Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tuy nhiên đây mới là tác động bước đầu nên chưa thể có kết quả tiến bộ rõ ràng của lần đo thứ hai, mẫu thử nghiệm không lớn mà chỉ lựa chọn nên cũng ảnh hưởng đến kết quả của các chỉ số, nếu thực hiện chính thức ở một phạm vi rộng hơn, với số mẫu khách th

Tuy nhiên đây mới là tác động bước đầu nên chưa thể có kết quả tiến bộ rõ ràng của lần đo thứ hai, mẫu thử nghiệm không lớn mà chỉ lựa chọn nên cũng ảnh hưởng đến kết quả của các chỉ số, nếu thực hiện chính thức ở một phạm vi rộng hơn, với số mẫu khách th

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tuy nhiên đây mới là tác động bước đầu nên chưa thể có kết quả tiến bộ rõ ràng của lần đo thứ hai, mẫu thử nghiệm không lớn mà chỉ lựa chọn nên cũng ảnh hưởng đến kết quả của các chỉ số, nếu thực hiện chính thức ở một phạm vi rộng hơn, với số mẫu khách th

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×