1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Qua nghiên cứu các mô hình ĐBCL cơ bản nêu trên, chúng tôi nhận thấy việc tiếp cận và ứng dụng phù hợp mô hình AUN và mô hình CIPO vào HVPG VN là có căn cứ, nên sẽ sử dụng có chắt lọc các tiêu chí của mô hình này để thiết lập các thành thành tố nhằm QLĐT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.79 MB, 204 trang )


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (204 trang)

×