Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khung CL của Học viện sẽ là căn cứ để khi vận hành QLĐT theo tiếp cận ĐBCL dựa vào làm công cụ cho việc đối chiếu, đôn đốc và điều chỉnh các hoạt động liên quan nhằm đạt được các tiêu chí trong khung đã đề ra, khảo sát vấn đề này để có những nhận định cũn

Khung CL của Học viện sẽ là căn cứ để khi vận hành QLĐT theo tiếp cận ĐBCL dựa vào làm công cụ cho việc đối chiếu, đôn đốc và điều chỉnh các hoạt động liên quan nhằm đạt được các tiêu chí trong khung đã đề ra, khảo sát vấn đề này để có những nhận định cũn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khung CL của Học viện sẽ là căn cứ để khi vận hành QLĐT theo tiếp cận ĐBCL dựa vào làm công cụ cho việc đối chiếu, đôn đốc và điều chỉnh các hoạt động liên quan nhằm đạt được các tiêu chí trong khung đã đề ra, khảo sát vấn đề này để có những nhận định cũn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×