1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Yếu và thiếu, chùa truyền thống Khmer và cơ sở ĐT PH còn chưa tách biệt, chưa có sự thay đổi cho phù hợp với xu thế ĐT PH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.79 MB, 204 trang )


PHỤ LỤC  3

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Mẫu phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá thực trạng đào tạo, các điều kiện  

bảo đảm chất lượng đào tạo và quản lý đào tạo theo hướng bảo đảm chất  

lượng ở Học viện Phật giáo Việt Nam trong những năm gần đây

(Dành cho CBQL Học viện, giảng sư, TNS của Học viện Phật giáo Việt Nam)

Kính thưa q vị!

Đề đánh giá thực trạng đào tạo, các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo 

và quản lý đào tạo ở HVPG VN trong những năm gần đây, xin Q vị vui lòng cho  

biết ý kiến đánh giá của mình về  các nội dung được đây bằng cách đánh dấu “X” 

vào ơ thích hợp.

Câu 1: Về cơng tác quản lý đào tạo Học viện Phật giáo Việt Nam.

CÁC NỘI DUNGMỨC ĐỘ ĐÃTHỰC HIỆN

Tốt

Trung bình

Chưa tốt1. Cơng tác tuyển sinh

­ Tuyển sinh theo chỉ tiêu được giao…………. ………….. ……………­ Tuyển sinh khả năng của Học viện…………. ………….. ………

­ Thực hiện quy định về  các tiêu chuẩn tuyển   ………….

…………..

sinh

2. Mục tiêu đào tạo

­ Thực hiện mục tiêu đào tạo mẫu TNS lý  ……………………………………………………­ Nội dung chương trình hệ Cao đẳng Phật học …………. ………….

­ Nội dung chương trình hệ  Cử  nhân Phật  …………. ………….………….…………. ………….………….tưởng của Giáo hội Phật giáo trình độ  Cao 

đẳng

­ Thực hiện mục tiêu đào tạo mẫu TNS lý  …………

tưởng của Giáo hội Phật giáo trình độ  Cử 

nhân

3. Nội dung chương trình đào tạohọc………….­ Nội dung chương trình khối kiến thức Nội  …………. ………….………….điển (Phật học)………….…………. ………….­   Nội   dung   chương   trình   khối   kiến   thức  ………….

………….

Ngoại điển (Thế học)

…………. ………….

­ Nội dung chương trình khối thức cơ bản

………….

………….

­ Nội dung chương trình kiến thức chuyên 

………….

………….

ngành………….

………….

………….

………….­ Nội dung chương trình khối kiến thức đặc 

thù bắt buộc

­ Nội dung chương trình khối kiến thức tự 

học

­ Nội dung chương trình khối kiến thức bỗ 

trợ thiết thực khác

4. Phương pháp đào tạo

­  Sử   dụng   phương   pháp   biện   tài   và   nghĩa  …………. ………….

biện tài

…………. ………….

­ Phương pháp nêu gương………….­ Tổ chức các hoạt động thực tiễn, hành lễ………….­ Tự giác ngộ, tự hoàn thiện nhân cách………….………….

………….………….………….………….………….………….………….………….………….…………. ………….………….………….………….­ Đào tạo chính quy…………. ………….………….­ Đào tạo các khóa bồi dưỡng Phật học…………. ………….

………….

………….………….…………. ………….………….­ Hướng dẫn tự học tự quản

­ Xây dựng nề nếp học tập trên lớp và ngồi 

giờ lên lớp

­ Tun dương, khen thưởng

­ Phê bình, kỷ luật

5. Hình thức tổ chức đào tạo­ Tụ tập, hành lễ, thiền gia………….

………….………….6. Kiểm tra,  đánh giá kết quả  học tập, 

rèn luyện của Tăng

Ni sinh­ Kiểm tra theo q trính học tập…………. ………….………….­ Tổ chức bảo vệ khóa luận…………. ………….………….­ Thi tốt nghiệp…………. ………….………….­ Cấp bằng tốt nghiệpCâu 2. Về  thực trạng các biện pháp quản lý đào tạo  ở  Học viện Phật  

giáo Việt Nam theo hướng bảo đảm chất lượng

MỨC ĐỘ CẦN STT1. NỘI DUNG CÁC BIỆN PHÁPCầTHIẾT

Bình Khơng  Tốnthườncần thiếgthiếtXây dựng và phổ  biến hệ  thống 1.2

1.31.4các giá trị tới tất cả thành viên của 

Học viện

Xây dựng VHCL trong kế  hoạch 

chiến lược phát triển Học viện

Ban hành và tổ chức thực hiện các 

quy định, quy chế về ĐBCL

Xây   dựng   mơi   trường   đào   tạo 

“Dân chủ, kỷ cương, tình thương, 

trách   nhiệm”,   coi   trọng   người 

học, tơn vinh điển hình

Xây dựng cơ chế, chính sách đánh 1.51.6

2.tHIỆN

Bình Chư

thườn a tốt

gt

Quản lý hình thành văn hóa chất lượng trong đào tạo1.

1.1MỰC ĐỘ THỰC giá VHCL (đánh giá trong và đánh 

giá ngồi)

Tổ  chức sơ  kết, tổng kết về  xây 

dựng và phát triển VHCL

Quản lý khung chất lượng đào tạo ở HVPG VN2.1

2.1.1Chất lượng tuyển sinh đầu vào

Xây dựng tiêu chí tuyển sinh đầu vào rõ ràng, đầy đủ

2.1.2. Xác định rõ tiêu chí miễn,  ưu tiên 

trong tuyển sinh

2.1.3. Quy định các mơn thi, thời gian thi  

hợp lý

2.1.4. Xác định các hình thức dự  thi phù 

hợp

2.1.5. Cơng bố  các điều kiện ràng buộc, 

2.2.cam kết đối với thí sinh

Chất lượng nội dung chương trình đào tạo

Hồn   thiện   khung   chương   trình 2.2.1 đào tạo  ở  các trình độ  cao đẳng, 2.2.22.2.32.2.4

2.2.5

2.3

2.3.1

2.3.2cử nhân

Hoàn   thiện,   cập   nhật   nội   dung 

chương trình đào tạo chi tiết

Điều chỉnh cấu trúc chương trình 

đào   tạo   theo   định   hướng   cân   đối 

giữa kiến thức nội điển và ngoại 

điển

Xây   dựng   chương   trình   chi   tiết 

cho từng mơn học

Có   đủ   giáo   trình,   tài   liệu   tham 

khảo các mơn học

Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng sư

Quy định khung năng lực các vị trí 

cán bộ quản lý, GS

Hình thành khung năng lực các vị trí cán bộ quản lý của Học viện

2.3.3 Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ GS

2.3.4 Chính sách mời GS thỉnh giảng

2.4

Chất lượng hoạt động giảng dạy

Xây  dựng,   ban  hành  văn   bản   về 

2.4.1

quy chế chuyên môn của GS2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.5

2.5.1

2.5.2Dự   giờ,   thăm   lớp,   đánh   giá   bài 

giảng của GS

Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình 

độ, phương pháp sư phạm của GS

Quản   lý   hồ   sơ   chuyên   môn   của 

GS

Chất lượng tu dưỡng, rèn luyện, học tập của TNS

Xây dựng, ban hành các quy định 

về tu học của TNS

Tổ   chức   thực   hiện   các   quy  định 

về tu học sinh của TNS

Tổ   chức   thực   hành   các   phương 2.5.3 pháp học tập tích cực, tự  học, tự 2.5.4

2.5.5

2.6

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4quản, tự giác ngộ

Tổ  chức thực hành các hoạt động 

thực tiễn, hành lễ

Hướng dẫn TNS tự  kiểm tra, tự 

đánh giá kết quả tu học

Chất lượng cơ sở vật chất, điều kiện, trang thiết bị dạy học

Xây   dựng   hệ   thống   phòng   học, 

giảng đường theo chuẩn

Đảm bảo trang thiết bị, đồ  dùng 

dạy học

Cung cấp hệ thống giáo trình, kinh 

sách, tư liệu dạy ­ học

Đảm   bảo   cơ   sở   hạ   tầng   cơng 

nghệ thơng tin

Xây dựng thư  viện, thư  phòng đủ 2.6.5 sách tài liệu, phục vụ  người đọc 2.6.6

2.6.7

3có chất lượng

Xây dựng mơi trường thiền thịnh, 

tu luyện, hành lễ

Đảm bảo các điều kiện, ăn ở, sinh 

hoạt trong ký túc xá

Quản lý xây dựng các các điều kiện đảm bảo cho chất lượng đào tạo3.13.2Hệ   thống   văn   bản   pháp   quy   về 

quản lý đào tạo

Bộ  máy tổ  chức quản lý đào tạo 

(cấp học viện, khoa, viện chuyên 

ngành)

Sự   ủng hộ  của các lực lượng xã 3.3hội,   cộng  đồng,  chính  quyền  địa 

phương

Thiết   lập   mối   quan   hệ   với   cơ 3.4quan   quản   lý   cấp   trên   (Trung 

ương Giáo hội Phật giáo, Ban Tơn 

giáo Chính phủ...)

Xin q vị vui lòng cho biết một số thơng tin cá nhân

­ Tuổi: …………………………………………………

­ Giới tính: …………………………………………….

­ Nơi cơng tác: ………………………………………..

­ Chức danh: ………………………………………….

­ Nơi học: ……………………………………………..Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác và giúp đỡ nhiệt tình của Q vị!PHỤ LỤC  3

PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU

Mẫu phiếu xin ý kiến chun gia đánh giá thực trạng đào tạo, các điều 

kiện bảo đảm chất lượng đào tạo và quản lý đào tạo theo tiếp cận bảo đảm 

chất lượng ở Học viện Phật giáo Việt Nam trong những năm gần đây

(Dành cho Giảng sư kiêm chức, cán bộ quản lý đào tạo có chức vụ)

Câu 1: “Xin Q vị cho biết việc thực hiện kiểm định chất lượng nói chung  

và chất lượng cơng tác quản lý đào tạo tại Học viện đã được chính thức tiến hành  

chưa? Cụ thể bằng hình thức nào?

Câu 2: Q vị có thể cho biết những khó khăn, thách thức chủ yếu trong việc  

thực hiện QLĐT tại Học viện PGVN tại Hà Nội theo tiếp cận ĐBCL là gì? Ngun  

nhân chính của những vấn đề đó?

Câu 3: Theo q vị, Học viện PGVN đang có những thời cơ thuận lợi nào để  

thực hiện có hiệu quả QLĐT theo tiếp cận ĐBCL?

Câu 4: Thưa q vị, để  làm tốt hơn nữa việc QLĐT theo tiếp cận ĐBCL tại  

HVPG VN trong thời gian tới thì Học viện cần quan tâm những giải pháp căn bản nào?

Xin q vị vui lòng cho biết một số thơng tin cá nhân

­ Tuổi: …………………………………………………

­ Giới tính: …………………………………………….

­ Nơi cơng tác: ………………………………………..

­ Chức danh: ………………………………………….

Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác và giúp đỡ nhiệt tình của Q vị!PHỤ LỤC 4

PHIẾU KHẢO NGHIỆM

Tính khả thi của các giải pháp

(Để thực nghiệm)STT1

2

34NỘI DUNG CÁC BIỆN PHÁPXây dựng và  phổ  biến   VHCL  ở 

HVPG VN

Cụ   thể   hóa   các   tiêu   chuẩn   trong 

khung chất lượng ở HVPG VN

Đảm   bảo   căn   bản   các   điều   kiện 

cho đảm bảo CLĐT ở HVPG VN

Tổ   chức   thực   hiện   kiểm   định 

CLĐT (thực hiện đánh giá trong) ở 

HVPG VNMỨC ĐỘ

MỰC ĐỘ

CẦN THIẾT

THỰC HIỆN

Cần Bình Khơng 

Bình

Tố

Chưa 

thiế thườn cần 

thườn

t

tốt

t

g

thiết

gPHỤ LỤC 5

PHIẾU KHẢO SÁT

Lấy phiếu phản hồi về chất lượng bài giảng của giảng sư

(Để thử nghiệm giải pháp đề xuất trong chương 3)

TT

1

2

3

456

7

8

9

10Nội dung đánh giá

Chuẩn   bị   giáo   án   đầy   đủ   theo   đúng 

quy định

Giảng dạy nội dung bài học chính xác, 

trình bày rõ ràng

Giảng giải với nhịp độ thích hợp, theo 

một trình tự hợp lý

Tổ chức các hoạt động học nhằm duy 

trì hứng thú học tập của TNS

Sử   dụng   các   phương   pháp,   kỹ   năng 

giúp TNS tự  nghiên cứu và mở  rộng 

kiến thức

Tổ   chức   đầy  đủ,   hiệu  quả   các   hoạt 

động thực tiễn ngoài giờ cho TNS

Áp   dụng   phương   pháp   dạy   học   tích 

cực vào bài giảng một cách hiệu quả

Chuẩn bị  và sử  dụng các thiết bị  hỗ 

trợ giảng dạy phù hợp

Kiểm tra, đánh giá TNS trong quá trình 

thực hiện bài giảng

Tổng kết bài giảng và giao nhiệm vụ 

cho TNS trước khi kết thúc bài giảngTrung 

bình

(1)Khá

(2)Tốt

(3)Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (204 trang)

×