1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Quản lý ĐT Phật học theo tiếp cận đảm bảo CL cũng được đề cập tại Thái Lan nhưng chưa thống nhất đồng bộ, chủ yếu vẫn coi trọng nội dung chuyên môn Phật học và có phân định giai tầng, phụ thuộc kinh nghiệm và sự trợ giúp của Hoàng gia, chưa quan tâm đến c

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.79 MB, 204 trang )


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (204 trang)

×