1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

http://HVPG VN, Quy chế hoạt động của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.79 MB, 204 trang )


83.  www.sesanhpc.vn , Một số khái niệm về  đào tạo và phát triển nguồn nhân  

lực.

84.  www.tuvienquangduc.com.au .

85.  www.upes3.edu.vn , Lê Quang Sơn,  Những vấn đề  của quản lý đào tạo  

theo học chế tín chỉ ở trường ĐHSP, ĐHSP – ĐH Đà Nẵng.

86.  www.vjcchcmc.org.vn .

87. www.vietnam.idp.com, Hệ thống giáo dục đại học và sau đại học tại Úc.

88.  www.wikipedia.com  

89.  www.wikipedia.org , Đào tạo.

+ Website tiếng Anh

90.  www.managementhelp.org/evaluatn/fnl_eval.htm ,   Carter   McNamara 

(1998), Basic Guide to Program Evaluation, last vision, 16/2.

91.  www.seatimes.com.vn .

92.  www.oecd.org.com .

93.  www.ottawa.ca/city_services/grants/toolkit/ guiding

 

 _

  principles

 

 _en.pdf

 

 , 

Guiding Principles for Program Evaluation in Ontario Health Units (1997), 

Reprinted   from   Public   Health   and   Epidemiology   Report   Ontario  

(PHERO),Volume 8, Number 3 (March 28).

94.  www.utexas.edu/academic/diia/assessment/process/ ,   Division   of 

instructional   innovation   and   assessment   (2007), Instructional   Assessment  

and Evaluation Process – Summary.



PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1

HỆ THỐNG CÁC LĨNH VỰC, CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CLĐT

VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐBCLĐT ĐẠI HỌC

TT Lĩnh vực

Các tiêu chí

Điểm

­Tên trường;

­Ngày thành lập, địa chỉ;

Thơng tin 



­Chức năng và nhiệm vụ ĐT, nghiên cứu khoa học, 



chung.



sản xuất­dịch vụ;

­Quy mơ ĐT của trường theo các ngành nghề, hệ ĐT;

­Quan hệ quốc tế.

­Cơ cấu và cơ chế hệ thống quản lý;



1



Quản lý 



­Tổ chức;



nhà trường. ­Lập kế hoạch thực hiện;



10



­Đánh giá.

­Tỷ lệ các chương trình ĐT đạt chuẩn;

­Định hướng mục tiêu ĐT của các chương trình;

Chương 

2



­Cấu trúc và nội dung các chương trình ĐT;



trình ĐT và  ­Khung thời gian chương trình, tỷ lệ các học phần;



20



giảng dạy. ­Cập nhật kiến thức và kỹ năng khoa học­cơng nghệ 

hiện đại;

­Phát triển chương trình ĐT, phương pháp giảng dạy.

­Số lượng và kết quả các dự án, đề tài nghiên cứu các 

cấp của GV và SV;

­Kinh phí nghiên cứu/GV;

3



Nghiên cứu 

và dịch vụ.



­Số lượng các báo cáo khoa học cấp bộ, ngành, quốc 

gia, quốc tế;

­Các sản phẩm và thu nhập từ nghiên cứu và dịch vụ;

­Các giải thưởng quốc gia và quốc tế về KH&CN, về 

sản xuất và dịch vụ (của GV và HS).



10



­Chất lượng tuyển sinh, quy mơ ĐT;

Giảng viên  ­Số lượng SV/GV;

4



và sinh 



­Tỉ lệ % về thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư và giáo sư;



viên.



­Kết quả học tập, tốt nghiệp của SV;



20



­Tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp.

­Số m2/SV (phòng học, diện tích đất, phòng thí 

nghiệm, thư viện…);

Trang thiết  ­Thư viện, sách giáo khoa, tài liệu;

5



bị, cơ sở 



­Trang thiết bị giảng dạy, đa phương tiện, phòng 



vật chất.



chun mơn hóa, phòng thí nghiệm;



20



­Khu văn hóa­thể thao, giải trí, dịch vụ;

­Kết nối internet.

­ Đa dạng các nguồn tài chính (chính phủ, học phí của 

6



Các nguồn 

tài chính.



SV, thu nhập từ dịch vụ, hỗ trợ quốc tế…);

­ Chi phí đào tào SV/năm;



20



­Các nguồn thu nhập tài chính, chi tiêu và quản lý tài 

chính...



Tổng điểm



100



PHỤ LỤC  2

SO SÁNH SƠ LƯỢC TỔNG THỂ 04 HỌC VIỆN PGVN



Các Học 

viện Phật 

giáo

Hà Nội



Lịch sử hình 

thành và 

phát triển

Thành lập 

1981



Cơ sở vật 

Chương 

chất, điều 

Mục tiêu

Giảng sư

Quy mơ ĐT

trình ĐT

kiện phục 

vụ ĐT

HĐĐH, 

ĐT TN có 

CT cử nhân,  Được tuyển  Đa dạng với  Miễn 100% 

Phòng ban 

trình độ PH,  chương trình  chọn kỹ 

nhiều hệ ĐT,  kinh phí học 

chức năng, 

có đức hạnh,  Cao Đẳng PG  lưỡng theo 

bồi dưỡng.

tập và 90% 

các đơn vị ĐT có NL truyền  các hệ: tập 

chuẩn, những 

học phí cho 

bá và nghiên  trung, chun  vị chức sắc 

TNS, Hệ 

cứu

tu, tại chức,  có trình độ 

thống giảng 

Phật pháp 

tiến tới phát  chun mơn 

đường, kí túc 

phục vụ lợi  triển CT SĐH  phù hợp, kết 

xá rộng, gắn 

ích dân tộc

PG. Có các 

hợp mời 

với thiên 

chương trình  ngồi cho 

nhiên, theo 

bồi dưỡng 

những những 

đúng mơ mơi 

thường xun  mơn ngoại 

trường học và 

cập nhật kiến  điển

tu

thức

Cơ cấu tổ 

chức của 

Học viện



Thư   viện 

rộng,   có 

nhiều   hệ 

Theo   hướng 

thống tư  liệu, 

ngày   một 

ĐT   TNS   về  ĐT   theo   mô 

quy   củ   và 

Ban

 

gi



ng

 

hi



n

 

đ



i,

 

Hội   Đồng  giáo lý PG đạt  hình   tín   chỉ 

ln   được 

huấn gồm các  mang tầm vóc 

cập   nhật,   hệ 

Điều   Hành,  trình   độ   Cử  (2005), 

GS   có   trình  quốc   tế   và 

Hội   Đồng  nhân,   Cao  chương   trình  độ   cao   kiêm  đặc trưng của  thống   giảng 

Thành   lập 

học,   Nghiên  cử   nhân, 

đường   hiện 

Thành   phố 

Khoa   Học, 

chức,   có   chế  mơi   trường 

cứu   viên,   có  Thạc   sĩ   PH, 

đại được đầu 

1982

độ   mời  học,   tu   của 

Hồ Chí Minh

Học Vụ

năng lực đảm  các   chương 

tư  và cải tiến 

chuyên   gia  PG.

trách   chuyên  trình   bồi 

liên   tục,   tuy 

trong và ngồi  Là   nơi   duy 

mơn   Phật   sự  dưỡng   cập 

nhiên chưa có 

nước.

nhất ĐT thạc 

trong cả nước nhật

nội   trú   cho 

sĩ PH trong cả 

TNS   vì   KTX 

nước.

đang   trong 

quá   trình   xây 

dựng

Thành   lập  Ban   Điều  ĐT   Tăng   Ni,  Theo   CT   của  TNS   có   trình  Quy   mô   nhỏ,  Nghèo   nàn, 

Hành,   Ban  đáp   ứng   ước  GHPGVN 

độ  tự  nguyện,  chưa   xứng  thiếu   trang 

Huế

1997

Giảng   Huấn  vọng   của  đưa   ra,   có  mời   từ   các  tầm   ĐT   bậc  thiết bị hỗ trợ 

và   Ban   Bảo  Phật   tử,   của  tham khảo CT  Học   viện   PG  ĐH

ĐT.

Trợ điều hành  các   giới   trí  của   HVPG  khác:   Hà   Nội, 

toàn   bộ   quá  thức   trong   và  VN   tại   TP  TPHCM 



Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (204 trang)

×