1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Khung CL của Học viện sẽ là căn cứ để khi vận hành QLĐT theo tiếp cận ĐBCL dựa vào làm công cụ cho việc đối chiếu, đôn đốc và điều chỉnh các hoạt động liên quan nhằm đạt được các tiêu chí trong khung đã đề ra, khảo sát vấn đề này để có những nhận định cũn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.79 MB, 204 trang )


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (204 trang)

×