1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Quản lý đào tạo tại HVPG VN theo tiếp cận ĐBCL là quá trình tác động có mục đích, có tổ chức của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý của Học viện thông qua việc vận dụng các chức năng và phương tiện quản lý theo tiếp cận xây dựng các hệ thống chính sách

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.79 MB, 204 trang )


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (204 trang)

×