1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.55 MB, 135 trang )


25. Brian E. Becker - Markv A. Huselid (2004), sổ tay người quản lý -Quản lý nhân

sự, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh.

26. Marcus Buckinham & Curt Coffman (1999), Phương cách quản lý của các nhà quản trị

kỉnh tế hàng đầu thế giới, Nxb Thanh niên.

27. Business/edge (2005), Thiết lập và sử dụng quyền lực để quản lý hiệu quả, Nxb Trẻ.

28. Thomas Gordon (1993), Đào tạo người lãnh đạo hiệu quảy Nxb Thống kê.

29. Robert Heller (2004), Managỉng people - Quản lý nhân sự, Nxb Tổng hợp Thành phố

Hồ Chí Minh.

30. Paul Hersey - Ken Blanc Hard (2005), Quản trị hành vi tổ chức, Nxb Thống kê.

31. Kitốp A.I(1985), Những đặc điểm tâm lý của việc thông qua những quyết định quản

lý. NXB thông tin lý luận, Hà Nội.

32. Harold Koontz - Cyril Odonnell - Heinz Weihrich (1999), Những vấn đề cốt yếu của

quản lý, Nxb Khoa học kỹ thuật.

33. Lênin V.I (1976). Toàn tập. Hợp tuyển, tập 40.

34. Mác. c.(1962), Tư bản: Phê phán khoa chính trị, Q3, T3, Nxb sự thật, Hà Nội.

35. Robert Papin (1995), Nghề giám đốc - Nhà quản lý thế hệ mới, Nxb Thống kê.

36.

Nội.

37.

38.

39.Drucker Peter F. (1993), Quản lý trong thời đại bão táp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà

Pinto M (1990), Tư tưởng quản trị kỉnh doanh hiện đại. Licosaxuba.

John Smith (2003), Discover Yourselí, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh.

Auren Uris (1994), Nghệ thuật lãnh đạo, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh.Phụ Lục 1PHIẾU XIN Ý KIẾN

Để có thêm cơ sở lý luận và thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự của người

quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước (DNNN), chúng tơi kính mong đồng chí giúp đỡ

bằng cách cho ý kiến của mình về các câu hỏi dưới đây.

Những vấn đề nào phù hợp với suy nghĩ và thực tiễn công tác của đồng chí, mong đồng chí

đánh dấu (x) vào ơ □ bên cạnh (hoặc vào ơ tương ứng), những vấn đề còn thiếu xin đồng chí

ghi thêm vào các dòng ở dưới.

Xin chân thành cảm ơn đồng chí.

Câu 1:

Người quản lý, lãnh đạo DNNN phải giải quyết nhiều vấn đề khác nhau trong lĩnh vực quản

lý nhân sự. Với kinh nghiệm và thực tiễn cơng tác của mình, đồng chí hãy cho biết đó là

những vấn đề gì?

□ Đánh giá những tài nguyên nhân sự cần có cho tương lai

□ Xây dựng chương trình dự báo nhu cầu nhân sự tương lai

□ Chọn lựa, tuyển dụng nhân viên

□ Bố trí, sắp xếp nhân sự

□ Đào tạo, phát triển năng lực cho nhân viên

□ Đánh giá, thưởng, phạt nhân viên

□ Trả lương cho nhân viên

□ Bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuyên chuyển nhân viên

□ Quản lý các chương trình phúc lợi khác nhau của doanh nghiệp (như bảo hiểm, nghỉ

phép, nghỉ hưu, giải quyết tranh chấp...)

□ Những vấn đề khác: ................................................................................................

□ ...................................................................................................................................Câu 2:

Trong những vấn đề nêu ở trên, đồng chí hãy đánh giá tầm quan trọng của chúng đối với việc nâng cao năng

suất và chất lượng hoạt động của doanh nghiệp. Với thang điểm như sau:

5 điểm: Rất quan trọng

4 điểm: Quan trọng

3 điểm: ít quan trọng

2 điểm: Khơng quan trọng

Ì điểm: Hồn tồn khơng quan trọng

LOẠI VẤN ĐỀST TTHANG ĐIỂM

11Đánh giá những tài nguyên nhân sự cần có cho tương lai2Xây dựng chương trình dự báo nhu cầu nhân sự tương lai3Chọn lựa, tuyển dụng nhân viên4Bố trí, sắp xếp nhân sự5Đào tạo, phát triển năng lực cho nhân viên6Đánh giá, khen thưởng nhân viên7Trả lương cho nhân viên8Bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuyên chuyển nhân viên9Quản lý các chương trình phúc lợi khác nhau của doanh nghiệp như bảo

hiểm, nghỉ phép, nghỉ hưu, giải quyết tranh chấp...)10Những vấn đề khác23í45Câu 3:

Đồng chí hãy tự đánh giá một cách khách quan về mức độ thành công và hạn chế của

các quyết định mà trong thực tiễn đồng chí đã đưa ra theo thang điểm ở bảng dưới đây.

(Điểm càng cao thì mức độ thành công / hạn chế càng cao). ________________________

MỨC ĐỘ HẠN

LOẠI VẤN ĐỀ

MỨC ĐỘ

s

CHẾ

THÀNH CÔNG

T

-3

-2

-1

0

1

2

3

T

1 Đánh giá những tài nguyên nhân sự cần có

cho tương lai

2 Xây dựng chương tành dự báo nhu cầu nhân

sự tương lai

3 Chọn lựa, tuyển dụng nhân viên

4

Bố trí, sắp xếp nhân sự

5 Đào tạo, phát triển năng lực cho nhân viên

6 Đánh giá, thưởng, phạt nhân viên

7 Trả lương cho nhân viên

8 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuyên chuyển nhân

viên

9

Quản lý các chương trình phúc lợi khác nhau

của doanh nghiệp

như bảo hiểm, nghỉ

phép, nghỉ hưu, giải quyết tranh chấp...)

10Những vấn đề khácCâu 4:

Theo đồng chí năng lực quản lý nhân sự của người lãnh đạo, quản lý DNNN sẽ bao gồm

những năng lực nào?

□ Năng lực dự báo và xây dựng chương trình để đáp ứng nhu cầu nhân sự của

doanh nghiệp.

□ Năng lực phát huy điểm mạnh của nhân viên;

□ Năng lực xây dựng tinh thần cộng đồng trách nhiệm trong tập thể;

□ Năng lực bố trí, sắp xếp đúng người, đúng việc;

□ Năng lực đánh giá, khen, chê đúng mức, đúng lúc;

□ Năng lực hiểu người khác;

□ Năng lực tác động bằng tình cảm;

□ Năng lực hướng dẫn nhân viên hướng đến mục tiêu chung;

□ Năng lực phát huy và duy trì tính tích cực, độc lập, sáng tạo của nhân viên;

□ Năng lực khác ..........................................................................................................Câu 5: Có nhiều yếu tố khách quan chi phối năng lực quản lý nhân sự. Qua thực tiễn của

bản thân, đồng chí hãy đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố khách quan sau đối

với việc phát huy năng lực quản lý của mình. Thang điểm tăng dần, điểm càng cao

s

TT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

li

12

13

14

15

16CẤC YÊU TÔ ẢNH HƯỞNGMỨC ĐỘ CHI PHỐI

0

1

2

3Cơ chế quản lý vĩ mô của nhà nước

Hệ thống pháp luật của nhà nước

Chế độ chính sách kinh tế của Đảng và nhà nước

Yếu tố công nghệ

Đặc điểm ngành nghề

Quy mô doanh nghiệp

Mục tiêu của doanh nghiệp

Đối thủ cạnh tranh trong ngành

Đối thủ canh tranh tiềm ẩn

Khách hàng

Người cung cấp nguyên vật liệu

Sản phẩm thay thế

Nguồn nhân lực sẩn có

Khả năng tài chính cửa doanh nghiệp

Nề nếp tổ chức của doanh nghiệp

KhácCâu 6: Tương tự, xin anh/chị hãy đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố chủ

quan sau đối với việc phát huy năng lực quản lý nhân sự của mình. Thang điểm tăng

dán, điểm càng cao mức độ chi phổi càng nhiều. _________________________________

MỨ CĐỘ CHI PHỐI

STT

CÁC U TỐ CHI PHỐI

0

1

2

3

1

Giới tính

2

Lứa tuổi

3

Trình độ, tầm vực hiểu biết về khoa học quản lý

4

Kinh nghiệm, thâm niên quản lý

5

Nhu cầu, động cơ, hứng thú, tâm thế của người quản lý

6

7Tính cách, khí chất của người lãnh đạo, quản lý

Phong cách lãnh đạo, quản lý8

910Uy tín của người lãnh đạo, quản lý

Sự đồng cảm, đầu óc tâm lý thực tế và sự khéo léo trong

ứng xử của người lãnh đạo đối với từng cán bộ, nhân

viên.

KhácCâu 7: Trong các yếu tố sau, anh/chị chọn ưu tiên yếu tố ( lí do) nào khi đề ra các

quyết định về nhân sự trong công ty của anh/chị. Anh/chị hãy đánh dấu (x) vào

một trong các mức độ ưu tiên ở bảng sau. Mức độ ưu tiên là giảm dần từ Ì —>5.

ST

CÁC YÊU TỐ ƯU TIÊN LỰA CHỌN

T

1 Tài năng, khả năng, nghề nghiệp, chuyên môn.

2 Được đào tạo cơ bản, có nhiều bằng cấp chun mơn

cần thiết.

3 Có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn.

4 Có tiềm năng phát triển.

5 Sức khỏe, tướng mạo.

6 Phẩm chất đạo đức, tư cách

7 Lòng trung thành với giám đốc và cơng ty

8 Quan hệ xã hội (tốt, xấu)

9 Quan hệ tình cảm, thân, quen

10 Vị trí xã hội của gia đình và bố mẹ

li Tiểu sử cá nhân và gia đình

12 Giới tính

13 Tuổi tác ( năm sinh)

14 Yếu tố. ............

15 Yếu tố ..............

16 Yếu tố .............MỨC ĐỘ ƯU TIÊN

2

3

5

1

4Câu 8: Đối với công tác quản lý con người, năm phẩm chất cá nhân nào được

anh/chị xem là quan trọng nhất đối với nhà lãnh đạo quản lý?Trung thành

Sức mạnh thể lực

Công bằng

Lơi cuốn mạnh mẽ

Đáng tin cậy

Hồn hảo□ Quả quyết

□ Rộng lượng

□ Chính trực

□ Kiêu hãnh

□ Khác ......Câu 9: Các phẩm chất cá nhân ấy đã ảnh hưởng như thế nào đối với các quyết định về nhân

sự của anh/chị?Câu 10:

Theo đồng chí, nhờ đâu mà người quản lý, lãnh đạo có được các năng lực về quản lý nhân

sự?

□ Qua thực tế làm công tác quản lý.

□ Được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý

□ Tự quan sát, học hỏi.

□ Lý do khác: .............................................................................................................Cuối cùng xin trân trọng đề nghị đồng chí cho biết đơi điều về bản thân:

1. Họ và tên: ........................................................... □ Nam

□ Nữ

2 Tuổi:

□ Dưới 40

□ Từ 45-50 tuổi

□ Từ 40-45 tuổi

□ Trên 50 tuổi

3. Trình độ được đào tạo: Chun

mơn nghiệp vụ:

□ Trung cấp

□ Thạc sỹ

□ Cao đẳng

□ Tiến sỹ

□ Đại

học Lý luận chính trị:

□ Sơ cấp

□ Cao cấp

□ Trung cấp

□ Cử nhân

4. Chức vụ:

□ Tổng giám đốc

□ Giám đốc

□ Phó tổng giám

□ Phó giám đốc

đốc

5. Để có thể liên lạc và trao đổi tiếp, xin đồng chí cho biết địa chỉ:

DN .........................................................................................Địa chỉ: ............................................................................................................

Điện thoại:

Cơ quan:..................................

Di động: .................................

Chân thành cám ơn đồng chí!Phụ Lục 2PHIẾU XIN Ý KIẾN

CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ KINH DOANH

Để có thêm cơ sở lý luẩn và thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả cơng tác quản lý

nhân sự của người quản lý, lãnh đạo, chúng tôi kính mong đồng chí giúp đỡ bằng

cách cho ý kiến của mình về các câu hỏi dưới đây.Phần 1

Nếu câu trả lời của đồng chí là "khơng bao giờ", đánh dấu ( X) vào lựa chọn số 1 ỏ ô

tương ứng.

Nếu câu trả lời của đồng chí là "ln ln", đánh dấu ( X) vào lựa chọn số4. Tương tự

như vậy cho các câu trả lời còn lại. Lựa chọn:

1. Không bao giờ

2. Thỉnh thoảng

3. Thường xuyên

4. Luôn luôns

T

T

1NỘI DƯNG CÁC VẤN ĐỀ

Đồng chí chắc chắn rằng cách cư xử của mình với người khác là khách quan

và hợp lý.Đồng chí cố gắng tìm hiểu ý nghĩ của người khác và điều chỉnh những cảm

nhận quan trọng.

3 Đồng chí ln tìm cách nâng cao lòng tự hào và sự thỏa mãn của nhân viên

với cơng việc.

4 Đồng chí tin tưởng là nhân viên của mình làm việc tốt mà khơng cần giám sát

và can thiệp liên tục.

5 Đồng chí ln chú ý đến nguyên tắc đúng người đúng việc.

6 Đồng chí ln sẩn sàng đón tiếp những nhân viên cần đến gặp mình.

7 Đồng chí chuẩn bị kỹ lưỡng cho tất cả các buổi họp với các nhân viên và với

nhóm.

8 Đồng chí để nhân viên tham gia đầy đủ vào lập các kế hoạch thay đổi và việc

thực thi chúng.

9 Đồng chí dựa vào khát vọng được làm việc tốt của nhân viên, mà khơng phải

ra lệnh.

10 Đồng chí theo dõi xem nhân viên đã được đào tạo đúng mức và có chất lượng

chưa.

11 Đồng chí cố gắng phát hiện ra tài năng trong số nhân viên hiện hữu và nhân

viên tiềm năng.

2Y KIÊN CƯA

ĐỒNG CHÍ

1 2 3

412

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23NỘI DUNG CÁC VẤN ĐẾ

1

Đồng chí bàn bạc những vấn đề quan trọng với nhân viên và tham khảo ý kiến

của ho.

Đồng chí tạo ra động lực làm việc ở nhân viên bằng cách khích lệ và nêu

gương thay vì ra mệnh lệnh.

Đồng chí trân trọng mọi ý tưởng cải tiến và triển khai những ý kiến hay.

Đồng chí u cầu thơng tin phản hồi về cơng việc của mình từ cấp dưới và từ

đồng nghiệp.

Đồng chí tận dụng mọi cơ hội để đào tạo nhân viên cách thức cải tiến hiệu quả

cơng việc.

Đồng chí tạo cơ hội cho nhân viên thể hiện khả năng quản lý của họ.

Đồng chí đặt tiêu chuẩn cao và khẳng định rằng những tiêu chuẩn này phải

được thực hiện.

Đồng chí đặt ra cho nhân viên những trách nhiệm rõ ràng đối với công viêc mà

ho "sở hữu".

Đồng chí tạo ra những nhóm nhỏ để giải quyết những dự án hay nhu cầu cu

thể.

Đồng chí mời mọi người trong nhóm thảo luận về một vài ý kiến mới.

Đồng chí giải quyết các vấn đề cá nhân của mọi người một cách nhanh chóng

và tình cảm.

Đồng chí sẩn sàng lắng nghe moi người và thay đổi ý kiến đối với các vấn đề.24 Đồng chí kìm nén sự tức giận và những cảm xúc không tốt khi ra quyết định

và hành động.

25 Đồng chí tìm hiểu quan điểm đối lập trong các trường hợp xung đột.

26 Đồng chí giải quyết tranh chấp giữa mọi người một cách nhanh chóng và

khơng có định kiến.

27 Đồng chí sử dụng việc đánh giá để nâng cao thành tích tương lai, khơng phải

là mổ xẻ thất bại.

28 Đồng chí xem thất bại và sai sót như là cơ hội để đạt được thành công mới.

29 Một khi trường hợp sa thải được chứng minh, đồng chí hành động trực tiếp và

nhanh chóng.

30 Đồng chí nỗ lực tối đa trong quyền hạn của mình để khen thưởng những nhân

viên xứng đáng.

31 Đồng chí nói chuyện với nhân viên như một người bình đẳng và đối xử với họ

giống nhau.

32 Đồng chí tiếp xúc với nhân viên và kiểm tra tiến độ hoạt động so với kế hoach

chính.234Phần 2:

Đồng chí hãy đọc mỗi câu hỏi một cách cẩn thận và nghĩ xem đồng chí sẽ áp dụng cách đối

xử nào với tư cách là người lãnh đạo quản lý. Hãy đánh dấu (X) vào ô tương ứng mô tả

phong cách lãnh đạo giống phong cách lãnh đạo của đồng chí nhất. Mỗi câu hỏi chỉ chọn

một đáp án trả lời.

L = luôn luôn;

N= nhiều lần;

Đ = đôi khi;

H = hiếm khi; K = không bao giờ

sNỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀTTSỰ LỰA CHỌN

CỦA ĐỒNG

CHÍ5Đồng chí sử dụng nhiều thời gian để giải thích về cách thức thực hiện L N Đ

một cơng việc.

Đồng chí đưa ra những chỉ dẫn về nhiệm vụ mà nhân viên thuộc

nhóm đảm nhiệm.

Đồng chí chỉ rõ những ngun tắc và thủ tục cho nhân viên để họ tuân

theo mót cách chi tiết.

Đồng chí tổ chức mọi hoạt động trong cơng việc do đồng chí đảm

nhiêm.

Đồng chí chỉ cho mọi người biết cách mà họ có thể làm tốt cơng viêc.6Đồng chí sẽ cho mọi người biết những gì mà đồng chí hy vọng ở ho.7Đồng chí khuyến khích áp dụng những thủ tục thống nhất để hồn

thành mọi cơng việc.

Đồng chí tỏ rõ thái độ của mình đối với người khác.

Đồng chí phân cơng nhân viên của mình đảm nhiệm những nhiệm vu

cu thể.

Đồng chí đảm bảo rằng mọi người đều hiểu phần việc của họ trong bộ

phận.

Đồng chí sắp xếp những cơng việc mà đồng chí muốn nhân viên thực

hiện theo biểu thời gian.

Đồng chí yêu cầu nhân viên tuân theo những nguyên tắc và quy đinh

chuẩn.

Đồng chí sắp xếp cơng việc dựa trên mức độ hài lòng về chúng

Đồng chí đưa ra biện pháp để giúp mọi người hồn thành cơng viêc.1

2

3

48

9

10

li

12

13

1415 Đồng chí tơn trọng tình cảm và ý kiến của người khác.

16 Đồng chí quan tâm và lo lắng cho người khác.

17 Đồng chí duy trì một bầu khơng khí thân thiện trong bộ phận do mình

phụ trách.HKL N Đ H K

Đồng chí làm cả những việc dù là rất nhỏ để đem lại sự hài lòng cho

nhân viên của đồng chí.

Đồng chí đối xử với mọi người một cách bình đẳng.

Đồng chí thơng báo trước cho mọi người về sự thay đổi và giải thích

về ảnh hưởng của nó đối với họ.

Đồng chí trơng đợi niềm hạnh phúc sẽ đến với mọi người

Đồng chí gần gũi và thân thiện với mọi người18

19

20

21

22PHẦN 3

Có nhiều biện pháp để nâng cao năng lực quản lý nhân sự của người quản lý, lãnh đạo.

Theo đồng chí đó là những biện pháp gì?

□ Đào tạo một cách bài bản về khoa học quản lý

□ Đào tạo về quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

□ Đào tạo về tâm lý quản lý hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường

□ Đào tạo về giao tiếp ứng xử trong quản lý doanh nghiệp

□ Đào tạo về luật pháp, chính sách liên quan đến việc sử dụng nhân sự trong DN

□ Đào tạo về ...........................................................................................................

□ Xây dựng cơ chế quản lý cụ thể, có phân cấp, phân nhiệm rõ ràng.

□ Xây dựng các tiêu chí đánh giá thực hiện công việc một cách rõ ràng, khoa học

□ Luân chuyển cán bộ sau một thời hạn nhất định

□ Không ngừng tự học hỏi

□ Khác .......................................................................................................................Cuối cùng xin trân trọng đề nghị đồng chí cho biết đơi điều về bản thân:

1. Họ và tên: .......................................................... □ Nam

□ Nữ

2. Tuổi:

□ Dưới 40

□ Từ 45-50 tuổi

□ Từ 40-45 tuổi

□ Trên 50

tuổi

3. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo:

□ Trung cấp

□ Thạc sỹ

□ Đại học

□ Tiến sỹ

□ Cao đẳng

4. Ngành khoa học được đào tạo, bồi dưỡng:Khoa học kinh tế

Khoa học kỹ thuật

Khoa học quản lý, lãnh đạo

Khoa học khác, là ..........................................................................................Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (135 trang)

×