1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

- Phân loại đơn vị sự nghiệp công lập : có 4 loại đơn vị sự nghiệp công lập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (466.37 KB, 104 trang )


6- Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các nhiệm vụ khơng thường xun (nếu

có), gồm: Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đối với đơn vị

không phải là tổ chức khoa học công nghệ); kinh phí các chương trình mục tiêu

quốc gia; chương trình, dự án, đề án khác; kinh phí đối ứng thực hiện các dự án theo

quyết định của cấp có thẩm quyền; vốn đầu tư phát triển; kinh phí mua sắm trang

thiết bị phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm quyền giao;

- Nguồn vốn vay, viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật.

b. Sử dụng nguồn tài chính

- Chi đầu tư từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn vốn vay và các

nguồn tài chính hợp pháp khác.

+ Căn cứ nhu cầu đầu tư và khả năng cân đối các nguồn tài chính, đơn vị chủ

động xây dựng danh mục các dự án đầu tư, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê

duyệt. Trên cơ sở danh mục dự án đầu tư đã được phê duyệt, đơn vị quyết định dự

án đầu tư, bao gồm các nội dung về quy mô, phương án xây dựng, tổng mức vốn,

nguồn vốn, phân kỳ thời gian triển khai theo quy định của pháp luật về đầu tư.

+ Đơn vị sự nghiệp cơng được vay vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước hoặc

được hỗ trợ lãi suất cho các dự án đầu tư sử dụng vốn vay của các tổ chức tín dụng

theo quy định.

+ Căn cứ yêu cầu phát triển của đơn vị, Nhà nước xem xét bố trí vốn cho các dự án

đầu tư đang triển khai, các dự án đầu tư khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Chi thường xuyên: Đơn vị được chủ động sử dụng các nguồn tài chính giao tự

chủ quy định tại Điểm a, Điểm b (phần được để lại chi thường xuyên) và Điểm c Khoản

1 Điều này để chi thường xuyên. Một số nội dung chi được quy định như sau:

+ Chi tiền lương: Đơn vị chi trả tiền lương theo lương ngạch, bậc, chức vụ và

các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công. Khi Nhà

nước điều chỉnh tiền lương, đơn vị tự bảo đảm tiền lương tăng thêm từ nguồn thu

của đơn vị (ngân sách nhà nước không cấp bổ sung).

+ Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý7Đối với các nội dung chi đã có định mức chi theo quy định của cơ quan nhà

nước có thẩm quyền: Căn cứ vào khả năng tài chính, đơn vị được quyết định mức

chi cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành

và quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;

Đối với các nội dung chi chưa có định mức chi theo quy định của cơ quan nhà

nước có thẩm quyền: Căn cứ tình hình thực tế, đơn vị xây dựng mức chi cho phù

hợp theo quy chế chi tiêu nội bộ và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

+ Trích khấu hao tài sản cố định theo quy định. Tiền trích khấu hao tài sản

hình thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách được

hạch toán vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

- Chi nhiệm vụ không thường xuyên: Đơn vị chi theo quy định của Luật Ngân

sách nhà nước và pháp luật hiện hành đối với từng nguồn kinh phí quy định tại

Điểm b (phần được để lại chi mua sắm, sửa chữa lớn trang thiết bị, tài sản phục vụ

cơng tác thu phí), Điểm d và Điểm đ Khoản 1 Điều này.

- Đơn vị sự nghiệp công phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về

mức chi, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; tiêu chuẩn, định mức về nhà làm

việc; tiêu chuẩn, định mức trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di

động; chế độ cơng tác phí nước ngoài; chế độ tiếp khách nước ngoài và hội thảo

quốc tế ở Việt Nam.

c. Phân phối kết quả tài chính trong năm

- Hàng năm, sau khi hạch tốn đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế và các

khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có) theo quy định, phần chênh lệch thu

lớn hơn chi thường xuyên (nếu có), đơn vị được sử dụng theo trình tự như sau:

+ Trích tối thiểu 25% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

+ Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập: Đơn vị được tự quyết định mức trích Quỹ

bổ sung thu nhập (khơng khống chế mức trích);

+ Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền

lương, tiền công thực hiện trong năm của đơn vị;

+ Trích lập Quỹ khác theo quy định của pháp luật;

+ Phần chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại (nếu có) sau khi đã trích lập các quỹ

theo quy định được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.8- Sử dụng các Quỹ

+ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: Để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua

sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc; phát triển năng lực hoạt động sự nghiệp;

chi áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ; đào tạo nâng cao nghiệp vụ

chuyên môn cho người lao động trong đơn vị; góp vốn liên doanh, liên kết với các

tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (đối với đơn vị được giao vốn theo quy định)

để tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và các

khoản chi khác (nếu có).

+ Quỹ bổ sung thu nhập: Để chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong

năm và dự phòng chi bổ sung thu nhập cho người lao động năm sau trong trường

hợp nguồn thu nhập bị giảm.

Việc chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong đơn vị được thực hiện

theo nguyên tắc gắn với số lượng, chất lượng và hiệu quả công tác. Hệ số thu nhập

tăng thêm của chức danh lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công tối đa không quá 2 lần hệ

số thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện của người lao động trong đơn vị.

+ Quỹ khen thưởng: Để thưởng định kỳ, đột xuất cho tập thể, cá nhân trong và

ngoài đơn vị (ngoài chế độ khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng)

theo hiệu quả cơng việc và thành tích đóng góp vào hoạt động của đơn vị. Mức thưởng

do thủ trưởng đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

+Quỹ phúc lợi: Để xây dựng, sửa chữa các cơng trình phúc lợi; chi cho các

hoạt động phúc lợi tập thể của người lao động trong đơn vị; trợ cấp khó khăn đột

xuất cho người lao động, kể cả trường hợp nghỉ hưu, nghỉ mất sức; chi thêm cho

người lao động thực hiện tinh giản biên chế.

- Mức trích cụ thể của các quỹ quy định tại Điểm a Khoản này và việc sử dụng

các quỹ do thủ trưởng đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ và phải công

khai trong đơn vị.

1.1.2.2 Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên

a. Nguồn tài chính của đơn vị

- Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, bao gồm cả nguồn ngân

sách nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá tính đủ chi phí;9- Nguồn thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí được để lại chi theo quy định

(phần được để lại chi hoạt động thường xuyên và chi mua sắm, sửa chữa lớn trang

thiết bị, tài sản phục vụ cơng tác thu phí);

- Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các nhiệm vụ không thường xuyên quy

định tại Điểm d Khoản 1 Điều 12 Nghị định này (nếu có);

- Nguồn vốn vay, viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật.

b. Sử dụng nguồn tài chính:

- Chi thường xuyên: Đơn vị được chủ động sử dụng các nguồn tài chính giao

tự chủ quy định tại Điểm a, Điểm b (phần được để lại chi hoạt động thường xuyên)

và Điểm c Khoản 1 Điều này để chi thường xuyên theo quy định tại Điểm b Khoản

2 Điều 12 Nghị định này;

- Chi nhiệm vụ không thường xuyên: Đơn vị chi theo quy định của Luật Ngân

sách nhà nước và pháp luật hiện hành đối với từng nguồn kinh phí quy định tại

Điểm b (phần được để lại chi mua sắm, sửa chữa lớn trang thiết bị, tài sản phục vụ

cơng tác thu phí), Điểm d và Điểm đ Khoản 1 Điều này.

c. Phân phối kết quả tài chính trong năm theo quy định tại Khoản 3 Điều 12.

Riêng trích lập Quỹ bổ sung thu nhập tối đa không quá 3 lần quỹ tiền lương ngạch,

bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do Nhà nước quy định.

1.1.2.3 Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần

chi thường xun (do giá, phí dịch vụ sự nghiệp cơng chưa kết cấu đủ chi phí, được

Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá, phí

chưa tính đủ chi phí)

a. Nguồn tài chính của đơn vị

- Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp cơng;

- Nguồn thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí được để lại chi theo quy định

(phần được để lại chi hoạt động thường xuyên và chi mua sắm, sửa chữa lớn trang

thiết bị, tài sản phục vụ cơng tác thu phí);

- Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ phần chi phí chưa kết cấu trong giá, phí

dịch vụ sự nghiệp cơng;

- Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có);10- Ngân sách nhà nước cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khơng thường

xun quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 12 Nghị định này (nếu có);

- Nguồn viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật.

b. Sử dụng nguồn tài chính của đơn vị

- Chi thường xuyên: Đơn vị được chủ động sử dụng các nguồn tài chính giao

tự chủ quy định tại các Điểm a, Điểm b (phần được để lại chi hoạt động thường

xuyên), Điểm c và Điểm d Khoản 1 Điều này để chi thường xuyên. Một số nội dung

chi được quy định như sau:

+ Chi tiền lương: Đơn vị chi trả tiền lương theo lương ngạch, bậc, chức vụ và

các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công. Khi Nhà

nước điều chỉnh tiền lương, đơn vị tự bảo đảm tiền lương tăng thêm từ các nguồn

theo quy định; trường hợp còn thiếu, ngân sách nhà nước cấp bổ sung;

+ Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý: Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và

khả năng nguồn tài chính, đơn vị được quyết định mức chi hoạt động chuyên môn,

chi quản lý, nhưng tối đa không vượt quá mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm

quyền quy định.

-Chi nhiệm vụ không thường xuyên: Đơn vị chi theo quy định của Luật Ngân

sách nhà nước và pháp luật hiện hành đối với từng nguồn kinh phí quy định tại

Điểm b (phần được để lại chi mua sắm, sửa chữa lớn trang thiết bị, tài sản phục vụ

cơng tác thu phí), Điểm đ và Điểm e Khoản 1 Điều này.

c. Phân phối kết quả tài chính trong năm

- Hàng năm, sau khi hạch tốn đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế và các

khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có) theo quy định, phần chênh lệch thu

lớn hơn chi hoạt động thường xuyên (nếu có), đơn vị được sử dụng theo trình tự

như sau:

+ Trích tối thiểu 15% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

+ Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập tối đa không quá 2 lần quỹ tiền lương

ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do Nhà nước quy định;

+ Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tối đa không quá 2 tháng tiền

lương, tiền công thực hiện trong năm của đơn vị;

+ Trích lập Quỹ khác theo quy định của pháp luật;11+ Phần chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại (nếu có) sau khi đã trích lập các quỹ

theo quy định được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Trường hợp chênh lệch thu lớn hơn chi bằng hoặc nhỏ hơn một lần quỹ tiền

lương ngạch, bậc, chức vụ thực hiện trong năm, đơn vị được quyết định sử dụng

theo trình tự sau: Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập; Quỹ phát triển hoạt động sự

nghiệp, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ khác (nếu có).

-Mức trích cụ thể của các quỹ theo quy định tại Điểm a Khoản này và việc sử

dụng các quỹ do thủ trưởng đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ và phải

công khai trong đơn vị. Nội dung chi từ các quỹ thực hiện theo quy định tại Điểm b

Khoản 3 Điều 12 Nghị định này.

1.1.2.4 Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp cơng do Nhà nước bảo đảm

chi thường xuyên (theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, khơng

có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp)

a. Nguồn tài chính của đơn vị

- Ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên trên cơ sở số lượng người làm

việc và định mức phân bổ dự tốn được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Nguồn thu khác (nếu có);

- Ngân sách nhà nước cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khơng thường

xun quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 12 Nghị định này (nếu có);

- Nguồn viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật.

b. Nội dung chi của đơn vị

- Chi thường xuyên: Đơn vị được sử dụng nguồn tài chính giao tự chủ quy

định tại các Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều này để chi thường xuyên. Một số nội

dung chi được quy định như sau:

+ Chi tiền lương: Đơn vị chi trả tiền lương theo lương ngạch, bậc, chức vụ và

các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công. Khi Nhà

nước điều chỉnh tiền lương, đơn vị tự bảo đảm tiền lương tăng thêm từ các nguồn

theo quy định, bao gồm cả nguồn ngân sách nhà nước cấp bổ sung;12+Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý: Đơn vị được quyết định mức chi nhưng

tối đa không vượt quá mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

- Chi nhiệm vụ không thường xuyên: Đơn vị chi theo quy định của Luật Ngân

sách nhà nước và pháp luật hiện hành đối với từng nguồn kinh phí quy định tại

Điểm c và Điểm d Khoản 1 Điều này.

c. Sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên

- Hàng năm, sau khi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp

ngân sách nhà nước khác (nếu có) theo quy định, phần kinh phí tiết kiệm chi thường

xun (nếu có), đơn vị được sử dụng theo trình tự như sau:

+ Trích tối thiểu 5% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

+ Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập tối đa không quá 01 lần quỹ tiền lương

ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do Nhà nước quy định;

+ Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tối đa không quá 01 tháng tiền

lương, tiền công thực hiện trong năm của đơn vị;

+ Trích lập Quỹ khác theo quy định của pháp luật;

Trường hợp chênh lệch thu lớn hơn chi bằng hoặc nhỏ hơn một lần quỹ tiền

lương ngạch, bậc, chức vụ thực hiện trong năm, đơn vị được quyết định mức trích

vào các quỹ cho phù hợp theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

-Mức trích cụ thể của các quỹ theo quy định tại Điểm a Khoản này và việc sử

dụng các quỹ do thủ trưởng đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ và phải

công khai trong đơn vị. Nội dung chi từ các quỹ thực hiện theo quy định tại Điểm b

Khoản 3 Điều 12 Nghị định này.1.2 Kiểm soát chi ngân sách Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công

lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của chi ngân sách Nhà nước

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu,chi của Nhà nướcđã được

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định và thực hiện trong một năm để

bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Ngân sách Nhà

nước là một hệ thống thống nhất, bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách13các cấp chính quyền địa phương (gọi chung là ngân sách địa phương).

Chi NSNN là quá trình Nhà nước sử dụng các nguồn lực tài chính tập

trung được vào việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ kinh tế, chính trị và

xã hội của Nhà nước trong từng cơng việc cụ thể. Chi NSNN có quy mơ và

phạm vi rộng lớn, bao gồm nhiều lĩnh vực, tại các địa phương và các cơ quan

hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Chi NSNN là việc phân phối và sử dụng các quỹ NSNN nhằm đảm bảo

thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.

Chi NSNN bao gồm các khoản chi phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm

quốc phòng an ninh, bảo đảm hoạt động của bộ máy Nhà nước,chi trả nợ của

nhà nước,chi viện trợ và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

* Đặc điểm của chi NSNN

Chi NSNN gắn chặt với hoạt động của bộ máy Nhà nước và những

nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội. Quy mô tổ chức bộ máy Nhà nước, khối

lượng, phạm vi nhiệm vụ do Nhà nước đảm đương có quan hệ tỷ lệ thuận với

tổng dự toán chi NSNN.

Các khoản chi NSNN thường được xem xét tính hiệu quả ở tầm vĩ mơ,

tức là các khoản chi NSNN phải được xem xét một cách toàn diện và dựa vào

mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội mà Nhà nước đã đề ra trong

từng thời kỳ.

Các khoản chi NSNN thường mang tính chất khơng bồi hồn trực tiếp.

Đặc điểm này giúp chúng ta phân biệt các khoản chi NSNN với các khoản tín

dụng, các khoản chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh,…

Các khoản chi NSNN gắn chặt với sự vận động của các phạm trù giá trị

khác như tiền lương, giá cả, lãi suất, tỷ giá hối đoái và các phạm trù khác

thuộc lĩnh vực tiền tệ.141.2.2 Yêu cầu, nguyên tắc và nội dung kiểm soát chi ngân sách

Nhà nước đối với các khoản chi thường xuyên

1.2.2.1 Khái niệm

Chi thường xuyên của NSNN là quá trình phân phối, sử dụng vốn NSNN

để đáp ứng cho các nhu cầu chi gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ của

Nhà nước về lập pháp, hành pháp, tư pháp và một số dịch vụ cơng cộng khác

mà Nhà nước vẫn phải cung ứng.

Kiểm sốt chi thường xuyên NSNN qua KBNN là việc KBNN thực hiện

kiểm tra, kiểm soát các khoản chi NSNN theo các chính sách, chế độ, tiêu

chuẩn và định mức chi tiêu do Nhà nước quy định theo những nguyên tắc,

hình thức và phương thức quản lý tài chính trong q trình cấp phát, thanh

toán và chi trả các khoản chi NSNN.

1.2.2.2 Yêu cầu, nguyên tắc và nội dung Kiểm soát chi ngân sách

Nhà nước đối với các khoản chi thường xuyên

Thực hiện công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN phải đáp ứng

được các yêu cầu sau đây:

- Công tác KSC thường xuyên NSNN phải làm cho sử dụng NSNN có

hiệu quả cao nhất, để phát triển KT-XH. Tập trung quỹ NSNN chi cho các

chương trìnhmục tiêu quốc gia. Vì vậy, công tác KSC thường xuyên NSNN

qua KBNN phải quy định rõ điều kiện và trình tự cấp phát và thanh tốn theo

hướng: khi cấp phát kinh phí, cơ quan KBNN phải căn cứ dự toán NSNN năm

đã được duyệt và khả năng ngân sách từng quý, đồng thời xem xét bố trí mức

chi hàng quý cho từng đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện. Về phương thức

thanh toán, phải bảo đảm mọi khoản chi của NSNN được chi trả trực tiếp cho

các đơn vị, đối tượng sử dụng NSNN trên cơ sở dự tốn được duyệt. Trong

q trình sử dụng NSNN phải được thủ trưởng đơn vị chuẩn chi, phù hợp với

chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu của Nhà nước quy định.15- Công tác KSC thường xuyên NSNN là một quy trình phức tạp, bao

gồm nhiều khâu, nhiều giai đoạn (lập dự toán ngân sách, phân bổ và thơng

báo kinh phí, cấp phát thanh tốn cho các đơn vị sử dụng ngân sách, kế toán

và quyết tốn NSNN), đồng thời nó có liên quan đến tất cả các Bộ, ngành, địa

phương.Vì vậy, KSC thường xuyên NSNN cần phải được tiến hành thận

trọng. Sau mỗi bước cần tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm để cải tiến quy

trình, thủ tục KSC cho phù hợp với tình hình thực tế. Có như vậy cơng tác

KSC thường xun NSNN mới có tác dụng bảo đảm tăng cường kỷ cương, kỷ

luật tài chính. Mặt khác,cơng tác KSC cần phải tôn trọng những thực tế khách

quan, không nên quá máy móc, khắt khe, gây ách tắc, phiền hà cho các đơn vị

sử dụng NSNN.

- Tổ chức bộ máy KSC phải gọn nhẹ theo hướng cải cách hành chính,

thu gọn các đầu mối quản lý, đơn giản hố quy trình và thủ tục hành

chínhđồng thời cần phân định rõ vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của các cơ

quan quản lý ngân sách, quản lý tài chính nhà nước, đặc biệt là Thủ trưởng

đơn vị trực tiếp sử dụng NSNN trong q trình lập dự tốn, cấp phát và sử

dụng kinh phí, thơng tin, báo cáo và quyết tốn chi NSNN để tránh sự trùng

lặp, chồng chéo trong quá trình thực hiện. Mặt khác, tạo điều kiện để thực

hiện cơ chế kiểm tra, giám sát lẫn nhau giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan

trong q trình KSC thường xun NSNN.

-Công tác KSC thường xuyên NSNN cần được thực hiện đồng bộ, nhất

quán và thống nhất với quy trình quản lý NSNN từ khâu lập dự toán, chấp

hành ngân sách đến khâu quyết tốn NSNN. Đồng thời, phải có sự phối hợp

thống nhất với việc thực hiện các chính sách, cơ chế quản lý tài chính khác

như chính sách thuế, phí và lệ phí, chính sách khuyến khích đầu tư, cơ chế

quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu, các đơn vị thực hiện cơ

chế khoán chi.161.2.2.3 Nguyên tắc

* Nguyên tắc quản lý theo dự toán

Lập dự toán là khâu mở đầu của một chu trình NSNN,những khoản chi

thường xuyên một khi đã ghi vào dự toán chi và được cơ quan quyền lực Nhà

nước xét duyệt được coi là chỉ tiêu pháp lệnh.Xét trên giác độ quản lý, số chi

thường xuyên đã được ghi trong dự toán thể hiện sự cam kết của các cơ quan

chức năng về quản lý tài chính cơng đối với các đơn vị thụ hưởng NSNN.Từ đó

làm nảy sinh nguyên tắc quản lý chi thường xuyên của NSNN phải theo dự tốn.

* Ngun tắc tiết kiệm, hiệu quả

Có thể nói tiết kiệm,hiệu quả là một trong những nguyên tắc quan trọng

hàng đầu của quản lý kinh tế, tài chính bởi một lẽ giản đơn rằng:Nguồn lực

thì ln có giới hạn nhưng nhu cầu thì vơ hạn.Do vậy trong q trình phân bổ

và sử dụng các nguồn lực khan hiếm đó ln phải tính tốn sao cho với chi

phí ít nhất nhưng vẫn đạt hiệu quả cao nhất.Mặt khác, do đặc thù hoạt

độngcủa Nhà nước diễn ra trên phạm vi rộng,đa dạng và phức tạp, nhu cầu chi

luôn gia tăng với tốc độ nhanh chóng trong khi khả năng huy động nguồn thu

có hạn.Do vậy nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả trong quản lý chi thường xuyên

của NSNN càng phải được tôn trọng.

* Nguyên tắc chi trực tiếp qua KBNN

Một trong những chức năng quan trọng của KBNN là quản lý quỹ

NSNN.Vì vậy, KBNN vừa có quyền,vừa có trách nhiệm phải kiểm soát chặt

chẽ mọi khoản chi NSNN, đặc biệt là các khoản chi thường xuyên.Để tăng

cường vai trò của KBNN trong kiểm soát chi thường xuyên của NSNN,hiện

nay ở nước ta đã và đang triển khai thực hiện“chi trực tiếp qua KBNN”và coi

đó là một nguyên tắc trong quản lý khoản chi này.

1.2.2.4 Nội dung

* Các khoản chi thanh tốn cho cá nhân

Đối với các khoản tiền lương, có tính chất lương, học bổng, sinh hoạtXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (104 trang)

×