1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Nguyên tắc thứ tư - Khi xét xử, nếu thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội, thì Tòa án áp dụng một trong các biện pháp tư pháp được quy định tại Điều 70 của Bộ luật hình sự.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.48 MB, 222 trang )


Trong q trình tiến hành tố  tụng, các Cơ  quan tiến hành tố  tụng 

cần bảo  vệ  những  thơng  tin  cá  nhân  của  người  chưa  thành  niên,  đồng 

thời bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý của người chưa thành niên.

3.Người  chưa  thành  niên  phạm  tội  được  miễn  trách  nhiệm  hình sự, nếu  người  đó  phạm  tội  ít  nghiêm  trọng  hoặc  tội  nghiêm  trọng,  gây 

thiệt  hại không  lớn,  có  nhiều  tình  tiết  giảm  nhẹ  trách  nhiệm  hình  sự  và 

được  gia  đình hoặc  cơ  quan,  tổ  chức  nhận  giám  sát,  giáo  dục  trước  sự 

đồng  ý  của  người chưa  thành  niên  phạm  tội.  Đây  là  biện  pháp  xử  lý 

chuyển  hướng  được  áp dụng đầu tiên đối với người chưa thành niên phạm 

tội.

4.Việc truy cứu trách nhiệm hình sự  người chưa thành niên phạm tội và áp dụng hình phạt đối với họ được thực hiện chỉ trong trường hợp cần 

thiết và phải căn cứ vào tính chất và mức độ  nguy hiểm cho xã hội của hành 

vi phạm tội, vào những đặc điểm về  nhân thân và u cầu của việc phòng 

ngừa tội  phạm.  Việc  áp  dụng  hình  phạt  tù  đối  với  người  chưa  thành  niên 

phạm tội chỉ là biện pháp cuối cùng và trong một thời gian cần thiết tối thiểu.

5. Khi xét xử, nếu thấy khơng cần thiết phải áp dụng hình phạt đối 

với người chưa thành niên phạm tội, thì Tòa án áp dụng một trong các biện 

pháp tư pháp được quy định tại Điều 70 của Bộ luật này.

6. Khơng xử  phạt tù chung thân hoặc tử  hình  đối với người chưa 

thành niên phạm tội.

Khi  áp  dụng  hình  phạt  đối  với  người  chưa  thành  niên  phạm  tội 

cần hạn  chế  áp  dụng  hình  phạt  tù.  Khi  xử  phạt  tù  có  thời  hạn,  Tòa  án 

cho  người chưa  thành  niên  phạm  tội  được  hưởng  mức  án  nhẹ  hơn  mức 

án  áp  dụng  đối với người đã thành niên phạm tội tương ứng. Ưu tiên áp  

dụng án treo đối  với người chưa thành niên phạm tội.

Khơng áp dụng hình phạt tiền đối với người chưa thành niên phạm 

tội ở độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.tội

.Khơng áp dụng hình phạt bổ sung đối với người chưa thành niên 

phạm

7. Án tích đối với người chưa thành niên phạm tội khi chưa 

đủ  16 tuổi, thì khơng tính để  xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy 

hiểm.

NHỮNG GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THI HÀNH CÁC NGUN TẮC  

XỬ  LÝ  NGƢỜI  CHƢA  THÀNH  NIÊN  PHẠM  TỘI  TRONG  BỘ  LUẬT 

HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNHTrên thế  giới, trong hai thập kỷ  cuối thế  kỷ  XX, cộng đồng 

quốc tế đã đặc biệt quan  tâm đến người chưa thành  niên,  trong  đó 

có  người  chưa  thành  niên  phạm  tội.  Nhiều  mơ  hình  Tòa  án 

người  chưa  thành  niên,  thẩm  phán   chuyên   trách   giải   quyết   án 

người chưa thành niên  được xây dựng và  hồn thiện tại các quốc 

gia trên thế  giới, bên cạnh đó các văn bản pháp luật quốc tế  cũng 

liên quan tới các biện pháp xử  lý chuyển hướng, tái hòa nhập cộng 

động đối với người chưa thành niên phạm tội cũng được ban hành. 

Việt Nam chúng ta cũng khơng phải là quốc gia  đứng ngồi xu thế 

đó,  trong  những  năm  vừa qua,  bên  cạnh  việc  tham  gia  đầy  đủ  các 

cơng  ước  về  trẻ  em,  hệ  thống  chính sách pháp luật đã được hồn 

thiện theo hướng bảo vệ  và chăm sóc trẻ  em  đầy đủ hơn, đặc biệt 

là  bảo  vệ  và  giáo  dục  trẻ  em  vi  phạm  pháp  luật.  Tuy  nhiên, bên 

cạnh việc hồn thiện pháp luật về các ngun tắc xử lý người chưa 

thành niên phạm tội, hệ  thống chính sách, pháp luật nước ta cần có 

những quy  định nhằm nâng cao giải pháp bảo  đảm thực hiện các 

ngun tắc xử  lý người  chưa thành niên phạm tội. Trong phạm vi 

luận văn này, sau đây chúng tơi xin  đóng góp  một  số  ý  kiến  nhằm 

nâng  cao  hiệu  quả  thực  hiện  các  ngun  tắc  xử  lý người chưa 

thành niên phạm tội.X

âdnđ

n

g

ũ 

t

h

p

h

ác

h

u

y

ê

trách giải quyết án ngƣời chƣa thành niên phạm tội và nghiên 

cứu thành lập Tòa án gia đình và ngƣời chƣa thành niên* Xây dựng đội ngũ thẩm phán chun trách giải quyết án người  

chưa thành niên phạm tội

Người  chưa  thành  niên  là  những  người  chưa  phát  triển  một  cách 

đầy đủ  về  thể  chất và tinh thần, chưa có khả  năng tự  lập hồn tồn trong 

các  quan hệ  xã hội nên khả  năng nhận thức và kiểm sốt hành vi của họ 

còn có phần  bị  hạn  chế,  dễ  bị  tác  động  từ  các  điều  kiện  bên  ngoài  và 

cũng  dễ  bị  kích  động. Nếu  phạm  tội,  phần  lớn  các  em  có  tâm  lý  nặng 

nề, mặc cảm,  tự ti, bi quan, chán nản, nhiều lúc tuyệt vọng, có thái độ thờ 

ơ, bất cần, liều lĩnh. Những  đặc điểm ấy gây nhiều  khó  khăn  có  cơng  tác 

điều  tra,  truy  tố,  xét  xử  và  cải  tạo người chưa thành niên. Nhận thức rõ 

được điều này, các nhà làm luật đã  xây dựng  một  chương  riêng  quy  định 

thủ tục tố tụng đặc biệt đối với người chưa thành niên phạm tội trong Bộ 

luật tố  tụng hình sự  năm 2003  (Chương XXXII). Song nhìn chung, các quy 

định này chưa tồn diện, đầy đủ, đặc  biệt trong q trình thực thi pháp luật 

còn hạn chế. Chẳng hạn, khoản 1 Điều  302 Bộ  luật tố  tụng hình sự  năm 

2003 quy định về u cầu đối với người tiến hành tố tụng  phải  có  "những 

hiểu  biết  cần  thiết  về  tâm  lý  học,  khoa  học  giáo  dục cũng  như  về  hoạt 

động  đầu  tranh  phòng,  chống  tội  phạm  của  người  chưa thành  niên" 

nhưng  chưa  giải  thích  cũng  như  hướng  dẫn  thế  nào  là  "những hiểu biết  

cần thiết"...

Bên cạnh  đó, có một thực tế  là  đội ngũ  thẩm phán,  điều tra viên, 

kiểm sát viên  đều khơng phải là những cán bộ  chun trách  để  điều tra, 

truy tố  với riêng loại đối tượng người chưa thành niên. Họ  cũng chưa qua 

một khóa  đào tạo nào về  tâm sinh lý, khoa học giáo dục  đối với người 

chưa thành niên  hoặc có  hiểu  biết  thì  rất  hạn  chế.  Bởi  thế,  khơng  ít 

trường  hợp  người  tiến  hành  tố  tụng  không  phân  biệt  được  sự  khác  nhau 

về  thủ  tục  giữa  vụ  án  người  chưa thành  niên  phạm  tội  và  vụ  án  người đã  thành  niên  thực  hiện.  Thậm  chí,  có trường hợp cho rằng, sự  khác nhau 

chỉ là hình thức, việc giải quyết hai loại án này khơng có gì là khác biệt.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (222 trang)

×