1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

Kết cấu luận văn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (381.26 KB, 71 trang )


10

CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ

TUYÊN TRUYỀN, TƯ VẤN, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NỘP THUẾ CỦA

CỤC THUẾ TỈNH

1.1. Khái quát chung về phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ

doanh nghiệp nộp thuế

1.1.1. Khái niệm, vai trò của Thuế và Pháp luật thuế

1.1.1.1. Khái niệm về Thuế

Cho đến nay trong các sách báo kinh tế trên thế giới vẫn phưa có thống nhất

tuyệt đối về khái niệm thuế. Đứng trên các góc độ khác nhau theo các quan điểm

của các nhà kinh tế khác nhau thì có định nghĩa về thuế khác nhau.

Theo nhà kinh tế học Gaston Jeze trong cuốn “Tài chính cơng” đưa ra một

định nghĩa tương đối cổ điển về thuế: “ Thuế là một khoản trích nộp bằng tiền, có

tính chất xác định, khơng hồn trả trực tiếp do các cơng dân đóng góp cho nhà nước

thơng qua con đường quyền lực nhằm bù đắp những chi tiêu của Nhà Nước.”.

Trên góc độ phân phối thu nhập: “ Thuế là hình thức phân phối và phân phối

lại tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân nhằm hình thành các quỹ tiền tệ tập

trung của nhà nước để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu cho việc thực hiện các chức

năng, nhiệm vụ của nhà nước.”

Trên góc độ người nộp thuế: “Thuế là khoản đóng góp bắt buộc mà mỗi tổ

chức, cá nhân phải cộ nghĩa vụ đóng góp cho nhà nước theo luật định để đáp ứng nhu

càu chi tiêu cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước”

Trên góc độ kinh tế học: “Thuế là một biện pháp đặc biệt, theo đó, nhà nước

sử dụng quyền lực của minh để chuyển một phần nguồn lực từ khu vực tư sang khu

vực công nhằm thực hiện các chức năng kinh tế - xã hội của nhà nước.”

Theo từ điển tiếng việt: “Thuế là khoản tiền hay hiện vật mà người dân hoặc

các tổ chức kinh doanh, tuỳ theo tài sản, thu nhập, nghề nghiệp... buộc phải nộp cho

nhà nước theo mức quy định.”

Từ các định nghĩa trên ta có thể rút ra được một số đặc trung chung của thuế là:

Thứ nhất, nội dung kinh tế của thuế được đặc trưng bởi các mối quan hệ tiền

tệ phát sinh dưới nhà nước và các pháp nhân, các thể nhân trong xã hội.

Thứ hai, những mỗi quan hệ dưới dạng tiền tệ này được nảy sinh một cách11

khách quan và có ỹ nghĩa xã hội đặc biệt- việc chuyển giao thu nhập có tính chất bắt

buộc theo mệnh lệnh của Nhà nước.

Thứ ba, xét theokhía cạnh pháp luật, thuế là một khoản nộp cho Nhà nước

được pháp luật quy định theo mức thu và thời hạn nhất định.

Từ các đặc trưng trên của thuế , ta có thể nêu lên khái niệm tổng quát về thuế

là: "Thuế là một khoản đóng góp bắt buộc từ các thể nhân và pháp nhân cho

nhà nước theo mức độ và thời hạn được pháp luật quy định nhằm sử dụng cho

mục đích cơng cộng".

1.1.1.2. Vai trò của Thuế và Pháp luật Thuế

Các nhà kinh tế học thường đề cập vai trò của thuế đối với ngân sách Nhà

nước và đời sống xã hội. Bởi vì trên thực tế, thông qua hoạt động thu thuế, Nhà nước

tập trung được một bộ phận của cải của xã hội từ đó hình thành nên quỹ ngân sách Nhà

nước và thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội.

Về phương diện Luật học, thuế là một thực thể do Nhà nước đặt ra thông qua

việc ban hành các văn bản pháp luật. Các văn bản quy phạm pháp luật khơng chỉ

quy định nội dung các loại thuế mà còn xác lập các quyền, nghĩa vụ của các chủ thể,

các biện pháp đảm bảo thực hiện thu, nộp thuế. Pháp luật thuế là sự thể chế hố các

chính sách kinh tế - xã hội của Nhà nước. Chính vì vậy pháp luật thuế là nhân tố

quyết định ý nghĩa kinh tế - xã hội của thuế và có vai trò quan trọng đối với nền

kinh tế và đời sống xã hội.

Vai trò của thuế là sự biểu hiện cụ thể các chức năng của thuế trong những

điều kiện kinh tế, xã hội nhất định. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, với sự

thay đổi phương thức can thiệp của Nhà nước vào hoạt động kinh tế, thuế đóng vai

trò hết sức quan trọng đối với qúa trình phát triển kinh tế - xã hội. Thuế là công cụ

chủ yếu của Nhà nước nhằm huy động tập trung một phần của cải vật chất trong xã

hội vào ngân sách Nhà nước.

Vai trò của thuế là sự biểu hiện cụ thể các chức năng của thuế trong những

điều kiện kinh tế, xã hội nhất định. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, với sự

thay đổi phương thức can thiệp của Nhà nước vào hoạt động kinh tế, thuế đóng vai

trò hết sức quan trọng đối với qúa trình phát triển kinh tế - xã hội. Vai trò của thuế

được thể hiện trên các khía cạnh sau đây:12

- Pháp luật thuế là công cụ chủ yếu của Nhà nước nhằm huy động tập trung

một phần của cải vật chất trong xã hội vào ngân sách Nhà nước.

- Pháp luật thuế là công cụ điều tiết vĩ mô của Nhà nước đối với nền kinh tế

và đời sống xã hội.

- Pháp luật thuế là cơng cụ góp phần đảm bảo sự bình đẳng giữa các thành

phần kinh tế và công bằng xã hội.

1.2. Tổng quan về phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ Người

nộp thuế

1.2.1 Phát triển và phát triển dịch vụ

* Khái niệm phát triển

Hiện nay, có nhiều quan niệm khác nhau về sự phát triển. Theo tác giả

Raaman Weitz và Rehovot (1995): “Phát triển là một quá trình thay đổi liên tục làm

tăng trưởng mức sống của con người và phân phối công bằng những thành quả tăng

trưởng trong xã hội”.

Trên cơ sở khái quát sự phát triển của mọi sự vật, hiện tượng tồn tại trong hiện

thực, quan điểm duy vật biện chứng của tác giả Nguyễn Hữu Vui, Nguyễn Ngọc

Long (2005) khẳng định, phát triển là một phạm trù triết học dùng để chỉ quá trình

vận động tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến

hoàn thiện hơn của sự vật. Sự phát triển chỉ là một trường hợp đặc biệt của sự vận

động. Trong quá trình phát triển của mình trong sự vật sẽ hình thành dần dần những

quy định mới cao hơn về chất, sẽ làm thay đổi mối liên hệ, cơ cấu, phương thức tồn

tại và vận động, chức năng vốn có theo chiều hướng ngày càng hoàn thiện hơn.

* Khái niệm về dịch vụ

Dịch vụ là một khái niệm phổ biến nên có nhiều cách định nghĩa. Adam Smith

từng định nghĩa rằng, "dịch vụ là những nghề hoang phí nhất trong tất cả các nghề

như cha đạo, luật sư, nhạc công, ca sĩ ôpêra, vũ công... Công việc của tất cả bọn họ

tàn lụi đúng lúc nó được sản xuất ra". Từ định nghĩa này, ta có thể nhận thấy rằng

Adam Smith có lẽ muốn nhấn mạnh đến khía cạnh "khơng tồn trữ được" của sản

phẩm dịch vụ, tức là được sản xuất và tiêu thụ đồng thời.

Hoặc có thể hiểu dịch vụ là một hoạt động xã hội mà hoạt động này đã xảy ra

trong mối quan hệ trực tiếp giữa khách hàng và đại diện của công ty cung ứng dịch vụ.13

C. Mác cho rằng : "Dịch vụ là con đẻ của nền kinh tế sản xuất hàng hóa, khi

mà kinh tế hàng hóa phát triển mạnh, đòi hỏi một sự lưu thông thông suốt, trôi chảy,

liên tục để thoả mãn nhu cần ngày càng cao đó của con người thì dịch vụ ngày càng

phát triển". Như vậy, với định nghĩa trên, C. Mác đã chỉ ra nguồn gốc ra đời và sự

phát triển của dịch vụ, kinh tế hàng hóa càng phát triển thì dịch vụ càng phát triển

mạnh.

Theo ISO 8402 thì “Dịch vụ là kết quả tạo ra do các hoạt động tiếp xúc giữa

người cung ứng và khách hàng và các hoạt động nội bộ của người cung ứng để đáp

ứng nhu cầu của khách hàng”

Khi kinh tế càng phát triển thì vai trò của dịch vụ ngày càng quan trọng và

dịch vụ đã trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khác nhau: từ kinh tế

học đến văn hóa học, luật học, từ hành chính học đến khoa học quản lý. Do vậy mà

có nhiều khái niệm về dịch vụ theo nghĩa rộng hẹp khác nhau, đồng thời cách hiểu

về nghĩa rộng và nghĩa hẹp cũng khác nhau.

Như vậy có thể định nghĩa một cách chung nhất: dịch vụ là những hoạt động

lao động mang tính xã hội, tạo ra các sản phẩm hàng hóa khơng tồn tại dưới hình

thái vật thể, khơng dẫn đến việc chuyển quyền sở hữu nhằm thoả mãn kịp thời các

nhu cầu sản xuất và đời sống sinh hoạt của con người.

Từ các khái niệm về phát triển và dịch vụ, tác giả đi đến khái quát khái niệm

phát triển dịch vụ là một quá trình thay đổi liên tục làm tăng trưởng từ kém hoàn

thiện đến hoàn thiện hơn của sự vật bao gồm những hoạt động lao động mang tính

xã hội, tạo ra các sản phẩm hàng hóa khơng tồn tại dưới hình thái vật thể, khơng

dẫn đến việc chuyển quyền sở hữu nhằm thoả mãn kịp thời các nhu cầu sản xuất và

đời sống sinh hoạt của con người.

1.2.2. Dịch vụ Thuế

Là một khái niệm đã xuất hiện khá lâu trong quản lý thuế của các quốc gia tiên

tiến trên thế giới. Ở nước ta dịch vụ thuế là khái niệm mới xuất hiện, nó tồn tại từ

khi nền kinh tế thực hiện mở cửa và hội nhập. Dịch vụ thuế được hiểu là một trong

những phương tiện hỗ trợ thiết thực cho công tác quản lý thuế,

Như vậy có thể hiểu Dịch vụ Thuế là hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ

người nộp thuế của cơ quan thuế (hay gọi là dịch vụ thuế công) và hoạt động14

cung cấp dịch vụ thuế của các doanh nghiệp ở Việt Nam (hay gọi là dịch vụ thuế

tư).

Như vậy, dịch vụ thuế gồm dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế,

dịch vụ nộp thuế và thu thuế của cơ quan thuế, theo đó, đây là loại dịch vụ công do

cơ quan thuế cung ứng cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, bao

gồm các dịch vụ giải thích và tự vấn pháp luật, hỗ trợ việc chuẩn bị đăng ký, kê

khai, tính thuế, quyết toán thuế và dịch vụ thu, nộp thuế; đảm bảo nâng cao chất

lượng và hiệu quả của công tác quản lý thuế. Trong đó dịch vụ hỗ trợ, tư vấn cho

người nộp thuế có ý nghĩa quyết định đến thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm

của cơ quan thuế và người nộp thuế.

1.2.3. Tuyên truyền về thuế

Tuyên truyền là truyền bá giáo dục giải thích nhằm chuyển biến và nâng cao

về nhận thức, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, xây dựng thành niềm tin; thúc đẩy mọi

người hành động một cách tự giác, nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm

vụ đề ra.

Tuyên truyền về thuế là hoạt động phổ biến những quy định về thuế được ban

hành trong các văn bản pháp luật về thuế của nhà nước cũng như những chương

trình ứng dụng tin học trong ngành Thuế đến công chúng, đặc biệt là người nộp

thuế. Có rất nhiều cách tuyên truyền, phổ biến đến NNT nói chung và các Doanh

nghiệp nói riêng của cơ quan thuế như tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền qua các

tờ rơi, các kênh thông tin truyền thông …

1.2.4. Tư vấn về thuế

Tư vấn có thể hiểu một cách đơn giản là giảng giải, đưa ra lời khun, có tính

chất quan hệ một chiều (tư vấn luật pháp, tư vấn xây dựng…). Từ điển Hồng Phê

“Tư vấn là góp ý kiến về một vấn đề được hỏi, nhưng khơng có quyền quyết định”.

Tư vấn về Thuế thực chất là lời khuyên, sự góp ý của đối tượng này với đối

tượng khác thông qua việc vận dụng tư duy kinh tế để giải quyết bài toán kinh

doanh theo pháp luật thuế .

1.2.5. Hỗ trợ về thuế

Hỗ trợ về thuế là hoạt động tư vấn, hướng dẫn, trợ giúp quá trình thực thi15

chính sách, pháp luật về thuế.Trong q trình hoạt động sản xuất kinh doanh NNT

được sự giúp đỡ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân của cơ quan thuế hoặc các tổ chức dịch

vụ thuế hỗ trợ về chính sách, pháp luật thuế.

Từ các khái niệm cơ bản được nên trên, tác giả đi đến khái niệm về dịch vụ

tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế là hoạt động tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ,

phổ biến pháp luật về thuế của cơ quan thuế và một số tổ chức có liên quan cung

ứng cho người nộp thuế trong quá trình chấp hành pháp luật thuế của người nộp

thuế.

1.3 Đặc điểm, vai trò, nguyên tắc thực hiện dịch vụ tuyên truyền, tư vẫn,

hỗ trợ người nộp thuế

1.3.1 Đặc điểm dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế

Dịch vụ là một sản phẩm đặc biệt, có một đặc tính khác với các loại hàng hố

khác. Những sản phẩm này làm cho hàng hố khó định lượng và không thể nhận dạng

bằng mắt thường được. Dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế trước hết

nó mang đặc điểm chung của các dịch vụ, bên cạnh đó, với đặc điểm của cơng tác

tun truyền, tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế nên nó có một số đặc điểm cụ thể sau:

- Tính vơ hình

Khơng giống như những sản phẩm vật chất, dịch vụ khơng thể nhìn thấy,

không nếm được, không nghe thấy được hay không ngửi thấy được trước khi người

ta mua chúng. Để giảm bớt mức độ khơng chắc chắn, người mua sẽ tìm các dấu

hiệu hay bằng chứng về chất lượng dịch vụ. Họ sẽ suy diễn chất lượng dịch vụ từ

địa điểm, con người, trang thiết bị, tài liệu, thông tin, biểu tượng và giá cả mà họ

thấy. Với lý do vơ hình nên các công ty, các tổ chức kinh doanh cảm thấy khó khăn

trong việc nhận thức như thế nào về dịch vụ và đánh giá chất lượng dịch vụ.

- Tính khơng đồng nhất

Đặc tính này còn gọi là tính khác biệt của dịch vụ. Theo đó việc thực hiện dịch

vụ thường khác nhau tuỳ thuộc vào cách thức phục vụ, nhà cung cấp dịch vụ, người

phục vụ, thời gian thực hiện, lĩnh vực phục vụ, đối tượng phục vụ và địa điểm phục

vụ. Đặc tính này thể hiện nhất đối với các dịch vụ bao hàm sức lao động cao.

Việc đòi hỏi chất lượng đồng nhất từ đội ngũ nhân viên sẽ rất khó đảm bảo. Lý

do là những cơng ty dự định phục vụ thì có thể hồn tồn khác với những gì mà16

người tiêu dùng nhận được. Đối với dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ NNT thì nó

thể hiện ở sự khác biệt giữa những sản phẩm được CQT cung ứng và nhu cầu của

NNT.

- Tính khơng thể tách rời

Tính khơng tách rời của dịch vụ thể hiện ở việc khó phân chia dịch vụ thành

hai giai đoạn rạch ròi là giai đoạn sản xuất và giai đoạn sử dụng. Dịch vụ thường được

tạo ra và sử dụng đồng thời. Ở đây, đối với dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ được

diễn ra một cách đồng thời giữa một bên cung ứng dịch vụ (Cơ quan thuế) và một bên

tiếp nhận dịch vụ mà ở đây là NNT.

Đối với những dịch vụ có hàm lượng lao động cao, ví dụ như chất lượng xảy

ra trong quá trình chuyển giao dịch vụ thì chất lượng dịch vụ thể hiện trong quá

trình tương tác giữa khách hàng và nhân viên của công ty cung cấp dịch vụ.

- Tính khơng lưu giữ được

Dịch vụ khơng thể cất giữ, lưu kho rồi đem bán như hàng hố khác. Tính

khơng lưu giữ được của dịch vụ sẽ không thành vấn đề khi mà nhu cầu ổn định. Khi

nhu cầu thay đổi, các cơng ty sẽ gặp khó khăn. Ví dụ như các cơng ty vận tải cơng

cộng phải có nhiều phương tiện hơn gấp bội so với số lượng cần thiết theo nhu cầu

bình thường trong suốt cả ngày để đảm bảo phục vụ cho nhu cầu vào những giờ cao

điểm. Chính vì vậy, dịch vụ là sản phẩm được sử dụng khi tạo thành và kết thúc

ngay sau đó.

1.3.2 Vai trò dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế

Thực tiễn Việt nam và kinh nghiệm nhiều nước cho thấy sự thành công trong

việc thực hiện các chính sách, chế độ thuế khơng chỉ nhờ vào quy định trong văn

bản pháp quy được hồn hảo mà còn phụ thuộc rất lớn vào sự am hiểu chính sách

chế độ thuế và ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế nghiêm túc của cán bộ thuế, của

NNT. Vì vậy, ngành thuế đã xác định công tác tuyên truyền, giáo dục về thuế sâu

rộng có vai trò rất quan trọng và là một trong những công tác trọng tâm, thường

xuyên của ngành thuế từ Trung ương đến cơ sở, cả bề rộng lẫn chiều sâu.

Hiện nay, tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ để phổ biến chính sách thuế do cơ quan

thuế thực hiện với tư cách là dịch vụ công hay thông qua các Đại lý thuế đã trởXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (71 trang)

×