Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài

Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

12

và xây dựng Việt Nam; đồng thời phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại

Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam.

-Luận văn thạc sĩ “Giải pháp nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn tại Công ty cổ phần

xây lắp Bưu điện Hà Nội”, tác giả Trần Lệ Phương – năm 2011, trường Đại học

Cơng Đồn, nội dung chủ yếu nghiên cứu tìm hiểu và phân tích những giải pháp

liên quan đến hoạt động quản lý sử dụng vốn trực tiếp tại Công ty cổ phần xây lắp

Bưu điện Hà Nội, từ đó đề xuất những định hướng cụ thể cho sự phát triển của

doanh nghiệp.-Luận văn thạc sĩ “Hiệu quả sử dụng vốn tại Cơng ty Cổ phần Ơ tơ Hyundai Thành

Cơng Việt Nam”, tác giả Lê Thị Phương Loan – năm 2015, trường Đại học Kinh Tế

Quốc Dân, đề tài nghiên cứu cụ thể về thực trạng sử dụng vốn doanh nghiệp, các

nhân tố ảnh hưởng, điểm mạnh điểm yếu, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp

thông qua hệ thống chỉ số đánh giá để đưa ra các nhóm giải pháp chủ yếu về nghiên

cứu thị trưởng, xây dựng chiến lược kinh doanh, giải pháp về chiến lược sản phẩm,

hệ thống quản lý tài chính nội bộ, tài chính vốn cho Cơng ty Cổ phẩn Ơ tơ Hyundai

Thành Cơng Việt Nam.-Trong đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện cơ chế tạo lập và sử dụng vốn của các tổng

công ty Viễn thông ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, tác giả Nguyễn Đại

Phong - năm 2014, trường Đại học Ngoại Thương. Tác giả đề cập đến hai nội dung

quan trọng là cơ chế tạo lập và sử dụng vốn với ý nghĩa như một trong những nội

dung quan trọng trong quản lý vốn của doanh nghiệp. Tác giả cho rằng các tổng

cơng ty chưa có một chiến lược tạo vốn hiệu quả phục vụ cho chiến lược phát triển

kinh doanh, chưa linh hoạt và chủ động. Tư tưởng ỷ lại vào Nhà nước từ thời bao

cấp vẫn tồn tại. Một số lãnh đạo chủ chốt của các tổng công ty chưa được trang bị

đầy đủ kiến thức về kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh trong nền kinh tế thị trường,

thiếu kỹ năng của nhà quản lý doanh nghiệp hiện đại, lúng túng khi triển khai các13

chủ trương đổi mới quản lý doanh nghiệp của Nhà nước. Một số phương án đầu tư

còn chạy theo phong trào, khơng tính đến hiệu quả.

-Luận văn thạc sĩ “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong công ty cổ phần

Kinh Đô”, tác giả Bùi Thị Bích Thuận – năm 2015, trường Đại học Cơng Đồn. Đây

được đánh giá là một luận văn có những đánh giá khá tốt về hiệu quả sử dụng vốn

kinh doanh trong công ty cổ phần. Tác giả sử dụng các chỉ tiêu để đánh giá khá phù

hợp như cơ cấu tài sản, nguồn vốn, tỷ suất tự tài trợ, tỷ suất lợi nhuận trước thuế,

sau thuế… tuy nhiên, tác giả mới chỉ đưa ra được các giải pháp chung chung, chưa

có những giải pháp cụ thể, mang tính bút phá để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho

các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành thực phẩm, bánh kẹo. Trong đề tài nghiên

cứu “Hoàn thiện cơ chế tạo lập và sử dụng vốn của các tổng công ty Viễn thông ở

Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” (Nguyễn Đại Phong, 2014) tác giả đề cập đến hai

nội dung quan trọng là cơ chế tạo lập và sử dụng vốn với ý nghĩa như một trong

những nội dung quan trọng trong quản lý vốn của doanh nghiệp. Tác giả cho rằng các

tổng cơng ty chưa có một chiến lược tạo vốn hiệu quả phục vụ cho chiến lược phát

triển kinh doanh, chưa linh hoạt và chủ động. Tư tưởng ỷ lại vào Nhà nước từ thời

bao cấp vẫn tồn tại. Một số lãnh đạo chủ chốt của các tổng công ty chưa được trang bị

đầy đủ kiến thức về kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh trong nền kinh tế thị trường,

thiếu kỹ năng của nhà quản lý doanh nghiệp hiện đại, lúng túng khi triển khai các chủ

trương đổi mới quản lý doanh nghiệp của Nhà nước. Một số phương án đầu tư còn

chạy theo phong trào, khơng tính đến hiệu quả.-Luận án tiến sỹ kinh tế: “Hoàn thiện cơ chế huy động và sử dụng vốn của Tổng

cơng ty Bưu chính Viễn thơng Việt Nam (VNPT)”, tác giả Nguyễn Phi Hà – năm

2008, trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân đã làm rõ một số cơ sở lý luận về cơ chế

huy động và sử dụng vốn tại Tổng cơng ty Bưu chính viễn thơng Việt Nam. Nghiên

cứu cũng chỉ ra xu hướng phát triển trong thời gian tới đối với Tổng cơng ty Bưu

chính viễn thơng Việt Nam khi chuyển mơ hình hoạt động từ Cơng ty mẹ - con sang

mơ hình tập đồn kinh tế. Những khuyến nghị trong luận án tập trung hoàn thiện cơ14

chế huy động vốn và sử dụng vốn để đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới

của các tổng công ty.

-Trong cuốn sách nghiên cứu về hiệu quả doanh nghiệp “The High Performance

Enterprise” (Walter Kruz, Alex Stratigakis and Gerald Hunt, 2013), tác giả chỉ rõ

tầm quan trọng của quản lý vốn và tài sản đối với doanh nghiệp. Hiệu quả hoạt

động của doanh nghiệp phụ thuộc trực tiếp vào hiệu quả quản lý vốn và tài sản.

Nguồn vốn và tài sản có quản lý hiệu quả thì mới bảo đảm sự tồn tại, mở rộng, phát

triển của doanh nghiệp. Nguồn vốn được sử dụng như thế nào, hiệu quả khai thác ra

sao sẽ là thước đo để đánh giá năng lực quản lý, năng lực cạnh tranh, khả năng thích

ứng và phát triển của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, với từng thời kỳ khác nhau, các doanh nghiệp có những vấn đề về

vốn khác nhau cần phải giải quyết, đồng thời các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh

vực khác nhau, lại có quy mơ và phương thức hoạt động khác nhau ln có đặc thù

riêng vì vậy với mỗi loại hình doanh nghiệp lại cần có những giải pháp riêng biệt để

phát huy tối đa hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp. Dễ nhận thấy rằng, phần lớn

các đề tài trước đây thuộc cùng chủ đề này đều tập trung nghiên cứu các doanh

nghiệp, cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp tư nhân có quy mơ tương đối lớn.

Trong khi đó lại thiếu vắng các đề tài nghiên cứu các doanh nghiệp có quy mơ vừa

phải. Khơng khó để nhận ra rằng, những doanh nghiệp này rất cần đổi mới phương

pháp quản trị tài chính để hoạt động một cách có hiệu quả hơn, nhằm tăng sức cạnh

trong với các đối thủ trong nước cũng như nước ngoài, đặc biệt trong bối cảnh hiệp

định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã được ký kết.

Các cơng trình nghiên cứu đã hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản

về hiệu quả sử dụng vốn và những tác động của vốn đến hiệu quả kinh doanh của

doanh nghiệp. Các tác giả đã tập trung vào việc đánh giá thực trạng hiệu quả sử

dụng vốn, bên cạnh đó một số đề tài còn chú trọng vào tác động của các loại nguồn15

vốn đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp để đề xuất các giải pháp nhằm mục

đích nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Mặc dù các nghiên cứu này đã đạt được những kết quả có giá trị nhưng vẫn

còn một số hạn chế xuất phát từ những hạn chế về thông tin và số liệu ảnh hưởng

đến việc đo lường hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu còn

mang tính chất chun biệt về nội dung, giải pháp chỉ mang tính gợi mở chứ khơng

thực sự rõ ràng hoặc các giải pháp đưa ra mang tính lý thuyết.

Thơng qua việc hệ thống hóa những cơng trình nghiên cứu trên, có thể thấy rằng

việc nghiên cứu về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp là rất cần thiết và

ngày càng được quan tâm. Do vậy đây là vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm cơ sở

khoa học cho việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp hiện nay.

Từ những kết luận đó, đề tài “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ

phần thương mại và dịch vụ chế biến lâm sản Thành Cơng”, tác giả góp phần bổ

sung hoàn thiện lý luận cơ bản về vốn kinh doanh, nội dung quản lý vốn kinh doanh

và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp, đi sâu đánh giá thực trạng

sử dụng vốn của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ chế biến lâm sản Thành

Cơng để tìm ra những ngun nhân cơ bản và những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả

sử dụng vốn, làm cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

tại Công ty.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài

-Mục đích nghiên cứu

Luận văn đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ

phần thương mại và dịch vụ chế biến lâm sản Thành Công-Nhiệm vụ nghiên cứu16

+ Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn trong

doanh nghiệp.

+ Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn dưới tác động của các yếu tố ảnh

hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ chế

biến lâm sản Thành Công.

+ Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của

Công ty cho giai đoạn đến 2020.

4. Đối tuợng và phạm vi nghiên cứu4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ

phần thương mại và dịch vụ chế biến lâm sản Thành Công

4.2. Phạm vi nghiên cứu

- Về thời gian: Số liệu phục vụ đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong

giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015 và đề xuất giải pháp cho giai đoạn đến 2020.

- Về không gian: Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ chế biến lâm sản Thành

Cơng, thành phố Hải Phòng.

- Về nội dung : Luận văn tập trung vào nghiên cứu các giải pháp hiệu quả sử

dụng vốn tại công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ chế biến lâm sản Thành Công.

5. Phương pháp nghiên cứu

5.1.

Phương pháp thu thậpdữ liệua. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp-Trên cơ sở tổng hợp các tài liệu, tư liệu nhằm hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết về

hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp, tham khảo kinh nghiệm nâng

cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành, tác giả phân

tích, tổng hợp, so sánh đối chiếu, khái quát hóa tài liệu nhằm đánh giá hiệu quả sử-dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp.

Thu thập các dữ liệu sơ cấp thông qua việc tiến hành phỏng vấn một số cán bộ,nhân viên thuộc các phòng ban của cơng ty để có thêm thơng tin từ nhiều phía.

b. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×