1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Tạo mọi điều kiện để kênh giáo dục Phật giáo có thể trở thành một phần hơi thở của đời sống từ các buổi học Phật pháp, các hoạt động Phật sự, công tác từ thiện để mọi người hiểu và thực hiện các nguyên tắc của Phật giáo, hình thành nếp sống nhân văn nhằm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.79 MB, 204 trang )


161

giáo, hình thành nếp sống nhân văn nhằm phát huy hơn nữa các giá trị tốt đẹp  

của giáo dục Phật giáo thơng qua giáo lý nhà Phật. Có tiếng nói trong việc u  

cầu, phản ánh về CL các sản phẩm đầu ra của HVPG để kịp thời điều chỉnh.

Cần có sự đầu tư, quan tâm thỏa đáng cho GDPG bởi chính những ảnh 

hưởng và tốt đẹp do giáo lý nhà Phật đem lại, giúp con người làm những điều 

thiện, có ích vì sự hưng thịnh của đất nước và sự phát triển của bản thân.

Như  vậy, để  mục đích của ĐT Phật giáo được thực hiện: hạnh phúc, 

tự  do, đại đồng. Chúng tơi có nguyện vọng đề  xuất Ban Giáo dục Tăng Ni  

Trung ương ngày một quan tâm đến vấn đề QLĐT theo tiếp cận đảm bảo CL 

tại các cơ sở ĐT Phật học, nhất là bậc Đại học, sau đại học trên cơ sở khơng 

ngừng củng cố sự chỉ đạo giúp các cơ sở đó tăng cường hội nhập, đổi mới và 

phát triển. Nền giáo dục Phật giáo khơng ngừng tạo ra các Tăng tài thực hiện 

tốt chức trách Phật sự, góp phần xây dựng một xã hội hạnh phúc, bình n, từ 

đó, thống nhất giáo dục Phật giáo trên cả  nước hồn thành sứ  mệnh: đạo 

pháp, dân tộc, xã hội chủ nghĩa, góp phần đem lại cuộc sống ấm no cho nhân  

dân.DANH MỤC NHỮNG BÀI VIẾT ĐàCƠNG BỐ 

CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

1.Trần Văn Cát (2015), Xây dựng hệ thống quản lí chất lượng trong các  

Học viện Phật giáo Việt Nam hiện nay, Tạp chí Quản lí giáo dục, số  76, 

trang 22­24. 2.Trần Văn Cát (2015), Quản lí q trình đào tạo theo định hướng  

đảm bảo chất lượng tại Học viện Phật giáo Hà Nội,  Tạp chí Thiết bị 

giáo dục, số 124, trang 90­93.3.Trần Văn Cát (2013), Về  ba mơi trường giáo dục Phật giáo, Tạp 

chí Khng Việt, số 21, trang 47­50.4.Trần Văn Cát (2013), Giáo dục đạo đức Phật giáo với hàng đệ tử  

xuất gia và tại gia, Tạp chí Nghiên cứu Phật học, số 2, trang 44­47.TÀI LIỆU THAM KHẢO

* Tài liệu tiếng Việt

1. Minh Đức Triều Tâm  Ảnh (2008),  Sử  Phật giáo thế  giới, tập I:  Ấn Độ,  

Trung Quốc, NXB Thuận Hóa.

2. Đặng Quốc Bảo (1997), Một số  khái niệm về  quản lý giáo dục, Trường 

cán bộ quản lý Trung ương I.

3. Đặng Quốc Bảo (1997), Quản lý giáo dục ­ Quản lý nhà trường ­ Một số  

hướng tiếp cận, Trường cán bộ quản lý Trung ương I.

4. Warren Blank (2005),  108 kĩ năng của nhà lãnh đạo bẩm sinh, NXB Lao 

động ­ Xã hội, Hà Nội.

5. Ban giáo dục Tăng Ni Trung  ương (2012), Giáo dục Phật giáo Việt Nam  

định hướng và phát triển, NXB Tơn giáo Hà nội.

6. Báo cáo chính trị  của Ban chấp hành Trung  ương Đảng khóa XI tại đại 

hội.

7. Bộ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5814­94.3

8. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2001­2010), Các văn bản pháp quy về giáo dục.

9. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chiến lược phát triển giáo dục 2001­2010, Hà Nội.

10. Bộ  Giáo dục và Đào tạo,  Quy định tạm thời về  kiểm định chất lượng  

trường   đại   học  kèm   theo   Quyết   định   số   38/2004­BGD&ĐT   ngày 

02/12/2004 cuả Bộ Giáo dục và Đào tạo.

11. Nguyễn Hữu Châu (chủ  biên) (2008), Chất lượng giáo dục ­ Những vấn  

đề lý luận và thực tiễn, NXB Giáo dục.

12. Nguyễn Đức Chính (2002), Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học, 

NXB ĐHQG Hà Nội.

13. Chỉ thị số 46/CT­BGD&ĐT ngày 05 tháng 8 năm 2008 về việc tăng cường  

cơng tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ  trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.14. Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011­2020, NXB Giáo dục, Hà  

Nội, 2012.

15. Nguyễn Bá Dương (1999), Tâm lý học quản lý dành cho người lãnh đạo, 

NXBCTQG.

16. Trần Khánh Đức (2002), Phát triển nhân lực cơng nghệ ưu tiên ở nước ta  

trong thời kỳ cơng nghiệp hóa hiện đại hóa, NXB Giáo dục.

17. Trần Khánh Đức (2008), Quản lý và kiểm định chất lượng đào tạo nhân  

lực theo ISO và TQM, NXB Giáo dục.

18. Trần Khánh Đức (2007), Giáo dục Việt Nam đổi mới và phát triển hiện  

đại hóa, NXB Giáo dục.

19. Trần Khánh Đức (2004), Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế  

kỷ XXI, NXB Giáo dục.

20. Nguyễn   Minh   Đường,   Hoàng   Thị   Minh   Phương   (2014),   Quản   lí   chất  

lượng đào tạo và chất lượng nhà trường theo mơ hình hiện đại,  Nxb GD 

VN.

21. Giáo hội Phật giáo Việt Nam ­ Hội đồng trị  (2012),  Kỷ  yếu Hội thảo kỷ  

niệm 30 năm thành lập Giáo hội phật giáo Việt Nam (1981­ 2011), NXB Tơn 

giáo.

22. Giáo hội Phật giáo Việt Nam ­ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam 

(2013), Hội thảo quốc tế: Phật giáo Châu Á và Việt Nam trong tiến trình  

phát huy văn hóa dân tộc, Hạ Long.

23. Phạm Minh Hạc (1986),  Một số  vấn đề  giáo dục và khoa học quản lý  

giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội.

24. Vũ Ngọc Hải, Một số  vấn đề về  cải cách giáo dục Việt Nam trong thời  

kỳ cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa, Tạp chí Phát triển giáo dục số 5 (77) và 

số 6 (78) năm 2005.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (204 trang)

×