Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ ỨNG DỤNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

10Mơ hình  ETLSử dụng ETL_Tool SSIS để import dữ liệuĐồ án tốt nghiệp hệ trung cấp chính quyMai Tuấn Anh11Cài đặt, load dữ liệu, phân tích và hiển thị dữ liệu bằng giải pháp 

TableauKẾT LUẬN

Do trình độ đồ án chỉ ở mức độ trung cấp tin học, nên việc triển khai 

dự án BI còn nhiều hạn chế, và sử dụng giải pháp Tableau nhằm thực 

hiện nhanh, và chủ yếu chỉ đi trên bề mặt là biểu diễn dữ liệu, cũng có 

cấp độ phân tích dữ liệu, so sánh dữ liệu và dự đốn dữ liệu, nhưng 

chưa sâuĐồ án tốt nghiệp hệ trung cấp chính quyMai Tuấn Anh12Đồ án tốt nghiệp hệ trung cấp chính quyMai Tuấn Anh13Đồ án tốt nghiệp hệ trung cấp chính quyMai Tuấn AnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ ỨNG DỤNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×