1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Chương 3: CÁC KẾT QUẢ CHỈNH HOÁ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (873.52 KB, 64 trang )


23ai

φi .

α + e −T λ=∑ii=1

⎛ ∞ −Tλ

(S(T )u,u) = ⎜⎜∑ e aiφi ,∑ aiφi ⎟⎟⎟

⎝ i=1i=1

i= ∑ e−Tλ (aiφi ,aiφi )

ii=1

= ∑ e−Tλ ai2 φi2ii=1

= ∑ ai2 e−Tλ .

ii=1Vaø ta coù

−1−1(αI + S(T )) = sup (αI + S(T )) u

u =112

⎛∞

⎟⎟⎞

⎜⎜

ai2

= sup ⎜⎜∑

⎟⎟

−T λ 2 ⎟

u =1 ⎜ i=1

⎝ (α + e ) ⎟⎠

i1⎛ ∞ ai2 ⎞⎟2

≤ sup ⎜⎜∑ 2 ⎟⎟

⎜ i=1 α ⎠⎟

u =1 ⎝

=1

α(∑a

i=12

i= 1 vì u = 1).Bổ đề sau cho một điều kiện cần và đủ để bài toán FVP có nghiệm.

Bổ đề 3.1.1. Nếu f = ∑ biφi thì

i=1⎧u'(t)+Au(t)=0 , 0
(FVP) ⎨

u(T)= f.

có nghiệm khi và chỉ khi∑b e

i=1Chứng minh. Nếu∑b e

i =12 2T λi

i2 2 T λi

ihội tụ.hội tụ24Ta đònh nghóa u(t)=∑e(T −t ) λii=1biφi , lấy u là một nghiệm của (FVP) thì u(0) có

khai triển theo các hàm riêng là u(0)= ∑ aiφi vaø

i=1∑ biφi = f = u(T) = S(0) 0 u(T) = S(T)u(0) =

i=12∑ ai S(T )φi = ∑ ai e−Tλ φi

ii=1i=1Neân ai e−Tλ = bi hay ai = bi eTλ , do u(0) = ∑ ai2 = ∑ bi2 e2Tλ < ∞ .

iiii=1i=1Vậy u(0)∈H .

Bây giờ ta sẽ chứng tỏ bài toán xấp xỉ (QBVP) của ta là bài toán chỉnh.

−1Đònh nghóa 3.1.2. uα (t) = S(t) (α I + S(T )) f , f ∈ H , α > 0 , t ∈ [ 0 ,T ] .

Đònh lý 3.1.3. Hàm uα (t) là nghiệm duy nhất của phương trình

,

⎪⎧uα (t ) + Auα (t ) = 0, 0 < t < T ,⎪⎩α uα (0) + uα (T ) = f .(QBVP)(1)

(2)Và nó phụ thuộc liên tục vào f.

Chứng minh. Ta để ý: –A là toán tử vi phân sinh ra nửa nhóm co S(t){D ( A) = x ∈ X : lim

t → 0+}S(t)x − x

tồn tại ,

tS(0) = I ,

dS(t)x

=-AS(t)x=S(t)(-A)x.

dt

−1• Ta có : x:= (α I + S(T )) f ∈ D ( A) . Khi đó:

−1dS(t) (α I + S(T )) f

−1

u (t ) =

= − AS(t) (α I + S(T )) f .

dt

'

αNên uα (t) thoả (1)

−1−1αuα (0) + uα (T ) = α (αI + S(T )) f +S(T) (αI + S(T )) f(−1= α (αI + S(T ))−1+S(T) (αI + S(T )))f25−1= (α I + S(T ))(α I + S(T )) f

= f.Vậy uα (t) là nghiệm của (QBVP).

• Nghiệm uα (t) phụ thuộc liên tục vào f trong H, thaät vaäy:

−1−1S(t) (αI + S(T )) f1 − S(t) (α I + S(T )) f2

−1= S(t) (αI + S(T )) ( f1 − f2 )

−1≤ S(t) (αI + S(T ))

f1 − f21

f1 − f2 .

α

−1• Tính duy nhất đúng cho bất kỳ nghiệm v thoả , v(0) = (α I + S(T )) f .Chúng ta thu được nhận xét hữu dụng sau này đó là: uα (t) ≤

Đònh lý 3.1.4.f∈H, α >0, t∈[0,T]. Khi đó: uα (t) ≤ α

Chứng minh. ∀f ∈ H , f = ∑ biφi . Khi đó.

i=1−1uα (t) = S(t) (αI + S(T )) f

bi

φ

−T λ i

i=1 α + ebi

=∑

S(t)φi

−T λ

i=1 α + e

= S (t)∑ii=∑

i=1bi

e−tλ φi .

−T λ

α+e

iiNeân

2uα (t) = ∑

i=1bi2 e−2 tλi2(α + e )

−T λiφi2−2= ∑ bi2 e−2 tλ (α + e−Tλ )

ii=1it−T

T1

f .

αf .26= ∑b e2 −2 tλi

ii=1t

t1− ⎤

⎢(α + e−Tλ )T (α + e−Tλ ) T ⎥

⎢⎣

⎥⎦

i−2it

t

⎡ (Tλ ) t

1− ⎤

= ∑ b ⎢e T (α + e−Tλ )T (α + e−Tλ ) T ⎥

⎢⎣

⎥⎦

i=1

2

iiibi2=∑

t

t ⎤Tλ T

−T λ 1−T ⎥

⎢(1 + αe ) (α + e ) ⎥⎢ 

≥1

>0

2

bii=1i≤∑bi2i=1(α )≤∑1−i2i⎡ α + e−Tλ 2 ⎤

) ⎥⎦

⎢⎣(i=1−2it

Tt

2 1−T

= ∑ b ⎜⎜α

⎜⎝

i=1

2

i

= ⎜⎜α

⎜⎝t−T

T

= ⎜⎜α

⎜⎝t−T

T2⎟⎟⎞

⎟⎠t

−1

T2

⎟⎟⎟

∑b

i=12

i2⎟⎟⎞ f 2 .

⎟⎠Vaäy: uα (t) ≤ αt−T

Tf .α →0

Đònh lý 3.1.5. ∀f ∈ H , uα (T ) − f ⎯⎯→ 0 tức là uα (T ) hội tụ về f trong H.

Chứng minh. ∀f ∈ H , f = ∑ biφi . Khi đó.

i =1uα (T ) − f2= S(T )(α I + S(T ))−1 f − f2

biφi

= S (T )∑

− ∑ biφi

− T λi

i =1 α + e

i =1

2272

bi e −T λi φi

= ∑biφi− T λi

i =1 α + e

i =1

2e −T λi

= ∑ biφi (

− 1)

α + e −T λi

i =1

= ∑ α 2 bi2 (α + e −T λi )−2

i =1≤ ∑ α 2 bi2 e2T λi .

i =1Với ε > 0 chọn N sao cho∑bi = N +12

iε<2Khi đó:

uα (T ) − f2N= ∑ α 2 bi2 (α + e −T λi )−2 +

i =1N≤ α 2 ∑ bi2e2T λi +∑αi = N +1b (α + e −T λi )−22 2

i∑bi =1i = N +1Nε2

i<α 2 ∑ bi2e2T λi + .

2

i =1

⎛ ∞ 2 2T λi ⎞

Choïn α sao cho α < ε ⎜ 2∑ bi e ⎟

⎝ i =1

−12Thì uα (T ) − f2<ε .Nhận xét: Từ đònh lý ta thấy ngay khi (FVP) không có nghiệm, nghiệm chỉnhhoá tại t=T vẫn hội tụ về f. Tuy nhiên ở đây không có tốc độ hội tụ.Đònh lý 3.1.6. Với mỗi f∈H, (FVP) có nghiệm u khi và chỉ khi dãy uα (0) hội tụtrong H. Hơn nữa, ta có uα (t ) hội tụ đều theo t về u(t) khi α tiến về 0.

Chứng minh. ⇒) Giả sử lim uα (0) = u0 tồn tại.

α →028Lấy u(t) = S(t)u0,

Khi ñoù:

lim uα (T ) = lim S(T )(α I + S(T )) −1 f = f .α →0α →0lim u(t) − uα (t) = lim S(t)u0 − uα (t)α →0α →0= lim S(t)u0 − S(t)(α I + S(T )) −1 f

α →0≤ lim S(t)(u0 − (α I + S(T )) −1 f )

α →0(do S(t) ≤ 1)≤ lim u0 − (α I + S(T )) −1 f

α →0=lim u0 − uα (0) .

α →0Do đó:

°u(T) = f,

°u(t) = S(t)u0 là lời giải của (FVP) (do u’(t) = -AS(t)u0 ),

° uα (t) hội tụ đều theo t đến u(t).

⇐) Giả sử u(t) là nghiệm (FVP).

Lấy ε > 0 , f = ∑ biφi ,

i =1Theo bổ đề 3.1.1. ta có: u(0) = ∑ bi2 e2T λi < ∞ ,

2i =1Choïn N sao cho∑bei = N +12 2 T λi

i<ε

2,Laáy α , γ > 0 . Khi đó:

2uα (0) − uγ (0) = (α I + S(T ))−1 f − (γ I + S(T ))−1 fbiφi

biφi

= ∑

− T λi

− T λi

i =1 α + e

i =1 γ + e

2(γ − α )biφi

= ∑

− T λi

+ e −2T λi

i =1 αγ + (α + γ )e

2229

(γ − α )2 bi2

(γ − α )2 bi2

+ ∑

=∑

− T λi

+ e−2T λi )2 i = N +1 (αγ + (α + γ )e−T λi + e −2T λi )2

i =1 (αγ + (α + γ )e

NN≤ ∑ (γ − α )2 bi2e 4T λi +

i =1γ −α∑ (α + γ ) b e

2i = N +12 2T λi

i.NChoïn δ > 0 sao cho α − γ < δ , δ < ε (2∑ bi2e 4T λi )−1 ,

2i =12Ta coù uα (0) − uγ (0) < ε , vậy {uα (0)} là dãy Cauchy nên hội tụ trong H,

theo phần trên ta có uα (t ) hội tụ đều theo t đến u(t).

Để kết thúc phần này, ta nêu một kết quả đánh giá tốc độ hội tụ tường

minh.

Đònh lý 3.1.7. Nếu f =∑b q

i =0∑b

i =1ie2 ελiTthuộc H và tồn tại một số dương ε sao choi ihội tụ thì uα (T ) − f hội tụ về 0 với bậc α ε ε -2 .Chứng minh. Lấy ε ∈ (0 ,2) sao cho∑ b eε λ

2

ii =1Với số tự nhiên n ta đònh nghóa gn (α ) =Tlà hữu hạn, lấy k ∈ (0 , 2)iαk

−λnT 2(α + e )Lấy đạo hàm theo biến α ta coù

α k−1 ⎡⎢⎣(k − 2)α + ke−Tλ ⎤⎥⎦

g (α ) =

.

−λ T 3

α

e

+

(

)

n'

nn•g'n (α ) = 0 ⇔ α = 0 ∨ α =•gn (α ) > 0 , ∀α > 0 ,

• lim gn (α ) = 0 ,

α →∞Suy rak −Tλ

e ,

2−k

n.30k⎛ k ⎞⎟ −kλ T

⎜⎜

⎟ e

⎝ 2 − k ⎟⎠

ngn (α ) ≤⎛ k −λ T

⎜⎜

e

⎝2 − k

nk⎛ k ⎞⎟ ( 2−k )λ T

.

≤ ⎜⎜

⎟⎟ e

2

2k+ e−λ T ⎟⎟⎟

(*)nnKhi đó:

uα (T ) − f22= S(T )(α I + S(T ))−1 f − f=∑α b

22

nn=1(α + e−Tλ )−2

n= α 2-k ∑ bn2 gn (α )

n=1k⎛ k ⎞⎟

≤ α ⎜⎜⎝ 2 − k ⎠⎟

(*)2-k∑b e

n=12 ( 2−k )λnT

n.Nếu ta chọn k = 2 – ε thì ta coù:

uα (T ) − f22−ε ∞⎛ 2 − ε ⎟⎞

≤ α ⎜⎜⎝ ε ⎟⎠

ε∑b e

n=12 ∞⎛2⎞

≤ α ε ⎜⎜ ⎟⎟⎟

⎝ε⎠∑b e

n=1= C α ε ε −22 ελnT

n2 ελnT

n(do 0<ε<2)

(do C:=4 ∑ bn2 eελ T < ∞).

nn=1Đònh lý đã được chứng minh.

Nhận xét: Giả sử∑b

i =1ie2 ( 2 −ε ) λiThội tụ,Khi đó:

uα (0) − u(0) = (α I + S(T )) f − ∑ bi e φi

2−1T λii =12

biφi

bi eT λi φi

= ∑

− T λi

i =1 α + e

i =1

1

= ∑⎜

− eT λi ⎟biφi

− T λii =1 ⎝ α + e

22(bổ đề 3.1.1)312−α eT λi

= ∑− T λi i i

i =1 α + e

e2T λi=∑

i =1(α + e )

− T λi2

2 ib α2= α 2 − k ∑ bn2 gn (α )e2T λnn =1≤α2-k⎛ k ⎞

⎝2−k ⎠k∑b e2 ( 4 − k ) λnT

nn =1.

2 ∞⎛2⎞

Choïn k = 2-ε ta thu được u (0) − u(0) ≤ α ⎜⎜ ⎟⎟⎟

⎝ε⎠

2αε∑b e

n=12 ( 2+ε ) λnT

n= C α ε ε −2 .Kết hợp đònh lý 3.1.6 ta có hệ quả sau.

Hệ quả 3.1.8. Nếu f =∑b qi ithuộc H và tồn tại một số dương ε sao choi= 0sε ,T = ∑ bi 2 e( 2+ε ) λ T hội tụ thì uα (t) − u(t) hội tụ đều về 0 với bậc α ε ε -2 theo t.

ii =1Nhận xét: Hệ quả này cho ta một cận trên của tốc độ hội tụ mà chúng ta mongđợi. Chúng ta sẽ kết thúc phần này bằng một số ký hiệu và tính chất sẽ được áp

dụng vào các phần sau.

Giả sử rằng -A là một toán tử vi phân elliptic đều trên miền xác đònh mở,

bò chặn trên Ω , với các dữ liệu Dirichlet đồng đều đặt lên ∂ Ω và lấy không

gian Hilbert H là L2( Ω ). Kết hợp với toán tử A là dạng song tuyến tính a:

H 01 (Ω) × H 01 (Ω) → R sao cho –Av = g khi và chỉ khi a(v,w) = (g,w) ∀ w ∈ H 01 ( Ω ).Ta giaû sử rằng nghiệm của (FVP) thực sự tồn tại và thỏa u(t) ≤ m , ∀t ∈ [0, T]. Ở

đây và cả các phần sau, ⋅ là chuẩn trên L2( Ω ), và ⋅ r là chuẩn trên Hr( Ω ).323.2. Phát biểu lại bài toán và đánh giá sai số chỉnh hoá.Trong phần này chúng ta sẽ chứng minh rằng (QBVP) có thể được viết lại

dưới dạng một phương trình tích phân Fredholm loại hai.

Cho S(t) là nửa nhóm co com pắc sinh bởi –A. Khi đó ta cóuα (t ) = S(t)uα (0) hay u (t) = S(t)( α I + S(T)) f ,

-1αTác động 2 vế của (2) của (QBVP) với S(t) ta suy raα uα (t ) + S(T)uα (t ) = S(t)f .(3)Cố đònh t, (3) là một phương trình tích phân Fredholm loại hai. Để thấy rõ

hơn, lấy K là hạt nhân của toán tử ∂ t + A ta cóv(t) = S(t) v(0) khi và chỉ khi v(x, t) = ∫ K(x,t,ξ )v(ξ , 0)dξ ,

ΩDo đó từ (3) ta cóα uα (x,t) + ∫ K(x,T ,ξ )uα (ξ ,t)dξ = F(x,t) ,(4)Ωvới F( x,t ) = ∫ K( x,t ,ξ ) f ( ξ )dξ .

ΩChúng ta chấp nhận quan điểm là chỉ quan tâm lấy xấp xỉ u tại thời điểm

cụ thể t = t* nghóa là ta chỉ quan tâm việc tính uα (t∗ ) . Để đơn giản ta ký hiệuφ = u(t* ) và φα = uα (t* ) . Do đó ta có φα thỏa phương trình Fredholm loaïi hai

α φα (x) + ∫ K(x,T ,ξ )φα (ξ )dξ = F( x ,t*).(5)ΩĐể đơn giản ký hiệu ta viết (5) dưới dạng toán tử sau

α φα + K1 φα = K2f ,vớiK 1v =∫ K(⋅,T ,ξ )v(ξ )dξ ,ΩK 2v =∫ K(⋅,t ,ξ )v(ξ )dξ .

*Ω(6)33Từ đó biểu thức đánh giá nghiệm chỉnh hoá φ = u(t* ) theo hệ quả 3.1.8 trở

thành

∑b

i =0iφ − φα ≤ C α ε ε -2, vớie2 ( 2 +ε ) λiThội tụ. Ta có thể chứng tỏ điều này một cách tường minh như sau.Đònh lý 3.2.1. Nếu f =∑b qi ii =1cho∑b

i =1ielà chuẩn trong L2( Ω ) và giả sử rằng2 2 (1+ε ) λiTthuộc H=L2( Ω ) và tồn tại một số ε ∈ (0,1) saohội tụ thì, với t ≥ 0, uα (t) − u(t) ≤ α ε M( ε ).(7)ở đây

1⎛ ∞

⎞2

M( ε ) = ⎜ ∑ bi 2 e2 (1+ε ) λ T ⎟ .

⎝ i =1iHơn nữa, nếu ε ≤ t/T, thì uα (t) − u(t) ≤ α ε u(0) .Chứng minh. Ở phần đầu ta đã giả sử (FVP) có nghiệm nên theo bổ đề 3.1.1

∑bii =1hội tụ.e2 2 λi TNên ta có thể viết

uα (t) = S(t)(α I + S(T )) −1 f ,

u(t) = S(t)u0 = S(t)lim uα (0) = S(t)S(T )−1 f .

α →0Neân

u(t) − uα (t ) = S (t)(S (T ) − 1 − (α I + S (T )) − 1 ) fbi q i ⎞

⎛ ∞

= S (t ) ⎜ ∑ e λ T bi q i − ∑

−λ T ⎟

i =1 α + e

⎝ i =1λ

T

⎛ ∞ α e bi q i ⎞

=S (t ) ⎜ ∑

−λ T ⎟

⎝ i =1 α + eiiiieλ T bi

=α ∑

S(t)qi

−λ T

i =1 α + e

ii(8)Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (64 trang)

×