1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Sau đó tổ chức một buổi tọa đàm, trao đổi, rút kinh nghiệm về vấn đề giảng dạy, có đề xuất các GS phối hợp áp dụng một số phương pháp dạy học mới, tích cực chuẩn bị cho lần lấy phiếu thứ hai. Kết quả lần 2 xem như là để thử nghiệm (TN).

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.79 MB, 204 trang )


149

TTNội dung đánh giá

Các mức độ

Chuẩn bị giáo án đầy đủ theo quy định

Giảng dạy nội dung bài học chính xác, 

trình bày rõ ràng

Giảng giải với nhịp độ  thích hợp, theo 

một trình tự hợp lý

Tổ  chức các hoạt động học nhằm duy 

trì hứng thú học tập của TNS

Sử  dụng các phương pháp, kỹ  năng giúp 

TNS tự nghiên cứu và mở rộng kiến thức

Tổ   chức   đầy   đủ,   hiệu   quả   các   hoạt 

động thực tiễn ngồi giờ cho TNS

Áp dụng phương pháp dạy học tích cực 

vào bài giảng một cách hiệu quả

Chuẩn bị và sử dụng các thiết bị hỗ trợ 

giảng dạy phù hợp

Kiểm tra, đánh giá TNS trong q trình 

thực hiện bài giảng

Tổng kết bài giảng và giao nhiệm vụ cho  

TNS trước khi kết thúc bài giảng1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Lần đo thứ nhấtLần đo thứ 2

Tố

TB

Khá 

t

(1)

(2)

(3)

20

30

70TB 

(1)Khá 

(2)Tốt

(3)407010208020570455902543685802119502941506010304050307218256530504030205545703010405030485220207030523830104070Bảng 3.5: Kết quả tính theo điểm quy đổi bài giảng của giảng sư qua hai lần đo:  

lần 1 (ĐC), lần 2 (TN).

TT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Nội dung đánh giá

Chuẩn bị giáo án đầy đủ theo đúng quy định

Giảng  dạy  nội   dung  bài   học  chính   xác, 

trình bày rõ ràng

Giảng   giải   với   nhịp   độ   thích   hợp,   theo 

một trình tự hợp lý

Tổ  chức các hoạt động học nhằm duy trì 

hứng thú học tập của TNS

Sử  dụng các phương pháp, kỹ  năng giúp 

TNS tự nghiên cứu và mở rộng kiến thức

Tổ chức đầy đủ, hiệu quả các hoạt động 

thực tiễn ngồi giờ cho TNS

Áp dụng phương pháp dạy học tích cực 

vào bài giảng một cách hiệu quả

Chuẩn bị  và sử  dụng các thiết bị  hỗ  trợ 

giảng dạy phù hợp

Kiểm   tra,   đánh   giá   TNS   trong   q   trình 

thực hiện bài giảng

Tổng kết bài giảng và giao nhiệm vụ cho 

TNS trước khi kết thúc bài giảng

X ĐCLần đo

Lần ĐC

Lần TN

Lần ĐC

Lần TN

Lần ĐC

Lần TN

Lần ĐC

Lần TN

Lần ĐC

Lần TN

Lần ĐC

Lần TN

Lần ĐC

Lần TN

Lần ĐC

Lần TN

Lần ĐC

Lần TN

Lần ĐC

Lần TN(N)

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

210

290

240

280

260

291

179

231

200

260

228

245

220

265

160

230

172

250

158

300X

1.75

2.41

2.0

2.3

2.1

2.42

1.5

1.9

1.6

2.1

1.9

2.0

1.8

2.2

1.3

1.9

1.4

2.0

1.3

2.5

1.7150

X TN2.2Bảng 3.6: Bảng tính và đo hệ số tương quan giữa hai lần đo

TTNội dung đánh giá1

2Chuẩn bị giáo án đầy đủ theo đúng quy định

Giảng dạy nội dung bài học chính xác, 

trình bày rõ ràng

Giảng giải với nhịp độ  thích hợp,theo 

một trình tự hợp lý

Tổ  chức các hoạt động học nhằm duy 

trì hứng thú học tập của TNS

Sử dụng các phương pháp, kỹ năng giúp 

TNS tự nghiên cứu và mở rộng kiến thức

Tổ   chức   đầy   đủ,   hiệu   quả   các   hoạt 

động thực tiễn ngồi giờ cho TNS

Áp dụng phương pháp dạy học tích cực 

vào bài giảng một cách hiệu quả

Chuẩn bị và sử dụng các thiết bị hỗ trợ 

giảng dạy phù hợp

Kiểm tra, đánh giá TNS trong q trình 

thực hiện bài giảng

Tổng kết bài giảng và giao nhiệm vụ 

cho TNS trước khi kết thúc bài giảng

3

4

5

6

7

8

9

10Lần 

Lần đo 

đo TN 

ĐC (X)

(Y)X2Y2XxY21029044100841006090024028057600784006720026029167600846817566017923132041533614134920026040000676005200022824551984600255586022026548400702255830016023025600529003680017225029584625004300015830024964900004740020272642421873703792538469Hệ số tương quan Spearman (r.sp) được tính  theo cơng thức Kết quả Spearman (r.sp) = 0.621. Chỉ số này cho thấy giữa hai lần đo có 

tương quan thuận, tương đối chặt chẽ. Kết quả  đó cho thấy độ  tin cậy của  

thử nghiệm chưa thật cao nhưng có thể chấp nhận.

Tuy nhiên đây mới là tác động bước đầu nên chưa thể có kết quả tiến  

bộ  rõ ràng của lần đo thứ  hai, mẫu thử  nghiệm khơng lớn mà chỉ  lựa chọn 

nên cũng ảnh hưởng đến kết quả của các chỉ số, nếu thực hiện chính thức ở 

một phạm vi rộng hơn, với số mẫu khách thể lớn hơn thì chắc chắn kết quả 151

sẽ khác theo hướng tăng độ tin cậy và chặt chẽ.

Hơn nữa lấy phiếu phản hồi cũng chỉ  là một kênh tác động tới CL 

giảng dạy của GS, cho nên cơng cuộc cải tiến CLĐT nói chung và kết quả 

giảng dạy của GS tại Học viện khơng phải dễ dàng và nhanh chóng. Đó cũng  

là vấn đề  cần quan tâm để  kiên trì và sáng tạo vì mục tiêu CL tại Học viện 

trong thời gian tới.Biểu đồ 3.2: Kết quả thử nghiệm lấy phiếu phản hồi CL bài giảng của GS

Ghi chú: A,B, C, D, E, F, G, H, I, I, J tương ứng lần lượt với các tiêu chí  

từ 1 đến 10 trong Bảng 3.5.

Kết quả  thử  nghiệm cho thấy (Bảng 3.5 và Biểu đồ  3.2), tại lần lấy 

phiếu ngẫu nhiên thứ nhất (để  ĐC) kết quả đánh giá của TNS với bài giảng 

của GS đối chiếu trên 10 tiêu chí đánh giá CL bài giảng của GS chỉ  xoay 

quanh mức điểm từ trên 1 đến trên 2: 1.3 đến 2.1 tương đương trong khoảng 

“Khá” đến “Tốt”, trong đó chủ  yếu rơi vào mức điểm khá (trên 1.): chiếm 9 

tiêu chí tương đương 90%, mức điểm tốt chiếm 1 tiêu chí tương đương 10%.  

Điểm trung bình chung cho 10 tiêu chí đạt: 1.7, rơi trong mức khá: Rõ ràng là 

hiện tại CL giảng dạy của đội ngũ GS khi được đo ngẫu nhiên chưa có tác 

động gì là còn những bất cập. Khi hỏi thêm bằng những câu hỏi phụ  thì  

chúng tơi được biết: Chủ yếu GS vẫn chỉ sử dụng phương pháp thuyết trình 

truyền thống, truyền thụ một chiều, chạy theo tiến độ chương trình mà chưa  152

chú ý đến hoạt động giao nhiệm vụ  làm việc nhóm, tự  tìm hiểu, thảo luận  

đơi khi hạn chế  sự  tích cực và sáng tạo của TNS, hơn nữa do nghi thức mà  

nhiều khi TNS khơng dám lên tiếng thắc mắc về những vấn đề cần hỏi thêm, 

khơng dám  tự  bày tỏ  quan  điểm cá  nhân, khoảng cách giữa  kinh  điển và 

nhiệm vụ  Phật sự  còn nhiều bất cập nhưng khơng tiện chia sẻ. Phần lớn 

TNS học tập theo chiều hướng chuẩn theo ý thầy.

Đến lần đo thứ  hai (để  thực nghiệm) (Bảng 3.5), khi chúng tơi có rút 

kinh nghiệm, có các tác động quản lý đề nghị GS hợp tác áp dụng các đề xuất 

phương pháp giảng dạy tích cực đã nêu trong kỳ học thứ hai thì đã có kết quả 

đánh giá của TNS khả  quan hơn, mức điểm trung bình cho các tiêu chí chủ 

yếu trong khoảng từ khá đến tốt, trong đó khoảng tốt chiếm đa số: 6 tiêu chí 

với mức điểm trung bình trên 2 chiếm 60%, 4 tiêu chí với mức điểm trung 

bình gần 2 đến 2 chiếm 40 %. Điểm trung bình chung của 10 tiêu chí trong 

lần đo hai đạt mức 2.2 cao hơn lần 1 là: 0.5 điểm.

Kết quả  đánh giá về  CL bài giảng của nhóm GS được chọn để  thử 

nghiệm cho thấy, khi có sự nhận thức rõ hơn, thực hiện việc cải tiến phương  

pháp dạy học tích cực thì CL bài giảng của GS sẽ tiến triển theo chiều hướng  

tích cực. Tuy nhiên, để  đánh giá giảng viên cần có thêm kênh thơng tin của  

nhà quản lý, bộ  phận Tổ  chức cán bộ, đánh giá đồng nghiệp, thơng qua kết 

quả  làm việc của TNS sau tốt nghiệp…cho nên chúng tơi mới dừng lại thử 

nghiệm trong việc tiến bộ  của các tiêu chí ban đầu đưa ra về  CL bài giảng 

của GS thơng qua đánh giá của TNS qua hai lần đo. Việc thống kê và phân  

loại CL giảng viên theo tỉ lệ của các mức đánh giá sẽ được đề cập tiếp trong  

một kế  hoạch khá dài hơi của Học viện khi áp dụng QLĐT theo tiếp cận 

ĐBCL trong thời gian tới và cần kết hợp của nhiều bộ phận trong đó bộ phận 

kiểm định CL đóng vai trò là đầu mối. Đây mới là thử nghiệm bước đầu trong 

thời gian cách nhau là 01 tháng giữa hai lần lấy phiếu, số mẫu khách thể, chủ 

thể thử nghiệm khơng lớn nhưng cũng có thể cho ta một số kết luận như sau:Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (204 trang)

×