nguồn nhân lực để cạnh tranh bền vững. Điều này sẽ góp phần

40đảm bảo an ninh con người trong doanh nghiệp trước các mối đe dọa như: Mất an toàn

lao động; Mâu thuẫn, xung đột, đình cơng, phá hoại; Đối thủ câu nhân tài; Nội gián. Để

thực hiện mục tiêu này, các chủ thể chính là chủ doanh nghiệp và nhà quản lý doanh

nghiệp cần phải sử dụng các công cụ chính như: Chiến lược phát triển nguồn nhân lực;

Quy trình quản trị nguồn nhân lực; Quy trình giám sát nhân lực. Đặc biệt, với vai trò duy

trì, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tổ chức thì hoạt động đào tạo được cho là

một trong những giải pháp quan trọng trong việc đảm bảo an ninh con người trong hoạt

động của doanh nghiệp.Hình 1.7: Hình tháp khả năng cạnh tranh bền vững cua doanh nghiệp

Nguồn: Hồng Đình Phi (2015).

Michael Porter đưa ra mơ hình Phân tích chuỗi giá trị đã chỉ ra rằng quản trị

nguồn nhân lực là một phần trong một chuỗi các hoạt động có liên kết theo chiều

dọc nhằm tạo lập và gia tăng giá trị cho khách hàng và lợi nhuận cho doanh nghiệp41Hình 1.9: Mơ hình chuỗi giá trị cua doanh nghiệp

(Nguồn: Michael E.Porter)

Đồng thời trong quá trình nghiên cứu về An ninh phi truyền thống, nhóm tác

giả Nguyễn Văn Hưởng & Hồng Đình Phi có xây dựng Phương trình an ninh cơ

bản của 1 chủ thể

AN NINH CỦA 1 CHỦ THỂ = (AN TOÀN + ỔN ĐỊNH + PHÁT

TRIỂN BỀN VỮNG) – (CHI PHÍ QUẢN TRỊ RỦI RO + KHỦNG

HOẢNG + CHI PHÍ KHẮC PHỤC)

Dựa trên phương trình cơ bản an ninh của 1 chủ thể, các tác giả đã tổng hợp

và phát triển mơ hình phương trình cơ bản về an ninh con người hay an ninh nguồn

nhân lực của doanh nghiệp, cụ thể như sau :

AN NINH NGUỒN NHÂN LỰC = (AN TOÀN + ỔN ĐỊNH + PHÁT TRIỂN

BỀN VỮNG) – (CHI PHÍ QUẢN TRỊ RỦI RO + CHI PHÍ MẤT DO KHỦNG

HOẢNG + CHI PHÍ KHẮC PHỤC KHỦNG HOẢNG)

An tồn: Chất lượng nguồn nhân lực, những xung đột liên quan đến nguồn

nhân lực, tai biến liên quan đến nguồn nhân lực42Ổn định: số lượng và quy mô của nguồn nhân lực, khả năng tiếp cận và duy trì

với nguồn nhân lực (tuyển dụng,môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ,…)

Phát triển bền vững: hiện trạng các chiến lược, chính sách, luật pháp, quy

hoạch đảm bảo an ninh nguồn nhân lực, tiềm lực kinh tế đảm bảo an ninh nguồn

nhân lực, khoa học – công nghệ và hợp tác, đào tạo.

Chi phí quản trị rủi ro: chi phí cho hệ thống đảm bảo cho doanh nghiệp có

thể loại trừ, né tránh và giảm thiểu rủi ro xảy ra đối với nguồn nhân lực

Chi phí mất do khủng khoảng: chi phí mất do xảy ra các khủng hoảng liên

quan đến sức khỏe và phúc lợi người lao động, chi phí mất đi do năng suất lao động

giảm, chi phí tài chính,

Chi phí khắc phục khủng hoảng: chi phí khắc phục thiệt hại do tai nạn xảy ra,

chi phí khắc phục thiệt hại do xung đột nguồn nhân lực, chi phí khắc phục tai biến

liên quan đến nguồn nhân lực.

Vì vậy để doanh nghiệp ổn định và phát triển bền vững, chắc chắn cần quản

trị tốt rủi ro nguồn nhân lực.43CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI

CÔNG TY DỊCH VỤ AGRIBANK

2.1. Giới thiệu về công ty dịch vụ Agribank

2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty Dịch vụ Agribank

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam được

thành lập theo Quyết định số 43/QĐ/HĐQT - TCCB ngày 29/01/2004 của Ngân hàng

Nông nghiệp và Phát triển Nông thơn Việt Nam (Agribank).

Tên giao dịch tiếng việt đầy đủ:

Cơng ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt

NamTên giao dịch tiếng Việt viết tắt:

Cơng ty Dịch vụ Agribank

Tên giao dịch tiếng Anh đầy đủ:

Agribank Banking Services Company Limited.

Tên giao dịch tiếng Anh viết tắt: ABSC.,LTD

Trụ sở chính: Số 10 Chùa Bộc, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Mục tiêu và tiêu chí hoạt động: Tập trung phát triển kinh doanh để trở thành một trong

những doanh nghiệp hàng đầu cung cấp các dịch vụ phục vụ hoạt động của hệ thống tài

chính ngân hàng.2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển

-Tiền thân là cơ quan ấn lốt của Bộ Tài chính được thành lập ngày 15/11/1945. Cơ

sở vật chất là nhà in Topanh (toapin), chủ là người Pháp được Chính phủ mua lại.-Địa điểm nơi nhà in topanh đóng sau này là cửa hàng Bách hóa số 5 Nam Bộ.

Nhiệm vụ chủ yếu là in ấn các loại giấy bạc, tài liệu, sổ sách cho Bộ Tài chính.

Trong những năm từ 1945 đến 1951 in các loại giấy bạc tài chính mệnh giá từ 1-đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng 50 đồng và sau đó là 100 đồng.

Đến tháng 6/1951 Chính phủ có sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia

Việt Nam, quyết định thay giấy bạc tài chính bằng giấy bạc Ngân hàng. Việc in và

phát hành giấy bạc Ngân hàng do Ngân hàng Quốc gia đảm trách. Nhà máy được-chuyển về Ngân hàng Nhà nước lấy tên là Nhà in Ngân hàng.

Từ đây nhà máy đảm nhận in giấy bạc, giấy tờ có giá phục vụ cho Nhà nước như

các loại tem phiếu thời kỳ bao cấp: Phiếu gạo, thực phẩm, trái phiếu, kỳ phiếu, cổ

phiếu, hóa đơn.

44-Đến năm 1975 sau giải phóng Miền Nam Nhà nước thành lập Nhà in Ngân hàng 2.-Nhà máy đổi tên thành Nhà in Ngân hàng 1

Đến năm 2001 hai nhà in chuyển về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông-thôn Việt Nam

Tháng 4/2004 Ngân hàng Nông nghiệp thành lập Công ty In Đầu tư Thương mại Dịch

vụ Ngân hàng trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị là Nhà in Ngân hàng 1, Nhà in Ngân hàng 2-và Công ty In Thương mại và Dịch vụ Ngân hàng

Năm 2005 thành lập Trung tâm Dịch vụ Ngân quỹ.

2006 thành lập Trung tâm Dịch vụ Ngân quỹ miền nam

Đến tháng 4/2011 đổi tên thành Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Ngân hàng

Nông nghiệp Việt Nam (gọi tắt là: Công ty Dịch vụ Agribank)

Với số vốn điều lệ ban đầu là 135,8 tỷ đồng, trải qua quá trình hơn 10 năm hoạt

động được nhiều lần phê duyệt điều chỉnh tăng vốn, hiện nay vốn điều lệ của Công ty

là 650 tỷ đồng.2.1.3. Mạng lưới hoạt động

MIỀN BẮC

NHÀ IN NGÂN HÀNG I

Địa chỉ: Số 10 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NGÂN QUỸ

Địa chỉ: Số 10 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

MIỀN NAM

NHÀ IN NGÂN HÀNG II

Địa chỉ: Số 422 Trần Hưng Đạo, Quận 5, TP.HCM

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NGÂN QUỸ MIỀN NAM

Địa chỉ: Số 422 Trần Hưng Đạo, Quận 5, TP.HCM2.1.4. Cơ cấu tổ chức45Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (101 trang)

×