1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

Bảng 3.4: Kết quả xử lý kim loại bằng polyme ưa nước tại công ty TNHH điện tử Yesun.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.81 MB, 82 trang )


Chỉ

tiêuM1PAMPAAPHAQCVN 07:

2009/BTNM

T (cột B)3,974,772,381512,5511,155,561Pbmg/l15,912Nimg/l27,893702,24

2,52

1,4

5,6

20

Kết quả thu được cho thấy khả năng xử lý kim loại nặng bằng tác nhân

Cumg/lpolyme khá hiệu quả, hiệu suất của PAM là 55 - 75%, PAA là 62 - 87%, PHA là 65

– 85%, hiệu quả xử lý tăng dần theo thứ tự PHA > PMA > PAA tương ứng với các

kim loại Pb > Cu > Ni. Kết quả này hoàn toàn phù hợp với lý thuyết nghiên cứu về

tương tác polyme ưa nước và kim loại nặng.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận

Quá trình hấp phụ các ion kim loại lên polyme PAM, PAA, PHA được nghiên

cứu bằng phương pháp gián đoạn.

Đã bước đầu nghiên cứu được quá trình tương tác của các polyme với các ion

kim loại (Pb2+, Cu2+, Ni2+). Tương tác chủ yếu giữa chúng là liên kết phức và tương

tác tĩnh điện.

Đã kháo sát được quá trình tương tác của các polyme với ion kim loại và được

chứng minh bằng phổ hồng ngoại IR, nhiệt trọng lượng TGA.

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tương tác của PAM với ion kim

loại từ đó đưa ra các điều kiện tối ưu cho quá trình tương tác. Thời gian tối ưu của

polyme tiếp xúc với các ion kim loại trong quá trình tương tác với PAM là 40 phút,

nhiệt độ 300C, pH tối ưu cho quá trình tương tác với dung dịch ion Cu(II), Pb(II),

Ni(II), 5,5; 4,5; và 4,5 tương ứng, nồng độ polyme tối ưu 0,25g/50ml. Khối lượng

phân tử (KLPT) polyme tối ưu cho quá trình tương tác với ion kim loại là 1,5.106.Lớp KTMT 2012B66 Viện Khoa học và Công nghệ Môi trườngKhảo sát thành công các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tương tác của

poly(acrylic axit) với ion kim loại như: Khối lượng phân tử, độ pH, nhiệt độ, nồng

độ polyme, thời gian. Từ đó đưa ra điều kiện tối ưu trong quá trình tương tác: pH =

5, nhiệt độ 300C , thời gian 30 phút , KLPT polyme là 6.104, hàm lượng polyme

0,2g/50ml. Đã khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tương tác bằng NaPHA. Độ pH tối ưu trong quá trình tương tác đối với các ion kim loại tại pH = 5.

Nhiệt độ 400C là nhiệt độ tối ưu cho các ion kim loại trong quá trình tương tác.

KLPT polyme tối ưu cho qua trình tương tác với ion kim loại là 5.106.

Kiến nghị

Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng polyme ưa nước là một lĩnh vực khoa học lý

thú và đầy tiềm năng vì phạm vi ứng dung của chúng rất rộng lớn. Chính vì vậy,

trong những năm qua đã có nhiều cơng trình nghiên cứu, ứng dụng polyme ưa nước

trong và ngồi nước đã được cơng bố. Các kết quả nghiên cứu, ứng dụng của nhóm

nghiên cứu trong thời gian qua đã và đang tiếp tục được triển khai vào thực tế sản

xuất. Một số sản phẩm đã được ứng dụng rộng rãi trên phạm vi cả nước đem lại

hiệu quả kinh tế- xã hội. Vấn đề nghiên cứu và ứng dụng polyme ưa nước còn rất

nhiều tiềm năng, cần có sự quan tâm, đầu tư thích đáng của Nhà nước, các nhà khoa

học, doanh nghiệp. Thông qua đó, chúng ta vừa có thể nâng cao trình độ khoa học,

vừa làm chủ công nghệ, thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo ra được những sản phẩm

có chất lượng và giá thành cạnh tranh, hạn chế nhập khẩu, đem lại hiệu quả kinh tế,

đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.Lớp KTMT 2012B67 Viện Khoa học và Công nghệ Môi trườngTÀI LIỆU THAM KHẢO1. Tiếng việt

[1]. Đặng Kim Chi (2005), Hố học mơi trường, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.

[2]. Khoa hóa, Trường ĐH cơng nghiệp Hà nội – Giáo trình Hóa phân tích định

lượng.

[3]. Nguyễn Văn Khơi (2007), Polyme ưa nước hóa học và ứng dụng, Nhà xuất bản

khoa học tự nhiên và công nghệ.

[4]. Nguyễn Hữu Phú – 2003, Hóa lý và hóa keo, Nhà xuất bản khoa học và kỹ

thuật.

[5]. Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Văn

Khôi, Phạm Thị Thu Hà (2010), Tạp chí phân tích Hóa, Lý, Sinh học, 15(1), 32-35

[6]. PGS.TS.Đặng Đình Kim, PGS.TS Lê Văn Cát và các cộng sự (2002), Đề tài:

Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải công nghiệp chứa kim loại nặng ( Pb, Hg,

Ni, Cr, Cu) bằng phương pháp hoá học và sinh học.Lớp KTMT 2012B68 Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường[7]. Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga (2002), Giáo trình cơng nghệ xử lý nước thải,

Nhà xuất bản KHKT.

[8]. Trịnh Thị Thanh (2000), Độc học, Môi trường và Sức khỏe con người. NXB

Đại học quốc gia Hà Nội.

[9]. Tuyển tập báo cáo khoa học tại hội nghị mơi trường tồn quốc nămLớp KTMT 2012B(1998).69 Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường2. Tiếng anh

[9]. Abd-El-Aziz A., Carraher C.,Pittman C.and Zeldi M., (2005),Macromolecules containing metal and metal- link elements, JohnWilery & Sons,

Inc., USA 5,8.

[10]. Ahmed I., Ghonaim A., Abdel Hakim A., Moustafa M. and Kamal El-Din A.,

(2008), Synthesis and characterization of polymers for removing of some heavy

metal ions of industrial wastewater, J. Applied Sciences Research,(4), 1946 - 1958.

[11]. Atiq Malik, Hao Liu, (2013), Industrial polymer effluent treatment by

chemical coagulation and flocculation Original Research Article, Journal of

Environmental Chemical Engineering, Volume 1, Pages 684-689 .

[12]. Atkins P., Overton T., Rourk J., Weller M., Spiro T. and Stiefel E.,( 2006),

Shriver and Atkins Inorganic Chemistry, Freeman, W and company, New Yourk,

220-224, 460-472.

[13]. Baeurle S., (2009), Multiscale modelling of polymer materials using

field - theoreticmethodologies: a surveyaboutrecent developments,J.Mathematical Chemistry, (46), 363–426.

[14]. B. L. RIVAS (1999), “Water-Soluble Copolymers of 1-Vinyl-2-pyrrolidone

and Acrylamide Derivatives: Synthesis, Characterization, and Metal Binding

Capability Studied by Liquid-Phase Polymer-Based Retention Technique” Journal

of Applied Polymer Science, Vol. (72), 741–750.

[15]. Chuh-Yean Chen et al (2007), “ Removal of heavy metal ions by a chelating

resin containing glycine as chelating groups”, Separation and Purification

Technology, (54), 396–403.

[16]. Environmental Water (2013), Wastewater Treatment by Biological

Methods, ,Pages 179-204[17]. Fu F., Chen R. and Xiong Y., (2006), Application of NMR spectroscopy to

the study of equilibrium dynamics of uranyl(2+)-fluoride complexes,J.Separation and Purification Technology, (52), 388-393.Lớp KTMT 2012B70 Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường[18]. Jacek A. Wiśniewski, Małgorzata Kabsch-Korbutowicz, Sylwia Łakomska,

(2011), Donnan dialysis and electrodialysis as viable options for removing bromates

from natural water, Desalination, Volume 281, Pages 257-262

[19]. Kiefer R. and Holl W., (2001), Sorption of heavy metals onto selective

ion exchange resins with aminophosphonate functional groups, J. Industrial &

Engineering Chemistry Research, (40), 4570-4576.

[20]. Kaliyappan T. and Kannan P., (2000), Coordination polymers, J. Progress

in Polymer Science, (25), 343-370.

[21]. Li C., Cheng C., Choo K, and Yen W., (2008), Polyelectrolyte enhanced

ultrafiltration (PEUF) for the removal of Cd(II): Effects of organic ligands and

solution pH, J. Chemosphere, (72), 630-635.

[22]. Moloney M., (2008), Functionalized polymers by chemical surface

modification, J. Physics D: Applied Physics, (41), 1-9.

[23]. Micio M., Albu A., Mateescu C., Voicu G., Rusen E., Marculescu B. and

Mutihac L., (2007), New polymeric structures designed for tremoval of Cu(II)

ions from aqueous solutions, J. Applied Science, (103), 1397-1405.

[24]. Nguyen Van Khoi, Nguyen Thanh Tung, Pham Thi Thu Ha, Trinh Duc

Cong (2006), Advances in Natural Sciences, 7(2), 131 -135.

[25]. Painter P., and Coleman M., (1997), Fundamentals of polymer science,

Technomic Publishing Company, Inc, USA. 1,155.

[26]. Rivas B., Villegas S., Ruf B., (2006), Water insoluble polymers containing

amine, sulfonic acid, and carboxylic acid group: synthesis, characterization, and

metal- ion- retention properties, J. Applied polymer science, (99), 3266- 3274.

[27]. Rivas B., Pereira E., Gallegos P., Homper D. and Geckeler K., (2004), Metal

ion binding capability of the water-soluble poly (vinyl phosphonic acid) for mono,di-, and trivalent cations, J. Applied polymer science, (92), 2917- 2922.

[28]. Reddy K. and Reddy A., (2003), Removal of heavy metal ions using the

chelating polymers derived by the condensation of poly(3-hydroxy-4-acetylphenylLớp KTMT 2012B71 Viện Khoa học và Công nghệ Môi trườngmethacrylate) eith different diamines, J. Applied Polymer Science, (88), 414421.

[29]. Rivas B. and Maureira A., (2007), Poly(2-acrylamido glycolic acid): A

water - soluble polymer with ability to interact with metal ions in homogenous

phase, J. Inorganic Chemistry Communications, (10), 151–154.

[30] ‘’Removal of copper(II) from aqueous phase by Purolite C100-MB cation

exchange resin in fixed bed columns’’ (2009) Journal of Hazardous Materials,Volume 161, Issues 2–3, Pages 737-746.

[31]. S.E. Cunningham, W.A.M. Mcminn, T.R.A. Magee, P.S. Richardson (2008):

Effect of processing conditions on the water absorption and texture kinetics of potato,

Journal of Food Engineering, Volume 84, Issue 2, Pages 214-223.

[32]. Shin D., Ko Y., Choi U. and Kim W., (2004), Synthesis and characterization

of novel chelate fiber containing amine and amidine groups, J. Polymer for

Advanced Technologies, (15), 459-466.

[33]. Samal S., Das R., Dey R.and Acharya S., (2000), ChelatingresinsVI:Chelating resins of formaldehyde condensed phenolicSchiff bases derived from

4,4–diaminodiphenyletherwithhydroxybenzaldehydes—synthesis,characterization, andmetal ion adsorption studies, J. AppliedPolymer Science,(77), 967–981.

[34]. The complete book on – Water soluble polymer.

[35]. Tjoon Tow Teng, Sook San Wong, Ling Wei Low, (2014) Coagulation–

Flocculation Method for the Treatment of Pulp and Paper Mill Wastewater,

The Role of Colloidal Systems in Environmental Protection, Pages 239-259.

[36]. Taek Seung Lee, Dong Won Jeon (2001) , “Formation of Metan Complex in a

Poly(hidroxamic axit) Resin Bead”, Fibers and Polymers, vol.2, no. 1, p.13 – 17.

[37]. Weiwei Wang, “Separation and purification of scandium by solvent extraction

and related technologies”, (wileyonlinelibrary.com) DOI 10.1002/jctb.2655.

[38]. Xu Ying (2006), “Experimental research on heavy metal wastewater treatment

with dipropyl dithiophosphate”, Journal of Hazardous Materials B137, 1636–1642.Lớp KTMT 2012B72 Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường[39]. Zander N., (2009), Chelating polymers and environmental remediation,

Army Research Laboratory, CR-0623.

[40]. Zander N., (2009), Chelating polymers and environmental remediation,

Army Research Laboratory, CR-0623.Lớp KTMT 2012B73 Viện Khoa học và Công nghệ Môi trườngXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (82 trang)

×