1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (466.37 KB, 104 trang )


1Bộ Tài chính (2009), cơng văn số 978/BTC –KHTC ngày 21/1/2009 về0 việc hướng dẫn thực hiện cam kết chi NSNN qua KBNN

11 Bộ Tài chính (2009), Thơng tư số 172/2009/TT-BTC ngày 26/8/2009,

vềviệc sửa đổi một số điểm của Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày

06/09/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các

đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về

1thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính

Bộ Tài chính (2011), Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước, Nxb Tài2

1chính.

Bộ Tài chính (2008), Quyết định số 120/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 về việc3

1ban hành Chế độ Kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN.

Chính phủ (2003), Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003, qui định4

1chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

Chính phủ (2006), Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm52006, quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ,1tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp cơng lập.

Chính phủ (2006), Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 hướng6

1dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.

Chính phủ (2007), Chỉ thị sơ 20/2007/CT –TTg ngày 24/8/2007 về việc trả7

1lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ NSNN

Chính phủ (2003), Quyết định số 235/2003/QĐ-TTg, ngày 13/11/2003 quy8định chức định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của1Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

Chính phủ (2007), Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg, ngày 21 tháng 8 năm9

22007 phê duyệt Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020.

Chính phủ (2009), Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 8 năm02009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của2KBNN trực thuộc Bộ Tài chính.

Phạm Ngọc Dũng và Hồng Thị Thúy Nguyệt (2007), Lập dự tốn NSNN1theo kết quả đầu ra: Điều kiện và khả năng ứng dụng ở Việt Nam, NXB

Tài Chính2Lê Thị Diệu Huyền (2009), Nâng cao chất lượng, hiệu quả mua sắm công2thông qua công tác kiểm sốt chi NSNN qua KBNN, Tạp chí Ngân quỹ2Quốc gia

Kho bạc Nhà nước (2003), Công văn số 1187/KB-KHTH ngày 10/9/20033

2hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN

Kho bạc Nhà nước(2003), Báo cáo khảo sát tại Cộng hòa Pháp của4

2KBNN.

Kho bạc Nhà nước (2008), Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến5

2năm 2020, NXB Tài Chính

Kho bạc Nhà nước( 2009), Quyết định số 1116/QĐ-KBNN ngày624/11/2009 về việc ban hành Quy trình giao dịch một cửa trong kiểm soát2chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước( 2009), Công văn số 383/KBNN-KT ngày 02/3/20097

2hướng dẫn chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho Tabmis

Kho bạc Nhà nước Phúc Thọ (2012), Báo cáo chi Ngân sách nhà nước8

2Kho bạc Nhà nước Phúc Thọ (2013), Báo cáo chi Ngân sách nhà nước9

3Kho bạc Nhà nước Phúc Thọ (2014), Báo cáo chi Ngân sách nhà nước0

3Phạm Văn Khoan (2010), Giáo trình quản lý tài chính cơng, Học Viện1

3Tài Chính

Lê Hùng Sơn (2011) “Giải pháp nào góp phần hạn chế nợ đọng ở khu vực2

3cơng?”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 108 (6/2011)

Lê Hùng Sơn (2012) “Tăng cường kiểm sốt chi tiêu cơng để thực hiện3mục tiêu kiềm chế lạm phát”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số3115+116 (1+2/2012)

Nguyễn Văn Quang (2010) “Nhìn lại ba năm thực hiện các đề án Chiến4lược phát triển Kho bạc Nhà nước”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia,

(Số 101(11/2010)3Quốc hội(2002), Luật Ngân sách nhà nước năm 2002.5

3Phạm Đình Thành (2005), vận dụng lập NSNN theo kết quả đẩu ra trong6

3quản lý chi tiêu công của Việt Nam, NXB Tài Chính

Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính (2011) Một số vấn đề về kinh tế tài7chính Việt Nam 2010-2011, NXB Tài chínhPHỤ LỤC 01

Mẫu số 02/PHS –CTX

KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHÚC THỌ

PHỊNG KẾ TỐN

Số phiếu:.../CTXNgày ....tháng.....năm......PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ CHI THƯỜNG XUYÊN

-Tên đơn vị.......................................................................................................

- Địa chỉ:.............................................điện thoại liên hệ..................................

I Tài liệu gửi lần đầu:

II. Tài liệu gửi từng lần tạm ứng, thanh tốn:

III. Tài liệu bổ sung, hồn chỉnh:

u cầuThực hiện1

2Ngày KBNN nhận đủ hồ sơ là:.../.../....

Đề nghị đơn vị đến nhận kết quả giải quyết vào... ngày...tháng...năm...

Bên giao (khách hàng)

(ký và ghi rõ họ tên)Bên nhận (KBNN)

(ký và ghi rõ họ tênPHỤ LỤC 02

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHÚC THỌ

Số: TB/KBPTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phúc Thọ, ngày ...... tháng ..... năm ............THÔNG BÁO TỪ CHỐI CẤP PHÁT THANH TOÁN

KBNN Phúc Thọ từ chối cấp phát thanh toán khoản chi.............................

..................................tại chứng từ số....... ngày ..... tháng .... năm...........

Số tiền: ................................................................................................................

Bằng số: ..............................................................................................................

Bằng chữ: ............................................................................................................

Lý do từ chối cấp phát thanh tốn: .....................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

KBNN ......................... xin thơng báo cho đơn vị biết để có biện pháp xử lý ./.

GIÁM ĐỐC(Ký tên, đóng dấu)Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, KT.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (104 trang)

×