Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quản lý đào tạo tại HVPG VN theo tiếp cận ĐBCL là quá trình tác động có mục đích, có tổ chức của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý của Học viện thông qua việc vận dụng các chức năng và phương tiện quản lý theo tiếp cận xây dựng các hệ thống chính sách

Quản lý đào tạo tại HVPG VN theo tiếp cận ĐBCL là quá trình tác động có mục đích, có tổ chức của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý của Học viện thông qua việc vận dụng các chức năng và phương tiện quản lý theo tiếp cận xây dựng các hệ thống chính sách

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quản lý đào tạo tại HVPG VN theo tiếp cận ĐBCL là quá trình tác động có mục đích, có tổ chức của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý của Học viện thông qua việc vận dụng các chức năng và phương tiện quản lý theo tiếp cận xây dựng các hệ thống chính sách

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×