1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Kết quả trên cho thấy, các chủ thể liên quan trong quá trình QLĐT tại Học viện cũng nhận thức khá rõ về sự cần thiết phải QL xây dựng khung CL tại Học viện, vì đó là căn cứ không thể thiếu để quy chiếu các lĩnh vực cụ thể trong quá trình ĐT. Tuy nhiên đây

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.79 MB, 204 trang )


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (204 trang)

×