Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Qua nghiên cứu các mô hình ĐBCL cơ bản nêu trên, chúng tôi nhận thấy việc tiếp cận và ứng dụng phù hợp mô hình AUN và mô hình CIPO vào HVPG VN là có căn cứ, nên sẽ sử dụng có chắt lọc các tiêu chí của mô hình này để thiết lập các thành thành tố nhằm QLĐT

Qua nghiên cứu các mô hình ĐBCL cơ bản nêu trên, chúng tôi nhận thấy việc tiếp cận và ứng dụng phù hợp mô hình AUN và mô hình CIPO vào HVPG VN là có căn cứ, nên sẽ sử dụng có chắt lọc các tiêu chí của mô hình này để thiết lập các thành thành tố nhằm QLĐT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Qua nghiên cứu các mô hình ĐBCL cơ bản nêu trên, chúng tôi nhận thấy việc tiếp cận và ứng dụng phù hợp mô hình AUN và mô hình CIPO vào HVPG VN là có căn cứ, nên sẽ sử dụng có chắt lọc các tiêu chí của mô hình này để thiết lập các thành thành tố nhằm QLĐT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×