1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Nguyên tắc thứ hai - Người chưa thành niên có thể được miễn trách nhiệm hình sự, nếu người đó phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng, gây hại không lớn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và được gia đình hoặc cơ quan, tổ chức nhận giám sát, giáo dục.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.48 MB, 222 trang )


để  đưa  ra  quyết  định  cuối  cùng  phải  dựa  trên  lợi  ích  bảo  vệ  hạnh  phúc 

và tương lai của các em. Ngun tắc này cũng phù hợp với u cầu quy 

định  tại Điều  3  Cơng  ước  quốc  tế  về  quyền  trẻ  em  của  Liên  hợp  quốc: 

"Trong tất cả các hành động liên quan đến trẻ em, dù do các cơ quan phúc 

lợi xã hội cơng cộng hay tư nhân, Tòa án, các nhà chức trách hành chính hay 

các cơ  quan  lập pháp tiến hành thì lợi ích tốt nhất của trẻ  em là mối quan 

tâm hàng đầu" [33].

Thứ  hai,  như  đã phân tích tại mục 2.2.2 việc quy  định các ngun 

tắc xử  lý người chưa thành niên phạm tội hiện nay vẫn còn chung chung, 

dẫn  đến một  số  nguyên  tắc  hầu  rất  khó  thực  hiện  như  việc  hạn  chế  áp 

dụng hình phạt tù, mục đích xử  lý hay như  việc áp dụng miễn trách nhiệm 

hình sự. Như  vậy, rõ  ràng  điều  này  cho  thấy  việc  đưa  quan  điểm  của 

Đảng  và  Nhà  nước  vào chính  sách  và  cuộc  sống  chưa  được  khả  thi, 

cũng  như  chưa  đáp  ứng  được những  yêu  cầu  của  Công  ước  quốc  tế  về 

quyền trẻ em và những quy tắc của Liên hợp quốc về tư pháp người chưa 

thành niên.

Thực tiễn cho thấy, việc xử  lý người chưa thành niên phạm tội 

chủ  yếu là áp dụng hình phạt tù có thời hạn, điều này  ảnh hưởng xấu đối 

với một  cá  nhân sống trong mơi trường mất tự  do, đặc biệt đối với người 

chưa thành niên  là những người dễ bị ảnh hưởng tiêu cực. Hơn nữa, các ảnh 

hưởng tiêu cực  khơng chỉ vì mất tự do mà còn vì bị tách khỏi mơi trường xã 

hội bình thường, đối với người chưa thành niên thì thực sự là nghiêm trọng 

hơn so với người lớn vì đối tượng này đang ở giai đoạn phát triển ban đầu. 

Cũng  vì  lý do  này mà  Quy  tắc tiêu  chuẩn tối thiểu  của  Liên hợp  quốc về 

tư  pháp  người  chưa  thành  niên  đã khuyến  nghị  nếu  buộc  phải  giam  giữ 

người chưa thành niên thì phải hạn chế sự  mất tự do đến  mức thấp nhất 

có  thể  với  những  sắp  xếp  đặc  biệt  và  lưu  ý đến  sự  khác  nhau  giữa 

người  phạm tội, tội phạm và  các  cơ sở giam giữ. Vì vậy, để bảo đảm lợi  

ích tốt nhất cho người chưa thành niên, nhằm khẳng  định rằng  giáo  dục, phòng  ngừa  ln  là  mục  tiêu  hàng  đầu  trong  việc  xử  lý  đối tượng này,  

do đó, nên đề  nghị  bổ  sung thêm nguyên tắc, đó là:  "Việc áp  dụng  biện 

pháp giam giữ đối với người chưa thành niên phạm tội phải ln là   biệnpháp cuối cùng và chỉ  trong một thời gian tối thiểu" [8, tr. 104], đồng thời 

sửa đổi các trường hợp bắt buộc miễn trách nhiệm hình sự  đối với người 

chưa  thành niên phạm tội.

Thứ  ba,  hiện  nay  ngồi  các  hình  thức  xử  lý  hành  chính  và  xử  lý 

hình sự  (xử  lý chính thức), chúng ta chưa xác lập khung pháp lý riêng cho 

các  hình thức  xử  lý  khác  mang  tính  giáo  dục,  phòng  ngừa  xã  hội  đối  với 

người  chưa thành  niên  phạm  tội,  với  ý  nghĩa  tạo  cơ  hội  cho  họ  tự  kiểm 

điểm, nhận  thức được những hành vi sai trái của mình và chịu trách nhiệm 

những hành vi  đó, đồng  thời  còn  có  vai  trò  giảm  tới  mức  thấp  nhất  các 

hậu  quả  tiêu  cực  khi người chưa thành niên phạm tội bị  xử  lý hình sự 

hoặc hành chính (như: khơng có sự  liên hệ với gia đình, gián đoạn học tập, 

bị  các phạm nhân khác xâm  hại về  thể  chất,  tinh thần  hoặc bị  kỳ  thị  của 

xã  hội)  thì  rất  cần  thiết  để  thúc  đẩy xây dựng các  biện pháp thay thế  

trong xử  lý người  chưa thành niên phạm  tội. Nếu  trong  thời  gian  tới, 

những  nguyên  tắc,  điều  kiện  áp  dụng  cũng  như  các loại biện pháp xử  lý 

chuyển hướng được nghiên cứu, xây dựng và được coi  là những biện pháp 

được  áp  dụng để xử  lý người chưa thành  niên phạm tội,  thì Bộ  luật hình 

sự  cũng cần bổ  sung, khẳng định thêm một ngun tắc nữa  trong việc xử 

lý đối tượng này, đó là: "Biện pháp xử  lý chuyển hướng ln được  ưu tiên 

áp dụng trong việc xử lý người chưa thành niên phạm tội" [79, tr. 127].

Thứ tư, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng người trẻ tuổi, đặc 

biệt là trẻ em và người chưa thành niên rất dễ bị ảnh hưởng do bị mất danh 

dự  và rất  nhiều  hậu  quả  xấu  có  thể  xảy  ra.  Vì  vậy,  việc  bảo  vệ  người 

chưa  thành niên  khỏi  những  tác  động  có  hại  của  việc  cơng  khai  những 

thơng  tin  về  việc người chưa thành niên vi phạm pháp luật hay phạm tội 

có ý nghĩa quan  trọng. Tuy  nhiên,  Bộ  luật  hình  sự  chưa  quy  định  về  mặt 

nguyên  tắc  việc  bảo  vệ  sự  riêng tư  của người chưa thành niên trong q 

trình xử lý họ. Do đó, chúng tơi cho  rằng  cần  nghiên  cứu  quy  định  ngun tắc:  Bảo  vệ  những  thơng  tin  các nhân (riêng tư) trong q trình xử  lý  

người chưa thành niên phạm tội.Thứ  năm,  ghi nhận ngun tắc "Ưu tiên áp dụng án treo đối với 

người chưa thành niên phạm tội" trong q trình xử lý đối tượng này với tư 

cách  là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện vì biện pháp 

này hạn  chế  áp  dụng  hình  phạt  tù,  phù  hợp  với  các  nguyên  tắc  xử  lý 

của  pháp  luật  Việt Nam và quốc tế, đồng thời thực tiễn áp dụng nhiều; 

cũng như coi là một  biện pháp chuyển hướng xử lý; giúp người chưa thành 

niên phạm tội có khả  năng tái hòa nhập cộng đồng cao.

Để  nâng  cao  việc  hồn  thiện  các  ngun  tắc  xử  lý  người  chưa 

thành  niên phạm tội chúng ta cũng cần phải hồn thiện một số  nội dung 

khác:

* Hồn thiện các hình phạt áp dụng  đối với người chưa thành 

niên phạm tội

Việc  nghiên  cứu  hồn  thiện  các  quy  định  của  Bộ  luật  hình  sự 

hiện hành về các hình phạt áp dụng đối với người chưa thành niên phạm 

tội theo hướng sau:

Một là,  cần nghiên cứu quy định việc áp dụng hình phạt cảnh cáo 

và cải tạo khơng giam giữ  đối với người chưa thành niên phạm tội trong 

một  số  trường hợp các em phạm tội rất nghiêm trọng, nhất là phạm tội 

nghiêm  trọng do cố  ý để  các hình phạt này có thể  áp dụng đối với người 

chưa thành niên  từ  đủ  14  tuổi  đến  dưới  16  tuổi  phạm  tội,  cố  gắng  hạn 

chế  đến  mức  tối  đa  khả  năng  áp  dụng  hình  phạt  tù  có  thời  hạn  ­  phải 

đưa  các  em  vào  trại  giam  thơng  qua  việc  ghi  nhận  bổ  sung  mơ  hình  lý 

luận  của  hình  phạt  cảnh  cáo  với  việc mở  rộng phạm vi loại tội áp dụng 

đối với hình phạt này.

Hai là,  đối với hình phạt tiền,  Điều 72 Bộ  luật hình sự  quy  định: 

"Phạt tiền áp dụng là hình phạt chính đối với người chưa thành niên phạm 

tội  đủ  16 tuổi  đến  dưới  18  tuổi,  nếu  người  đó  có  thu  nhập  hoặc  tài 

sản  riêng"  [54], nhưng trên thực tế  hình phạt này ít khi được áp dụng vì khơng có  đủ  hai  điều kiện như  điều luật quy  định, mặt khác sẽ  khuyến 

khích trẻ  em lao động để có thu  nhập,  dẫn  đến  trẻ  em bị  lạm dụng.  Trên 

thực tế, trong quá trình thi hànhXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (222 trang)

×