1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CÁC ĐIỂM TIẾP XÚC THƯƠNG HIỆU JACCS CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.14 MB, 107 trang )


công ty TNHH JACCS, đã trở thành nhà phát hành thẻ tín dụng liên kết

(thuộc) Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam.

Tên công tyTên viết tắt

Trụ sởThành lập ( tại Việt Nam)

Vốn đầu tư

Chứng nhận thành lậpGiấy đăng ký kinh doanh

Chủ sở hữu cơng ty

Văn phòng điều hành chính:

Thành lập

Vốn đầu từ

Website

Logo: Cơng ty tài chính TNHH một thành viên quốc

tế Việt Nam Jaccs

: JIVF

: Tẩng 15, Tòa nhà Centec , 72-74 Phố Nguyễn

Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí

Minh

: 02/06/2010

: 550 tỉ

: Số.90/GP-NHNN được cấp bởi Thống đốc

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 13 tháng

Tư, 2010

: Số.0309985680 được cấp bởi Sở Kế hoạch

Đầu tư TP Hồ Chí Minh ngày 2 tháng Sáu, 2010

: Cơng ty TNHH Jaccs (100%)

: Tòa nhà Ebisu Neonato., 4-1-18, Ebisu,

Shibuya-ku, Tokyo, Nhật Bản

: 29/06/1954

: triệu Đô la Mỹ Công ty niêm yết trên Tokyo

Stock Exchange (Hạng Một)

:http://www.jaccs.co.jp2.1.2. Cơ cấu tổ chức

Đại hội cổđôngBầu cử/ sa thảiBầu cử/ sa thải

Kiểm tra tác

nghiệpBan giám đốcBầu cử/ sa thảiKiếm toán và ban kiểm

soátHợp tác

Ban quản

Kiểm toánChủ tịch, CEO, COO

và giám đốc đại điệnKế toán kiểm

tốnBan kiểm sốt nội bơ

Ban giải quyết tranh

chấpBan Giám đốc cá nhân, bộ

phận vận hành, khácHợp tácBan bảo mật thông tin cá nhân và

thơng tin khác

Viện kiểm

tốnBan giám đốc

Tính đến ngày 29 tháng 6 năm 2015, Hội đồng quản trị bao gồm chín

thành viên (bao gồm cả hai giám đốc bên ngồi). Hội đồng quản trị quyết định

các chính sách quản lý cơ bản của Công ty, và đưa ra quyết định về các vấn đề

hoạt động quan trọng và các vấn đề khác được giao bởi Nghị quyết Đại hội

đồng cổ đông. Ban Giám đốc cũng đưa ra quyết định về những vấn đề theo

quy định của pháp luật và Điều khoản của Công ty và nhận các báo cáo về

tình trạng của trọng yếu vấn đề điều hành. Dựa trên cấu trúc này, Hội đồng

quản trị giám sát việc thực hiện hoạt động quản lý của Công ty. Thời hạn bổ

nhiệm cho giám đốc là một năm.

Kiểm toán & Ban kiểm sốt viênTính đến ngày 29 Tháng 6 năm 2015, Cơng ty có bốn Kiểm tốn & Ban

kiểm sốt viên (bao gồm cả hai kiểm tốn bên ngồi và Ban kiểm soát viên).

Ban hoạt động dưới sự ủy nhiệm của Đại hội đồng cổ đơng, Kiểm tốn &

Kiểm toán viên, Ban kiểm soát thực hiện theo yêu cầu của Giám đốc. Kiểm

toán & Ban kiểm soát là cơ quan nắm giữ các cuộc thảo luận và ra quyết định

liên quan đến việc kiểm toán được thực hiện bởi Kiểm tốn & Ban kiểm sốt

viên với mục đích ý kiến xây dựng. Mỗi Kiểm toán & Ban kiểm soát thành viên

sử dụng Ban Kiểm toán & kiểm soát như một phương tiện đảm bảo hiệu quả.

Ban Quản trị

Là một cơ quan tư vấn cho Giám đốc điều hành, Ban quản trị gồm chủ

yếu tổng giám đốc điều hànhcó trách nhiệm giám sát từng chức năng của tổ

chức kinh doanh của Công ty. Về nguyên tắc, các Ban Quản trị triệu tập ba

lần mỗi tháng, xem xét và tranh luận các vấn đề phân cấp của Hội đồng quản

trị, các vấn đề hoạt động quan trọng và các vấn đề khác nhau, như là một

phần của một hệ thống được thiết kế để tạo điều kiện thực hiện nhanh chóng.

Viện kiểm toán

Viện kiểm toán như một đơn vị kiểm toán nội bộ, báo cáo trực tiếp cho

Chủ tịch, Giám đốc điều hành, Giám đốc điều hành , giám đốc đại diện và

duy trì sự độc lập với phần còn lại của tổ chức của Cơng ty. Tính đến ngày 29

tháng 6 năm 2015, Kiểm toán nội bộ bao gồm 18 nhân viên, bao gồm cả Tổng

Giám đốc tài chính. Kiểm toán xem xét và đánh giá kiểm soát quản lý rủi ro

kinh doanh liên quan đến tổng thể và hiệu quả của quá trình quản trị ở mỗi địa

điểm hoạt động của Tập đoàn, và tiến hành các hoạt động kiểm tốn nội bộ

dựa trên các chính sách hệ thống kiểm sốt nội bộ của Cơng ty.

Ban kiểm sốt nội bộBan Kiểm soát nội bộ được giao nhiệm vụ thiết lập hệ thống để đảm bảo

rằng các hoạt động của Tập đồn được tiến hành một cách thích hợp, và có

mục tiêu thúc đẩy hợp kiểm sốt nội bộ và quản lý rủi ro.

Ban giải quyết tranh chấp

Ban này có mục tiêu thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong Tập đoàn mà

đạt được một mức độ cực kỳ nghiêm ngặt tn thủ.

Ban Bảo vệ thơng tin cá nhân

Cơng ty có được thơng tin cá nhân và cung cấp tín dụng như là một phần

của hoạt động kinh doanh của mình. Ban Bảo vệ thơng tin cá nhân có các mục

tiêu liên tục cải thiện và tăng cường hệ thống bảo vệ thơng tin cá nhân của

Tập đồn, và là cơ quan cao nhất của Công ty chịu trách nhiệm về các vấn đề

liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân.

Giám đốc bên ngồi và kiểm tốn bên ngồi và Ban kiểm sốt viên

Cơng ty đã bổ nhiệm hai giám đốc bên ngồi và hai kiểm tốn bên ngồi

và Ban kiểm sốt viên.

Mặc dù Cơng ty đã khơng thành lập bất kỳ tiêu chuẩn cụ thể liên quan

đến sự độc lập trong việc bổ nhiệm giám đốc bên ngoài và kiểm tốn bên

ngồi và Ban kiểm sốt viên, quyết định bổ nhiệm dựa trên các nguyên tắc mà

người được bổ nhiệm khơng phải có bất kỳ lợi ích tài chính trong Cơng ty.

2.1.3. Các sản phẩm và dich vụ chủ yếuĐược thành lập tại Việt Nam từ năm 2010, Jaccs tập trung vào cho vay

đối tượng ít hoặc khơng có lịch sử tín dụng. Các khoản vay từ 3tr – 50tr với

kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng. Các sản phẩm chủ yếu của của Jaccs :

+ Cho vay trả góp xe máy. Đây là thị trường mà Jaccs tập trung chủ yếu

và phát triển nhất. Lợi dụng thế mạnh của mình là có mối liên kết chặt chẽ với

công ty Honda bên Nhật, công ty đã đánh vào các head Honda tại thị trường

Việt Nam.

+ Cho vay trả góp ơ tơ.

+ Cho vay tiêu dùng

+ Thẻ tín dụng.

Trong thẻ tín dụng Jaccs chia làm hai loại thẻ là thẻ tiền mặt và thẻ tín

dụng. Thẻ Tín dụng của JIVF là sản phẩm thẻ thay thế tiền mặt của tổ chức thẻ

quốc tế Visa. Ngồi tính năng “chi tiêu trước, trả tiền sau” và thời hạn ưu đãi

miễn lãi lên đến 50 ngày. Hạn mức thẻ từ 5 triệu VND đến 50 triệu VND. Thời

hạn sử dụng của thẻ là 3 năm.

Thẻ tiền mặt của JIVF là sản phẩm thay thế tiền mặt của tổ chức thẻ

quốc tế Visa. Ngồi tính năng “ứng tiền trước, trả tiền sau”, thời hạn sử dụng

của thẻ 3 năm.

Khởi động của hoạt động thẻ tín dụng như các tổ chức phát hành Nhật

Bản đầu tiên tại Việt Nam.

Việt Nam hợp nhất công ty con JIVF bắt đầu hoạt động thẻ tín dụng

phục vụ cho thị trường tiêu dùng địa phương. Điều này làm JACCS trở thành

công ty Nhật Bản đầu tiên phát hành thẻ tín dụng tại Việt Nam. Trong tương

lai, Jaccs có mục đích bắt đầu phát hành thẻ đồng thương hiệu.2.1.4. Tổng quan hoạt động xây dựng thương hiệu của công ty tài

chính Jaccs

Jaccs từ khi thành lập cho đến nay vẫn ln xác định mục tiêu hướng đến

của mình là trở thành một trong các cơng ty tài chính hàng đầu trong số các

cơng ty tài chính tiêu dùng Châu Á nói chung và dẫn dầu tại thị trường Việt

Nam nói riêng. Trong các kế hoạch ngắn hạn Jaccs vẫn luôn cố gắng phát

triển trở thành một công ty tài chính khác biệt với nguồn gốc từ Nhật Bản. Để

trở thành cơng ty tài chính tiêu dùng hàng đầu tại Châu Á, Jaccs đã bắt đầu

mở rộng thị trường trong khu vực ASEAN và thị trường đầu tiên Jaccs hướng

đến là thị trường Việt Nam vào năm 2010. Đến năm 2010 bắt đầu hoạt động

tại Indonesia, năm 2016 Jaccs có mặt tại Philippines. Jaccs tiếp tục lên kế

hoạch mở rộng thị trường trong khu vực ASEAN với dự định tháng 3/2018 sẽ

nghiên cứu và hoạt động tại Thái Lan và Campuchia. Như vậy Jaccs dự định

đến năm 2018 Jaccs sẽ có mặt ở một nửa khu vực ASEAN. Bên cạnh việc mở

rộng thị trường Jaccs tiếp tục mở rộng hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ

thanh toán thương mại điện tử. Triết lý sáng lập của Jaccs luôn tạo sự tin

tưởng và tin cậy cho khách hàng. Đây chính là nền tảng hoạt động của Jaccs

trong mối quan hệ của Jaccs với người tiêu dùng và đối tác kinh doanh.

Để đạt được mục tiêu, Jaccs cần tranh thủ các lợi thế cạnh tranh cũng

như phát triển các loại hình sản phẩm dịch vụ tài chính tiêu dùng để tạo sự

khác biệt hóa sản phẩm dịch vụ cung cấp ra thị trường.

+ Về nhân sự, cơng ty có đầu tư về công tác đào tạo kiến thức tạo dựng

thương hiệu. Tuy nhiên vẫn chưa chuyên nghiệp hóa tạo dựng các bộ phận

Marketing, quản lý thương hiệu tại trụ sở cũng như tại các quầy tư vấn.+ Các bộ phận thiết kế , nghiên cứu, phát triển cũng như bán hàng, tiếp thị ,…

đều nhất quán trong việc xây dựng thương hiệu và có sự phối hợp để đảm bảo

tính thống nhất trong việc thực hiện chính sách phát triển thương hiệu. Ví dụ

như khơng cho phép tất cả các nhân viên giao dịch, nhân viên tư vấn sử dụng

logo của Jaccs để quảng cáo trên internet, mạng xã hội tránh sự lợi dụng của

đối thủ ảnh hưởng đến thương hiệu Jaccs.

Việc đầu tư cho xây dựng thương hiệu chưa có mà chỉ có ngân sách

dành cho hoạt động marketing vì chúng tương đồng về một số hoạt động.

Ngồi ra, thương hiệu Jaccs đã có từ lâu đời tại nước bản địa, chính vì vậy

việc đầu tư cho thương hiệu tại các nước châu Á chưa như Việt Nam hầu như

còn hạn chế và chậm. Như việc quản lý bộ nhận diện thương hiệu, hay các

hoạt động truyền thông quảng bá thương hiệu đều do bộ phận kinh doanh đảm

nhiệm, và có sự chỉ đạo từ cơng ty mẹ xuống các công ty con.

Thương hiệu Jaccs được thiết kế đơn giản và đồng nhất trong mọi sản

phẩm của công ty và luôn giữ nguyên vẹn từ lúc thành lập cho đến nay. Việc

bảo vệ thương hiệu được công ty rất quan tâm và xử lý cực kỳ nghiêm ngặt

đối với các trường hợp vi phạm. Tất cả các nhân viên của Jaccs đều không

được phép sử dụng thương hiệu của công ty để tự do quảng cáo hay lấy logo

công ty để quảng bá. Việc cố tình vi phạm sẽ bị cơng ty dỡ bỏ và có thể bị

kiện cáo.

Việc quảng cáo và các hoạt động truyền thông của Jaccs được thực hiện

khá khiêm tốn. Trước năm 2016 công ty Jaccs tại Việt Nam khơng có phòng

ban marketing, khơng có đầu tư kinh phí cho hoạt động quảng cáo trên ti vi,

phương tiện truyền thông hay trên mạng xã hội. Cho đến đầu năm 2016 đếnnay công ty mới tăng cường hợp tác thêm với bên đối tác Honda từ đó xuất

hiện nhiều hơn trên phương tiện truyền thơng.

Hệ thống nhận diện thương hiệu

- Tên thương hiệu

Tên thương hiệu của Jaccs được gắn liền với quá trình thành lập và phát

triển cũng như chức năng hoạt động của nó, có đầy đủ tên giao dịch bằng

tiếng Việt và tiếng Anh cũng như tên viết tắt. Đồng thời, tên thương hiệu

Jaccs còn được cộng đồng quốc tế biết đến như một biểu trưng của hệ thống

cơng ty tài chính của Nhật. Ngay cả việc bắt đầu chữ “Ja” ở đầu của tên

thương hiệu cũng khiến người ta liên tưởng đến ngay chữ Janpan – Nhật Bản.

Tên thương hiệu chỉ gồm 1 âm tiết, ngắn gọn. Tuy nhiên, người Việt vẫn có

nhiều cách đọc chưa đúng, nhầm lẫn như đọc thành” jazz, jếc, jác,...”, thậm trí

dù đã được hướng dẫn cách đọc đúng nhưng vẫn khiến khách hàng khó nhớ.

Ngồi ra tên thương hiệu khá đơn giản, khiến nhiều người đọc vẫn khơng biết

và liên hệ được đến lĩnh vực gì.

- LogoHình 2.1: Logo Jaccs

Logo của Jaccs ở đây được chọn tông màu xanh với chấm đỏ. Logo được thiết

kế và gần như giữ nguyên vẹn từ lúc thành lập cho đến nay. Có thể thấy logo

khá đơn giản, dễ nhớ, có khả năng phân biệt cao. Thích hợp về mặt văn hóa,phong tục, truyền thống. Sự kết hợp của 2 gam màu xanh và đỏ có độ tương

phản cao, dễ phân biệt và nhận biết hơn. Trong đó chữ Jaccs được chọn là

màu xanh, đây là màu biểu tượng truyền thống của cơng ty. Còn chấm đỏ trên

nền trắng giống biểu tượng chấm tròn trên quốc kỳ của nước Nhật. Với

người Nhật tinh thần trách nhiệm thể hiện ở việc đặt lợi ích khách hàng làm

trung tâm, coi trọng lời hứa, giữ đúng những cam kết (dù là việc nhỏ nhất).

Khi có bất kỳ sai sót xảy ra, dù chủ quan hay khách quan, người Nhật cũng

nhận lỗi về mình với tất cả sự chân thành, sau đó họ nhanh chóng khắc phục

bằng những hành động cụ thể, không im lặng cho qua hay giải thích loanh quanh

hoặc đùn đẩy trách nhiệm... Đây cũng chính là thơng điệp mà cơng ty muốn gửi

tới khách hàng. Triết lý của doanh nghiệp đó chính là “ SỰ TÍN DỤNG LÀ

MỘT TÀI SẢN QUAN TRỌNG ”. Sự tín nhiệm (trust) và sự đáng tin cậy

(Reliability) là hòn đá nền tảng cho mọi hoạt động của Jaccs, và khách hàng luôn

luôn được đặt lên hàng đầu. Cơng ty vận hành theo sự tín nhiệm của xã hội và

mỗi nhân viên đều hành động tuân thủ theo tinh thần triết lý này.

- Đồng phục nhân viên

Đồng phục nhân viên Jaccs được thiết kế thành đồng phục mùa đông và

đồng phục mùa hè. Đồng phục mùa hè là áo sơ mi trắng với 2 vạch xanh

trước túi ngực và có thêu logo nhỏ phía trên. Còn ở mặt sau thêu logo to

Jaccs. Có thể thấy áo đồng phục mùa hè của Jaccs và áo đồng phục mùa hè

của nhân viên Honda thiết kế giống hệt nhau ngoại trừ màu sắc và logo. Điều

đó cũng thể hiện mối quan hệ thân thiết của Jaccs với Honda tại nước bản xứ,

tăng độ tin cậy của khách hàng vào thương hiệu Jaccs.

Áo đồng phục mùa đông với tông màu chủ đạo là màu xanh lá cây và

trắng. Tuy nhiên, áo đồng phục của Jaccs với tông màu xanh nhiều khiếnnhiều người nhầm lẫn với các thương hiệu khác như: taxi Mai Linh, hãng dịch

vụ đặt xe Grab,….

Đồng phục được thiết kế có tính tương đồng cao với logo thương hiệu về

màu sắc đặc trung và phong cách.

- Ấn phẩm

Ngoài các ấn phẩm nội bộ như: lịch để bàn, bút, giấy, sổ sách, phong

bao, tờ rơi, standee, poster, leaflet, wobbler, …… cơng ty còn thường xun

có các ấn phẩm in ngồi tặng khách hàng nhân các dịp khác nhau ví dụ: mũ

bảo hiểm Jaccs dành cho khách hàng thân thiết, mũ lưỡi chai, giấy ăn, móc

treo chìa khóa, sổ tay, bút bi v…v….. Các ấn phẩm sẽ được tặng khi khách

mới sử dụng sản phẩm lần đầu của Jaccs, hay tại các cuộc triển lãm ơ tơ, hoặc

các chương trình của cửa hàng Honda tổ chức tại các trường học, cuộc thi

“Lái xe an toàn”,…v…v..

2.2.Thực trạng phát triển các điểm tiếp xúc thương hiệu của cơng ty

tài chính Jaccs

2.2.1. Thực trạng tiếp xúc thương hiệu qua quầy tư vấn của Jaccs

Quầy tư vấn của Jaccs chiếm diện tích khoảng 2m vng. Quầy có bàn,

máy tính và các cơng cụ quảng cáo cũng như đồ dùng liên quan. Phía trước

quầy là bàn làm việc màu trắng với logo JACCS chữ xanh chấm dỏ ở giữa

chữ C. Xung quanh có thể có thêm standy, hoặc wobble, tờ rơi đặt bên cạnh.

Quầy tư vấn của Jaccs được đặt ở nhiều vị trí của Head Honda như đặt cạnh

bàn kế toán, thu ngân, đặt tại cửa ra vào, hoặc có thể là đặt tại kho trên tầng

của hãng nếu cửa hàng có diện tích bé,……Mỗi quầy tư vấn sẽ có 1 đến 2

nhân viên trực tại đó.Với mục đích bao phủ tồn bộ thị trường Việt Nam, Jaccs Việt Nam đã

có mặt ở khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Trong đó tập trung ở ba khu vực

trọng điểm TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng.

Trong đó ở Hà Nội tính đến cuối năm 2016 đầu năm 2017 hiện có 41

quầy tư vấn với 33 quầy online – có nhân viên trực thường xuyên tại quầy và

8 quầy offline – khơng có nhân viên, phân chia khắp địa bàn Hà Nội.Sự phát triển quầy tư vấn từ năm 2012 -2016

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

20122013201420152016Biểu đồ 2.1: Sự phát triển quầy tư vấn Jaccs từ năm 2012 – 2016

(Nguồn: Số liệu nội bộ)

Với phương châm chậm mà chắc, nên trong suốt 4 năm phát triển tại thị

trường Hà Nội, số lượng điểm giao dịch tăng rất ít, hàng năm vẫn có sự biến

động về các quầy tư vấn bị đóng và mỗi năm tăng 1,2 điểm giao dịch mới.

Đây là một con số khá khiếm tốn so với các cơng ty tài chính khác. Có mặt

trên thị trường Hà Nội năm 2012, các quầy tư vấn tập trung chủ yếu vào các

Head Honda và phát triển cho đến cuối năm 2015 là 28 quầy tư vấn xe máy.

Trong năm 2016, cơng ty mở rộng mảng cho vay trả góp ô tô, điện máy nênXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (107 trang)

×