1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (466.37 KB, 104 trang )


5HĐNDHội đồng nhân dânKBNNKho bạc Nhà nướcKSCKiểm soát chiMLNSMục lục Ngân sáchNSNNNgân sách Nhà nướcNSTWNgân sách Trung ƯơngSNCLSự nghiệp công lậpTABMISHệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạcUBNDỦy ban Nhân dân6DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng số 2.1 Báo cáo chi của các đơn vị giai đoạn 2012-2014...............................44

Bảng số 2.2: Tình hình thanh tốn cá nhân của các đơn vị sự nghiệp công lập thực

hiện cơ chế tự chủ tài chính giai đoạn 2012-2014

Bảng số 2.3: Tình hình chi nghiệp vụ chuyên môn của các đơn vị sự nghiệp cơng

lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính giai đoạn 2012-2014

Bảng số 2.4: Tình hình chi mua sắm tài sản của các đơn vị sự nghiệp công lập thực

hiện cơ chế tự chủ tài chính giai đoạn 2012-2014

Bảng 2.5 Tình hình chi khác của các đơn vị sự nghiệp cơng lập thực hiện cơ chế tự

chủ tài chính giai đoạn 2012-2014

Bảng số 2.6 Báo cáo chi của các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ

tài chính giai đoạn 2012-20147DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của KBNN Phúc Thọ

Sơ đồ 2.2 : Sơ đồ tổ chức bộ máy kiểm sốt chi thường xun.1MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Kiểm soát chi là nhiệm vụ quan trọng của kho bạc nhà nước.Qua đó,

việc phân bổ và sử dụng các nguồn lực của quốc gia được đảm bảo đúng mục

đích, có hiệu quả đồng thời cũng góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng

phí. Từ năm 2006, thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25

tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm

về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị

sự nghiệp công lập và Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015

của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (thay

thếNghị định số 43/2006/NĐ-CP) cơng tác kiểm sốt chi đối với các đơn vị sự

nghiệp cơng lập đã có những chuyển biến tích cực và đạt được thành tựu quan

trọng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Trong những năm qua, công tác kiểm soát chi (KSC) thường xuyên

NSNN qua KBNN Phúc Thọ - Hà Nội nói chung và kiểm sốt chi đối với các

đơn vị sự nghiệp cơng lập nói riêng đã từng bước được cụ thể theo hướng

hiệu quả, ngày càng chặt chẽ và đúng với mục đích chi cả về quy mô và chất

lượng. Công tác lập, duyệt, phân bổ dự toán được chú trọng hơn về chất

lượng và thời gian góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước.

Tuy vậy, q trình thực hiện cơng tác KSC đối với đơn vị sự nghiệp công

lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính vẫn còn có những hạn chế, bất cập như:

sử dụng NSNN vẫn còn tình trạng kém hiệu quả, tình trạng nợ đọng trong

thanh toán giữa các đơn vị sử dụng ngân sách đối với các doanh nghiệp cung

cấp hàng hóa khá cao, một số chế độ tiêu chuẩn định mức chi tiêu của nhà

nước lạc hậu so với thực tế gây ảnh hưởng đến công tác lập phương án tự chủ,

tự chịu trách nhiệm về tài chính và cơng tác xây dựng quy chế chi tiêu nội bộXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (104 trang)

×